Det Styrende Råd

VTS hævder, at deres hierarkiske ledelsesstruktur er efter samme model som det første århundreds, kristne styrende Råd. Men ordet ” styrende råd” forekommer ikke i det Nye Testamente. Ej heller forekommer idéen om en lille, cental gruppe af ledere.

                                      Det første århundreds Styrende Råd?

 Jehovas Vidner er stærkt kontrolleret af en topstyret ledelse, kendt som den Styrende Råd. De påstår at de er udvalgt af den hellige ånd og får vejledning fra Jehova og Jesus.

"Dets medlemmer bliver ikke indvalgt. De bliver udnævnt ved den hellige ånd under Jehovas og Kristi ledelse. ” vagttårnet 15. marts, 1990,s. 18

  ” De søger trofast at følge de instruktioner de får fra Jehova og Jesus Kristus gennem den trofaste og kloge træl og dens Styrende Råd.” vagttårnet 15. marts, 1990,s. 20

  VTS hævder, at en formel styrende råd eksisterede i det første århundrede, som igen bliver brugt som grundlag for hvordan det styrende råd i dag fungere i VTS.

  ” Mens de salvede kristne under ét udgør Guds husstand, er der vidnesbyrd om at Kristus valgte et lille antal mænd ud af denne trælleskare til at tjene som et synligt styrende råd. Af menighedens tidligste historie fremgår det at de tolv apostle, heriblandt Mattias, udgjorde kernen i dette styrende råd.” vagttårnet 15. marts, 1990,s.11

  Termen ”det Styrende Råd” er ”laddet sprog” (se under emnet ”frygt og tankekontrol” og forekommer ikke i Bibelen og har derfor en unik betydning når det bruges i VTS publikationer . Men hvordan begrunder VTS et styrende Råd eftersom termen ikke har grundlag i Bibelen? Det gøres ved at henvise til den diskussion vedrørende omskæring i Apg. Kapt. 15. Det eneste eksempel i Bibelen af kristne brødre samles, for at blive enige om et doktrin.

   Ved denne lejlighed, kan det ikke påstås at de afgørelser som blev truffet, blev gjort af et etableret styrende råd. I Apg. 15:2 siges der:

  ” Men Paulus og Barnabas var uenige med dem, og efter at de havde diskuteret en hel del med dem, aftalte man at Paulus, Barnabas og nogle af de andre skulle tage op til apostlene og de ældste i Jerusalem for at fremlægge spørgsmålet."

    Men i stedet for at vise eksistensen af en lille gruppe på 12 ledere, der blev anset som et styrende råd, beskriver Apostlgerningerne det som en større forsamling. Der bestod af apostlene, de gamle mænd (ældste), Paulus og Barnabas, der var missionærer og andre. Denne store gruppe af mennesker afgjorde i fællesskab vigtige sager, som havde virkning på de lokale menigheder.

   Beretningen om apostlen Paulus viser også, at der ikke var en centraliseret styrende råd som ledte de første kristne. Efter mødet, talte Paulus ikke med et styrende råd eller tog til Jerusalem for at modtage en ny opgave. Men i stedet tog Paulus med det samme videre i sin missionær tjeneste under ledelse af den hellige ånd. Paulus vendte først tilbage til Jerusalem tre år efter mødet, det for at mødes med apostlen Peter og Jakob, ikke for at mødes med en gruppe ledere.

 Galaterne 1: 17-19 ” Jeg tog heller ikke op til Jerusalem til dem der var blevet apostle før mig, men jeg rejste til Arabien, og senere vendte jeg tilbage til Damaskus. Tre år senere rejste jeg så til Jerusalem for at besøge Kefas,og jeg blev hos ham i 15 dage. Men jeg så ingen af de andre apostle, jeg mødte kun Herrens bror Jakob. ”

    Der gik 14 år før Paulus vendte tilbage til Jerusalem (Gal. 2:1-3) muligvis vendte Paulus tilbage ved den lejlighed som beskrives i Apostlgerningerne kapt. 15

Schaff´ History of the Christian Church viser, at efter striden vedrørende omskærelse var løst ” vi har ingen spor eller tegn på et råd før midten af det 2. århundrede”

 Da termen ” Styrende Råd” eller idéen om et Styrende Råd i den form som VTS har det , ikke forekommer bibelen. I 2013 udgaven af NVT, studieudgaven, Her man tilføjet ” styrende råd” i den del for studienoter.

