Oral og Anal Sex i Ægteskabet

(Hjemmesiden støtter ikke følgende VTS citater, Den har kun til hensigt, at vise hvad VTS lære omkring emnet)

VTS definere utugt til også at inkludere oral og anal sex. For som dette må Jehovas vidner ikke deltage eller udføre i handlinger som oral eller anal sex, selv om de er gift med hinanden. Hvis det bliver opdaget, vil ægteparret miste alle privilegier, de havde i menigheden. De kan blive udelukket for disse handlinger, hvis de nægter at holde op med det. Selv om det kan være svært at forstille sig, er der Vidner som tilstår disse handlinger og forlanges at de tilstår handlingerne som "synder"

Oral eller anal sex mellem ægtefæller blev klassificeretsom;

 * grund til udelukkelse i 1974

 * ikke en udelukkelse grund i 1978

 * igen grund til udelukkelse i 1983

 * siden 2011 uvist

SIden 2007, har VTS været stille omkring emnet og om det er forbudt for ægtefæller, ved at henvise til at det gælder for ugifte personer. I 2011 ældste bog, Vær Hyrde for Guds flok. Har et ordvalg som kan bruges begge veje, men antyder at oral og anal sex kun er porneia mellem ugifte par. Det ser ud til at VTS gerne vil have at emnet går væk eller forsvinder uden at ledelsen specifik har udtalt sig om emnet.

 " 

ældstebogen-Vær hyrder for Guds flok, s.59

ældstebogen-Vær hyrder for Guds flok, s.59

                                                       En årsag til udelukkelses 

vagttårnet 15. okt. 2007, s.26-27

"8 Hebræerbrevet 13:4 og Første Korintherbrev 6:9 slår fast at Gud misbilliger både ægteskabsbrud og utugt (græsk: porneiʹa). Hvad omfatter begrebet utugt? Det græske ord sigter til brugen af kønsorganerne på enten en naturlig eller en pervers måde i en uanstændig hensigt. Det omfatter alle former for ulovlige kønslige forhold uden for et bibelsk ægteskab. Det indbefatter derfor også oralsex, til trods for at mange teenagere rundt om i verden har fået fortalt eller selv er nået frem til den konklusion at oralsex er acceptabelt. Sande kristne lader ikke deres tankegang og handlinger lede af nogle som „fører tom tale og bedrager sindene“. (Titus 1:10) De holder sig til den høje norm der findes i De Hellige Skrifter. De forsøger ikke at finde på undskyldninger for oralsex, for de forstår at der ifølge Bibelen er tale om utugt, porneiʹa, og de oplærer deres samvittighed i overensstemmelse dermed"

____________________________________________________________________________________

vagttårnet 15.juni, 1983, s. 21

". Hvis den ene af ægtefællerne gennemtvinger nogle perverse handlinger, for eksempel orale eller anale samlejeformer, inden for ægteskabet, er det altså ikke grund til en bibelsk skilsmisse der gør ægtefællerne fri til at gifte sig igen. Den troende part er måske ulykkelig over forholdet, men når han eller hun trofast stræber efter at overholde Bibelens principper, vil det føre til velsignelse fra Jehova. I sådanne tilfælde kan det være en hjælp hvis ægteparret åbent drøfter sagen igennem, med det i tanke at det seksuelle forhold mellem ægtefæller bør være ærefuldt, sundt, og et udtryk for inderlig hengivenhed. Denne forståelse vil i hvert fald udelukke enhver handling der gør den ene af parterne ulykkelig eller er til skade for vedkommende. — Efeserne 5:28-30; 1 Peter 3:1, 7. Som nævnt skal de ældste ikke optræde som „politifolk“ i forbindelse med de intime forhold hos ægtepar i menigheden. Men hvis det bliver kendt at et af menighedens medlemmer praktiserer eller åbent tilskynder andre til at praktisere perverse seksuelle handlinger inden for ægteskabet, kan vedkommende absolut ikke kaldes udadlelig, og han kan derfor ikke anvendes til særlige forrettigheder, såsom at være ældste, menighedstjener eller pioner. Hvis man praktiserer, eller tilskynder til, sådanne handlinger, kan det endda føre til udstødelse af menigheden. I Galaterbrevet 5:19-21 nævnes mange laster der ikke klassificeres som porneia, men som alligevel kunne føre til at man ikke fik del i Guds rige. Blandt dem er „urenhed“ (græsk: akatharsia, det vil sige fordærv, snavsethed, uanstændighed) og „skamløshed“ (græsk: aselgeia, det vil sige vellyst, løsagtighed, fræk og trodsig adfærd). Hvis disse handlinger er grelle, kan de, ligesom porneia, være grund til udstødelse af den kristne menighed, men ikke til bibelsk gyldig skilsmisse. Den der åbent gør sig til talsmand for frastødende seksuelle handlinger er skyldig i skamløshed. Den der har en sådan indstilling kan naturligvis også synke så dybt at han begår porneia; da vil der være grundlag for bibelsk gyldig skilsmisse. Vi forstår hvorfor alle hengivne kristne bør holde sig langt fra alle sådanne „kødets gerninger“ og endda føre krig imod dem! — Galaterne 5:24, 25."

