144,000

En del af kernen i VTSs doktriner, er at kun 144,000 mennesker vil komme i himmelen, hvor de skal regere som konger og ypperstepræster. Dette tal er grundet en misfortolkning af Åbenbaringen kapt. 7 og 14  og derudover vist sig fejlagtig af VTSs egne statestikker om antallet af dem som tager af brødet og vinen til minde om Jesu død.

De fleste Jehovas Vidner bliver ikke anset for at være en del af de 144,000 og forventer ikke at de skal i himmelen. Istedet tro de om dem selv, at de er en del af den store skare, som aldrig skal dø, men leve evigt på jorden. 

Før 1935, var opfattelsen at "alle sande Kristne" var salvede/udvalgt og kaldet til et liv i himmelen. Derfor var enhver som var medlem af VTS før 1935 automatisk en del af den lille/himmelske skare. Dem som konverterede efter 1935, blev fortalt at de havde et jordiske håb. Hvad der gør dette doktrin meget absurt, er at det indikere at gud kun kunne finde 144,000 sande kristne henover en periode på 2000 år , men over 8 millioner sande Jehovas VIdner kristne siden 1935?

 Åbenbaringen kapt. 7 definere de 144,000 som en skare af "konger og præster", så der er ikke noget imod at det handler om en mindre gruppe end den store skare.  Men der er dog sider af VTSs doktrin  som beretter en overvejelse og bliver omtalt i denne artikel.

 * er tallet 144,000 bogstaveligt?

 * Er det totale antal af "sande kristne" fra Jesu tid til 1935 kun 144,000 personer?

 * Viser mindehøjtiden respekt for Jesus.

kilde: jw.org

kilde: jw.org

Et bogstaveligt Antal?

Tallet 144,000 er kun nævnt 3 gange i Bibelen.

 Åbenbaringen 7:3,4 " Gør ikke jorden eller havet eller træerne skade før vi har beseglet vores Guds trælle på deres pander.”  Og jeg hørte tallet på dem der blev beseglet. Der var 144.000, og de kom fra alle Israels stammer"

Åbenbaringen 14:1,3-5 " Nu så jeg Lammet stå på Zions Bjerg og sammen med ham 144.000 som havde Lammets navn og hans Fars navn skrevet på deres pande..... 3 Og de synger noget der lyder som en ny sang, foran tronen og foran de fire levende skabninger og de ældste. Ingen kunne lære at synge den sang undtagen de 144.000, som er blevet købt fra jorden.  Det er dem der ikke har gjort sig urene med kvinder; ja, de er jomfruer. Det er dem der bliver ved med at følge Lammet lige meget hvor han går hen. De er blevet købt ud af menneskeheden som den første afgrøde til Gud og til Lammet, og der er ikke fundet nogen som helst uærlighed i deres mund. De er rene og pletfrie."

VTS kommer med den påstand at de skriftsteder der har tallet 144,000 er bogstavelig, men beskrivelserne omkring tallet er symbolske og ikke bogstavelige.

 * fra Israels stammer

 * har lammets og faderens navn skrevet på deres pande

 * fundet noget som helst uærligt i deres mund

 * rene og pletfrie

Med så stærke symbolske ordvalg, er der ingen grundlag for at tro af tallet 144,000 er andet end et symbolsk tal.

Ved en nærmere eftersyn i Åbenbaringen viser også at denne gruppe ikke er samlet over en periode på 2000 år, men snare er hele gruppen på jorden, i tiden med den store trængsel. Åbenbaringen 7:3-4 siger: " ......vi har beseglet vores Guds trælle på deres pander.” Og jeg hørte tallet på dem der blev beseglet. Der var 144.000, og de kom fra alle Israels stammer:"

Kun 144,000 i løbet af 2000 år

VTSs doktrin har siden 1935, været at "alle sande kristne" var en del af den himmelske skare, det betyder at over en periode på 1902 år, var der kun 144,000 personer som kunne anses for at have tilbedt gud på en acceptabel måde.

