Navnet Jehova i det Ny Testamente

Ordet Jehova er aldrig blevet fundet i det Ny Testamentlige manuskribter. VTS mener at navnet Jehova oprindeligt var der, men blev fjernet, helt uden spor. Denne påstand underminere hele Bibelen, hvis et så vigtigt ord er blevet ændret , hvad er så ellers forkert?  På den anden side hvis "Jehova" ikke forkommer i det NY Testamente, er meningen i nøgle NVT skriftsteder ændret helt.

I dette emne omtales følgende:

 * Er det korrekt at NVT inkludere Jehova i det Ny Testamente?

 * Er det vigtigt for os i dag, at bruge ordet Jehova ?

Jehovas Vidner - forkynder af Guds Rige s. 99 siger vdr. NVT

 " Stævnedeltagerne var begejstrede for at høre at Guds navn, Jehova, i denne nye oversættelse var genindført 237 gange i hovedteksten fra Mattæusevangeliet til Åbenbaringen"

En grundlæggende misforståelse i NVT er indsættelsen af ordet Jehova 237 gange i det Ny Testamente. VTS retfærdiggøre dette ved at påstå, at alle kendte manuskripter er fejlagtige. Dette har afgørende betydning, da sådant en påstand underminére Bibelen integritet. For hvis Gud ikke kunne forhindre at hans eget navn blev fjernet fra det Ny Testamente uden spor, hvad ellers har Han ikke kunne forhindre i, at blive fjernet eller ændret? På den anden side, hvis VTSs påstand er forkert og ordet Jehova aldrig forkommer i det Ny Testamente, vil denne ændring betyde at VTSs doktrin er forkert på følgende måde:

 * Ved at skabe en falsk følelse, at vigtigheden i at bruge ordet Jehova

 * Ændringer i meningen af vigtige passager i det Ny Testamente

 " Grunden til at det virker så usædvanligt at navnet "Jehova" bruges i De kristne Skrifter, er at man i mange århundrede ikke mente at navnet forekom i den udgave af De kristne Skrifter som Jesus og apostlene benyttede, nemlig den græske Septuaginta-oversættelsen." vagttårnet 15.juni,1982,s.25

  Ved sjældne lejligheder indrømmer VTS at der findes ikke nogen Ny Testamentlige fragmenter med det guddommelige navn.

 " Med hensyn til De Kristne Skrifter, " Det nye Testamente", stiller sagen sig anderledes. Håndskrifter som rummer Åbenbaringen (den sidste bog i Bibelen) indeholder Guds navn i den forkortede form "Jah" ( i ordet  "Hallelulja") Men bortset herfra forekommer Guds navn ikke i et eneste af de gamle græske håndskrifter vi i dag har til " Det nye Testamentes" bøger fra Mattæusevangeliet til Åbenbaringen." --Guds navn der vil bestå for evigt, 1984, s.23

 I VTS forsøg på at opbygge troen på Bibelen, antages det at det Nye Testamente er komplet uden undtagelse--- helt stille omkring at deres opfattelse af det vigtigeste ord er helt sporløst forsvundet.

  " De der afskrev Bibelen, lavede selvfølgelig fejl. Men ingen af de fejl ændrede bibelteksten så meget at man ikke kan stole på den......Så er der blevet lndret på Bibelen ? Bestemt ikke! " vagttårnet nr.6.2017,s.14

 " Der er ikke nogen slående eller fundamentale afvigelser, hverken i Det gamle eller Det nye Testamente. Der er ingen betydningsfulde udeladelser eller tilføjelset af passager, og ingen forskelle der berører væsenlige begivenheden eller lærepunkter"---Lad os ræsonnere ud fra skrifterne, s.53

" ikke blot er der tusinder af håndskrifter man kan sammenligne, men i løbet af de sidste få årtier har man også fundet ældre bibelhåndskrifter der fører den græske tekst helt tilbage til omkring år 125 et par årtier efter apostlen Johannes´ død omkring år 100. Disse håndskrifters vidnesbyrd er en stærk garanti for at vi nu har en pålidelig græsk tekst " ---Hele skriften er inspireret af Gud og gavnlig, s. 319

 " Guds hensigt med at tilvejebringe De Hellige Skrifter og den inspirede udtalelse at "Jehovas ord forbliver til evig tid" er en forsikring om at Jehova Gud har bevaret skrifternes indre integritet op gennem århundrederne" --- Indsigt i Skrifterne, s.1020

Men historien ændre sig når VTS prøver at forklare hvorfor de har indført ordet Jehova i det Nye Testamente, mens det påstås at tetragrammet YHWH blev fjernet i det 2. århundrede.

 " I løbet af det 2. eller 3. århundrede f.v.t. fjernede afskriverne tetragrammet både fra Septuaginta og fra De Kristne Græske Skrifter og erstattede det med Kyros (Herre) eller Theos (Gud)" ---NVT, tillæg s. 1559

Der er ingen beviser der underbygger denne påstand, eftersom der ikke findes et eneste oldtids dokument af de Ny Testamente, med tetragrammet YHWH i .

Der er tilgængelige manuskribter der stammer fra denne tidsperiode. P47 er fra år 300 e.v.t og bruger Kyrios 4 gange i Åbenbaringen som VTS oversætter til Jehova. P66 fra omkring år 200 e.v.t. skrivet førstegang i år 98 af Johannes og her op træder ordet Herren fem gange, som i NVT er blevet til Jehova. Nogle manuskribter går helt tilbage til så tæt på som 25 år efter Johannes, men stadig uden YHWH i teksten.

    Beviser på at navnet ikke forekom i det Nye Testamente

Der er et solidt grundlag for at YHWH, aldrig forekommer i det Nye Testamente. Det mest indlysende er fraværet af tetragrammet, i de 5000 fundne græske Nye Testamente manuskribter. 

