Hvornår var de 70 år

VTS påstår at Bibel profetien vil være truet hvis Jerusalem ikke blev ødelagt i år 607 f.v.t. Dette er ikke tilfældet, eftersom andre kristne grupper godt kan forene de 70 år perioden med den historisk korrekte tidsramme med år 587 f.v.t.

Der er ingen grund til at tro at Daniel 4 har 2 opfyldelser, den nøjagtige begyndelse og enden på de 70 år er ikke vigtigt for de fleste mennesker. For VTS følgere er det vigtigt at forstå hvordan de 70 år kan forenes med år 587 f.v.t. og samtidigt være tro mod Bibelens udsagn.

Flere af Bibelens forfattere referere til en 70 årig periode, en nær læsning viser at der er mere end én mulig 70 årig periode. De 70 år kan forstås i en Babylonisk tidsramme eller en Jødisk tidramme. Oveni er der intet imod at de 70 år skulle være bogstavelig.

Den Babyloniske tidslinje

De 70 år kan ses fra et Babylonisk perspektiv, inklusiv de omkring liggende lande som Babylonierne herskede over. Jeramias kapt. 25 tillægger også de omkring liggende lande og Jerusalem den samme periode af 70 år .https://www.jwfacts.com/pdf/bible-chronology-seventy-years.pdf

( overstående link, giver en detaljeret forklaring, om hvornår de 70år begyndte og endte)

 Jeramias 25:11-12 "Og hele landet vil blive lagt i ruiner og blive noget man chokeres over, og disse nationer skal tjene Babylons konge i 70 år.”’ 12 ‘Men når der er gået 70 år, vil jeg kræve Babylons konge og den nation til regnskab for deres synd,’ erklærer Jehova, ‘og jeg vil gøre kaldæernes land til en ødemark for altid"

  Dette viser at de 70 år er hele den periode hvor Babylon erobrede " disse nationer" og i denne periode var vassal stater under Babylonierne. Jeramias 25 ender med en " fortælling der er imod Babylons konge". Babylonierne herskede i en periode af 70 år indtil de blev slået af Assyrene i 609 f.v.t og deres endelige fald i år 539 f.v.t  Jeramias 29: 10 er enig i dette, andre Bibeloversættelser bekræfter at verset forbinder enden af de 70 år med Babylon. 

     "Jehova siger nemlig: ‘Når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg rette min opmærksomhed mod jer, og jeg vil opfylde mit løfte og føre jer tilbage hertil.see eks.Bibelselskabet.

Den Jødiske tidsramme 

De 70 år kan også betragtes fra en Jødisk tidsramme. Zak. 1:12 og 7:4-5, 2. Krønikeb. 36: 20-23 og Dan. 9:2 alle disse skriftsteder referere til de 70 år.

   Daniel 9:2 " i hans første regeringsår lagde jeg, Daniel, i bøgerne mærke til hvor mange år Jerusalem ifølge Jehovas ord til profeten Jeremias skulle ligge øde, nemlig 70 år."

Daniel indikere måske her til den første ødelæggelse af Jerusalem i år 601 f.v.t.  I NWT referere Jeramias 29:10 til de 70 år Jøderne opholder sig Babylon. Læser man fra vers 1 indekere det, at perioden også indkludere den tid hvor Jøderne blev taget til Babylon før ødelæggelsen af Jerusalem. Historikerne har konkluderet at det må være sket i år 605 f.v.t da Daiel og hans venner også blev taget med.

På den anden side kunne de 70 år også referere til perioden imellem den første ødelæggelse af templet i år 586 f.v.t. og færdiggørelsen af det andet tempel i år 515 f.v.t. Templet var først færdig gjort 20 år efter at Jøderne var vendt tilbage fra Babylon. Uanset hvilken senarie det har været peger ingen af disse på år 607 f.v.t. Men Bibel profetien kan holde, hvis man acceptere velunderbygget sekulær historie. Hvis man tager i betragtning at Daniel 4 IKKE er en endens tid profeti. Der er ingen præcis holde punkt for hvornår de 70 år begyndte og endte.

