Styret af hellig ånd

       Vagttårnsselskabet hævder at blive guidet af Guds hellige ånd i udarbejdelse af doktriner , udnævnelse af brødre til ældste m.m og udelukke/udstøde mennesker. Dette er beviseligt forkert på grundlag af fejlaktige doktriner,  brødre udnævnes til ledene stillinger, mens de engagerede sig i grov synd.

 

    En jordisk organisation, der hævder at  besidde monopol på frelse, skal afgive beviser for en direkte forbindelse til Gud. Vagttårnsselskabet gør dette, ved at påstå at få vejledning  af Helligånden.

           "Overalt på jorden får Jehovas folk den fornødne åndelige vejledning og opmundring gennem menighedens møder og stævner samt gennem publikationer fra Jehovas organisation. Jehova giver os ved hjælp af sin hellige ånd og på grund af sit sandhedsord det der kræves for at Guds folk kan være "helt forenet i samme sind og i samme tankegang" og til stadighed"befæstes i troen". «(1 Kor 1:10, Kol 2: 6, 7) Vi er taknemmelige for Jehovas åndelige gaver i disse sidste dage. " den trofaste og kloge træl " billiger derfor ikke publikationer, møder eller websteder der ikke er fremstillet eller organiseret under dets tilsyn. " Rigets Tjeneste "spørgsmålskassen" Sep 2007

 

     "De påstår ikke, at denne trælleskare er ufeilbarlig, men de betragter den som den eneste kanal,  Herren benytter nu i de sidste dage for denne tingenes ordning." Jehovas Vidner--forkynder af Guds rige s.626

 

      På hvilken måde leder Hellige Ånd Vagttårnetsselskabet?

  Hvilken indflydelse har den på doktrinener,  på hvilken måde er den involveret i udnævnelse af brødre til myndighedspositioner? Disse er vigtige spørgsmål at besvare, før debatten om, hvorvidt Vagtårnetsselskabets-doktrinener er korrekt. Hvis det kan bevises, at Gud aktivt leder det styrende Råd, så skal doktrinerne følges, men hvis de kun er velmenene  Bibelen studenter, så skal hvert ord, ikke tages bogstaveligt, som Guds ord.

  Den officielle undervisning er, at Jehovas hellige ånd aktivt leder det styrende Råd i bibelske fortolkninger og udnævner brødre til tilsynsførende.

 

   "Vi øge vores glæde, hvis vi flittigt og under bøn studerer Guds inspirerede ord og de kristne publikationer der er udarbejdet under åndens ledelse." Vagttårnet 1992 Mar 15 s. 21 §16

 

    "Når tiden er inde til at der skal kastes lys over en sandhed i vor tid, hjælper den hellige ånd ansvarlige brødre som tilhøre  "den trofaste og kloge træl" på Jehovas Vidners hovedkontor, til at forstå dybe åndelige sandheder som man ikke tidligere har haft klarhed over. (Matt 24:45; 1 Kor 2: 13) Det styrende Råd  som hele ser og overvejer de korrigerede forklaringer. (Apostlenes gerninger 15: 6) Det de har fået forståelse af, offentliggøres til gavn for alle. " Watchtower 2010 Jul 15 s. 22-23

 

Vagttårnet påstår, at helligånden leder den trofaste og kloge træl til at fortolke læresætninger og træffe beslutninger.

 "For det trejde medvirker den hellige ånd til at der kastes lys over bibelske sandheder. (Ordsp. 4:18) Dette blad har længe været benyttet af "den trofaste og kloge træl" som den vigtigste kanal til at formidle det voksende lys" Vagttårnet 2010 15 april. s.10 §13 

 

     "Tænk også på at Jehovas organisation er den eneste på hele jorden, som ledes af Guds hellige ånd eller virke kraft. (Zech 4: 6) Kun denne organisation tjener Jehovas hensigt og til hans pris. kun for den er Guds hellige ord, Bibelen, ikke en lukket bog. Mange mennesker i verden er meget intelligente og  kan forstå indviklede ting. Men selv om de kan læse bibelen , forstår de ikke dybten i den. Men Guds folk kan imidlertid fatte de åndelige dybder i hans ord. Hvorfor? Ikke fordi de er klogere end andre,  men som apostelen Paulus erklærede: "  Os har Gud har åbenbaret det ved Ånden,   Ånden ransager jo alt, endog Guds dybder."  Vagttårnet 1973 Nov. 1 s. 448 §4

 

          "I 1942 meddelte den" trofaste og kloge træl ", der blev styret af Jehovas usvigelige hellige ånd, at demokratierne ville vinde anden verdenskrig,  at  FN-organisation ville blive oprettet."(oversat fra engelsk) Vagttårnet 1960 Jul 15 s. 444

 

        Vagttårnsselskabet hævder at blive styret Guds vilje, ikke af menneskers vilje.

       "Vagttårnetselskabet er ikke menneskeskabt, og det offentliggøre heller ikke menneskers luner. Ingen mands mening er udtrykt i Vagttårnet. Gud giver åndeligt føde til sit eget folk, og Gud bruger dem, der elsker og tjener Ham og vil gøre Hans vilje. De, der modsætter sig Vagttårnetselskabet, er ikke i stand til at forstå den sandhed, som Gud giver til hans børn, og dette er det stærkeste bevis for, at sådanne modstandere ikke er af Guds organisation. " Vagttårnet 1931 Nov 1 s.327(oversat fra engelsk)

 

      "Det er afgørende, at vi sætter stor pris på denne kendsgerning og reagere på" Trælens anvisninger "som vi ville for Guds stemme, for det er hans bestemmels" Vagttårnet 1957 Jun 15 s.370

 

       At følge Vagttårnsselskabet minste anvisning er at følge Jehova selv og et krav til frelse.