Vigtige beviser ses også i de første kristnes skrifter. De omtales som de Apostolske Fædre og Før nicænske fædre som skrev fra apostlenes tid til det 3. århundrede. Med er også Polycarp, som studerede med apostlen johannes og Justin Martyr som levede fra år 110 til 165 e.v.t. Deres grundige nedskrivninger er en vigtig kilde om den tidlige kirke, som inkludere formuleringen af treenighedslæren og udviklingen af den bibelske kanon. Men i deres arbejde er der igen omtale eller disskution om fjernelsen af Guds navn fra skrifterne. Hvis der havde været en global sammensværgelse, om at fjerne YHWH fra alle de Ny testamentlige manuskribter, ville der med sikkerhed havde været en livlig debat mellem disse skribenter.

Ydermere, deres oversættelse indeholder ikke tetragrammet YHWH når skribenterne citere fra det Gamle Testamente. For eksempel, i bogen " Against Heresies", Irenaeus citere fra Mattæus 1:20; 4:10 og Rom. 11:34, hvergang bruges ordet Herre (Lord) istedetfor Jehova. Klement (Clement), som nævnes i Fil. 4:3, skrev Epistel of Clement til Korinterne mellem år 75 og 110 e.v.t. og bruger ordet Kyrios (gr. Herre el. mester) hver gang han citere fra det Gamle Testamente ( se Clements 1. epistel 13:5 hvor han citere Ezekiel 33:11 archive.org/stream/pdfy-8wmmsz-XJNtERWVu/The First Epistle Of Clement To The Corinthians_djvu.txt )

Justinus Martyr konverterede til kristendommen omkring år 150 e.v.t. Knap 50 år efter at bibelen var fuldendt. Han havde adgang til en af de tidlige kopier af det Nye Testamente men i bogen--The  second Apology, Chapter VI skriver han: 

   "But to the Father of all, who is unbegotten, there is no name given. For by whatever name He be called, He has as His elder the person who gives Him the name. But these words, Father, and God, and Creator, and Lord, and Master, are not names, but appellations derived from His good deeds and functions."

(men alles Fader, som ikke er undfanget, som intet navn er givet, for hvilket som helst navn Han kan kaldes, Han har sine ældste personer som giver Ham navn. Men disse ord, Fader, og God, og Skaber, og Herre, og Mester er ikke navne, men betegnelser/titler udfra Hans gode gerninger og virke)

Justin Martyr viser at de tidlige kristne hentydede til Faderen igennem betegnelser/titler og ikke ved brugen af navnet Jehova.

At det Hellige Navn ikke blev udtalt på Jesu tid, bliver bekræftet af det 1. århundres historiker Josephus

  " Derpå erklærede Gud overfor ham[ Moses] hans hellige Navn, som aldrig var afsløret for mennesket før; omkring hvilket det ikke er mig tilladt at sige mere" (Josephus; Antiquities 2:12:4)(oversat fra engelsk)

Eftersom man ikke har de originale kopier i dag, som bibelskribenterne dengang brugte er det stadigt muligt at sige at YHWH kunne have været i de oprindelige kopier. Må det påpeges at den overvægt af beviser, der viser at YHWH ikke forekom i de oprindelige kopier. Hvis så VTS påstår at Gud tillod, at skribenterne fjernede Hans navn "YHWH" og at der er ikke fundet noget bevis for tetragrammets eksistens helt op til i dag, hvordan kan en person så have tillid til noget som helst i det Nye Testamente?

Det Nye Testamente er en af de mest undersøgte og gennem studeret dokument fra oldtiden. Grunden til at man har tillid til det Nye Testamente, er overbevisningen om at Gud har sikret, at Bibelen er uændret helt frem til vor tid. Så hvis brugen af navnet Jehova er så vigtigt, må det undre én, at navnet ikke forekommer i nogen som helst af de eksisterende Ny Testamente dokumenter. Hvis Gud inspirerede og beskyttede Bibelen, holdt bibelen uændret igennem tiden, hvorfor forekommer hans navn ikke i de ældste græske manuskripter eller den allerførste Bibel fra det 5. århundredes Latin Vulgata?

                       VTS begrundelse for at inkludere Navnet

Uden nogen begrundelse eller bevis for at inkludere navnet, bruger VTS fire hypoteser til at retfærdiggøre den påstand om at tetragrammet blev fjernet fra det Nye Testamente (NT) 

* inkludering i den hebraiske J version

* teorien om at citater i det GT ville indeholde YHWH

* George Howards teori

* Muligeheden for at Mattæus evangeliet oprindeligt blev skrevet på hebraisk

 Den hebraiske J version

Den vigtigeste støttende bevis, som bruges af NVT oversætterne til at indsætte Jehova i det NT er J versionen i Bibelen. Versionen er fra 1385 f.v.t. og frem, oversættelsen af den græske NTs manuskript hvor man begyndte at oversætte bestemte dele af den hebraiske J version, hvor YHWH var inkluderet. Men det er vigtigt at forstå, at disse oversættelser intet har med de hebraiske skrifter eller det GTs manuskripter eftersom at oversættelsen først skete 1000 år efter Jesu død.

Disse versioner har numrene j1 til j27. De to versioner som refereres til i NVT er j17 og j18 som blev oversat fra King James Greek text i 1599 af Elias Hutter og er en del af 1599 Hutter PolyglotJ18 blev oversat i 1885 og udgivet af The Trinitarian Bibel Society i London.

Versionerne af det NT kan ikke bruges som bevis på at YHWH var i den originale tekst, eftersom at de første versioner først blev til i 1400- tallet. De er oversat fra græske manuskripter som man har i dag, der dokumentere at man brugte ordet Herre, ikke YHWH, som derfor ikke er en korekt fremstilling af den kilde VTS bruger eller de originale dokumenter.

Ved brug af Jehova i NVT, bruger oversætterne J versionen som begrundelse for at foretrække den fremfor den oldgræske version. For eksempel studiebibelen af NVT i Watchtower library softvare Matt. 1:24 og trykker på * ud for Jehova vises til opslaget om navnet Jehova;

Jehovas“. J3,4,7-14,16-18,22-24,28; Herren(LORD AB) 

For læser kan det virke som om der er 18 kilder som støtter Jehova og kun 2 kilder som støtter Herren. I virkeligheden er der langt flere kilder end blot de 2 kilder som støtter Herren. De vigtigeste er at J versionen kun dateres tilbage til 1400-tallet, mens B som referere til Vatican manuskriptet No. 1209 (the Vatican MS. No 1209) som dateres tilbage til det 4. århundrede.