 Symbolsk tidsramme

 I Hebraiske sammenhæng, symbolisere  tallet 70 også "fuldstændighed" eller "universelt" . Det er altså ikke nødvendig at de 70 års ødelæggelse var en bogstavelig periode. Hvis man overvejer det meget oplysende detalje i VTSs ræsonnement hvorfor de 70 års ødelæggelse af Tyrus i var bogstaveligt. 

 " Esajas fortsætter sin profeti: „Og på den dag skal Tyrus glemmes i halvfjerds år, det samme som én konges dage.“ (Esajas 23:15a) Efter at byen på fastlandet var blevet ødelagt af babylonierne, ville øbyen Tyrus ’blive glemt’. Ganske rigtigt, i „én konges dage“, nemlig så længe det babyloniske rige bestod, havde øbyen Tyrus ikke nogen særlig betydning i økonomisk henseende. Gennem profeten Jeremias nævner Jehova Tyrus blandt de nationer der skal drikke Jehovas forbitrelses vin. Han siger: „Disse nationer skal tjene Babylons konge i halvfjerds år.“ (Jeremias 25:8-17, 22, 27) Øbyen Tyrus var dog ikke underlagt Babylon i fulde 70 år, for det babyloniske rige gik til grunde i 539 f.v.t. Men de 70 år repræsenterer uden tvivl den periode hvori babylonierne udøvede deres mest betydningsfulde herredømme — den periode hvori det babyloniske kongedynasti kunne prale af at have hævet sin trone op over „Guds stjerner“. Esajas´ profeti--- et lys for alle mennesker (bind 1) s. 253 parag. 21

   Der er ingen grund til at samme ræsonnement ikke også kan bruges på Jerusalem. Så hvis de 70 år for Tyrus ikke er 70 bogstavelige år , burde de 70 år for Jerusalem ej heller blive taget bogstaveligt. Den manglende konsekvens i VTSs ræsonnement mellem Tyrus og Jerusalem identificere grunden til at VTS afviser år 587 f.v.t  At året undergraver VTS grudlag for året 1914.

              Profetiens Historiske udvikling og fortolkning

 Hellig ånden åbenbarede ikke forståelsen af de syv tider til Russell. Men udbredt igennem 1800-tallet før Russell af John Aquila Brown, William Miller, E.B Elliott, Robert Seeley, Joseph Seiss og Barbour.

Det er en almindeligt misforståelse blandt Vidnerne, at VTS mirakuløst blev ledet af hellig ånden til den forståelse, at de sidste dage begyndte i 1914. Det er fordi VTS fremmer denne opfattelse blandt sine medlemmer.

 " Fra midt i 1870’erne havde Jehovas folk forventet at der i 1914 ville begynde katastrofale begivenheder som ville markere udløbet af hedningernes tider."  Åbenbaringen-Det store klimaks er nær,s. 105

Russell havde ikke "forstået" denne lære. Denne lære stammer fra Adventisterne, en bvægelse som Russell blev involveret i , gennem 1870´ erne . I 1823 udgav John Aquila Brown i " The Even-Tide" at de syv tider i Daniel 4 var profetiske 2,520 år. Som løb fra kong Nebukadnezars regerings tid (604 f.v.t) til 1917 e.v.t. Han tillagde ikke denne fortolkning til enden på Hedningernes tid. 

I 1830´ erne forklarede en landmand ved navn William Miller, at tallet i profetien skulle ende i 1843 og kom til den konklusion at Daniel 4 også ville ende i 1843. For at komme til den konklusion. mente Miller at de syv tider startede da Manasses blev taget til fange i Babylon i år 677 f.v.t. Dette skulle være tegnet på "endens tid". Ødelæggelsen af Babylon og de døde skulle oprejses. Apollos Hale og Sylvester Bliss rettede datoen ved at fjerne år nul, som Miller havde brugt i sin udregning og udbredte at enden ville komme i året 1844. Efter Millers forslag. Samuel Snow udregnede at enden ville være den 22. okt. dette vart i henhold til den 10. dag i den syvende Jødiske måned, sonings dagen for året 1844. Istedet for at bruge den nuværende Jødiske kalender brugte Snow en ældre kalender opfundet af Karaite Jøder. Jehovas vidner bruger stadig denne kalender for deres udregninger, inklusiv datoen for mindehøjtiden.