Men hvad siger skriftstedet egentligt? Bliver der brugt ordene ” Styrende Råd” eller at Apostlene sammensatte et brev. Ingen af delene.

  Apg. 15:22-23 ” Så besluttede apostlene og de ældste, sammen med hele menigheden, at sende nogle udvalgte mænd blandt dem til Antiokia sammen med Paulus og Barnabas. De sendte Judas der blev kaldt Barsabbas, og Silas, som var ledende mænd blandt brødrene. De skrev følgende og lod dem overbringe brevet:....”

   At lave afgørelser, var ikke kun for en lille gruppe af ledere. Snarere hele menigheden, her er det Apostlene, de ældste, Paulus og Barnabas, der sammen blev enige om en sag og derefter udarbejdede et brev om deres afgørelser, som bagefter blev delt ud til andre. En lille gruppe af ledere havde ikke absolut magt, over de første kristne menigheder.

                                                  Den historiske Udvikling

 Siden oprettelsen af Wacth Tower Tract Society, d. 15.dec. 1884, er det blevet ledet af en præsident og en bestyrelse. De første tre præsidenter, Russell, fulgt af Rutherford også Knorr, havde fuld kontrol over doktrinerne. Det var først i 1976, at magten blev delt eller skiftede fra én person til en grupper af personer, som blev omtalt som det Styrende Råd.

    Termen styrende råd blev først brugt af VTS i vagttårnet 15. juli. 1943, s. 216 (engelsk udgave) hvor den beskrives som et ” juridisk styrende råd” ( legal governing body). I vagttårnet 1. nov. 1944 s. 328,(engelsk udgave) blev det omtalt et ”synligt styrende råd under Jehova Gud og Kristus” som skulle tage sig af udvælgelsen af ældste og 1955 engelske udgave af Qualified to be Ministers s. 381 udvides det også til ” selskabets bestyrelsesmedlemmerne ” Selvom at dette styrende råd både havde juridisk og ledelses mæssig magt, lå det at ændre på doktrinerne stadig hos præsidenten. 

det styrende råd fra venstre til højre Lyman Swingel,Thomas J. Sullivan, Grant Suiter,Hugo Reimer, Nathan Knorr(præsident)Fred W. Franz (vice-præsident), Milton G. Henschel

det styrende råd fra venstre til højre Lyman Swingel,Thomas J. Sullivan, Grant Suiter,Hugo Reimer, Nathan Knorr(præsident)Fred W. Franz (vice-præsident), Milton G. Henschel

Indtil 1971, blev termen styrende råd kun skrevet med et lille g og r, for at beskrive den operative funktion gruppen havde. I vagttårnet 15.feb. 1972,s. 90, blev termen brugt med store bogstaver til ” Det Styrende Råd for Jehovas Vidner” og det blev forklaret, at gruppen ledte religiøst og var adskilt fra bestyrelsen, selvom at det Styrende Råd bestod udelukkende af bestyrelsesmedlemmer helt op til år 2000. Det Styrende Råds magt var begrænset indtil 1. jan. 1976, hvor magten blev flyttet fra præsidenten til det fungerende komite bestående af Det Styrende Råd.

   For at kunne forstå forskellen ved at gå fra små til store bogstaver i termen Det Styrende Råd, se vagttårnet 15. jan. 2001,s.28-29. Artiklen viser den formelle præsentation af ordet som den rette måde at henvise til ledelsen af VTS i 1971 og som modsætning til et styrende råd i det første århundrede og når VTS bestyrelse omtales.

  Ved indledningen af dette nye koncept om et Styrende Råd, som også repræsenterede den Trofaste og Kloge Træl, hævdes der i vagttårnet fra 1972 at ” et styrende råd havde sin første optræden” efter omstruktureringen af Zion's Watch Tower Society (15.feb. 1972. p.761) At på den måde, at gå tilbage i tiden, er et forsøg på at inkludere Russell og de tidlige ledere som en del af det styrende råd.

