Ændringer i Dåben

Ændringer i Dåben Jesu dåbsbefaling lød, at man skulle døbe i Faderens, sønnens og helligåndens navn. Hen over tid har VTS ændret de spørgsmål, som stilles inden dåben og erstattet ”helligånden” med orderne ”menighedsorganisation Gud leder med sin ånd” for siden at fjerne ”ånd” helt. Fortidige eksempler fra Bibelen ignoreres for at ophøje VTS.

I Matt. 28:19, satte Jesus rammerne til en simpel men magtfuld handling. Det skulle være i ”Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn.” Jesus nævnte intet om nogen tilhørsforhold til en jordisk organisation. Oprindeligt fulgte VTS dåbsbefaling, som Jesus havde befalet det, men har med tiden veget fra befalingen.

  Oprindeligt fulgte VTS Matt.28:19 ved at døbe i ” farens, sønnens og den hellige ånds navn.” Men i 1985 blev dåbsspørgsmålene med helligånden udskiftet med ” menighedsorganisation Gud leder ved sin ånd.” I 2019 i direkte strid med Jesu befaling, blev al henvisning til ”ånd” fjernet.

 Dåbens elementer, som en adskillelse fra andre, er et symbolsk sekterisk hovedtræk og ændre rammerne som forklares nedenfor. VTS ønske om en strengere kontrol og adskillelse af sine medlemmer.

  En kristen dåb påkræver kun, at man vedkender sig troen på Jesus, efterfulgt af, at man bliver sænket ned i vandet. Dette simple ritual bliver beskrevet flere gange i det nye Testamente, eksempelvis; Den etiopiske Eunuk, den som gik til Johannes Døberen og de 3000 som apostlen Peter døbte.

   Apg. 8:36 ” …. eunukken sagde: ”se! [her er] vand; hvad hindre mig i at blive døbt?””

   I visse tilfælde blev folk døbt i Jesu navn alene. Men det blev senere nødvendigt at bede specielt om at modtage den hellige ånd.

  Apg. 2:38 ”Peter [sagde] til dem: „I skal ændre sind og hver især lade jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders tilgivelse, og så vil I modtage den hellige ånds frie gave”

 Apg. 8:14-16 ” Da apostlene i Jerusalem hørte at Samaʹria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem; og disse tog ned og bad for dem, for at de kunne få hellig ånd; den var nemlig endnu ikke faldet på nogen af dem, men de var kun blevet døbt i Herren Jesu navn”

 Oprindeligt var det også måden VTS gennemførte dåben på. Men over tid havde der udviklet sig en reglementeret pre-dåb godkendelsesprocedure med ”dåbs-kandidater,” der skulle svare på mange spørgsmål om VTSs doktriner, som en del af den process i at blive anset værdig som Jehovas Vidne af 3 ældste. Mest markant er det, at siden 1985 skal kandidaterne proklamere, at de vier sig selv til en organisation, når de svare på de to forudgående dåbs-spørgsmål.

   Helt frem til 1955 var det ikke nødvendigt, at man var blevet døbt af en repræsentant fra VTS for at blive anset som Jehovas Vidne. En dåb udført af et andet trossamfund, blev betragtet som gyldig, forudsat at den voksne person med hele kroppen var blevet nedsækket i vand. Vagttårnet 1.okt.1955,s. 309-310,paragraf 20, forklare at gen-dåb er nødvendigt, hvis man ikke have indviet sig til Gud eller ikke var blevet helt nedsænket i vandet.

Det var først i 1956, at VTS gjorde det obligatorisk at blive døbt.

  ” Ja, man må døbes igen. Sandsynligvis er vedkommende aldrig i nogen af disse religiøse samfund virkelig blevet døbt „i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn“, for hvis han var blevet det, ville han have forstået den myndighed og det embede, som disse sande højere magter besidder ” Vagttårnet 1.okt. 1956,s.309

   Grunden til den ændrede holdning var, at på trods af at dåben skete i ” Faderen, sønnens og den hellige ånd,” anerkender trossamfundene ikke, at Jehova og Jesus repræsentere de Højere Myndigheder som omtales i Rom. 13:1. Ironien er, at kort tid efter ændringen holdt VTS også op med at mene, at verset hentydede til Jehova og Jesus. Denne holdning om Højere Myndighed havde VTS kun imellem årene fra 1928 til 1961.