 

William Miller´ oversigt over Daniels profeti

William Miller´ oversigt over Daniels profeti

I 1840 forudsagde John Dowling, at Millers 1843 profeti ikke ville gå i opfyldelse. Det følgende citat fra Dowlings artikel  An Exposition of the Prophecies, supposed af William Miller to Predict the scond Coming of Christ, in 1843, Kan påsamme måde bruges på VTS.

   "Mr. Miller er ikke den første profetiske forkynder, der har forsøgt dogmatisk at afgøre det år, for Kristi tilbage komst. Jeg vil ikke besætte disse sider ved at forholde de enkelte historier om de vise og positive fortolkere af profetiske tider, som har forud for hr. Miller i at fastsætte dommens år. Deres historier var ens, de lykkedes, da hr. M. har opdaget en vis foruroligelse hos nogle enkle menneskers skæbner, der glemte, at Kristus har sagt "af det dag og time kender ingen  "- tiden gik på - året gik forbi, og profeten og hans lære blev glemt." Læseren men delvis bekendt med verdens historie og ikke klar over den måde, hvorpå hr. M. fortsætter med at gøre sine beregninger alle sammen i år 1843, tænker på at gennemgå bogen, at der er mindst sagt nogle meget slående sammenfald, og føles betydeligt forskudt, hvis ikke overbevist. Lad læseren læse denne passage og kapitlet (Daniel 4), hvorfra den er taget, og så forestill dig, hvis han kan, ved hvilken stræben af ​​opfindsomhed, at hr. M. trækker et bevis på Kristi tilbage komst til dommen i 1843 . Han ser så på sin bibel kronologi, og finder at i år 677 blev en af ​​Judas konger, der hedder Manasse, bragt som fange til Babylon. Her siger mr. M., For at begynde denne straf at syv tider. " (oversat fra engelsk) 

Da 1844 profetien viste sig som en falsk profeti, blev profetien genbearbejdet af adventister som Barbour. Start datoen blev flyttet til 606 f.v.t. Baseret på en fejlagtig datering af Jerusalems ødelæggelse og endte i 1914 e.v.t.

 The Herald of the Morning, med redaktørene Barbour, Cogswell og Paton, skrev i 1875 udgaven;

 " Jeg tror, at selv om evangeliets dispensation vil ende i 1878, vil jøderne ikke blive genoprettet i palæstille indtil 1881, og at" hedningernes tider ", dvs. deres syv profetiske tider, 2520 eller to gange 1260 år , som begyndte, hvor Gud gav alle i Nebukadnezars hænder, 606 f.Kr., slutter ikke før 1914, eller 40 år fra dette. " The Herald of the Morning sept 1875

Barbour skrev, at længderne eller målene på de store pyramider bekræftede at Hedningernes tid ville udløbe i 1914.

 " disse 33 tommer lagt til målene i det store galleri´ gulv 1881, bliver til 1914, som er året for enden af " Hedningernes tid" " The Herald of the Morning. jan. 1876

Russell blev opmærksom på Barbour i 1876 og sluttede sig til ham, sammen udgave de Barbour´ doktriner. Det er fra Barbour Russell tog idéen om at Daniel 4 er en endens tid profeti. med den forventning at Hedningernes tid afsluttes med Harmagedon, at målene på de store pyramider kunne bruges til at udregne profetiske opfyldelse, altsammen pegede mod 1914.

 

Studier i skriften vol.III  Komme dit rige s. 294

Studier i skriften vol.III Komme dit rige s. 294

"Vi finder det at være 3457 tommer, der symbolisere 3457 år fro den overstående dato 1542 f.v.t. Denne udregning viser 1915 e.v.t. er begyndelsen for en periode med problemer; for 1542 f.v.t. plus 1915 år e.v.t. er lig med 3416 år. efter Pyramide vidnet er afslutningen af 1914 vil blive begyndelsen for en tid med problemer som ikke er blevet set før og heller ikke vil blive set igen" Studier i skriften III. -- dit rige komme 1911engelsk udgave s.342

Var VTS forudsigelse 1914 eller 1874

 VTS nuværende publikationer er ikke gennemsigtige omkring deres historie, om fortolkning af1914. Russell og Rutherford mente begge at Jesu usynlige nærværelse begyndte i 1874. At enden på Hedningernes tid var i 1914. Som igen betød at Guds synligt ville vende tilbage og herske på jorden.

