Tilbedelsen af Jesus

Jehovas Vidner tilbad Jesus helt op til 1954, her efter blev tilbedelsen anset for afgudsdyrkelse. Det gjorde Jehovas Vidner til en polyteistisk religion i det meste af deres historie. Kernen i denne religion er Gud og det at skifte den Gud ud man tilbeder, er at forandre kernen og grundlaget i ens religion.

Af de utallige ændringer i Vidnernes doktriner, er den ændring vedrørende tilbedelsen af Jesus den vigtigeste af dem alle. Hovedsagen vedrørende Jehovas Vidners historie og doktriner ligger hovedsagligt i VTS doktrin om Jesus, der viser klart hvorledes VTSs ledere arbejder. De altoverskyggende symtomer er tredelt.

  * Voldsomme ændringer i doktriner

  * VTS der fejl citere sine kilder

  * Nuværende doktriner er ikke nødvendigvis rigtige

                                       Ændringer i læren om Jesus

 Russell lærte at man skulle tilbede Jesus og de første vedtægter i VTS utrykte tydeligt at oprettelsen af VTS var for at fremme tilbedelsen af Jehova og Jesus. Men siden 1950´erne blev tilbedelsen af Jesus anset som afgudsdyrkelse.

I årbogen fra 1945 indeholder vedtægterne i sin fulde ordlyd og siger som følger:

 " The purposes of this Society are: To act as the servant of and the legal world-wide governing agency for that body of Christian persons known as Jehovah's Witnesses to preach the gospel of God's kingdom under Christ Jesus unto all nations as a witness to the name, word and supremacy of Almighty God JEHOVAH; to print and distribute Bibles and to disseminate Bible truths in various languages by means of making and publishing literature containing information and comment explaining Bible truths and prophecy concerning establishment of Jehovah's kingdom under Christ Jesus to authorize and appoint agents, servants, employees, teachers, instructors, evangelists, missionaries and ministers to go forth to all the world publicly and from house to house to preach and teach Bible truths to persons willing to listen by leaving with such persons said literature and by conducting Bible studies thereon to improve men, women and children mentally and morally by Christian missionary work and by charitable and benevolent instruction of the people on the Bible and incidental scientific, historical and literary subjects to establish and maintain private Bible schools and classes for gratuitous instruction of men and women in the Bible, Bible literature and Bible history; to teach, train, prepare and equip men and women as ministers, missionaries, evangelists, preachers, teachers and lecturers to provide and maintain homes, places and buildings for gratuitous housing of such students, lecturers, teachers and minister; to furnish gratuitously to such students, lecturers, teachers, educators and ministers suitable meals and lodging and to prepare, support, maintain and send out to various parts of the world Christian missionaries, teachers and instructors in the Bible and Bible literature and for public Christian worship of Almighty God and Christ Jesus; to arrange for and hold local and world-wide assemblies for such worship to use or operate radio broadcasting stations for preaching this gospel of the kingdom; and to do any and all other lawful things that its Board of Directors shall deem expedient for the purposes stated." klik for at scannig

Her er også et udsnit af vedtægterne fra 1945, som igen siger at Jesus skal tilbedes.

Det var først i 1999 at det sidst af tilbedelsen af Jesus blev fjernet ved helt enkelt at sige:" Arrangere til og holde samlinger for religiøs tilbedelse"

Tilbedelsen af Jesus bliver ændres til Afgudsdyrkelse

I 1950´erne, ændrede VTS deres doktrin omkring Jesus samtidigt med udgivelsen af " New World Translation of the Holy Scriptures" Modsat de fleste andre oversættelser, var denne nye Bibel version til Jehovas Vidner blev det græske ord ´proskuneo´ oversat til ´Hyldest/ære´ istedet for ´tilbedelse/tilbede´ hvergang der hentydes til Jesus. Det strider imod det faktum at i alle andre tilfælde ordet ´proskuneo´ bruges i NVT bliver det oversat til tilbedelse eller tilbeder. 