  Mere usædvanligt er det , at Vagttårnet 15.maj, 1957,s.163 siger; at kravet om gen-dåb kun gjaldt dem, som er blevet døbt efter 1918. Øjensynligt skulle det være året, hvor Kristendommen officielt blev forkastet af Jehova.

    Forberedelserne til dåb blev forsat en mere rigid process. For at blive godkendt til dåb, blev det nødvendigt, at en person, som ønskede at blive døbt, svarede på 80 spørgsmål, som blev gennemgået af 3 forskellige ældste.

   ”Alle der ønsker at blive døbt, undervises først omhyggeligt i Bibelens grundlæggende lære og siden 1967 har ældste fra menigheden derefter gennemgået disse lærespørgsmål med hver enkelt dåbskandidat.” Jehovas Vidner-- forkyndere af Guds rige, 1993,s.186

  Det blev senere ændret til 124 dåbsspørgsmål i 1983 i bogen – Organiseret til at fuldføre vor tjeneste og sat ned til 104 dåbsspørgsmål i 2005 bogen - Organiseret til at gøre Jehovas vilje,s. 182- 216

 Der er ingen bibelsk grundlag for, at man består en eksamen før ens dåb! VTS påstår, at Jøderne ikke havde brug for en række spørgsmål, fordi de allerede kendte Jehovas krav og skulle derfor kun bekende sig deres tro på Jesus for at blive døbt. Denne holdning er vrøvl!. På Jesu tid var der et utal af forskellige Jødiske sekter med en bred vifte af trosopfattelser. Saddukæerne og Farisæer havde eksempel vis den stik modsatte holdning omkring genopstandelsen. Andre Jøder havde kun lidt kendskab til deres religiøse lære og Moseloven. (Johs. 7:49) Oveni dette er Jesu afsløring af den hellige hemmelighed, afskaffede Moseloven ordningen med at ofre dyr, som en klar adskillelse af kristendommen fra Jødedommen. Men på trods af denne teologiske kløft mellem Jødisk tænkning og kristendommen, kræver det at blive døbt kun, at man som den ægyptiske eunuk, bekender sig til troen på Jesus.

                                           Dåbs spørgsmål

På Russell` tid, viede dåbs-kandidater sig selv kun til Jesus og det blev især påpeget at dåben ikke var til nogen særlig sekt.

  ”Hvad er de almindelige spørgsmål stillet af Broder Russell, når han modtager kandidater, der nedsænkes i vandet?

 SVAR.---- Man vil opdage, at spørgsmålene er meget bredt stillet--- spørgsmål som enhver Kristen, uanset hans bekendelse, bør være istand til at svare bekræftende på uden tøven, hvis man er egnet til at blive anerkendt som et medlem af Kristi Kirke:

   (1) Har du angret dine synder med et sådan ønske, som det er dig muligt og tror du på gyldigheden af Kristi offer for tilgivelse af dine synder, som grundlaget for din retfærdiggørelse?

  (2) Har du fuldt ud indviet dig selv med al din styrke du besidder-- talent, penge, tid, indflydelse-- til Herren, i trofast brug i Hans tjeneste, selv indtil døden?

  (3) På grundlag af disse bekendelser, anerkender vi dig som et medlem af Troens Husholdning, og giver dig rettigheder som fællesskabets højre hånd, ikke i en sekts navn eller parti eller loge, men i vor Frelsers navn, vores herliggjorte Herre, og Hans trofaste følgere. ” What Pastor Russell Said”, s. 35-36 (oversat fra engelsk)

Senere udviklede de to spørgsmål til at indeholde hentydninger til Gud Faderen, Sønnen Jesus og Hellig Ånden.