Hvorfor valgte oversætterne af NVT, at have mere tillid til ordvalget hos bibelskribenterne, når deres oversættelse er mere end 1000 år efter Jesu død og fravælge den oldgræske manuskript, som er den tekst man brugte ? Det ville svare til at en oversætter vælger at bruge fejl oversættelsen i ordvalget i 1. Johs.5:7 som findes i King James Versionen " For there are three that bear record in haven, the Father, the word, and the Holy Ghost: and these three are one" i stedet for den rigtige oldgræske oversættelse. Se evt. skriftstedet hos bibelselskabets hjemmeside og sammenlign.

På den anden side følger VTS ikke konsekvent J versionen. Dele af J versionen er lavet af Trinitarene og inkludere YHWH for at understøtte at Jesus er Jehova. Af den grund undlader NVT at inkludere Jehova over 50 steder hvor J versionen gør det. For eksempel j7 og j8 oversættes 1. Peter 3:15 

(j7)

(j7) " Santify Jehova God ( Who is Christ) in your hearts" ( I jeres hjerter skal i ære Jehova Gud (som er Kristus)

I dette tilfælde forkaster NVT J versionen´ brug af ordet Jehova og skriver i stedet

  NVT " I jeres hjerte skal I ære og anerkende Kristus som Herre....."

 J7 inkludere YHWH i en henvisning til Jesus i Apg. 9:5

"" Who are you YHWH?" Saul asked. " I am Jesus, Whom you are persecuting," he replied (Hvem er du YHWH?" spurte Saulus. Jeg er Jesus, som du forfølger," svarede Han)

Her vælger NVT ikke at følge J versionen og oversætter Apg.9:5

 " Han spurte: " Hvem er du, Herre?" Han sagde:" Jeg er Jesus, som du forfølger."

Andre vers hvor tetragrammet forekommer i J versionen, men ikke som Jehova i NVT er også;

1. kor. 12:3

 (J14) "... ingen kan sige " Jesus er Herren Jehova, undtagen ved Hellig Ånd."

 (NVT) ...ingen kan sige: "Jesus er Herre" uden at være ledet af den hellige ånd.

2.Tim. 1:18

(J 7,8,13,14,16,17,18,22,23,24) " Herren Jehova give ham at han kan finde nåde fra Herren Jehova på den dag ( The Lord Jehovah grantunto him that he may find mercy of the Lord Jehovah in that day)

NVT

NVT " Jeg beder om at Herren, Jehova, vil vise ham barmhjertighed på den dag...."

Da VTS giver indtryk af at bruge J versionen som støtte for brugen af Jehova i NT, gør de det inkonsekvent til fordel for dem selv.

Citeringer fra det Gamle Testamente

VTS gør krav på at have geninført navnet Jehova på sit rette sted, hvor kristne skribenter citerede fra det GT. Det bygger udelukkende på spekulationer uden beviser eller grundlag i de oldgræske tekster.

Det er overraskende at undersøge VTS oversættere´ påstand med hvad de rent faktisk gjorde. 

  "Under overskriften „Genindsættelse af Guds navn“ skriver komiteen bag Ny Verden-Oversættelsen: „For at afgøre hvor Guds navn er blevet erstattet med de græske ord Κύριος og Θεός har vi undersøgt hvor de inspirerede kristne skribenter har citeret kortere eller længere passager fra De Hebraiske Skrifter, og derefter kontrolleret om Guds navn forekommer i disse passager i den hebraiske tekst. På denne måde har vi fundet frem til hvem der er tale om når der siges Kyʹrios og Theosʹ.“ Komiteen forklarer yderligere: „For ikke at overskride en oversætters beføjelser og træde ind på fortolkerens område har vi været yderst forsigtige med gengivelsen af Guds navn, idet vi altid har taget baggrunden i De Hebraiske Skrifter i betragtning. Desuden har vi søgt bekræftelse på vor gengivelse i ovennævnte hebraiske oversættelser.“ De 237 gange Jehovas navn er genindsat i hovedteksten i Ny Verden-Oversættelsen af De Kristne Græske Skrifter, er der i hvert eneste tilfælde fundet bekræftelse i mindst én af de hebraiske oversættelser. — NV, Tillæg, s. 1560, 1561. --- Indsigt i de hellige skrifter s. 899

Bogen- Kingdom Interlinear Translation, 1985, s. 11 påstår på samme måde, at kriteriet for at bruge det guddommelige navn i det NT var at erstatte de græske ord Kyrios (Herre) og Theos (Gud) med Jehova hvorsomhelst de kristne skribenter citerede fra det GT.

 " Moderne oversættere er berettigede til at bruge det guddommelige navn som svar til de to græske ord (Kyrios, Theos), der er, hvor skribenterne af de kristne græske skrifter citere vers, passager og udtryk fra de Hebraiske skrifter eller fra LXX(græsk septuaginta) hvor det guddommelige navn forekommer" --Kingdom Interlinear Translation, 1985 s.11 (oversat fra engelsk)

  Læseren ledes her til at konkludere at alle inkluderinger af Jehova i det NT er støttet af citater fra det GT. Men ved en nærmere granskning af de 237 inklusioner af Jehova afsløre følgende:

  * Kun 76 gange er inkluderingen af Jehova baseret direkte på den hebraiske tekst     

  * I 78 andre tilfælde er skrifterne ikke citater, men referencer til den hebraiske tekst         hvor navnet Jehova diskuteres

  * 83 af gangene har NVT inkluderet Jehova uden støtte fra den hebraiske tekst

Ved en dybere gennemgang af overstående citat fra Indsigt i skrifterne bogen, at det faktisk er den yngre hebraiske J version og ikke  den hebraiske GT skrifter somer blevet brugt til at understøtte de 237 steder Jehova er indsat.