Det græske ord Proskuneo forekommer 60 gange i de græske skrifter. 17 af gangene refereres til Jesu, alle 17 gange bliver ordet oversat i NVT til hyldest/ære ( i 2013 versionen, er det i to tilfælde ændret til ´bukke´)Det eneste andet tilfælde hvor proskuneo er oversat til ´hyldest´ er da Kornelius bukker for Peter(ordet tilbedelse ville være rigtigt her også, da Peter fortolker handlingen som en form for tilbedelse og afviser det som sådan øjeblikkeligt) Af de resterende 42 gange proskuneo forekommer, er det hvergang oversat til tilbedelse/tilbede når der refereres tl Jehova, engle, mennesker, Satan, dæmoner, Vilddyrets billede eller afguder.

Klik her for en liste over hvilke vers proskuneo forekommer og oversat i NVT.

Hvorfor denne usædvanlige holdning i forbindelse med Jesus? Det skyldes at  doktrinet omkring Jesus undergik voldsomme ændringer.

" Det første klare udtalelse om at Jesus ikke måtte blive tilbedt var i 1954. Fra det tidspunkt og frem var den nye tro i forhold til Jesus; at han ikke hverken måtte blive bedt til eller tilbedt.

"  Skal vi tilbede Jesus?

 ! Da Bibelen lærer, at Jesus Kristus ikke er samme person som Gud, Faderen, i en treenighed, men et selvstændigt individ, Guds søn, må svaret på ovenstående spørgsmål blive dette, at man ikke specielt skal tilbede den herliggjorte Jesus i himmelen. Vi må rette vor tilbedelse til Jehova Gud. Imidlertid viser vi Guds enbårne søn den rette ærbødighed ved at lade vor tilbedelse af Gud gå gennem Jesus Kristus, idet vi beder i hans navn. Når vi knæler i bøn, som også Paulus gjorde ifølge Efeserne 3:14-19, beder vi i Jesu Kristi navn i lydighed mod hans egen vejledning (Joh. 15:16; 16:23-26), men bønnen selv er rettet til Gud, Faderen, ikke til Jesus. Ved at handle således giver vi alle den rette plads i forhold til hinanden." vagttårnet 15.maj,1954,s.160

"Dog spiller Jesus en afgørende rolle i forbindelse med den sande tilbedelse, og han er værdig til ære og respekt. (2 Korinther 1:20, 21; 1 Timoteus 2:5) Kun gennem ham kan vi nærme os Jehova Gud. (Johannes 14:6) I overensstemmelse hermed gør sande kristne klogt i at rette deres tilbedelse mod Jehova Gud, den Almægtige, og ham alene." vågn op! 8.april,2000,s.26-27

" Skønt nogle hævder at man med rette kan bede til andre, for eksempel til Guds søn, støttes dette ikke af Skriftens vidnesbyrd " Indsigt i skrifterne " Den som hører bønner" ,s.353 

                                                VTSs fejl Citater 

 Ved visse lejligheder fejl citer VTS for at skjule sin historie eller forsøger at bevise sine doktriner. For eksempel læg mærke til hvordan vedtægterne er citeret siden doktrinet blev lavet om. 

Selvom et vidne direkte bliver fortalt, at de ikke må tilbede Jesus, blev vedtægten ikke ændret  for at passe til doktrinet før 1999. Derfor blev vidner i 45 år vejledt imod at tilbede Jesus selvom at det var en af de grundelæggende vedtægter for at VTS havde sin eksistens berettelse som en religiøs virksomhed. Det i kontrast til at det bliver betragtet som afgudsdyrkelse at tilbede og bede til Jesus og vil resultere i at et vidne bliver udelukket. Det er interessant at se hvordan VTS har håndteret det at have det i sine vedtægter at Jesus skulle tilbedes. Enten fejl citere de eller undgår det helt.