 

    " Trofaste tjenere for Jehova har altid været ivrige efter at underordne sig  teokratiske ledelse. (Læs Hebræerne 13: 7, 17.) I begyndelsen forstår vi måske ikke altid helt hvorfor vi skal udføre vores tildelte opgave  på en bestemt måde. Men vi er fuldt ud klar over fordelene ved at samarbejde med Jehova om alle de justeringer  han vælger at foretage. "  Vagttårnet 2014 15. okt.s. 24 §8

 

     "I dag leder Jehova sit folk ved hjælp af Bibelen, sin hellige ånd og menigheden. (Apostlenes gerninger 9:31; 15:28; 2 Tim 3:16, 17) Hans vejledning er så klar og tydelig at det er som om "vores egne ører hører et ord bag os sige:" Dette er vejen. Gå på den!". (Isa 30:21) Faktisk gengiver Jesus også Jehovas stemme for os, når han leder menigheden  gennem "den trofaste og kloge træl". (Matt 24:45) Denne ledelse og vejledning må vi tage alvorligt, for vores evige liv afhænger af at vi er lydige. " Vagttårnet 2014 aug 15 s. 21§ 2

 

    Vagttårnsselskabet påstår i sine publikationer at indeholde sandhed om den suveræne herre (Jehova Gud).

 

       "" Den suveræne herre giver ordet. ". Udtrykket" ordet "omfatter derfor enhver åbenbaring af sandheden ned til  bogen Vindication, og alt det, som åbenbares og udgives af Herrens nåde, så længe som resten er på jorden. " Vagttårnet 1932 1. april s.101(oversat fra engelsk)

    "Tjeneren" er ikke for at fortælle sit egen budskab. Jehova har  sin "trofaste tjener" "vogteren", og kun som Herren Gud leder "tjeneren" til at tale, taler han, idet han altid starter med  "Således siger Herren"  hver del af budskabet, som er sagt. "Tjenerens opgave" er ikke at gøre omvende dem til en organisation, men at vidne om sandheden. "Vindication Book One (1931) s. 45-46(oversat fra engelsk)

 Vagttårnsselskabet har mange doktrinære ændringer der bliver fremstillet som sandheder,  blev senere betragtet som forkert. mange doktriner kan ikke bliver kasseret fordi "lyset bliver klarere", da de var vigtige doktriner/sandheder, der var forkerte og er blevet fuldstændigt erstattet. Men Jehovas Vidner selv afviser, at det betyder noget, at doktrinerne forandringer sig , men hvis en religion som  hævder Jehovas vejledning og kræver ubestridt lydighed . Er det så ikke afgørende at doktrinerne er sande  ?og ikke kasseres med tiden . Kan ændringerne i doktriner have nogen betydning? . Gør det noget , når de relatere til livstruende medicinske beslutninger ???.

 

 

                                                   Foreløbig fejlagtighed

 

                                    At blive ledet af hellig ånd, er at blive inspireret

 

Organisationen arbejder med et forvirrende forestilling af  "foreløbig fejlagtighed". På den ene side er oplysninger i bladet Vagttårnet fra Gud og accepteret uden spørgsmål; På den anden side indeholder bladet ganske vist betydelige fejl.

  Organisationen anvender det irrationelle forestilling, at Helligånden leder dem, men er ikke inspireret.

     Dette er ulogisk - inspireret betyder at blive ledet af Helligånden. Begreberne om ufejlbarlighed og inspiration er enkle, men det er kompliceret at diskutere dem i overensstemmelse med Vagtårnsselskabet-lære, fordi det ved definition er umuligt at have retning af Helligånden, men ikke blive inspireret. Ifølge Den Danske Ordbog: ufejlbarlig;   " som ikke kan begå fejl " (derfor at være ufejlbarlig betyder at være perfekt) Inspirere; " påvirke eller præge noget i en bestemt retning" (eller med andre ord : påvirket eller præget  af Helligånden)

 

 Derfor, hvis organisationen hævder at følge Helligåndens retning, er det per definition  at være inspireret. I der med ikke kan begå fejl. I følge definition Vagttårnsselskabet være ufejlbarlig på samme måde som Bibelen er ufejlbarlig.

 

    Per definition: påvirket af Helligånden = Inspireret

    Biblen påvirket af Helligånden = Inspireret Ufejlbarlig (ingen fejl)

    Vagttårnet påvirket af Helligånden =  Inspireret Fejlagtig (indeholder fejl)

 

    I overstående sammenligning fremhæver det fejlene i Vagttårnsselskabets-tankegangen.  Vagttårnsselskabet  modsiger sig selv, når  Guds Hellige Ånd ændre sine doktriner,  er de ikke nødvendigvis korrekte.

 

     Et eksempel på dette er åbenbaringsbogen fra 1988.  I det andet kapitel er påstanden, at forklaringen af åbenbaring i bogen er af guds hellige ånd. I tredje kapitel sammenligner "den trofaste og kloge træl" sig med apostlen Johannes og hævder at være den samme kanal på jorden i dag, som bruges af Jehova på samme måde som apostlen Johannes var  ledet af Guds hellige ånd. Så fremgår det indsatte forbehold, at skrifterne ikke er ufejlbare, ligesom johannes.

 

    "Fortolkninger af Bibelen    De hemmeligheder der nedfældet i Åbenbaringsbogen har længe været en gåde for oprigtige bibellæsere. En dag, når Guds tid var inde, ville deres betydning blive klarlagt, men hvordan, hvornår og for hvem? Kun Guds ånd kunne løfte sløret når den fastsatte tid var nær (Åbenbaring 1: 3)Da ville de hellige hemmeligheder blive åbenbaret for Guds nidkære trælle på jorden, så de kunne blive styrket til at gøre hans domme kendt. (Sammenlign Matteus 13:10, 11.) Vi hævder ikke at de forklaringer der fremsættes i denne bog er ufejlbarlige. Ligesom Josef i fortiden siger vi :" Tilkommer det ikke Gud at give tydninger?"(1. Mosebog 40: 8) " Gud havde en kanal hvorigennem Åbenbaringen blev givet på Johannes` tid, og Johannes var det jordiske led i denne kanal. På samme måde har Gud en kanal hvorigennem han giver sine "trælle" åndeligt føde i dag. Isin store profeti om afslutningen på tingenes ordning omtalte Jesus den jordiske del af denne kanal som " den trofaste og kloge træl" som hans herre har sat over sine tjeneste folk til at give dem deres mad i rette tid(Mattæus 24: 3, 45-47) Han bruger denne Johannesskare til at åbenbare profetiens betydning.... .... Johannesskarens medlemmer hvoraf nogle har været med i synernes opfyldelse i over 70 år, er lykkelige for at Guds ånd har åbenbaret betydningen af dem så de kan forklare det for andre. " Åbenbaring, Det store klimaks er nær ! s. 9 tekst ramme,    s. 15 §6,7

 

    Påstanden er, at Helligånden påvirker det moderne"trofaste og kloge træl" på samme måde som Helligånden påvirkede Jehovas organisation i fortiden.