 " . Som Kristi åndssalvede brødre havde alle de første kristne udsigt til at blive præster i himmelen sammen med Kristus." Jehovas Vidner --forkynder af Guds rige,1993,s.35

" . I omkring 1900 år derefter udgik der kun én kaldelse, den himmelske. Det var en ufortjent godhed som Gud skænkede et begrænset antal for at fremme sin egen vise og kærlige hensigt. " Forenede i tilbedelsen(uw) 1983,s.111

"  Det ville tage tid at udvælge disse fremtidige medregenter over menneskeheden. Hvorfor? Jo, dette håb, der er kosteligere end den kostbareste ædelsten, skulle udstrækkes til folk af alle nationer. Mens mange påstod at de greb håbet, var det kun få der virkelig viste sig at være Guds søns trofaste disciple. (Mattæus 13:45, 46; 22:14) De skulle leve op til en høj standard " Fred og sikkerhed(tp73) 1973,s.67

"Vi forstår at denne himmelske kaldelse er fortsat op gennem århundrederne, skønt der i den såkaldte mørke middelalder til tider måske kun har været ganske få af de salvede. Ved genoprettelsen af den sande kristendom, i slutningen af det forrige århundrede, blev flere kaldet og udvalgt. Men det ser ud til at det fulde antal på 144.000 stort set var nået i midten af 1930’erne. Således begyndte der at vise sig en gruppe af loyale kristne med et jordisk håb. Jesus kaldte disse for „andre får“, og de slutter sig til de salvede i tilbedelsen hvorved de bliver én godkendt hjord." vagttårnet 15. aug.1996,s.31

Så hvor mange sande kristne var der til at modtage et himmelsk kald i de 1835 år meller år 100 e.v.t. til 1935? VTS giver selv de tal som kan bruges til at afgøre det tal.

VTS vil have at man tror på, at i det første århundre, mens nogle af apostlene stadig var i live, at der var titusinder af kristne værdige til det himmelske kald. 40,000 siges at være blevet til martyre i år 95 alene.

 " Ved Neros død fulgte der et kort pusterum, men i de sidste år af det første århundrede brød den anden store forfølgelse ud under kejser Domitian. Det siges, at ca. 40.000 led martyrdøden alene i år 95.....Det var endvidere i denne periode, at Johannes, den sidstlevende af de tolv apostle, blev forvist til øen Patmos, hvorfra han omkring år 96 skrev den inspirerede bog Åbenbaringen." vagttårnet 15.juni.1952,s.187

Og igen fra 1878 til 1935, var der titusinder som opnåede den samme høje standart som var krævet for at opnå det himmelske kald. Det viser sig at 52,000 Jehovas vidner gjorde krav på det himmelske håb ved at tage af symbolerne (brød og vin) i 1935.

" år................tilstede....................nød symboler

  1935...........63,146.....................52,465"

 Jehovas vidner--forkynder af Guds rige,1993,s.717

For at være lidt konservative med tallene vist ovenfor, kan man estimere, at i afslutningen af det første århundre var der mindst 65,000 kristne og i 1935 var der 52,000 salvede VTS følgere. Dermed er der følgende tal.

*144,000

* mindre end 65,000

* mindre end 52,000

* lige med 27,000 sande kristne kaldet mellem de 1835 år fra år 100 til 1935

Det ville betyde at i hele den periode kunne Gud kun finde 15 sande kristne mere om året og det på hele jorden.

Ordet konservativt er brugt forsigtigt firde der har været mange flere end de 52,000 fra VTS som tog af brødet og vinen. Til de 52,000 der aktivt tog af symbolerne i 1935 skal der lægges til de mange af VTS følgere som døde før 1935 og de over 18,500 som nød af symbolerne i 2018.

Man må også være tilbageholdene med tallene brugt i de første kristnes tid, der var sansynligvis flere end de 65,000 kristne i det første århundre. Ved udgangen af det 2. årh. er det estimeret at der var 3 mill. kristne, hvor over 1mill. døde som martyre.

"Diocletian overtog kronen i år 284. I begyndelsen lod han til at være de kristne venlig stemt, men i år 303 gav han efter for overtalelser og indledte den tiende forfølgelse, sandsynligvis den grusomste af dem alle. Mænd og kvinder uden forskel fyldte Romerriget med blod. De blev kvalt i røg, tvunget til at drikke smeltet bly, druknet masser ad gangen, brændt og radbrækket på hjulet. I en enkelt måned blev der myrdet 17.000. I provinsen Ægypten døde alene under denne forfølgelse 144.000, der bekendte sig til at være kristne, foruden 700.000 andre, der døde som følge af de strabadser, der mødte dem i landflygtigheden eller under tvungent offentligt arbejde." vagttårnet 15.juni,1952,s.188

Alle de mænd, kvinder og børn som offrede deres liv for Gud, er det ulogisk at påstå, at disse tidlige kristne martyre ikke var værdige til at blive talt med som sande kristne og derfor nægtet et himmelsk kald. De bliver vist en voldsom mangel på respekt ved at blive afvist som uværdige og frafaldne, kun af den grund, at de ikke passer ind i VTS holdning, at kun 144,000 kommer i himmelen.