Over 80 gange i NVT er Jehova brugt uden støtte i GT skrifter. På den anden side er der også tilfælde hvor NVT valgte ikke at bruge ordet Jehova når kristne skribenter citerede fra det GT, selv når J versionen selv gjorde det. Denne mangel på konsekvens er fordi, ved at gøre det ville det modsige VTSs egne doktriner. F.eks. Siger Isajas 45:22-24

 " Vend jer til mig og bliv frelst, alle på hele jorden,for jeg er Gud, og der er ingen anden. 23 Ved mig selv har jeg sværget;i retfærdighed er ordet gået ud af min mund,og det vil ikke vende tilbage: Hvert knæ vil bøje sig for mig,og hver tunge vil sværge troskab 24 og sige: ‘Hos Jehova er der sand retfærdighed og styrke."

Disse vers er løst citeret i både Romerne og Filipperne. Hvor i Romerne er Jehova insat i NVT, men i Filipperne er det ikke, hvilket ville resultere i at Jesus blev ligestillet med Jehova. 

 Rom.14:11 " for der står skrevet: “‘Så sandt jeg lever,’ siger Jehova, ‘vil hvert knæ bøje sig for mig, og hver tunge vil åbent anerkende Gud.’”   

 Flp. 2:9-11 " Det var grunden til at Gud ophøjede ham til en højere stillingn og i sin godhed gav ham det navn som er over alle andre navne. 10 I Jesus’ navn skal alle derfor bøje deres knæ – det gælder både dem i himlen og dem på jorden og dem under jorden – 11 og hver tunge skal åbent bekende at Jesus Kristus er Herre til ære for Gud, Faren.

1. Thess. 4:16,17 refereres Salmerne 47:5 hvor i dette eks. vælger NVT ikke at følge J versionen.

 Salm. 47:5 " Gud er steget op under jubelråb,Jehova er steget op mens der blæses i horn" 

1. Thess. 4:16,17 

(J-7,8,13,14,24,)" For Herren Jehova selv skal nedstige fra himmelen med et råb, med ærkeenglens stemme, og med Guds trompet: dem der er døde i kristus skal oprejses først: Så vil vi som er i live og tilbage blive samlet og sammen stige til skyerne, for at møde Herren Jehova i skyerne: og således for evigt være med Herren Jehova" (oversat fra engelsk)

 (NVT) " for Herren selv vil stige ned fra himlen med et kommandoråb, med en ærkeengels stemme og med Guds trompet, og de der tilhørte Kristus da de døde, skal opstå først.17 Derefter skal de af os der endnu lever, rykkes bort i skyer for at være sammen med dem og møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren."

Ligeleds når apostlen Peter henviser til Jesus når han citere Salmerne. J versionen bruger Jehova men NVT vælger ikke at gøre det.

(NVT)Salm.34:8 " Smag og se at Jehova er god;ilykkelig er den der søger tilflugt hos ham."

1. Peters brev 2:3 (J13,J14) " Hvis du har smagt Herren Jehovas Barmhjertighed" (oversat fra engelsk)

(NVT) "I har jo allerede smagt at Herren er god."

Salme 102:25 er citeret i de hebraiske skrifter og referere til Jesus. I dette vers fra hebraiske skrifter er det Faderen som taler til Jesus. J versionen referer Faderen til Jesus som Jehova, noget NVT tydeligvis har valgt at udgå at gøre.

Heb.1:10 (J-8) Du Herren Jehova, som i begyndelsen lagde grunden til jorden og himlene er dine hænders arbejde" (oversat fra engelsk)

(NVT) " Og: “Herre, i begyndelsen grundlagde du jorden, og himlen er dine hænders værk."

 Samlign også Zakarias 14:3-4 med Apg. 1:11,12

George Howard

I 1977, udgav George Howard en theori der viste at dele af den græske Septuaginta oversættelsen af det GT som indeholder YHWH. Disse manuskripter kunne have været dem de tidlige kristne skribenter citerede fra. Howard teori var at de kristne skribenter må derfor have brugt YHWH i de orginale manuskripter i de bøger somblev indkluderet i det NT. Hans ræsonnement bliver promoveret af VTS som fakta.

Tre kritiske punkter må fremsættes:

1. Howards arbejde undersøgte ikke brugen af YHWH i det NT, men brugen af YHWH i det GT

2. Howard præsenterede så en teori om at YHWH måske forekom i de NT, hvilket VTS vælger at præsentere som fakta

3. Howard´ arbejde modsiger VTS forestilling om at YHWH ikke blev fjernet fra Septuaginta før efter det 2. årh. efter Jesus.

Se omtalen i Studiebibelen til NVT

 " Med hensyn til brugen af tetragrammet i De Kristne Græske Skrifter siger George Howard fra Georgias universitet (USA) i Journal of Biblical Literature, årg. 96, 1977, s. 63: „Nylige fund i Ægypten og i Judæas Ørken giver os førstehåndskendskab til brugen af Guds navn i den førkristne tid. Disse fund er af betydning for den nytestamentlige tekstforskning, idet de i litterær henseende er samtidige med de tidligste kristne dokumenter og kan forklare hvordan de nytestamentlige forfattere brugte Guds navn. På de følgende sider vil vi fremsætte en teori om at Guds navn, יהוה (og muligvis forkortelser for det), oprindelig blev skrevet i NT i citater fra eller hentydninger til GT og at det med tiden blev skiftet ud, hovedsagelig med surrogatet κς [forkortelse for Kyʹrios, „Herre“]. Denne fjernelse af tetragrammet skabte efter vor opfattelse forvirring i tankegangen hos de første hedningekristne med hensyn til forholdet mellem ’Herren Gud’ og ’Herren Kristus’, en forvirring der afspejles i de overleverede håndskrifter af den nytestamentlige tekst."

 "Vi kan tilslutte os ovenstående, blot med den forskel at det som her kaldes en teori, mener vi er en fremstilling af historiske kendsgerninger med hensyn til de bibelske håndskrifters overlevering. --NV-studiebiblen (Rbi8) s.1559

Howard´ konkluderende kommentar, som ikke citeres af VTS, er meget fortællende:

""(2) Concluding Observations. The above examples are, of course, only exploratory in nature and are set forth here programatically. Nevertheless, the evidence is sufficiently strong to suggest that the thesis of this paper is quite possible. We have refrained from drawing too many conclusions due to the revolutionary nature of the thesis. Rather than state conclusions now in a positive manner it seems better only to raise some questions that suggest a need for further explanation." 

i "Kyrios or Tetragram: a Renewed Quest for the Original LXX," in De Septuaginta Studies in Honour of John William Wevers , Mississauga, Ontario, 1984, p. 85-101, A. Pietersma som også mener at Kyrios oprindeligt blev brugt i Septuaginta og senere YHWH blev genindført i nogle af revisionerne under indfrydelse af Palestinske jøder. Et få tal af kopier fra middelalderen indeholder stadig YHWH. 