     "Den hellige ånd er den levende Guds aktive kraft, som han sender ud gennem sin Søn, Kristus Jesus, og som viser vejen for Jehovas folk, oplyser og styrer sin teokratiske organisation på jorden i dag som den gjorde i apostlernes dage ." Vagttårnet 1959 Apr 1, s.219( oversat fra engelsk)

 

    "Mændene i det styrende råd har, ligesom apostlene og de ældste i Jerusalem, mange års erfaring i tjenesten for Gud. Men de lader sig ikke lede af menneskelig visdom når de træffer afgørelser. Nej, da ledelsen er teokratisk gør de ligesom de første kristnes styrende råd, der lod sig lede af Guds oed og hans hellige ånd. Apg 15: 13-17, 28,29 " Du kan leve evigt i paradis på jorden s.195§ 14

 

      Men alligevel påstår Vagttårnsselskabet at de ikke er inspireret eller ufejlbarlig.

 

"Det styrende Råd er hverken inspireret af Gud eller ufejlbarlig. Af den grund kan rådet tage fejl i læremæssige og organisatoriske spørgsmål. I register til vagttårnets publikationer er der ligefrem et emne der hedder " trosopfattelser justeret" som indeholder en liste med de ændringer der siden 1870 har været vores forståelse af bibelen. Jesus sagde ikke at den åndelige mad som den trofaste træl ville sørge for, ville være  perfekt  " Vagttårnet 2017 Feb s.26§12

 

  "Det styrende Råd består af en gruppe af salvede kristne mænd... Disse mænd styre Jehovas Vidners verdensomspændende aktiviteter. De er ikke inspireret af Gud og er derfor ikke ufejlbarlig, men de stoler på Guds ufejlbarlige Ord som den højeste myndighed på jorden." Jehovas Vidner - forenet i at gøre Guds vilje s. 26( oversat fra engelsk)

 

  "Brødrene, der forbereder disse publikationer, er ikke ufuldstændige. Deres skrifter er ikke inspirerede, ligesom de af Paulus og de andre bibelskribenter." Vågen op! 1993 22. marts p.4

 

    I de overstående citater mod siger  det styrende Råd sig selv fuldstændigt på to måder , at de ikke er inspireret i en artikel. I den anden, at Helligånden leder dem . Samlet set er de to påstande synligt modstridende.

 

   "Jehova Gud har på forhånd meddelt sine salvede, hvad disse skrifter betyder." Vagttårnet 1931 Jun 1 s.160 (oversat fra engelsk)

"Jehovas folk mener ikker at de har en særlig kraft der inspirere dem i dag" Vagttårnet 1952 Apr 15 s.253(oversat fra engelsk)

 

   Jeg mener på ingen måde, at enkelte medlemmer af Jehovas vidners organisation skal være ufejlbarlige. Da alle mennesker er ufuldkomne og Gud har altid brugt ufuldkomne mennesker, såsom Moses, David og Paulus. Men hvis Guds Hellige Ånd i fortiden inspirerede ufuldkomne til at skrive hans ufejlbarlige ord  i Bibelen.  Hvis hans Hellige Ånd siges at lede Jehovas vidner gennem Vagttårnsselskabet på samme måde i dag, så må disse vejledninger være inspireret og ufejlbarlig. Men hvis Guds ord ikke længere er ufejlbarlig, bliver hans nuværende jordiske kanal ikke ledet af Helligånden, som altid har været Jehovas kanal. De mister derved retten til at kræve  loyalitet og har ikke Guds myndighed til strengt at håndhæve lydighed til Vagttårnesselskabets-specifikke læremæssige fortolkninger.

      Bemærk, at selvom de ældste i Jerusalem var fejlbarlige, blev deres skrifter inspireret.

 

      "Spørgsmålet blev forelagt apostlene og ældste i Jerusalem, der tjente som et centralt styrende råd. De ældste var ikke ufejlbarlige, de var ikke mennesker, der aldrig begik en fejl. (Sammenlign Galaterne 2: 11-14.) Men Gud Brugte dem. De undersøgte, hvad de inspirerede skrifter sagde om det pågældene emnet og overvejede det vidensbyrd Guds ånd havde aflagt ved at åbne den hedenske arbejdsmark, og derefter traf de en afgørelse. " Forenet i i tilbedelse af den eneste sande Gud s.120

 

   Selv om bibelskribenterne ikke var ufejlbarlige, blev de inspireret, så alt, hvad de skrev i Bibelen, var ufejlbarligt. Medlemmerne af det apostolske styrende råd var fejlbarlige, men som et legeme blev de inspireret, således at deres beslutninger, fortolkninger og skrifter var ufejlbarlige. Dette er en væsentlig forskel. Faktisk er dette kernen i sagen og afgørende for at forstå sandheden bag premissen for Vagttårnsselskabets tankegang. For det styrende råd at sige, at Helligånden også styrer deres fortolkninger og udnævnelser, og alligevel gør de fejl,   grænser mod blasfemi. Når Helligånden leder en person, gør han/hun ikke noget forkert!! hvad er ellers meningen med Helligåndens inspiration?

   Vagttårnsselskabet har intet andet valg end at sige, at Helligånden leder organisationen, fordi der er en bibelsk profeti, som  Jehovas vidner altid er opmærksom på:

   "Vi lever også på tidspunktet for den endelige opfyldelse af den profeti, som apostlen Peter henviste til på pinsedagen, nemlig:" Det skal ske efterfølgende, at jeg vil udgyde min Ånd over alt kød; og dine sønner og dine døtre skal profetere, dine gamle mænd skal drømme drømme, dine unge mænd skal se visioner, og også på tjenerne og på tjenestemændene i disse dage vil jeg udgyde min Ånd. "(Joel 2:28, 29 ) "Vagttårnet 1958 Jan 15 s. 45 (oversat fra engelsk)

 

Bibelen siger helt klart, at Helligånden inspirede de første kristne, så Jehovas Vidner må sige, at Helligånden ligeledes inspirere Vagttårnets Styrende råd i vores tid.

 

    "Guds hellige åns peger således entydigt i èn retning og i anerkendelse af dette skrev apostlene og de ældste derfor i brevet deres afgørelse: Den hellige ånd og vi har nemlig beslutet ikke at lægge nogen yderligere byrder på jer ud over ditte nødvendige. "- Apg 15: 1-29." Indsigt i skrifterne, Volume 2 s.1023  Ånd

 

Hvis det styrende Råd hævder at være som de tidlige kristne, så må de som et legeme styres af Helligånden og være ufejlbarlige. At mene andet, er at modsige Bibelen.