 Én Fortolkning

 Som omtalt under emnet Paradiset , viser  Bibelen konsekvent at  opstandelseshåbet er et himmelsk håb for alle kristne. I et forsøg på at begrænse antallet af personer som skal i himmelen, henviset VTS til en himmelsk skare som bliver beskrevet som " den lille skare/hjord på 144,000"

 " One aspect of that secret involved Jehovah’s selecting a “little flock” of 144,000 humans to be associated with his Son as part of the seed, to reign with him in heaven." Examining the Scriptures Daily 2007 s.117 Nov 28. 

Orderne forekommer ikke sammen i Bibelen og der er intet grundlag for at der henvises til den samme gruppe. Men VTSs publikationer gruppere "lille skare/hjord" og "144,000" sammen over 300 gange i de sidste 5 årtier.

 De 144,000 nævnes kun 2 gange i Bibelen, henholdvis i Åb. kapt.7 og kapt.14, orderne lille skare forekommer kun én gang.

 Lukas 12:32 " Lille hjord, vær ikke bange, for jeres Far har besluttet at give jer Riget."

At gruppere orderne og påstå at himmelsk håb er begrænset til en lille hjord/skare, er doktrinet et resultat af en meget personlig fortolkning, som i konteksten i Åbenbaringen og evangelierne ikke giver grundlag for en sådan forbindelse. Som vist under emnet den store skare(under opbygning) , bliver de andre får en del af den lille hjort/skare og denne store skare er en himmelsk gruppe.

Fejring af Mindehøjtiden

Én af konsekvenserne af dette doktrin, er at de fleste Jehovas Vidner i tager af brødet og vinen til minde om Jesu død. Kun den rest af de 144,000 "salvede" må tage af brødet og vinen.

 " Da det at spise brødet og drikke vinen ved mindehøjtiden betyder alt dette, er det indlysende at det ikke vil være på sin plads at deltage i måltidet hvis man har det jordiske håb. De som har dette håb, er klar over at de ikke er salvede lemmer på Kristi legeme, og at de ikke er med i den nye pagt som Jehova har indgået med dem der skal herske sammen med Jesus Kristus. Eftersom ’bægeret’ er et symbol på den nye pagt, er det kun dem der er med i den nye pagt der skal nyde symbolerne. De som ser frem til evigt liv i fuldkommenhed på jorden under Guds rige, er hverken døbt til Jesu død eller kaldet til at herske med ham i himmelen. Hvis de tog symbolerne, ville de give udtryk for noget som ikke gælder dem. Derfor tager de ikke symbolerne selvom de er til stede ved mindehøjtiden som respektfulde tilskuere " vagttårnet 15.feb.2006, s.24

Det overstående er i direkte modstrid med hvad Jesus sagde, at det er et krav, at tage af brødet og vinen som en vigtig accept eller anerkendelse af Jesus og derigennem opnå evigt liv.

Johs. 6:53:57 " Jesus sagde så til dem: „Jeg siger jer i sandhed, ja i sandhed: Hvis I ikke spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer.  Den der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg vil oprejse ham på den yderste dag;  for mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den der spiser mit kød og drikker mit blod, forbliver i samhørighed med mig, og jeg i samhørighed med ham. Ligesom den levende Fader har udsendt mig og jeg lever på grund af Faderen, således vil også den der spiser mig, leve på grund af mig."

1. kor.11:25-26 "Og på samme måde [tog han] bægeret efter aftensmåltidet idet han sagde: „Dette bæger betyder den nye pagt i kraft af mit blod. Bliv ved med at gøre dette, så ofte som I drikker det, til minde om mig.“ For så ofte som I spiser dette brød og drikker dette bæger, forkynder I Herrens død, indtil han kommer." 

Hvornår endte kaldet ?

Russell havde sagt at alle de 144,000 var blevet udvalgt i 1881 og viste et antal af bibelske grunde for hans opfattelse.