____________________________________________________________________________________

Virkelig fred, 1986, s. 149-150

") Den inspirerede bibelskribent behøvede ikke at forklare hvordan mandens og hustruens forplantningsorganer passer naturligt sammen. Det er indlysende at et homoseksuelt forhold ikke kan foregå på denne naturlige måde. Derfor benytter mandlige og kvindelige homoseksuelle andre former for samleje når de, som apostelen siger, ’øver hvad der er uanstændigt’ og tilfredsstiller „vanærende seksuelle lidenskaber“. (Romerne 1:24-32) Kan ægtepar i deres intime samliv efterligne sådanne homoseksuelle former for samleje uden at de i Guds øjne røber „vanærende seksuelle lidenskaber“ eller „skadeligt begær“?"

____________________________________________________________________________________

vagttårnet 1.nov. 2000, s. 8

"Hvad betyder ordet „utugt“? I Bibelen er det oversat fra det græske ord porneiʹa, der somme tider bruges om kønsligt samvær mellem to ugifte. (1 Korinther 6:9) Andre steder, som for eksempel i Mattæus 5:32 og Mattæus 19:9, har ordet en bredere betydning og sigter desuden til ægteskabsbrud, incest og omgang med dyr. Andre seksuelle handlinger mellem to der ikke er gift med hinanden, kan også betegnes som porneiʹa. Det gælder for eksempel oral og anal sex, samt umoralsk manipulering af en anden persons kønsorganer. Alle disse handlinger fordømmes — enten udtrykkeligt eller underforstået — i Guds ord" 

____________________________________________________________________________________

                                            Ikke en årsag til udelukkelse

___________________________________________________________________________

vagttårnet 1.juni. 1978, s.21

"Da Bibelens vejledning ikke går videre end disse grundlæggende retningslinjer, kan vi ikke gøre andet end at råde i harmoni med det Bibelen faktisk siger. Tidligere har vi her i bladet kommenteret visse usædvanlige handlinger i det ægteskabelige samliv, som for eksempel oralt samleje, og disse handlinger blev ligestillet med grov kønslig umoralitet. På dette grundlag drog vi den slutning at de der gav sig af med sådanne seksuelle handlinger måtte udstødes af menigheden hvis ikke de ændrede sind og adfærd. Vi anlagde det syn at menighedens ældste var bemyndigede til at foretage undersøgelser og afsige domme i sager vedrørende sådanne handlinger i det ægteskabelige samliv. Efter endnu en grundig overvejelse af sagen er vi imidlertid blevet overbevist om at eftersom der ikke foreligger nogen klar bibelsk vejledning, er dette et område hvor ægtefællerne selv må bære ansvaret over for Gud og at det ikke kan være menighedens ældstes opgave at føre kontrol med disse intime forhold i ægteskabet og foretage udstødelser udelukkende på grundlag af sådanne handlinger. Men hvis et medlem af menigheden på eget initiativ søger vejledning hos en ældste kan han eller hun naturligvis gøre det, og den ældste kan overveje bibelske principper sammen med vedkommende — som hyrde, uden at gøre forsøg på at „overvåge“ eller „bestemme over“ den rådspørgendes kønsliv."