 

   "Som Jesus havde lovet i Johannes 16:3 skulle "sandheds ånd" efterhånden lede den kristne menighed til hele sandheden. De der tog imod ordet og blev døbte salvede kristne , var lige fra begyndelsen helt optaget af "apostlenes lære" . Vagttårnet 1990,15 Mar p.11

 

   Bemærk at i Johannes kapt.16 ikke giver  plads usandheder i sin vejledening. Ting kan ikke altid være fuld forståelig første gang. Det er en fremad gående process, men det vil altid være sandfærdigt. Det ville også ske før begivenheden ('de ting der kommer'), ikke kun efter begivenheden.

 

    Vagttårnsselskabets modstridene holdning, at det styrende Råd er indrettet på samme måde som de tidlige kristne,  at de tidlige kristne beslutninger var  ufejlbarlige, men det styrende Råd er ikke,  har nødvendiggjort at rette fejl og ændre løbende.

 

    "Det stigende lys på Guds Ord såvel som Historiens Fakta har gentagne gange krævet, at tilpasninger af den ene eller den anden skal ske op til nutidens . Men lad os aldrig glemme, at denne trofaste Træls" motiver altid var rene, uselvisk, det har altid været velmenende. For dem, der virkelig elsker Guds lov, er der ingen snuble sten. " Vagtårnet 1979 1. marts s. 23-24

 

Når du ikke begrunder fejlen, er meddelelsen helt anderledes. At være uenig med disse synligt "fejlagtige" læresætninger er at være illoyal over for Jehova selv, hvilket fører til udslettelse.

 

     "En iagttager bemærkede at disse mænd" var kritiske indstillet over for artiklerne i vagttårnet; de ønskede ikke at acceptere at det stadigt varGuds sandhedskanal, men prøvede hele tiden at påvirke andre til at gå ind på deres egne tanker" Loyale ældste forsøger aldrig at påvirke andre til at afvise noget af den åndelige føde som Gud tilvejebringer gennem den trofaste træl. Som Jehovas indviede vidner må vi alle være loyale mod ham og hans organisation. Vi bør aldrig så meget som overveje at vende os bort fra Guds vidunderlige lys og slå ind på en frafalden kurs, som føre til åndelig død nu og i sidste ende resultere i tilintetgørelse " Vagttårnet 1992 15 nov s. 19-20  titel: Tjene Jehova loyalt

 

    Det er ikke forkert for den trofaste træl  at indrømme, at det ikke er inspireret og har lavet fejl - det er forkert at gøre sådan optagelse og derefter håndhæve streng overholdelse af deres egen vejledning ved at påstå, at de alene taler for Jehova.

 

                                     Det geniale ved skiftende ufejlbarlighed

    Vagttårnsselakabet præsenterer sin doktriner som ufejlbarlige, fordi den er baseret på Bibelen, indtil den viser sig at være forkert. Derefter undskylder Guds træl sine fejl og siger, at den aldrig har  hævdet at være ufejlbart. Dette er genialt, da vidnerne helt tror på, hvad de bliver fortalt, er ufejlbarligt, fordi det er fra Bibelen, det der mangler, er de bliver fortalt, at doktrinerne ikke er andet end en fejlbarlig fortolkning.

 

  I 1922 udgav Vagttårnsselskabet en artikel med titlen "Divinely-Given Chronological Parallelisms.(guddommlig-givene kronologiske paraleller)" Artiklen får læseren til at tro, at fortolkningerne i Vagttårnet (bladet) var guddommeligt indspireret, eller de bibelske vers, bladet var baseret på? Vagttårnsselskabet kan påstå, at de aldrig har hævdet at deres fortolkning var guddommeligt, men det er meget sandsynligt den konklusion, en læser vil få efter at have læst artiklen.

 

  "Det har vist sig i en foregående artikel, at parallelle datoer for nutidens kronologi er et bevis på guddommelig forudkendelse, og at de demonstrerer, at det er af guddommelig oprindelse... Så nuværende-sandheds kronologi er ikke en opfindelse, men en opdagelse. " Vagttårnet 1922 Nov 15 s.355

 

  Artiklen præsenterede sin kronologi som "nutids-sandhed" og guddommelig, alt sammen mens man diskuterede profetisk fortolkning, siden er "fortolkningen" blev kasseret som forkert. Mens læseren på daværende tidspunkt blev ledet til at tro, at fortolkningen var guddommeligt inspireret og beviseligt sandt. Vagttårnsselskabet siger nu, at de ikke hævdede, at deres fortolkning var ufejlbarlig, bare bibelsk baseret

materiale.

 

 

                                                   Overnaturlige vejledning

 

     Charles Taze Russell

 

    I Russell bog" Divine Purpose" side 63  hævder Russell at være Guds talerør, styret af Jehova Gud.

   "Nej, de sandheder jeg præsenterer, som Guds talerør , blev ikke åbenbaret i visioner eller drømme eller ved Guds hørbare stemme, heller ikke alle på én gang, men gradvist, især siden 1870 og især siden 1880. Det er heller ikke en klar udfoldelse af sandheden på grund af enhver menneskelig opfindsomhed eller akuthed af opfattelsen, men til den simple kendsgerning, at Guds rette tid er kommet, og hvis jeg ikke talte, og ingen anden agent kunne findes, ville stenene tale. Følgende historie er ikke givet blot fordi jeg er blevet opfordret til at give en gennemgang af Guds ledelser på lysets vej, men specielt fordi jeg tror det er nødvendigt at sandheden kommer ud langsomt, så misforståelser og skadelige fejlinformationer kan blive undgået, og at vores læsere kan se hvorledes  Herren hidtil har hjulpet og vejledt. Så vidste jeg, hvorfor Herren havde ført mig så langsomt og forsigtigt til Ham. Jeg havde brug for et særligt hjerteforberedelse for fuld forståelse af alt det der skulle komme, og jeg var jo mere sikker på at det var ikke af min egen visdom; for hvis det var min egen visdom,  ville det ikke været kommet på en gang? "Zion's Watch Tower 1906 Jul 15 pp.230, 234(oversat fra engelsk)

 

       Vagttårnsselskabet hævder, at Russell ikke bør tage æren for sine værker, fordi de var under vejledning af Guds ånd.