  ”Før nedsænkning udført af døberen, er der passende spørgsmål, der skal stilles kandidaterne og besvares bekræftende. Indholdet af sådanne spørgsmål skulle være som følger: Har du anerkendt dig selv som synder og derfor brug for frelse fra Jehova Gud? Og har du anerkendt, at frelsen kommer fra Ham og igennem hans løsesum Jesus Kristus? På grundlag af denne tro på Gud og hans frelses ordning, har du indviet dig selv uden forbehold til at gøre Gud vilje fremover, som det vil blive åbenbaret dig gennem Kristus Jesus og gennem Guds ord Hans hellige ånd gør det klart? ” Vagttårnet 1. feb. 1944,s.44 (oversat fra engelsk)

   VTS fortsatte med at gøre forståeligt, at dåben ikke skulle være i en organisations navn.

  ”En kristen kan derfor ikke døbes i dens navn, som forretter dåben, eller i noget menneskes eller nogen organisations navn, men i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn.” Vagttårnet 1.okt. 1955,s.309

  Læg mærke til, hvordan dåben (indvielsen) er skiftet fra Jesus til Jehova.

  ”Det er det, vi ønsker, når vi indvier vort liv til Jehova. Vi indvier os ikke til en religion, ikke til et menneske og heller ikke til en organisation. Nej, vi indvier os til universets øverste Suveræn, Jehova Gud selv. Dette gør vor indvielse til et personligt forhold mellem os og Jehova.” Vagttårnet 15. jan. 1967,s.38

  I 1985 kom en drastisk ændring. I en komplet mangel på brug af bibelsk vejledning og VTS`s egne udtalelser, blev det et krav for dåbs-kandidaterne, at de gav udtryk for et ønske om at vedkende sig medlemskab af en organisation.

  ”Ved slutningen af dåbsforedraget under områdestævnet vil dåbskandidaterne være i stand til med fuld forståelse og oprigtig værdsættelse at svare bekræftende på to enkle spørgsmål, som skal vise, at de forstår, hvad det indebærer at følge Kristi eksempel.

  Det første spørgsmål lyder:

   Har du, på grundlag af Jesu Kristi offer, angret dine synder og indviet dig til Jehova for at gøre hans vilje?

 Det andet spørgsmål lyder:

    Er du indforstået med ,at du, ved din indvielse og dåb, bekender dig som et af Jehovas vidner, der tjener i forening med den menighedsorganisation Gud leder ved sin ånd?

Når kandidaterne har svaret ja til disse spørgsmål, har de vist, at de har den rette hjertetilstand til at kunne underkaste sig den kristne dåb.” vagttårnet 1. juni,1985,s.29

I 2019 blev hentydningen til helligånden helt fjernet.

 "(1) ”Har du angret dine synder, indviet dig til Jehova og anerkendt at han frelser os gennem Jesus?”

(2) ”Forstår du, at du ved din dåb offentligt viser, at du er et af Jehovas Vidner og en del af Jehovas organisation?”

Organiseret til at gøre Jehovas vilje, 2020,s.206

I stedet for at følge Bibelens eksempel ved at bekende sig til Jesus før dåben, skal et Vidne bevise, at  han/hun kender VTS`s doktriner og love og har indviet dem selv til en organisation--- Vagttårnsselskabets organisation.

                                                   Alderen på dåbs-kandidater

Vagttårnet studieudgaven, marts, 2016

Vagttårnet studieudgaven, marts, 2016

VTS har igennem tiden voldsomt kritiseret Kristendommen for barnedåb.

   ”Inden for mange af kristenhedens store kirkesamfund døber man stadig spædbørn. Desuden har såkaldt kristne nationers herskere og religiøse ledere op gennem historien praktiseret at tvangsdøbe besejrede „hedninger“. Men barnedåb og tvangsdåb af voksne finder intet grundlag i Bibelen.” Vagttårnet 1.juli, 2006,s.26

  ”Lærer Bibelen at spædbørn skal døbes? Nej, det gør den ikke. Tanken om barnedåb findes ikke i Bibelen. Nogle kirker udfører en ceremoni, hvor et spædbarn døbes (ved bestænkning eller overøsning af vand på barnets hoved) og navngives. Den kristne dåb er for dem, der er gamle nok til at forstå og tro på “den gode nyhed om Guds rige”. (Apostelgerninger 8:12) Det er forbundet med at høre Guds ord, tage imod det og ændre sind – handlinger som et spædbarn ikke kan foretage” "hvad er dåb?"