 I årbogen fra 1969 s.50 udelades ordrene "and Christ Jesus" helt , helt smart udskiftet med prikker.........

" For public Christian worship of Almighty God.....; 

Den del af det viste vedtægt ovenfor er næsten citeres helt i en fodnote i 15.feb.1972 vagttårn på side 95

"Uddrag af vedtægterne: „Dette selskabs formål er: At virke som tjener og som juridisk styrende redskab i hele verden for den gruppe af kristne der kendes som Jehovas vidner; at forkynde evangeliet om Guds rige under Kristus Jesus for alle nationer til et vidnesbyrd om den almægtige Gud JEHOVAS navn, ord og overhøjhed; at trykke og uddele bibler, og at udbrede Bibelens sandheder på forskellige sprog ved at forfatte og udgive litteratur der indeholder oplysninger og kommentarer til forklaring af bibelske sandheder og profetier vedrørende oprettelsen af Jehovas rige under Kristus Jesus; at bemyndige og udnævne repræsentanter, tjenere, ansatte, lærere, instruktører, evangelister, missionærer og forkyndere til at gå ud i hele verden for offentligt og fra hus til hus at forkynde og undervise i Bibelens sandheder for de mennesker der er villige til at lytte, ved at efterlade den omtalte litteratur hos sådanne mennesker og ved at lede bibelstudier med samme litteratur som hjælpemiddel; at højne mænds, kvinders og børns mentale og moralske stade ved at udføre et kristent missionsarbejde og ved næstekærligt og menneskekærligt at undervise folk i Bibelen og beslægtede videnskabelige, historiske og litterære emner; at oprette og drive private bibelskoler og -klasser for vederlagsfrit at undervise mænd og kvinder i Bibelen, bibelsk litteratur og bibelhistorie; at undervise, oplære, berede og udruste mænd og kvinder til at være ordets tjenere, missionærer, evangelister, forkyndere, lærere og foredragsholdere; at skaffe og vedligeholde hjem, steder og bygninger hvor sådanne elever, foredragsholdere, lærere og ordets tjenere kan bo vederlagsfrit; at give sådanne elever, foredragsholdere, lærere, pædagoger og ordets tjenere passende kost og logi uden vederlag, og at udruste, underholde og forsørge kristne missionærer og lærere og sende dem ud til forskellige dele af verden for at undervise i Bibelen og bibelsk litteratur, til fremme af den offentlige kristne tilbedelse af den almægtige Gud [gennem] Kristus Jesus; at arrangere og afholde lokale og internationale stævner til fremme af en sådan tilbedelse; at benytte eller drive radiostationer for at forkynde dette evangelium om Riget; og at tage et hvilket som helst andet lovligt middel i anvendelse som dets bestyrelse måtte finde formålstjenligt med henblik på de nævnte formål.“ 

I bogen-Jehovas Vidner-forkynder af Guds Rige som giver historien om VTS, fejlede i overhovedet at nævne hvad der står i vedtægterne.

                 Nuværrende Tvivlsomme Doktriner

Helt op til 1938, havde bladet Vagttårnet i sin titel ordene " Herald of Christ´s presence" 

1. januar 1939 var forside titlen ændret til The Watchtower and Herald of Christ´s Kingdom . I 1. marts 1939 udgaven var Christ erstattet af Jehova og til i dag står der "Vagttårnet forkynder af Jehovas Rige.

Det er interessant at komme til at forstå, hvordan det i begyndelsen blev lært at Jesus er Gud og værdig til vores tilbedelse og bønner.

Jesus er en Gud

Johs.1: 1 " og Ordet var en gud."

Johs. 20:28-29 " “Min Herre og min Gud!” udbrød Thomas. 29 Jesus sagde: “Er det fordi du har set mig, du har fået tro? Lykkelige er de som ikke har set og alligevel tror.”