 

    "Jehovas vidner beundrer de kvaliteter, han besad som en mand, men skulle vi give æren og troværdighed til pastor Russell, vi ville sige, at værkerne og succesen var hans, men Jehovas vidner mener, at det er Guds ånd, der styrer og leder hans folk." Jehovas Vidner i det Guddommelige Formål (1959) s. 63(oversat fra engelsk)

Den nuværende ledelsesstruktur og doktriner hos Vagttårnsselskabet er så forskellig fra Russells tid, det må undre en over en sådan "vejledning".

 

   Joseph Franklin Rutherford

 

   Rutherford hævdede også, at hans bøger var åbenbaringer fra Herren.

   "I de seneste måneder har Herren åbenbaret for sit folk en klarere forståelse af djævelens organisation og Herrens formål i at ødelægge Djævelens system, at folk kan opnå fuldstændig befrielse. Denne meddelelse har han været glad for at kunne fremkomme i en bog med titlen" LEVERING. Har ikke Gud givet dette instrument i den salvede klasses hænder? Lad dem, som tror, nøje studere budskabet deri og være parat til at bruge det. "Vagttårnet 1926 August 15, s.248

  Over tid kom Rutherford til den konklusion, at når Jesus blev indsat som konge, ophørte den hellige ånd med at lede trællen og Jesus brugte engle til at lede ham og resten. Dette var på den baggrund, at den hellige ånd var en hjælper i Jesus fravær og derfor ikke længere nødvendig efter Jesu vendte tilbage i 1914

 

    "Mens Jesus var fraværende fra dem, og mens han er optagetaf at" forberede vejen for Herren "og før han kommer til sit tempel, fungerer den hellige ånd som en advokat, hjælper og talsmand for alle, som har reageret på kaldet til Guds riget. Men når Herren kommer til sit tempel og samler sine godkendte i templet, er der yderligere behov for den hellige ånd som hjælper eller advokat? Hvis ikke, så er den hellige ånds arbejde ophørt. Jesus, som var i templet og med sine udvalgte, ville handle direkte for dem. ... nu er Herren Jesus selv vendt tilbage, er i sit tempel og gennem hans hellige engle, sætter det i sindet og hjertet af den resterende salvede for at tage positiv handling og at udføre et bestemt arbejde "Vagtkammeret 1930 Sep 1 siderne; 262-263

   "Med Herrens komme til sit tempel og omgive sig med de udvalgte, ville den hellige ånd ophøre med at fungere som en parakleter eller fortaler for kirken... Efter den hellige ånd som advokat eller inspiration ophøre med at fungere på vegne af den indviede, så er englene ansat på vegne af dem, der gøres klar til riget. " Vagtårnet 1930 Jun 1 s.166.167

      "Gud bruger engle til at undervise sit folk nu på jorden." Den gyldne tidsalder 1933 8. november p.69

  "Visse pligter og rigets interesser har været overgivet af Herren til sine engle, som omfatter overførsel af information til Guds salvede mennesker på jorden til deres hjælp og komfort. Selvom vi ikke kan forstå, hvordan englene sender disse oplysninger, ved vi at de gør det. " Forberedelse (1933) s. 36,37

     "Oplysning kommer fra Jehova ... og er givet til den trofaste salvede skare .... Den Salvede Rest instrueres af Herrens engle. Den salvede Rest hører ikke hørbare lyde, fordi det ikke er nødvendigt. Jehova har sin egen gode måde at formidle tanker til sine salvede sind. " Forberedelse (1933) s. 64

     "Dommer Rutherford kunne ikke skrive disse ting, medmindre han var brugt af Gud". Den gyldne tidsalder 1935 okt 23 s.50

   "Ingen kan korrekt fortolke profetien, og Herren sender sine engle til at overføre korrekte oplysninger til sit folk." Vagttårnet 1936 Feb 15 s.52

 

Disse usædvanlige  påstand er ikke uden fortilfælde, som Gud da talte til sine tjenere gennem engle på bibelens tid. Men spørgsmålet er stadigt , hvis engle overgav læresætninger til Rutherford, hvorfor var så mange af læresætningerne forkerte?

    En mere passende beskrivelse af Rutherfords inspiration fremgår af værkerne af psykolog William James.The Varieties of Religious Experience: A study in Human Nature

    "Endnu mere end andre former for geninialitet har religiøse ledere været udsat for unormale psykiske besøg. De har altid været personligheder af ophøjet følelsesmæssig følsomhed, der er i besiddelse af tvangstanker og faste ideer, og ofte er de kommet i trance, hørte stemmer, set visioner, og præsenterede alle slags særegenheder, der sædvanligvis klassificeres som patologiske. "

 

                                                        Nuværende vejledning

 

    Efter at Knorr havde erstattet Rutherford som præsident,  ophørte Vagttårnsselskabet med at påstå, at de var ledet af engle. nu kom vejledningen fra Herren .

   "Disse vejledninger KOM TIL OS FRA HERREN gennem hans kongerige, der styrer hvad der kræves af os og for dem, der virkelig elsker herren og styres af hans råd,  er det et rimeligt servicekrav.Vagttårnet 7/1/1943 side 205

     Rutherfords påstand om, at organisation på hans tid er indrettet af engelnes åbenbaring, modsiges nu af hvortids organisation.

"De, der udgør den eneste sande kristne organisation i dag, får ikke  åbenbaringer af engle eller inspiration fra Gud. Men de har de inspirerede Hellige Skrifter, som indeholder åbenbaringer af Guds tanker og vilje." Jehovas Vidner - forkyndere af Guds Rige (1993) s. 708

 

Vagttårnsselskabets vejledning bliver stadigt anset, som det er givet af Gud,  Jesus eller den hellige Ånd, gennem den trofaste Træl . Et medlem at Den trofaste og kloge Træl undersøger enhver publikation for at sikre, at den repræsenterer sandheden.