  At forsøge på at inkludere de tidlige ledere og bestyrelsesmedlemmer som del af det styrende råd skaber en uhensigtsmæssig forskel, fordi Hayden Covington, som ikke var en af de salvede 144.000 og som var direktør og vice-præsident for VTS i årene 1939-45, må også blive betragtet som et medlem af det styrende råd, på trods af, at denne position kun er mulig for de salvede (se. Vagttårnet 15. jan. 2001, s.28)

  VTS er uærlig, når de kommer med en revision af historien, når der antydes at der har været et Styrende Råd siden 1944, ved at bruge det i de store bogstaver G og B, selvom termen ikke blev skrevet med store bogstaver før 1971 og den ”teokratiske” ledelse ikke skiftede fra Præsidenten til Det Styrende Råd før 1976. Et eksempel der viser dette ses i 2012.

   ” Efter at Hugo Riemer, der senere blev medlem af Det Styrende Råd, en aften havde holdt foredrag på en skole, svarede han på bibelske spørgsmål til over midnat” vagttårnet 15. aug. 2012,s. 31

   Hugo Reimer var ikke et medlem af Det Styrende Råd, men snare, det styrende råd, fra 1943 til hans død i 1965, Dersom at Det Styrende Råd først blev oprettet i 1971, seks år efter Reimer´ død.

styrende råd i 2007

styrende råd i 2007

                                                 Vagttårnselskabets Ledere

   Det Styrende Råd hævder, at blive teokratisk vejledt og styret af den hellige ånd.

   ” Også i Guds synlige organisation i dag gives der teokratisk ledelse og vejledning. På Jehovas Vidners hovedkontor i Brooklyn i New York er der et styrende råd af kristne ældste fra forskellige dele af jorden som sørger for det nødvendige tilsyn med Guds folks verdensomspændende arbejde. Medlemmerne af dette styrende råd hører alle til ” den trofaste og kloge træl”. Det styrende råd tjener som talerør for denne trofaste ” træl”.

    Mændene i det styrende råd har , ligesom apostlene og de ældste i Jerusalem, mange års erfaring i tjeneste for Gud. Men de lader sig ikke lede af menneskelige visdom når de træffer afgørelser. Nej, da ledelsen er teokratisk gør de ligesom de første kristnes styrende råd, der lod sig lede af Guds ord og hans hellige ånd. bogen – Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden, på dansk i 1982, a. 195

  Det Styrende råd har udnævnt sig selv til talsmænd for Gud

   ” I den profetiske opfyldelse er Elihu et billede på det styrende råd i Jehovas nye verdens samfund på jorden i dag. Gennem denne nidkære talsmand har Jehova irettesat og formanet sine vidner på jorden og samtidig opbygget dem i den sande lære, befriet dem for falske religiøse opfattelser og fremgangsmåder og klargjort for dem hvilket ansvar de har for at forkynde hans herlige rige ved Kristus. ” vagttårnet 15.dec. 1961,s.558-559

  En illustration fra et vagttårnet i 1971, viser Det Styrende Råds i form af den Trofaste og Kloge Træl, som repræsentere alle de salvede 144.000.

vagttårnet 15.feb.1972,s.89

vagttårnet 15.feb.1972,s.89

Det har aldrig reelt været tilfældet, for det er kun Det Styrende Råd som har den endelige afgørelse, når det gælder procedure og doktriner. Ved det årlige møde i 2012, indrømmede Det Styrende Råd endeligt og åbent erklærede at kun de alene havde magten som var givet dem og alene havde stillingen som Trællen.

   Det Styrende Råds styre er enevældig. Det betyder at de har absolut magt. Det bliver hævdet, at VTSs Styrende Råd skal have fuldstændig lydighed, fordi Jesus aktivt vejleder dem.