Granskning gjordt af Howard, Pietersma og andre viser at YHWH blev fjernet fra Septuaginta versionen brugt af ikke jøder før kristendommens tid. De kristne skribenter citerede fra Septuaginta versionen som brugte Kyrios istedet for YHWH. Men aligevel, YHWH forekommer lejlighedsvis i versioner af Septuaginta som blev skrevet til jøderne. Det beviser at der ikke var en 2.årh. sammensværgelse om at fjerne YHWH fra alle versionerne i Septuagintaen (og derfor også det NT)

Et personligt brev fra Howard, d. 3. juli,1997, forklare at VTS har misbrugt ham ved at antyde at hans kommentar er andet end en ubevist teori

Den Hebraiske version af Mattæus evangeliget

Det er den generelle opfattelse at Mattæus først skrev sit evangelie på hebraisk også genskrev den på græsk, men dette debateres stadigt. Det tidligste manuskribt man har af en hebraisk version af Mattæus er fra 1380´ og det er ukendt hvem der skrev den originale hebraiske version som den baseres på. YHWH forkommer ikke i versionen, men bruger istedet omskrivninger f.eks. "Navnet"  VTS har den teori at Mattæus var forfatteren og det originale dokument blev YHWH brugt istedet for "Navnet" .

 " Findes tetragrammet (de fire hebraiske bogstaver der udgør Guds navn) i den hebraiske tekst til Mattæusevangeliet som blev afskrevet af den jødiske læge Sjem-Tob ben Isaak ibn Sjaprut fra det 14. århundrede? Nej, det gør det ikke. Denne tekst til Mattæusevangeliet bruger imidlertid 19 gange ordet hasjSjemʹ (skrevet helt ud eller forkortet), sådan som det fremgår af Vagttårnet for 15. august 1996, side 13. Det hebraiske ord hasjSjemʹ betyder „Navnet“, hvilket med sikkerhed henviser til det guddommelige navn. I Sjem-Tobs tekst forekommer der for eksempel en forkortet form af hasjSjemʹ i Mattæus 3:3, en passage hvori Mattæus citerer fra Esajas 40:3. Det er rimeligt at antage at Mattæus har brugt Guds navn i sit evangelium når han citerede et skriftsted fra De Hebraiske Skrifter der indeholder tetragrammet. Så selv om den hebraiske tekst som findes i Sjem-Tobs værk, ikke indeholder tetragrammet, men bruger udtrykket „Navnet“, for eksempel i Mattæus 3:3, støtter dette værk alligevel brugen af navnet „Jehova“ i De Kristne Græske Skrifter. " vagttårnet 15. aug. 1997,s30

Det omtalte dokument indeholder ikke beviser for at YHWH forekommer i det NT. Igen læser VTS mere ind i teksten end teksten holder til. Selv hvis YHWH forekom i den hebraiske version af Mattæus evangeliet, eftersom det er den eneste bog i NT som måske er blevet skrevet på hebraisk, det samme ræsonnement kan ikke overføres til de græske bøger i NT.

Virkningen af, at tilføje til Bibelen

Når man tilføjer ordet Jehova i det NT, så handler VTS på en ubegrundet formodning baseret på et ønske om at fortolke et doktrin. Det er en alvorlig misrepræsentation af Bibelen. Eftersom et doktrin skal formes af Bibelen og ikke Bibelen der skal ændres for at tilpasses et doktrin.

En forkert tilføjelse at ordet Jehova i det NT ændre meningen i Jesu budskab til sine følgere på mange måder.

En vigtig årsag til at VTS forsøger at bruge ordet Jehova er som bevis for at det kun er Jehovas Vidner som vil blive frelst. Bogen Lad os ræsonnere ud fra Skrifterne påstås det at Gud´ navn er én af de 10 ting som identificere den sande Guds tilbedere. VTSs publikationer citere Rom.10:13 for at vise at ordet Jehova er en bertingelse for frelse.

 ". Vi står nu umiddelbart over for den største af alle trængsler, hvor Jehovas stormvind vil fjerne al ondskab fra jordens flade og bane vejen for et paradis med evig fred. Vil du ’påkalde Jehovas navn’ i trofasthed? I givet fald kan du se fremtiden i møde med glæde. Du har nemlig Guds eget ord for at du vil blive frelst. — Romerne 10:13." Vagttårnet 15.dec.1997,s.21

Én granskning af the Emphatic Diaglott, udgiver af VTS viser at ordet som bruges i denne passage ikke er YHWH men Kyrios (Herre)

Verset før Rom. 10:9 som siger: " Jesus er Herren (Kyrios)" som følges af verset i Rom. 10:13 referere til Jesus og identificere Jesus som betingelse for frelse. 

En anden vigtigt virkning af tilføjelsen af tetragrammet i det NT er medhensyn til Guds væsen eller natur. Jesu navn på hebraisk er Yahoshua, som betyder Yah frelser og flere skrifsteder som hentyder til YHWH i det GT er citeret med hentydning til Jesus i det NT såsom Rom. 10:13 passer til Joel 2:30 til Jesus. Disse skriftsteder, når de er oversat rigtigt er vigtige indekatore om enheden mellem Faderen og Sønnen. Det er svært at opdage i NVT af Bibelen. Det er en af afvigelserne i Bibelen, at man  stoppede med at bruge det hellige navn mellem det GT og NT. Når man læser skrifterne som de original blev skrevet, vil man forstå hvad er årsagen til, at man kom frem til den forståelse om treenigheden og det vigtige der ligger i vores forhold til Jesus.