____________________________________________________________________________________

                                             En årsag til udelukkelse

___________________________________________________________________________

vagttårnet 1.juni, 1976, s. 254

"Unaturlige handlinger i det intime ægteskabelige samliv (for eksempel oralt og analt samleje) har bevirket at nogle blandt Guds folk er blevet urene i hans øjne. Men Vagttårnet gjorde behørigt ægtefolk opmærksomme på dette, så de kunne undgå besmittelse og fordærv på denne måde"

____________________________________________________________________________________

vagttårnet 1.maj, 1975, s. 214

" ● Er perverse handlinger begået af en gift person mod dennes egen ægtefælle, grundlag for at den uskyldige ægtefælle kan opnå en bibelsk gyldig skilsmisse? Der findes tilfælde hvor perverse handlinger inden for ægteskabet kan danne grundlag for en bibelsk skilsmisse. Det bør dog bemærkes at Bibelen hverken anbefaler skilsmisse eller påbyder den uskyldige part at lade sig skille fra ægtefællen hvis denne har gjort sig skyldig i utroskab eller groft perverse seksuelle handlinger. Jesus Kristus sagde angående skilsmisse: „Enhver som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud.“ (Matt. 19:9) „Enhver der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, udsætter hende for at begå ægteskabsbrud, og enhver der gifter sig med en fraskilt kvinde begår ægteskabsbrud.“ — Matt. 5:32. Som den eneste grund til skilsmisse nævnes altså „utugt“. På fællesgræsk, det sprog Jesu ord blev nedskrevet på, benyttes her ordet porneiʹa, der dækker alle former for grov kønslig umoralitet eller perversitet, handlinger af en sådan art som man vil finde praktiseret af prostituerede, heriblandt også orale og anale samlejeformer. Jesu ord om skilsmisse siger ikke hvem ’utugten’ (porneiʹa) begås med. Han lader sagen stå åben. At man med rette kan sige at porneiʹa også dækker perverse handlinger begået inden for ægteskabet, ses af at den mand der tvinger sin kone til at have unaturlig kønslig forbindelse med ham, i virkeligheden „prostituerer“ eller „nedværdiger“ hende. Derved gør han sig skyldig i porneiʹa, for det beslægtede græske udsagnsord porneuʹo betyder „at prostituere, nedværdige“. Der kan med andre ord opstå situationer hvor perverse handlinger begået af den ene ægtefælle mod den anden er en bibelsk gyldig skilsmissegrund. En hustru gør måske hvad hun med rimelighed kan for at hindre sin mand i at tvinge hende til at være med til perverse handlinger som dem der praktiseres på et bordel, men fordi han har flere kræfter overmander han hende måske og bruger hende til perverse handlinger. For ikke at blive prostitueret på denne måde en anden gang kan den kristne hustru beslutte sig til at lade sig skille. Hun kan godtgøre over for menigheden at den virkelige grund hertil er porneiʹa, og derefter søge skilsmisse hos øvrigheden ved at fremlægge de grunde som domstolen vil acceptere, men naturligvis grunde som er i overensstemmelse med sandheden. Hvis de perverse handlinger derimod er begået med fælles samtykke, vil ingen af ægtefællerne kunne bruge porneiʹa som en bibelsk grund til skilsmisse. Ingen af ægtefællerne kan i dette tilfælde siges at være uskyldig og kan søge at blive skilt fra en ægtefælle der har gjort sig skyldig i porneiʹa. Begge parter er skyldige. Hvis et sådant tilfælde bliver forelagt menighedens ældste, vil det blive behandlet som enhver anden alvorlig overtrædelse. "

____________________________________________________________________________________

vagttårnet 15.marts, 1970, s.142

" Nogle hævder at alt er tilladeligt mellem en mand og hans hustru. Denne opfattelse støttes dog ikke af Bibelen. I Romerbrevet 1:24-32, hvor der tales om både mænd og kvinder der hengav sig til en umoralsk kønslig adfærd, derunder lesbisk kærlighed og sodomi, nævnes også „den naturlige omgang med kvinden“. Det fremgår heraf at en pervers brug af forplantningsorganerne i den hensigt at tilfredsstille et begær efter seksuel ophidselse ikke godkendes af Gud. Dette gælder også for ægtepar; de bør ikke pervertere „den naturlige omgang med kvinden“. I mange lande forbyder endog loven visse handlinger mellem manden og hustruen. Om De forenede Stater kunne man således læse i bladet Time for 8. august 1969: „Sodomi er ulovligt i så godt som alle stater, også mellem ægtefolk.“"

Del siden