   ” Alle ældste må naturligvis underordne sig Kristi „højre hånd“, hans magt, myndighed og ledelse som han udøver gennem den hellige ånd og de åndsavlede medlemmer af Det Styrende Råd.” vagttårnet 1.aug. 1987, s. 19

   Det Styrende Råd er gået så vidt som til at ændre i teksten i Mika 6:8 i NVT fra 2013 for at kunne kræve ubetinget loyalitet. Tidligere udgaver af NVT bruges ordet ”hengivenhed” (kindness) som passer med Strong´s concordance

Mika 6:8 ”..... Og hvad kræver Jehova af dig andet end at du øver ret og elsker loyal hengivenhed …..”

Hos det Danske bibelselskab i deres online Bibel bruges orderne ” trofast kærlighed” i Mika 6:8 Men i 2013 NVT udgaven blev det ændret fra ”hengivenhed” til ”loyalitet”

NVT 2013 Mika 6:8 ” ..Og hvad er det Jehova forventer af dig? Kun at du handler retfærdigt, elsker loyalitet ….”

   Denne ændring i 2013 udgaven, har åbnet muligheden for, at VTS ledere kan bruge Mika 6:8 til at henvise til dem selv.

   ” De der ønsker at være loyale mod Jehova, viser respekt for dem han udnævner. Jehova forventer at alle hans tjenere “elsker loyal hengivenhed”. – Læs Mika 6:8.” vagttårnet studieudgave feb. 2016, s. 26

    Som det bliver vist under emnet mellemmand , påtager Det Styrende Råd sig også rollen som åndelig mellemmand for den store skare. Det at forstå, at Det Styrende Råd har indsat sig selv som mellemmand i stedet for Jesus er vigtigt, det er almindelig praksis hos høj kontrol grupper at gøre brug af voldsom pres eller stærk overtalelses ( coercive persuasion). I Robert J Lifton´s bog The Future of Immortality and Other Essays for a Nuclear Age (New York, Basic Books, 1987) , skriver Han;

   ” Mystisk manipulation kan få en helt særlig karakter i sekter fordi sektens ledere bliver mellemmand for Gud”

  se også under emnet: Frygt, tankekontrol

   At hævde, at der kun er en eneste sand organisation og at Jehova bruger VTSs Styrende Råd til at lede sine medlemmer, giver lederne stor magt. Det giver grundlag til at kunne retfærdig gøre at et Jehovas vidne betingelsesløst skal adlyde hvad der bliver skrevet i vagttårnet, som om det er ” Guds eget ord” ( vagttårnet 1. oktober, 1957, s. 303) Det gør det muligt for Det Styrende Råd at udelukke/udstøde personer for frafald, hvis personen ikke er helt enig med alle deres doktriner, uden hensyn til de konstante ændringer, som bliver gennemført. Det giver dem mulighed for, at tilføje grunde til, at bibelen har hel liste af grunde for udelukkelse. Det har også tilladt Det Styrende Råd at skaber regler som dækker alle sider af tilbedelsen; så som, hvor mange møder man skal til, hvordan man skal bede, påklædning, hvad man må sige, hvor ofte man skal rapportere og betingelserne for hvad der skal til for at blive frelst. Alt hvad der kommer fra Det Styrende Råd skal efterfølges, ligegyldigt hvad medlemmet føler eller mener om vejledningen.

  ” På det tidspunkt vil de livreddende anvisninger vi får fra Jehovas organisation, måske ikke virke logiske set fra et menneskeligt synspunkt. Men vi må alle være klar til at adlyde de instruktioner vi får, uanset om vi synes de virker fornuftige eller ej” vagttårnet studieudgave 15. nov. 2013,s.20

   Det er kendt at magt korrumpere og ledere lever højt på den magt de har over deres følgere. Paulus gav følgende råd:

  1.Kor. 7:23 ”  I blev købt for en høj pris,t så hold op med at være menneskers trælle. ”

 Det Styrende Råd prøver at skabe en parallel mellem dem selv og den struktur som blev brugt af de kristne i det første århundrede, ved at henvise til Apg.15. Men, der er ikke grundlag for at skriftstedet kan bruges som støtte for, at der var en lille gruppe af ledere i Jerusalem, som blev omtalt som Det Styrende Råd.

Del siden