 Det eksempel som Jesus satte var at blive døbt som 30-årig. Generelt bliver Jehovas Vidner døbt i alderen fra 10 til 18 år. Det på trods af, at en dåb kræver informeret samtykke, nogle er blevet lokket til at blive døbt som barn, helt ned til 6 år.

”I sommeren 1946 blev jeg døbt ved det internationale stævne i Cleveland i Ohio. Jeg var kun seks år, men alligevel fast besluttet på at leve op til min indvielse til Jehova.” Vagttårnet 1.marts, 1997,s.27

Vagttårnet 1. marts, 1992,s. 27

Vagttårnet 1. marts, 1992,s. 27

DØBT SOM SYVÅRIG. Paola fra det vestlige Mexico bor hos sin mormor og morfar. Da hun var fem, begyndte mormoderen at studere Bibelen med Jehovas Vidner. Paola lyttede med og sandheden slog rod i hendes unge hjerte. Hendes mormor gjorde ikke fremskridt, men Paola begyndte selv at overvære møderne. For at kunne komme i rigssalen bad hun sin mormor og morfar om hjælp til at blive klædt på og komme over vejen.

Så snart hun lærte at læse og skrive, kom hun på Den Teokratiske Skole og blev forkynder. Hun blev døbt som syvårig på grund af sin kærlighed til Jehova.” Årbogen 2011,s.58

Forstår en 16-årig, hvad det er, han eller hun indvier sig til? Hjernen er først færdigudviklet, når man er hen ved 25 år, hvilket er årsagen til, at en 16-årig person er for ung til at ryge, købe alkohol, køre bil, gå i krig, gå til valg eller blive gift. Men i den alder forventer VTS, at man vier sig til en organisation, som udelukker sine medlemmer og gennemtvinger udstødelse af personer, indtil de ændre deres mening, uanset om de er 17 eller 80 år.

 Med regelmæssige mellemrum påstår VTS, at det er en ”beskyttelse”, at blive døbt som meget ung.

  ”En kristen mor skriver: „Børn, der er blevet døbt, har flere grunde til at holde sig væk fra verdens dårlige påvirkninger end dem, der ikke er blevet døbt. Min søn, der blev døbt da han var 15, synes, at dåben er en beskyttelse. Han har sagt: ’Det er helt udelukket, at jeg vil gøre noget, der går imod Jehovas lov.’ Dåben er en stærk motivation til at gøre det rette.“ Vagttårnet studieudgave juni, 2011,s.6

At blive døbt gør ikke, at man ikke bliver fristet eller får tvivl, når man bliver ældre. Man vil måske tænke sig om en ekstra gang, før man gør noget forkert med bagtanken om, at konsekvensen er udelukkelse. I et sådan tilfælde kan beskyttelsen ligestilles med bestikkelse. Men på trods af det, vil 2/3 af alle dem som er vokset op som et Vidne, med tiden forlade religionen, da vil dåben være det modsatte af beskyttelse eftersom, at det nu voksne barn vil opleve de helt ødelæggende konsekvenser af udelukkelse. 

                                                     VTSs Dåbs krav

                                        Ændringer i Dåbs spørgsmålene

På selv dagen for dåben bliver det krævet af dåbs-kandidaterne, at de svare offentligt på to spørgsmål.

  Det herunder følgende, kan man spore ændringerne i spørgsmålene. Dåbsspørgsmål fra

 Vagttårnet 1. feb. 1944,s.44:

  ”Har du erkendt dig selv som en synder og brug for frelse fra Jehova Gud? Og har du anerkendt at denne frelse kommer fra Ham og gennem hans genløser Kristus Jesus?”

”På grundlag af denne tro på Gud og på hans frelsesforanstaltning, har du indviet dig uforbeholden til Gud for at gøre hans vilje fra nu af, sådan som han åbenbarede den for dig gennem Kristus Jesus og genne Guds ord som Hans hellige ånd gør det klart? ” (oversat fra engelsk)

   Dåbsspørgsmål fra Vagttårnet 1.okt. 1956,s.310

  ” Har du erkendt over for Jehova Gud, at du er en synder, der har frelse behov, og har du anerkendt over for ham, at denne frelse udgår fra ham, Faderen, gennem hans søn, Jesus Kristus?”