" Vor Herre Jesus, den retmæssige Konge, har siden oktober 1874 været personligt til Sted ifølge Profeternes Vidnesbyrd, som kendes af dem, der har  øren til at høre med. 1. april 1878 modtog han sit Kongeembede;" Studier i skriften IV 1926, kapt 13,s.394 (dansk udgave)

Der er bibelsk bevis for at Herren Jesus Kristus anden genkomst begyndte i 1878 e.v.t. " bogen-- Prophecy (1929) s. 65 (oversat fra engelsk)

"Fra 1874 og frem er tiden for Herrens anden tilbagekomst, det ovenfor beskrevne omstændigheds beviser opfylder profetien er hvad bekræfter de fysiske beviser, og er bevis i samarbejde med Herrens nærvær siden 1874...... Hans nærvær begyndte i 1874, og han har foresat sit høstarbejde fra 1874 og frem" Our Lord´s Return (1929) s. 27,33,37 (oversat fra engelsk)

Det er først i bladet Golden age 1930,s. 503 at Rutherford for første gang fastslå at Jesu tilbagekomst i "nærvær" var i 1914 og ikke 1874.

At vide dette, åbner øjnene for, at VTSs artikler er uærlige, når de påstår at Organisationen altid har ment, at 1914 har været året hvor Jesus begyndte sit "nærvær" og at herske.

"Hvorfor forstår folkeslagene ikke, at højdepunktet for denne dom nærmer sig, og hvorfor accepterer de ikke dette som en kendsgerning? Fordi de ikke har givet agt på den verdensomspændende forkyndelse, af Kristi genkomst og anden nærværelse. Længe før den første verdenskrig pegede Jehovas vidner frem til 1914 som tiden, da denne store begivenhed skulle indtræffe." Vagttårnet 15. sept. 1954,s. 279

"Det var ligeledes en profeti der ved Guds forsyn var årsag til at oprigtige bibellæsere i det 19. århundrede var i forventning. Ved at forbinde de „syv tider“ i Daniel 4:25 med „Hedningernes Tider“ forventede de at Kristus ville overtage magten i Riget i 1914." Vagttårnet 15. sept.1998,s.15-16

Hvad fortæller vildledningerne om VTSs ærlighed og integritet? Hvis VTS ikke har nogen betænkeligheder ved at forfalske sin egen historie, er det heller ikke nogen overraskelse at de ignorere beviserne om år 607 f.v.t.

Den oprindelige var at Jesus vendte tilbage usynligt i 1874, at enden på Hedningernes tid i 1914 samtidigt ville hans rige være synligt, en langt mere logisk end den nuværende syn, at Guds rige startede usynligt i 1914. Hvis profetien om de syv tider er for at vise at tiden for, at Gud igen skulle herske synligt på jorden og erstatte kongerne. Er det med den nuværende fortolkning ingen måde at bevise eller modbevise om Guds usynlige rige er begyndt at regere.

Med skuffelsen for verdens ende og til et nyt et i 1914 indså de fleste Adventist grupper at Daniel 4 ikke var ment at have en anden profetisk opfyldelse og holdt der for op med at bruge det.

 Over de sidste hundrede år, har der bygget sig en stor mængde beviser der udover al tvivl sætte Jerusalems ødelæggelse i årene 586 eller 587f.v.t. En objektive læser af Bibelen og historien acceptere dette i modsigelser. VTS har invisteret så meget i 1914 og 607 f.v.t. At de afvist kraftigt alle beviser på at deres påstand er forkert.

Daniel 4 er det eneste skriftsted brugt  af VTS der præcist udpeger 1914 som det år Jesus begyndte at herske. Hvis VTS misfortolker Daniel 4, er der ingen grund til at tro at de sidste dage begyndte 2. okt.1914. Men hvilke tegn er der på at Jesu "nærvær" indikerede at de sidste dage startede i 1914.

 

 

Del siden