 

  "Den dag i dag følger det styrende råd lignende retningslignjer. Hver eneste artikel i Vagttårnet og Vågn op ! og hvert eneste side, illustrationsmateriale indbefattet, gennemgås nøje af udvalgte medlemmer af det styrende råd før det trykkes.Vi kan derfor med tillid læse Vagttårnet og Vågn op!" Vagttårnet 1987 1. marts s. 15 §18,19

        I mange artikler er der ingen tvivl om, at vagttårnets publikationer skal ses som om det kommer fra Jehova. De har endda påstået, at man kan have mere tillid til deres publikationer end Noah havde, som personligt talte med Gud. De følgende citater gør læseren opmærksom på, at publikationerne indeholder ufejlbarlig visdom fra Gud. Hvordan kan publikationerne så være, så fejlagtige?

  "Den hellige ånd, der virker gennem Guds organisation, vil hjælpe os til at opnå en klar og vidunderlig forståelse af hvad Jehova har i beredskab til dem der elsker ham. Efter at Paulus havde forklaret at fremtrædende mennesker i denne tingenes ordning ikke kan forstå Guds hensigter, skrev Paulus: Det er os, Gud har åbenbaret det gennem ånden.-- 1.Kor 2:8-10 " Vagttårnet 1993 aug 15 s. 11

 

   "...Loyale ældste forsøger aldrig at påvirke andre til at afvise den åndelige føde som Gud tilvejebringer gennem en trofaste træl " Vagttårnet 1992 nov 15 s.20§7

    "Kristus brugte sin myndighed til at lede sin menighed på jorden. Dette gjorde han ved hjælp af den hellige ånd, englene og det styrende råd der bestod af de 12 apostle og de ældste fra menigheden i Jerusalem. Jesus sagde, at han ville være med sine disciple helt frem til afslutningen af tingenes ordning , den periode vi nu lever i. I den følgende artikel vil vi betragte nogle vidnesbyrd om at han stadig er den kristne menigheds hoved  og vi vil drøfte hvordan  han leder sit "får" i dag. " Vagttårnet 1987 aug 1 s.15§19

 

    "I dag giver Jehova instruktioner ved hjælp af" den trofaste træl ". (Lukas 12:42)" Vær opmærksom på dig selv og for hele flokken s.13(ældstebog 1991)

   "MÆRKET ET ÅR AF GUDDOMMELIG VEJLEDNING - I år 1970 var et århundrede gået siden Charles Taze Russell, og nogle få medarbejdere begyndte at mødes for alvorlig, under bøn en undersøgelse af skrifterne. Gennem alle disse årtier havde Jehovas tjenere nydt åndelig oplysning og guddommelig vejledning. " Årbog 1975, s.245 (oversat fra engelsk)

 

     "Meningen er at kristne har ubetinget tillid til deres himmelske Fader, de drager ikke det i tvivl han fortæller dem gennem sit skrevne ord og sin organisation.  Tingende lykkes for dem der på denne tillidsfulde måde  følger Guds vej. For eksempel har Jehova i årevis gennem sin organisation advaret sit folk om tobakkens skadelige virkninger, og de der har fulgt advarslerne har fået gavn af det både fysisk og åndeligt. " Vagttårnet 1974 15. jul. s.496§13

 

     "De, der tror at Gud bruger Vagttårnsselskabet som kanal til at kommunikere med sit folk og være opmærksom på hans profetier, bør studere Vagttårnsbladet med hjertets taknemmelighed og give Jehova Gud og Kristus Jesus al ære og herlighed og give hverken ære eller hæder til nogen menneske. " Vagttårnet 1942 Jan 1 s.5(oversat fra engelsk)

 

     "Hvad angår Noah, har nutidens kristne endnu meget mere at basere sin tro på end Noah havde (så vidt Skriften fortæller), at basere sin tro på en kommende vandflod." Vagttårnet 1923 Apr 1, s.106(oversat fra engelsk)

 

                                       Udnævnelser til myndighedsstillinger

 

   Helligånden siges at være direkte involveret i udnævnelser af personer i myndighedsstillinger.

 

    "for eksempel er de ældste udnævnt ved hellig ånd (Apg 20:28) Men der er ikke sådan at alle der er salvede med Guds ånd, også tjener som tilsynsmænd i menigheden. Lære det os ikke at den hellige ånd forskelligt påGuds tjenere. " Vagttårnet studie udgave 2011 dec.  s.25§ 13

 

     "For det første bevægede den hellige ånd bibelskribenterne til at nedskrive kvalifikatiokravene for ældste og menighedstjenere. ... For det andet beder de der anbefaler en bror, og de der foretager udnævnelsen, specifikt om Jehovas ånds ledelse når de ser på om broren i rimelig grad lever op til de bibelske krav. For det trejde må den der anbefales, vise Guds ånds frugter i sit liv (Gal 5: 22,23) Guds ånd er altså med i alle aspekter af udnævnelsesprocessen " Vagttårnet studie udgaven 2014, november s.28

 

       "Vores Fører og Leder bruger dette styrende råd til at udnævne kvalificerede mænd-- enten salvede eller ikke salvede--- og indsætte dem som ældste i de lokale menigheder. Den hellige ånd, som Jehova har givet Jesus myndighed til at gøre brug af, har i den forbindelse en vigtig funktion (apg 2:32,33)for det første må tilsynsmændene opfylde de krav der er beskrevet i Guds ord, som er inspireret af den hellige ånd (1 Timoteus  3:1-7, Titus 1:5-9, 2 Peter 1:20,21) Dertil kommer at anbefalingerne og udnævnelserne foretages efter bøn og under den hellige ånds ledelse " Vagttårnet studieudgave 2002 Mar 15 s. 14§7

      "Der er også noget andet der viser den hellige ånds virke i forbindelse med anbefalingen og udnævnelsen af tilsynsmænd. Jesus sagde at`Faderen i himmelsen giver hellig ånd til dem der beder ham`(Lukas 11:13) Når de ældste i en menighed mødes for at drøfte hvilke mænd de vil anbefale til ansvarsopgaver i menigheden, beder de derfor om Guds ånd vil lede dem. De begrunder deres anbefalinger med det der siges i Guds inspirerede ord, og den hellige ånd sætter dem i stand til at bedømme om dender er under overvejelse, lever op til de bibelske krav. " Vagttårnet studie udgaven 2001 Jan 15 s. 14

      "Under den hellige ånds ledelse anbefaler afdelingskontorernes udvalg modne, åndelige brødre til at tjene som kreds- og områdetilsynsmænd. Efter at være blevet udnævnt direkte af Det Styrende Råd tjener de som rejsende tilsynsmænd . De besøger kredse og menigheder for ar opbygge dem åndeligt og for at hjælpe dem til at følge den vejliedning der kommer fra Det Styrende Råd. De rejsende tilsynsmænd indsender rapporter til afdelingskontoret. " Vagttårnet 1990 15. marts s.20 §21