  ”Har du på grundlag af denne tro på Gud og på hans frelsesforanstaltning indviet dig uforbeholdent til Gud for at gøre hans vilje fra nu af, sådan som han åbenbarer den for dig gennem Jesus Kristus og gennem Bibelen under den hellige ånds vejledning?”

  Dåbsspørgsmål fra Vagttårnet 15. aug. 1970,s.375-376 

  ”Har du erkendt over for Jehova Gud at du er en synder der har frelse behov, og har du erkendt over for ham at denne frelse udgår fra ham, Faderen, gennem hans søn, Jesus Kristus?”

  ”Har du på grundlag af denne tro på Gud og på hans frelsesforanstaltning indviet dig uforbeholdent til Gud for at gøre hans vilje fra nu af, sådan som han åbenbarer den for dig gennem Jesus Kristus og gennem Bibelen ved den hellige ånds oplysende kraft? ”

    Dåbsspørgsmål fra Vagttårnet 1.aug. 1973,s.354

 ”Har du angret dine synder og omvendt dig, idet du over for Jehova Gud erkender at du er en strafskyldig synder der har frelse behov, og har du erkendt over for ham at denne frelse udgår fra ham, Faderen, gennem hans søn Jesus Kristus?”

  ”Har du på grundlag af denne tro på Gud og på hans frelsesforanstaltning indviet dig uforbeholdent til Gud for at gøre hans vilje fra nu af, sådan som han åbenbarer den for dig gennem Jesus Kristus og gennem Bibelen ved den hellige ånds oplysende kraft?”

  Dåbsspørgsmål fra Vagttårnet 1. juni, 1985,s.29

   ”Har du, på grundlag af Jesu Kristi offer, angret dine synder og indviet dig til Jehova for at gøre hans vilje?”

    ”Er du indforstået med at du, ved din indvielse og dåb, bekender dig som et af Jehovas vidner der tjener i forening med den menighedsorganisation Gud leder ved sin ånd?”

Dåbsspørgsmål fra bogen ” Organiseret til at gøre Jehovas Vilje, 2020,s.209

”Har du angret dine synder, indviet dig til Jehova og anerkender at han frelser os gennem Jesus?”

”Forstår du at du ved din dåb offentlig viser at du er et af Jehovas Vidner og en del af Jehovas organisation? ”

                                                        De 60 Spørgsmål

1. Hvorfor vil du gerne døbes ?

2. Hvem er Jehova ?

3. Hvorfor er det vigtigt at du bruger Guds personlige navn ?

4. Hvilke udtryk i Bibelen er med til at beskrive Jehova ?

5. Hvad kan du give Jehova Gud ?

6. Hvorfor vil du gerne være loyal mod Jehova ?

7. Hvem beder du til, og I hvis navn beder du ?

8. Hvad kan du blandt andet bede Gud om ?

9. Hvad kunne føre til at Jehova ikke vil høre ens bønner ?

10. Hvem er Jesus Kristus ?

11. Hvorfor kom Jesus til jorden ?

12. Hvordan kan du vise at du er taknemlig for at Jesus ofrede sit liv ?

13. Hvor stor myndighed har Jesus ?

14. Er du overbevist om at Jehovas Vidner Styrende Råd udgør ” den trofaste og kloge træl” som Jesus har udnævnt ?

15. Er den hellige ånd en person ?

16. Hvordan har Jehova gjort brug af sin hellige ånd ?

17. Hvad er Guds rige ?

18. Hvad vil Guds rige gøre for dig ?

19. Hvorfor er du overbevist om at velsignelserne under Guds rige snart vil blive til virkelighed ?

20. Hvordan viser du at Guds rige er vigtigt for dig ?

21. Hvem er Satan og Dæmonerne ?

22. Hvilke beskyldninger har Satan rettet mod Jehova og dem som tilbeder Ham ?

23. Hvordan kan du vise at Satans beskyldninger er falske ?

24. Hvorfor dør mennesker ?

25. Hvilken tilstand befinder de døde sig i ?

26. Hvilke håb er der for de døde ?

27. Hvor mange vil komme til himlen for at regere sammen med Jesus ?

Anden del :

1. Hvad er den kristne norm for ægteskab? Hvad er ifølge Bibelen den eneste gyldige grund til skilt ?

2. Hvorfor skal to der lever sammen som mand og hustru, være lovformeligt gift? Hvis du er gift, er du så sikker på at dit ægteskab er lovligt og registreret hos myndighederne?