Så snart de sporadiske tilføjelser af ordet Jehova bliver fjernet fra det NT bliver det klart at : Jesus er navnet der vidnes om

 Aps. 9:5 " Men Herren sagde til ham: “Gå! For den mand er det redskab jeg har udvalgt til at bringe mit navn ud til nationerne og til kongern og til Israels sønner."

Apg. 1:8 " Men I skal få kraft når den hellige ånd kommer over jer, og I skal være vidner om mig[Jesus]i Jerusalem, i hele Judæa og Samarian og til de fjerneste dele af jorden."

Åb.12:17 " Så blev dragen rasende på kvinden og drog afsted for at føre krig mod dem der var tilbage af hendes afkom, dem der overholder Guds bud og har den opgave at vidne om Jesus."

 Jesu navn bruges til at uddrive demoner

 Markus 9:38-39 " Johannes sagde til ham: “Lærer, vi så en der uddrev dæmoner ved at bruge dit navn, og vi prøvede at forhindre ham i det, for han fulgtes jo ikke med os.” 39 Men Jesus sagde: “I skal ikke prøve at forhindre ham i det, for ingen der udfører en magtfuld gerning på grundlag af mit navn, vil lige efter kunne sige noget ondt om mig."

Jesu navn vil fremprovokere forfølgelse, men Jehovas Vidner gør krav på at deres forfølgelse er i Jehovas navn og opfylder profetien

Mattæus 24:9 "Så vil man forfølge jer og dræbe jer, og I vil blive hadet af alle nationer på grund af mit navn."

Kun Jesu navn er vejen til frelse

 Apg. 4:10-12 "..... vide at det er i nazaræeren Jesus Kristus’ navn, ham som I pælfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, ja, det er ved ham at denne mand står her rask foran jer. 11 Denne Jesus er den sten som I bygmestre ikke regnede for noget, men som er blevet hovedhjørnestenen. 12 Og der er ikke frelse ved nogen anden, for der er ikke under himlen givet mennesker noget andet navn som vi kan blive frelst ved."

Som navnet antyder, Jehovas Vidner fortransvis forkynder om Jehova mens budskabet i det NT er at vidne om Jesus. Det store fokus VTS har på navnet Jehova distrahere fra den egenlige konstante budskab om Kristus. Selv når VTS citere skriftsteder som Apg. 4 lykkes det dem at aflede opmærksomheden fra Jesus mod Jehova.

" Ja, „der er ikke frelse i nogen anden; thi der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn, hvorved vi kan frelses“; og dette gælder både frelse fra den truende ødelæggelse og frelse til evigt liv. — Ap. G. 4:12.........I dag er der mange der tøver med at indvi sig til Jehova Gud og symbolisere denne indvielse ved vanddåben."vagttårnet 15. jan. 1960,s.30

Ved fejlagtigt at tilføje Jehova i NT er en vigtig del af manipulationen. Jehovas Vidner bliver forledt til at tro at det beviser at det er den eneste sande tro og de eneste som bliver frelst, for at være de eneste som konsekvent bruger navnet Jehova. Hvis man læser det NT som det oprindeligt blev skrevet, vil man få en helt anden forståelse af læren. Hvis de tidlige kristne ikke brugte det guddommelige navn, kan det heller ikke være et nødvendighed eller krav for at blive frelst.

AT være klar over at ordet Jehova ikke forkommer i NT og viden om at navnet ikke blev fremhævetaf Jesus ændre radikalt på frelse budskabet. Det bliver klart, at det at påkalde ordet Jehova ikke er et krav for frelse. Overdreven brug af ordet Jehova overskygger Jehovas Vidners forståelse af Jesus. Sande kristne må føle sig trygge ved at give Jesus den rette ære som han fortjener som Gud og frelser.

                                     Hvorfor navnet ikke var Med?

I bogen- Du kan opnå evigt liv i et paradis på Jorden s. 41 har denne kommentar " Vi lære Guds navn at kende i Bibelen, hvor det i grundteksten forekommer omkring 7000 gange" Det har markant at YHWH forekommer 7000 gange i det GT, men ikke i det NT. Selv VTS Kingdom Interlinear Translation af de græske skrifter og the Emphatic Diaglott er ordet Jehova ikke tilføjet i det NT.

Bibelen forklare ikke hvorfor tetragrammet ikke forkommer i NT. Men, der er nogle mulige årsager.

Fra et praktisk synspunkt, grunden til YHWH ikke forekommer i det NT var fordi det ikke blev aktivt brugt i det 1.årh. e.v.t. Af respekt og frygt for at misbruge Guds navn (2.mosb. 20:7) Ordet Herren havde erstattet YHWH flere århundreder før Jesus. Det tyder på at YHWH ikke blev brugt reglmæssig i tiden omkring den Babyloniske invation mere end 500 år før Jesus, ihvertfald i andre sprog end hebraisk. Daniels bog er skrevet på både hebraisk og aramæisk, hvor den aramæiske del er den størst. YHWH bliver brugt i den hebraiske del af Daniels bog men aldrig i den aramæiske del.

Så tidligt som år 250 f.v.t. Septuaginta græske oversættelse af Tenach blev YHWH erstattet af ´Kyrios´ (Herre) Tag for eksempel den hebraiske tekst fra 4. Moseb. 24:16 blev ændret fra " og enhver som spotter navnet YHWH skal slås ihjel" til " og ham det navn Herrens navn, Lad ham dø, døden"

I The Making of a Contemporary Translation CHAPTER 9: YHWH Sabaoth: "The Lord Almighty" Kenneth L. Barker The New International Version translators udtaler:

 "  Det græske ord kyrios. Sidstnævnte er korrekt et græsk adjektiv, der betyder "have magt eller autoritet"; brugt som substantiv betyder det "herre, suveræn, herre, ejer." Dette er standard ordet for "Lord" i Septuaginta (den gamle græske oversættelse af Det Gamle Testamente) og i Det Nye Testamente." (oversat fra engelsk)

Jesus citere og løst referere reglmæssigt til passager fra det GT. Udfra de ord Jesus brugte når han citerede eller oftere en opsumering af skriftsteder fra det GT, ser det udtil at Jesus brugte flere forskellige kilder: proto-masoretiske tekst, den Aramæiske Targum og hovedsaglig den græske Septaginta(LXX), som erstattede YHWH med ordet Herren.