 

   "Vi lever også på tidspunktet for den endelige opfyldelse af den profeti, som apostlen Peter refererede til, på pinsedagen (Joel 2:28, 29, AS; Apg 2: 16-18). Vi bør derfor forvente åndens aktivitet til omfatte udnævnelse af ældste. I betragtning af åndens frugter vist af den udvalgte til ældste og i overensstemmelse med de skriftlige krav, der er fastsat i de hellige skrifter, skrevet af mænd under den hellige ånds ledelse, virker det styrende råd og bevæges selv af den hellige ånd der beder til Gud, at den kan lede det styrende råd . Så i dag såvel som i Paulses dag kan det siges, at den hellige ånd udpeger ældste og menighedtjenere over Guds folk, som han købte "med sin egen søns blod". "Vagttårnet 1958 Jan 15 s. 45(oversat fra engelsk)

 

   Hvis Helligånd er involveret, vil enhver ældste, der synder, blive afsløret og ikke udnævnt. Alligevel er det en del af processen, at før du annoncerer en broders udnævnelse til ældste/menighedstjener, at udspørge ham:

   "Er der noget fra din fortid, selv før dåben eller i dit personlige eller familieliv, der diskvalificerer dig eller der ville forhindre dig i at acceptere denne udnævnelse? Er der nogen grund til, at din udnævnelse ikke skal meddeles til menigheden?" Vær Hyrder for Guds flok s.35

 

Dette spørgsmål hæmmer kravet om overnaturlig vejledning. På trods af at man spørger om Guds hellige ånd for at hjælpe med udnævnelsen, skal de ældste spørge personer for at finde ud af enhver forseelse, der diskvalificerer dem.

 

 Stifteren af jwfacts Paul Grundy fortæller her :

   "  Da jeg var 19 år, sagde min far, som var præsiderende ældste, at jeg skulle udnævnes til meninghedstjener på mødet den aften. Han spurgte, om der var nogen grund til, at jeg ikke ville kvalificere mig som tjener. Jeg anede ikke, at de havde overvejet mig. Jeg var i chok, da der var ting, jeg gjorde, som betød, at jeg ikke burde udnævnes til menighedstjener, men jeg var for flov til at fortælle min far, jeg ikke kvalificerede. Det tog glæden ved udnævnelsen, da jeg følte stor skyld, da jeg blev udnævnt. Eksempler fra det virkelige liv bringer teorien om udnævnelser ved hellig ånd ansigt til ansigt med virkeligheden. Jeg kender personligt talrige eksempler på brødre udnævnt som ældste og mininghedstjerner, mens de  har sex før ægteskabet, utro og homoseksualitet, nogle i over 20 år, bevis på, at Helligånden ikke er involveret i aftaler, udstødelse/udelukkelse og genoptagelse af udstødte. Nogle højt profilerede sager har været blandt det styrende råd selv, brødre som angiveligt var valgt af Jehova.

 

  "Dette fremgik af udgaven den 1. og 15. juni og viste uden tvivl, at Jehovas organisation fremover skal styres og guides af Jehovas ånd gennem det synlige styrende råd bestående af de tjenere, som Jehova selv ville udpege." Vagttårnet 1965 Jun 1 s.352(overtsat fra engelsk)

 

   I løbet af 1980'erne trådte tre medlemmer af det styrende råd af. Raymond Franz trådte tilbage i 1980 og konkluderede, at Vagttårnsselskabet ikke repræsenterede sand kristendom. Ewart C. Chitty trådte også af i 1980. Årsbogen 1980, s. 588 udtalte simpelthen: "I det forløbne år har Ewart C. Chitty afskediget, så der er i øjeblikket 17 medlemmer af denne krop." Dette skyldtes ikke frafald, men for homoseksuel adfærd forud for hans udnævnelse til medlem af det styrende råd.

    I 1984 trådte Leo Greenlees af. Selvom der ikke var nogen skriftlig erklæring, fandt følgende morgenmadsmeddelelse sted i Brooklyn Bethel.

   "Dette er at informere Bethel-familien om, at Leo Greenless ikke længere er medlem af Bethel-familien, og sagen er lukket."

 

     Dette var også for homoseksuel adfærd forud for hans udnævnelse, og et resultat af beskyldninger mod Greenlees fra Mark Palo. En vag indikation af hvad der foregik indenfor murene i vagttårnsselskabet.

 

  "Så rystende det end lyder, er endda noglesom har været  fremtrædende i Jehovas organisation, har bukket under for umoralsk Handlinger, deriblandt homoseksualitet, "konebytning og misbrug af børn." Vagttårnet 1986 Jan 1 s.13§12

 

 Det forekommer usandsynligt, at "Jehova selv" udpegede personer til de højeste stillinger i sin jordiske organisation, efter de havde en uønskede adfærd og kriminelle handlinger forud for deres udnævnelse til det styrende råd.

 

                                                        Udstødelse/udelukkelse

 

         Overtrædere siges at være udelukket under vejledning af den hellige ånd. Et retsligt udvalg med  3 ældste (  vil afgøre sagen efter en bøn til vejledning af Guds ånd.

 

       "Udvalgsmødet skal indledes med bøn mens den anklagede er til stede. Det dømmende udvalg kan på hvilket som helst tidspunkt under deres private drøftelser bede Jehova om visdom."Vær Hyrde Guds Flok s.89§ 1

 

   udstødelse hævdes at være under vejledning af engle.

 

    "Jehovas engle kan desuden styre begivenhederne  sådan at enhver der bringer andre til at snuble, bliver fjernet fra Jehovas folk." Vagttårnet 2007 1. marts s. 24§17

 

   Hvis Helligånden er involveret, vil alle udstødelserne altid være retfærdige og synder/overtrædelser vil blive alsløret ligesom Josva opdagede Achan's tyveri igennem Jehovas hjælp. På trods af Vagtårnetselskabets påstande om guddommelig vejledning giver ældstebog en procedure for i tilfælde af at de ældste er uenige om en persons skyld, skal det afgøres med en afstemning.