 Jesus blev Tilbedt

Bibelen fortæller gentagende gang at Jesus blev tilbedt. NVT er generelt den eneste bog der oversætter ordet proskuneo som hyldest/ære. Men ser man på konteksten i følgende skriftsted for at forstå, at tanken i skriftstedet er højtidelig tilbedelse.

 Hebr. 1:6 " Og når Gud igen bringer sin Førstefødte til menneskenes verden, siger han: “Lad alle Guds engle vise ham dyb respekt.(proskuneo, tilbedelse)

Jesus blev bedt Til 

Apg. 7:59 " Mens de stenede Stefanus, sagde han indtrængende: “Herre Jesus, tag imod min ånd" 

Stefanus bad til Jesus mens han blev stenet til døde. Modsat de fleste andre oversættelser, bruger NVT ordet appelere istedet for at bede. Men fodnoten i the New World Translation fra 1950 udgaven, siger (fodnote b: invocation/påkaldelse, prayer/bøn) The Emphatic Diaglott af Benjamin Wilson og udgivet af VTS refrere også til " the prayer of Stephen " i sin fodnote. Uanset om Stefanus appelerede eller bad til Jesus, er det klart hvad forfatteren mente. Grunden til at NVT undgår at bruge ordet bede er at det indikation af tilbedelse. Kan man forestille sig hvad der ville ske hvis en ældste stod på podiet og bad til Jesus istedet for Jehova?

Det leder til et meget interessant problem. Hvis Jehovas Vidner tilbad Jehova og Jesus det ville betyde at de tilbad to Guder. Gør det ikke dem så til polyteister? Men 5.Moseb.6:4 siger " Jehova vores Gud er én Jehova". Det første at de ti bud siger i 2.Moseb. 20:2-3 

"Jeg er Jehova din Gud, som førte dig ud af Egypten, ud af slavehuset. 3 Du må ikke have andre guder end mig."

Ved de nuværende doktriner som VTS lære, ville det betyde at optil 1954 var Russell og Jehovas Videner afgudsdyrkere, i henhold til Åb. 21: 8 der beskriver afgudsdyrkere som nogen der vil lide den 2. død i Gehenna. Hvis det er tilfældet, kan de ikke have været en del af de 144.000 salvede.

De første jødiske kristne havde problemer med denne lære. Deres baggrund var monoteistisk, men de skulle tilbede Jesus, bede til ham og henvise til ham som Gud. Dette efterlod de første århundredes kristne med både en Fader og en søn der blev henvist til, som deres Gud, skaber og som skulle tilbedes. Dog ville de ikke acceptere polyteisme. Måde at løse dette dilemma, var ved at mene at Jesus og Jehova sammen udgjorde én Gud. Denne forståelse ledte til Binitarismen. L.W. Hurtado indikere karftigt, at dette var de første kristnes oprindelige synspunkt, et synspunkt der udsprang af en nødvendighed af at bibeholde en religion der kun tilbad én Gud. De tidligeste kristne skribenter beskriver Jesus som udødlig (Mathetes), Gud (Justin Martyr) og i lighed (Tertulian) med Faderen. Efterfølgende udvikling af Binitarismen førte til Treenigheden, som ifølge NT tekster, viste at Hellig Ånden også var en person og en del af Gudedommen. Med denne viden og forståelse kan et Vidne begynde at gøre sig overvejelser om at de nuværende VTS doktiner omkring Gud, ikke har en stærkt grundlag i Bibelen.

Når vigtige doktriner i VTSs lære ændre sig. Må man spørge sig selv, om Hellig ånden i det hele taget leder det Styrende Råd i deres doktriner. Når man først indser at, VTSs artikler uærligt skjuler informationer, vil hvert vagttårns blad blive læst med forebehold/mistænksomt. Det kan være en udfordring at forstå, at det, man før troede på, man nu skal stille spørgsmål til.

Del siden