 " "Remember, too, that the Scriptures proved to us in various ways-by the Jubilee Cycles, the 1335 days of Daniel, the Parallel Dispensations, etc.-that the "harvest" or end of this age was due to begin in October, 1874, and that the Great Reaper was then due to be present; that seven years later-in October, 1881-the "high calling" ceased, though some will be admitted to the same favors afterward, without a general call being made, to fill the places of some of the called ones who, on being tested, will be found unworthy." Thy Kingdom Come s.362 

"And the three and a half years following the Spring of A.D. 1878, which ended October, A.D. 1881, correspond to the three and a half years of continued favor to individual Jews in the last half of their seventieth week of favor. As in the type that date-three and a half years after the death of Christ-marked the end of all special favor to the Jew and the beginning of favor to the Gentiles, so we recognize A.D. 1881 as marking the close of the special favor to Gentiles-the close of the "high calling," or invitation to the blessings peculiar to this age-to become joint-heirs with Christ and partakers of the divine nature." The Time Is At Hand 1916 udgaven. s.235 

Rutherford genbrugte idéen og uden nogen bibelsk grundlag, flyttede han afslutningen af indsamlingen af de 144,000 fra 1881 til 1931. 

"God having a fixed time for every purpose (Ecclesiastes 3:1), his time to give creatures on earth the opportunity to get in line for a heavenly reward has been from A .D. 29 until, chiefly, 1931, called the "day of salvation". "Let God be True" 1946 ed. s.298 

"Although Jehovah had come to his temple in 1918 and had begun judgment of this anointed class, still others must be brought in, because some were found unworthy and they must be replaced. The evidences show that this continued until especially 1931, when there began a work of gathering those recognized as "other sheep" of the Lord Jesus Christ." Jehovah's Witnesses In The Divine Purpose 1959 s.139

Årstallet blev senere igen ændret til 1935.

" Det havde blandt andet den virkning at man især efter 1966 mente at det himmelske kald var ophørt i 1935. Dette syntes at blive bekræftet af den omstændighed at næsten alle som blev døbt efter 1935, gav udtryk for at de havde et jordisk håb." vagttårnet 1. maj, 2007,s.30

" At man i 1935 blev klar over at de hørte til den store skare andre får, var samtidig et tegn på at udvælgelsen af de 144.000 var ved at være afsluttet. " Åbenbaringen - det store klimaks er nær , 1988, s. 125 

Men i de senere år er de, som har nydt eller taget af "symbolerne" blevet kritiseret for at have psykologiske eller følelsesmæssige problemer.

". I årenes løb er nogle, selv nydøbte, begyndt at nyde symbolerne. I mange tilfælde har de efter nogen tid indset at dette var en fejl. Nogle er kommet til erkendelse af at de gjorde dette fordi de var følelsesmæssigt ude af balance på grund af fysisk eller mentalt pres. Men de har med tiden indset at de ikke virkelig var kaldet til himmelsk liv. De har så bedt Gud om at vise dem barmhjertig forståelse. " vagttårnet 15. aug. 1996, s. 31

Denne kommentar giver genlyd i Jesu ord. Matt. 23:13

 " Ve jer, skriftlærde og farisæere, hyklere! For I lukker himlenes rige for folk. I går ikke selv derind, og I tillader heller ikke dem der er på vej derind, at gå ind." 

 I 2007 blev denne lære igen ændret, med begrundelsen at bibelen ikke direkte giver en bestemt dato eller årstal for hvornår alle de 144.000 ville være indsamlet.

" . Dog er nogle af de kristne som er døbt efter 1935, i tidens løb blevet kaldet af den hellige ånd med den himmelske kaldelse. (Romerne 8:16, 17) Det ser således ud til at vi ikke kan sætte en nøjagtig dato for hvornår der ikke længere bliver kaldet nogen kristne til det himmelske håb. " vagttårnet 1. maj. 2007, s. 31

At antallet af personer som nyder af "symbolerne" er opadgående, er det derfor kun et spørgsmål om tid, før VTS er nød til at tage læren op til én ny fortolkning. Måske for at indrømme at tallet 144.000 ikke er skal forståes som et bogstaveligt antal mennesker fra hele jorden.

Mindehøjtid, nød af symbolerne fra 10.857 pers. til 19.521 pers. i 2018

Mindehøjtid, nød af symbolerne fra 10.857 pers. til 19.521 pers. i 2018

Del siden