YHWH forkommer ikke i de fleste kopier af den græske Septuaginta. Citeringer fra den hebraiske kilde som havde navnet, ville Jesus sandsynligvis ikke have udtalt ordet YHWH højt, eftersom det var ulovligt at gøre det. Overvej hvad der ville ske hvis Jesus havde udtalt navnet højt. Jesus vil have være i direkte strid med den hellige tradition og loven og blive anklaget for guds bespottelse af farisærene. Ligesom da farisæerne forsøgte at få Jesus arresteret for guds bespottelse for at kalde sig selv for Guds søn, de ville på samme måde få ham arresteret for ulovligt at have udtalt det guddommelige navn. Jesus blev aldrig anklaget for at have udtalt navnet i skrifterne.

YHWH er et udtalt jødisk navnm 2. Mosebog fortæller at navnet blev åbenbaret på Mosess tid, 2,500 år efter Adams skabelse.

 2. Moseb. 6:3 " Jeg viste mig for Abraham, Isak og Jakob som Gud den Almægtige, men mit navn Jehova, Gjorde jeg ikke fuldt ud kendt for dem"

Ved ikke at fortælle sit navn i mere end 1/3 af menneskets historie viser Gud selv at tetragrammet ikke er nødvendigt for tilbedelse. Det var ikke nødvendigt for patriarkerne at bruge Guds navn. Termen Gud den Almægtige var den betegnelse han ønske at blive tiltalt med. Det var kun overfor jødiske folk at Gud fortalte hvordan han identificeres.

Ved Jesu tid var ordet Jehova ikke accepteret i daglig brug. Ved ikke at bruge det, undgik Jesus at fornærme jøder der søgte sandheden og undgik at støde hedninge som ville have genkendt YHWH som et jødisk ord, som kunne få kristendommen til at ligne en jødisk religion. Det kunne have forsinket udbredelsen af kristendommen.

Den vigtigeste grund til at udtalen af YHWH ikke var nødvendigt kan ses ved at læse Jesu ord. Hvordan lærte Jesus sine disciple, at henvende sig til Gud? Jesus lærte gentagende sine følgere at henvende sig til Gud som Herren eller himelske Fader(Matt.6:8-18,7:21, Markus 14:36) og det er måden Jesu følgere henvender sig til Gud, hvis de vil følge Jesu eksempel. i Fader vor fortæller Jesus " fader vor du som er i himlene...."

Jesus sagde at han herliggjorde Faderens navn. Ved at antyde at Jesus herliggjorde navnet Jehova, flyttes fokus væk fra hvad Jesus i virkeligheden herliggjorde. Selv i NVT er der ingen skriftsteder som direkte siger at Jesus herliggjorde navnet "Jehova"? Jesus henviser konsekvent til Gud som Faderen, selv når det er om Hans navn. På intet tidspunkt bruger Jesus termen "i dit navn Jehova" Læg mærke til følgende udsagn fra Jesus:

 Joh. 12:27-28 " Nu er jeg dybt foruroliget, og hvad skal jeg sige? Far, red mig ud af denne time. Dog, det er derfor jeg er kommet til denne time. 28 Far, ophøj dit navn.” Så lød der en stemmed fra himlen: “Jeg har ophøjet det og vil ophøje det igen"

Joh. 14:13 " Og uanset hvad I beder om i mit navn, vil jeg gøre det så Faren kan blive ophøjet i forbindelse med Sønnen."

Joh.17:5-6 " Så ophøj mig nu ved din side, Far, med den herlighed som jeg havde hos dig før verden blev til. 6 Jeg har gjort dit navn kendt for de mennesker du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har overholdt dit ord."

Én jøde ville ikke have forstået det som at Jesus herliggjorde ordet YHWH. Jøderne mente at Faderen havde 7 navne

 " Antallet af de guddommelige navne, som kræver at skribenten er særlig opmærksom på er : El, Elohim, Adonai, Yhwh, Ehyeh-Asher-Ehyed, Shaddai og Zeba´ot"  jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=52&letter=N (25/09/2005) 

Eftersom at ordet YHWH ikke blev udtalt højt i det første århundrede. Hvad ville en jøde så have forstået det Jesus mente med, at han herliggjorde Faderens navn? Det er med sikkerhed, at de ikke forstod det som at Jesus bogstaveligt udtalte ordet YHWH eller nogen af de andre 7 termer der referere til Gud. Det Jesus mente var, at han herliggjorde Guds omdømme.

Definitionen af ordet "navn" indkludere:

 1. Et ord eller flere ord som et levende væsen er betegnet eller adskilder sig fra andre. 

 2. Et ord eller en gruppe af ord der bruges til at beskrive eller evaluere, ofte nedsættende

 3. Repræsentaion eller omdømme, som modstykke til virkeligheden; et demograti som navn, men politi stat af gavn.

  4. Omdømme

 På samme måde i Strong´s Concordance som forklare "name" (navn),( onoma--3686) indeholder " alt hvad navnet dækker over, alt hvad tanker eller følelser som vækkes i sindet når det nævnes, høres, mindes navnet. Også for éns rang, autoritet, interesser, fornøjelser, komando, talenter, heltedåd,m.m." grundbetydningen for onoma er ginosko(1097) som betyder;

 1. Lære at kende, blive kendt, vide om en opfattelse, følelse

 2. At blive bekendt med

 3. At vide, forstå, opfatte, at have viden om, * at forstå * at vide

 4. Det jødiske idiom for et samleje mellem mand og kvinde

 5. At blive bekendt med én, at kende

Jesus bekendtgjorde sin Faders egenskaber. Han fremhævede en kærlig Gud, istedet for den mere legalistiske og ødelæggende egenskaber som allerede var identificerbar i det GTs Yahweh. 

En mere intimt end at henvise til Gud den Almægtige eller bruge ordet Jehova er kærligheden i ordet Fader. At det er muligt at henvende sig til Gud som Faderen er et fantastisk privilegie. Er det normalt at et barn henvender sig til sin far, ved at bruge fornavnet?. Nej, Far og barn forholdet er mere nært og kærligt end det. Efter at Jesus havde åbenbaret sandheden om Jehova, kunne kristne gå ind i et forhold til Gud bygget på en reel dyb forståelse, nærhed og kunne dermed henvende sig til Ham som deres Fader. Gentagende gange brugt Jesus denne term og lærte sine discple at gøre det samme.