 

  "De ældste i det dømmende udvalg skal bestræbe sig for at nå frem til en enig afgørelse. Hvis der er uenighed, vil det som regl kunne klares ved at udvalget endnu engang drøfter sagen omhyggeligt, undersøger Bibelen og de kristne publikationer, beder Jehova om visdom og vejledning og måske rådføre sig med en erfaren ældste i en anden menighed. Hvis udvalget stadigt ikke kan nå frem til enig afgørelse, skal mindretallet støtte flertallets afgørelse " Vær Hyrde Guds flok s. 95§16

 

   Dette er en erkendelse af, at ældste ikke er guddommeligt vejledt, men blot præsentere deres personlige meninger. Proceduren for udstødelse af en person omfatter også en klageproces. Disse to eksempler er et bevis på, at Vagttårnsselskabet ved, at beslutningerne ikke er retfærdige eller kan stoles på. Hvis det var, ville beslutningen fra den første gruppe af ældste altid være korrekt. Det omvendte eksempel er genoptagelse af overtrædere, der fortsætter i deres overtrædelse. udstødte personer, som  ser Vagttårnsselskabet som en sekt/høj kontrol gruppe , har formuleret deres tilbagevenden via internetchat sider, at de med genoptagelsen i Jehovas vidner atter kan møde deres  familiemedlemmer frit eller som et forsøg på at hjælpe dem med at forlade Jehovas Vidner.

 

 

                                    To tredjedele majoritet afgørelse

 

     Beslutninger som de kristne i det første århundrede tog, siges at have været enstemmige.

 

         " Efter at have hørt alt det relevante vidnesbyrd, blev det enstemmigt enige om, at der ikke var behov for, at hedningske kristne skulle omskæres og kommer under Moseloven.(Apg 15:19-23) " Vagttårnet 2003 Mar 15 s. 22§11

 

 Det styrende råd har i dag kun brug for et 2/3 flertal for at etablere et nyt doktrin.

 

  "På et møde tre uger senere, den 30. april [1975] overraskede præsident Knorr os ved at fremsætte et forslag, at der vedfremtidige afgørelser kun behøves to tredjedeles flertal af det styende råd." Samvittighedskrisen (Kommentar Press Fourth Edition 2004) Ray Franz s.85

 

"En vigtig faktor i det styrende råds beslutninger var flertals regelen på to tredjedele flertal , hvilket til tider skabte nogle mærkelige virkninger. Reglen var, at der var behov for et to tredjedels flertal (af de aktive medlemmer) for at fremsætte et forslag. Muligheden for, at et medlem kunne stemme forskelligt fra flertallet eller simpelthen at afholde sig at stemme, uden at føle, at han rent faktisk udøvede "vetoret". I andre tilfælde, som jeg ikke var helt enig i, stemte jeg generelt med flertallet. Men da der opstod problemer, der virkelig berørte min samvittighed, fandt jeg mig ofte i mindretallet - sjældent alene, men ofte med kun en, to eller tre andre medlemmer, der udtrykte samvittighedsfulde indvendinger ved ikke at stemme for foreslaget. " samvittigheskrisen af Ray Franz s.115

 

"Overvej hvad der kan ske på grund af flertallet af to tredjedele: Hvis der fjorten medlemmer til stede og  ni har stemt for  at fjerne grundene for udstødelse og kun fem stemte for at beholder dem, var flertallet ikke tilstrækkeligt til at ændre på udstødelses reglen. De ni var ikke et flertal på to tredjedele. (Selv om der var ti af dem, der favoriserede forandring, var det stadig ikke nok, for selv om de ville være to tredjedele flertal af de 14 til stede, var reglen to tredjedeles flertal af det samlede medlemmer, som i meget af tiden var sytten.) "samvittighedkrise s.116

 

Hvis nogle medlemmer af organet stemmer for en forandring, og nogle imod, hvilke er de, der ikke bliver ledet af Gud? Dette hjælper med at forklare, hvorfor doktrinen kan ændre sig over tid, efterhånden som sammensætningen af det styrende organ ændres. Doktrinære forandringer er ikke Jehovas nye lys, men snarere resultatet af nye medlemmer af styrelsesorganet, der har forskellige meninger til dem, de erstattede.

 

                                                          Konklusion

 

Vagttårnsselskabet siger, at kun Jehovas Vidner modtager hellig ånd.

 

Det styrende råd har kraftige påstande om, at den hellige ånd leder dem til at fortolke Bibelen korrekt og udnævne mænd til udvalgte poster.

  "Han  vil tværtimod nære fuld tillid til den sandhed  som er åbenbaret af Jehova gennem hans søn, Jesus Kristus, og "den trofaste og kloge træl". Vagttårnet 2001 Aug 1 s. 14§8

 

    At hævde Jehova åbenbarer sandheden gennem trælen er en direkte overbevisning om Guds inspiration. I egne modsigelsen siger trællen, at Helligånd ikke leder organisationen til at få en ufejlbarlig fortolkning af Bibelen . Nøjagtighed er ikke længere nødvendig for Gud, selv om det var i bibel tid . Hvis sandheden kan fortabes på en løbende måde, hvorfor vigtigheden af at følge disse ledere og ikke lederne af en anden lignende uudviklet organisation? Det er ulogisk at kræve total lydighed, hævder, at dets retningslinjer skal følges som "Guds stemme", men indrømmer fejl.

 

Vagttårnspublikationer tyder klart på, at Jehova instruerede:

            *Ufuldkomne mennesker har skrevet bibelen fejlfrit

            * Fik apostlerne fra det første århundrede til at have ufejlbarlige retningslinjer,

               når de styrer de tidlige kristne menigheder

            * Det styrende råd til at styre Vagtårnsselskabet i vores tid - men denne gang                        bliver Guds organisation styret med inddragelse af fejltagelser

 

   Jehova har altid været i stand til at levere ufejlbarlige oplysninger,  selvom mennesker begår fejl. Når Helligånden instruerede Jehovas tilhængere, har de nedskrevne udsagn altid været korrekte. Der er ikke plads til fejlagtige læresætninger, hvis en organisation gør krav på, atJehova leder det og er Guds eneste kanal til sandhed og frelse. Helligånden leder ikke en organisation, der hævder at være fejlbarlig. Fejl gør det tydeligt Helligånd ikke leder Vagttårns-doktriner mere end i nogen anden religion    Helligånden ledet  heller ikke vedrørende aftaler. Vær opmærksom på dette, når du går ind i virkeligheden af Vagttårnetselskabets-sandheder.

 

Del siden