3. Hvilken rolle har du i familien ?

4. Hvorfor skal vi vise respekt for livet ?

5. Hvorfor vil vi ikke slå nogen ihjel, heller ikke et ufødt barn ?

6. Hvilke bud har Gud givet angående blod ?

7. Hvorfor skal vi elske vores kristne brødre og søstre ?

8. En der har en alvorlig smitsom sygdom, må tage visse forholdsregler for at undgå at smitte andre, (a) Hvorfor bør en der har sådan en sygdom, ikke tage initiativ til for eksempel at omfavne eller kysse andre? (b) Hvorfor bør han ikke reagere negativt hvis nogle vælger ikke at invitere ham hjem ? © Hvorfor bør en der måske har en smitsom sygdom, frivilligt få taget en blodprøve før han indleder et romantisk forhold til en ? (d) Hvorfor skal en der har en smitsom sygdom, informere koordinatoren for ældsterådet før han lader sig døbe?

9. Hvorfor forventer Jehova at vi tilgiver hinanden ?

10. Hvad må du gøre hvis en broder bagtaler dig eller begår bedrageri imod dig ?

11. Hvordan ser Jehova på de følgende synder ?

12. Hvad er du besluttet på at gøre når det drejer sig om seksuel umoral, der indbefatter forskellige former for seksuelle handlinger uden for ægteskabet ?

13. Hvorfor skal vi afholde os fra ikke-medicinsk brug af vanedannende og euforiserende stoffer ?

14. Kan du nævne nogle former for dæmonisme som Gud forbyder ?

15. Hvad skal man straks gøre hvis man har begået en alvorlig synd og gerne vil have et godt forhold til Jehova igen ?

16. Hvad må du gøre hvis du ved en bror eller søster har begået en alvorlig synd ?

17. Hvordan bør vi behandle en person hvis der bliver bragt en meddelelse om at han ikke længere er et af Jehovas Vidner ?

18. Hvorfor er det vigtigt at dine nære venner er nogle der elsker Jehova ?

19. Hvorfor blander Jehovas Vidner sig ikke i politik ?

20. Hvorfor bør du adlyde myndighederne ?

21. Hvad vil du gøre hvis menneskers love strider imod Guds lov ?

22. Hvilke bibelvers kan hjælpe dig til ikke at blive en del af verden når du skal vælge arbejde ?

23. Hvilke former for underholdning og fritidsaktiviteter vil du vælge, og hvilke vil du holde dig fra ?

24. Hvorfor vil Jehovas Vidner ikke tilbede Gud sammen med andre trossamfund ?

25. Hvilke principper kan hjælpe dig til at afgøre om du kan deltage i en bestemt fest eller højtid ?

26. Hvordan kan beretninger i Bibelen hjælpe dig til at afgøre om du vil være med til at fejre fødselsdag ?

27. Hvorfor ønsker du at følge de ældstes vejledning ?

28. Hvorfor er det vigtigt at du og din familie regelmæssigt sætter tid at læse og studere Bibelen ?

29. Hvorfor er du glad for at overvære og deltage i møderne ?

30. Hvad er det vigtigste arbejde Jesus har givet os ?

31. Hvilke indstilling glæder det Jehova at vi har når vi giver penge til Rigets arbejde eller hjælper vores brødre og søstre ?

32. Hvilke prøvelser kan kristne forvente at komme ud for ?

33. Hvorfor er det et særligt privilegium at blive døbt som et af Jehovas Vidner ?

Dåbsspørgsmål er fra bogen ---- Organiseret til at gøre Jehovas vilje, 2020,s. 195-205

Del siden