                                         Uærlig præsentation

VTS fremstiller det som et faktum at skribenterne fjernede YHWH fra det NT i det 2. årh. , på trods af at det kun er en ubekræftet teori.

 " I løbet af 2. eller 3. årh. e.v.t. fjernede afskriverne tetragrammet både fra Septuaginta og fra De Kristne Græske Skrifter og erstattede det med Kyʹrios (Herre) eller Theosʹ (Gud). --Studiebibelen(Rbi8) s. 1559, 1D Guds Navn i de græske skrifter.

"Da frafaldne kristne lavede afskrifter af De Kristne Græske Skrifter, fjernede de øjensynlig Jehovas personlige navn fra teksten og erstattede det med Kyʹrios, det græske ord for „Herre“" vagttårnet 1.juli,2010,s.6

 Det er kun ved sjældne lejligheder at VTS har indrømmet at der ingen kendte NT fragmenter der indeholder det guddommelige navn.

 " . Men bortset herfra forekommer Guds navn ikke i et eneste af de gamle græske håndskrifter vi i dag har til „Det nye Testamentes“ bøger fra Mattæusevangeliet til Åbenbaringen. "  Brochure--Guds navn(na) 1984,s.23

Når emnet omtales, går VTs udenom og afviser at omtale grunden til at det er et spørgsmål; at det guddommelige navn ikke forekommer i de oldgræske manuskribter, der er tilrådighed. I bogen Lad os ræsonnere fra skrifterne nævner ikke overhoved at det ikke er fundet noget, selvom at det svare på netop det spørgsmål. Det er ligesom quiz legen Jeopardy " her er svaret, gæt, hvad det rigtige spørgsmål var?

 " Hvorfor bruges navnet Jehova i De kristne græske Skrifter?

   Det kan anføres at Ny Verden-oversættelsen ikke er den eneste bibel der gør dette. Guds navn forekommer i oversættelser af De kristne græske Skrifter til hebraisk, i passager hvor der citeres direkte fra de inspirerede hebraiske skrifter. The Emphatic Diaglott (1864) indeholder navnet Jehova 18 gange. Udgaver af De kristne græske Skrifter på mindst 38 andre sprog benytter også en gængs form af Guds navn. --Lad os ræsonnere ud fra skrifterne,s.263

Noget lignede skete i vagttårnet 2008.Artiklen handler om hvordan de tilføjede Jehova i det NT, men på ikke noget tidspunkt fortæller VTS at YHWH aldrig er blevet fundet i nogen af de NT fragmenter. Emnet introduceres med en mere undvigende kommentar:

 " Bibelforskere er godt klar over at Guds personlige navn forekommer i Det Gamle Testamente, eller De Hebraiske Skrifter. Men mange mener ikke at det stod i de originale græske håndskrifter til det der ofte kaldes Det Nye Testamente." vagttårnet 1.aug.2008,s.18

Denne muddring eller formørkelse betyder at kun få Jehovas Vidner er klar over at der er ingen solide beviser for at indkludere Jehova i det NT og at der eksistere ikke nogen NT fragmenter der indeholder ordet YHWH. Jehovas Vidner er forledt til at tro at de andre bibel oversættelser med vilje har fjernet Jehova fra det NT, ikke at det er VTS egen version som tilføjer til Guds ord.

                                                              Konklusion

VTS fremsætter følgende paradox: Jehova er ikke fundet i det NT, fordi man har fusket med teksten, men Bibelen er inspireret og faktisk bevaret af Jehova.

 " Den moderne forskning giver os således grund til at være fuldt forvissede om at Bibelen er blevet overleveret til os i stort set uforandret skikkelse." vågn op! 22.sept.1973,s.12

 "Hvorfor forekommer Guds navn i sin fulde form ikke i nogen af de gamle håndskrifter til De Kristne Græske Skrifter?..... Det var de kristne der erstattede tetragrammet med kyrios da man ikke længere kunne læse de hebraiske bogstaver som betegnede Guds navn.“ (The Cairo Geniza, Oxford 1959, s. 222) Hvornår fandt denne ændring i de græske oversættelser af De Hebraiske Skrifter sted? Det skete øjensynlig i århundrederne efter Jesu og hans apostles død.--Indsigt i skrifterne s. 1069

Det guddommelige navn forekommer over 7000 gange i det GT. På jesu tid, var det allerede forlængst blevet fjernet fra de fleste Gammel Testamenlige oversættelser, dog nævner eller kritisere Jesus det ikke. Det indikere at Jesus ikke følte det altafgørende om Jehova forekommer i den moderne oversættelse af NT, at det er op til oversætterens egen vudering. På den anden side, eftersom at Jehova ikke forekommer i det NT skulle det heller ikke tilføjes af oversættere som i NVT.

Da Jehova ikke er brugt i det NT,kan  brugen af ordet Jehova ikke være nødvendig for frelse. Istedet viser det NT at Jesus er navnet som man opnår frelse ved. Jesu ord viser at Gud skal henvendes til som Herre eller Fader.

 På Jesu tid, var YHWH ude af reglmæssig brug. Det guddommelige navn forekommer ikke i en eneste af de kendte manuskribter af det NT, det indikere at Jesus overholdte den tradition og regl om ikke at bruge det guddommelige navn. At tilføje Jehova i det NT, har VTS taget sig  friheder med Guds Ord. Én formodning er blevet skabt for at give troværdighed til et af VTSs doktriner. Virkningen af dette er en upræcis forståelse af hvad Jesus lærte. Det påvirker et Jehovas Vidnes evne til at ræsonere korrekt om emner såsom treeningheden og forstå hvad Bibelen siger om Jesus´ rolle om frelsen.

   Henvisninger

For en nærmere granskning af emnet og en fuldstændig liste over de 237 tilføjelser af Jehova af VTS se: 1.9Mb PDF The Tetragrammaton and the Christian Greek Scriptures. 

Del siden