ER Jehovas Vidner de eneste som forkynder?

VTS påstår, at det kun er Jehovas Vidner, som opfylder det guddommelige påbud at forkynde om Guds rige fra hus til hus. Denne påstand bygger på en fejlfortolkning af Aps. 20:20 i NVT. Derudover forkynder alle kristne religioner på én eller anden måde, ellers ville de ikke have nogen tilhængere.

Forkyndelses- eller missionsbefalingen blev indstiftet af Jesus som en vigtig del af kristendommen og Jehovas Vidner kan med rette beundres for deres offervilje i at forkynde. Men er deres tro på at kun de alene opfylder Jesu befaling om at forkynde begrundet?

 ”Kender du andre, der forkynder om Guds rige fra hus til hus i hele verden?” Brochuren - Er Gud interesseret i os?, 2001,s. 30

VTS`s påstand er, at kun Jehovas Vidner udfører det forkyndelsesarbejde, som blev befalet af Jesus, men denne holdning bygger på tre forkerte formodninger.

   * Kun Jehovas Vidner forkynder fra ”hus til hus.”

   * At gå fra hus til hus er et krav for kristne.

   * Jehovas Vidner fortæller på korrekt vis om Guds rige.

  Hvem forkyndte? Jesus sagde ganske enkelt, at ”den gode nyhed” om riget skulle forkyndes.

 Markus 13:10 ”Desuden skal den gode nyhed først forkyndes for alle nationerne.”

  Matt. 24:14 ”Og den gode nyhed om Riget vil blive forkyndt i hele verden, så alle nationerne kan høre det og så vil enden komme.”

  VTS påstår, at kun Jehovas Vidner opfylder denne befaling.

 ”En måde hvorpå vi især kan vise vor medmennesker kærlighed er, ved at forkynde for dem om Guds rige. Der findes kun én gruppe, der udføre det arbejde, som Jesus forudsagde ville blive udført. (Markus 13:10) Det er Jehovas Vidner.” Vagttårnet 1.juni,1994,s.18

”Hvem er det, der i dag overalt i verden udbreder kendskabet til Bibelen og søger at leve i harmoni med den?” Vågn op! 8. marts, 1989,s.10

  Er Jehovas Vidner den eneste gruppe, som forkynder den gode nyhed? Hvis det er tilfældet, hvad er så årsagen til væksten i andre religioner og at Kristendommen er blevet den største religion på jorden? Kan det forholdsvis ukendte budskab, som udbredes af 8,5 mill. Vidner virkeligt blive anset for at være mere relevant i forhold til Jesu profeti, end udbredelsen af kristendommen, som har over 1,5 milliarder tilhængere?

  På en almindelig dagligdag kan man blive mødt af Mormoner, Adventister og folk fra lokale trossamfund. Andre gange sker det, at andre fortæller om deres tro på arbejdspladsen, på uddannelsessteder, på offentlige pladser, på TV, radio eller internettet. Der er ingen mangel på religiøse debatter.

  Det er forkert at påstå, at kun Jehovas Vidner forkynder. Herunder følger nogle få eksempler på andre religioner, som aktivt forkynder.

  Både Mormoner og Adventister startede i nogenlunde samme tidsperiode som VTS og har et lignende antal medlemmer som følge af deres aktive forkyndelse. Adventisterne har med succes forkyndt den gode nyhed også direkte ved døren. Her er et citat fra Seven Day Adventist Church Manual:

 ”Vores højeste ansvar er til kirken og dens befaling om at forkynde rigets evangelie til hele verden” kapt. 13 (oversat fra engelsk)

 Apostlen Paulus forklarede, at det ikke skulle være enhver kristen, som aktivt ville udbrede evangeliet.

 Ef 4:11-12: ”Og han gav nogle som apostle, nogle som profeter, nogle som evangelieforkynder, og nogle som hyrder og lærere, for at de skulle hjælpe de hellige til at følge den rigtige vej, udføre en tjeneste og opbygge den krop Kristus er overhoved for.”

  Kristne trossamfund, som ikke har en dør til dør mission, har ofte meget velorganiserede religiøse kurser. F.eks. er en gruppe, som er kendt for deres missionsarbejde. Baptisterne har de fleste missionærer af alle trossamfund. I 2004 var der 7 millioner Baptister udenfor USA, 600,000 som blev døbt og 21.000 nye kirker. I 2004 blev der kun døbt 200.000 Jehovas Vidner på verdensplan. Det er interessant at læse om de store anstrengelser, som de baptistiske missnonære gør. Eksempel vis på internationalministries.org

  En succeshistorie er ”the Jesus Film Project”. På jesusfilm.org fortæller folk om deres oplevelser omkring det budskab, Baptisterne kommer med.

 Et andet eksempel er gideons.org , som omtaler deres missionærarbejde på verdensplan. Deres Bibler er kendt på bl.a. skibe verden over.

 Pinsebevægelsen er verdens hurtigst voksende kristne trossamfund med over 150 millioner tilhængere. Vækstraten anslås at være 19 millioner nye medlemmer årligt.

Grunden til at Kristendommen er verdens største religion med milliarder af tilhængere, skyldes flere århundreders forkyndelsearbejde udført af selvopofrende kristne verden over. Millioner af missionærer har viet deres liv til det kristne budskab. Derudover er der hundrede af millioner enkelt personer, der fortæller om det kristne budskab. Alt det arbejde disse kristne enkelt personer udfører, bliver nedgjort og diskrimineret, hver gang det bliver sagt, at kun Jehovas Vidner deltager i det missionsarbejde Jesus startede.

  En artikel med titlen ” End Times' Religious Groups Want Apocalypse Soon" omtaler det store globale forkyndelsesarbejde, som udføres i øjeblikket. Artiklen fortæller, at ” 40% af amerikanerne tror, at dele af de begivenheder, som er forudsagt om endens tid, allerede er i gang.” Effektiviteten af Jehovas Vidners forkyndelsesarbejde er bemærkelsesværdigt fraværende, ved at de ikke får nogen omtale i artiklen.

   Det største forkyndelsesarbejde bliver udført af den Katolske Kirkes, som har over én milliard tilhængere. Dette arbejde forsætter den dag i dag og hjemmesiden catholicmission.org er et godt eksempel på, at den Katolske Kirke forsat forkynder Jesu budskab.

                                                   Hvor skal man forkynde?

   ”Siden de sidste dage begyndte i 1914, har Jehovas vidner forkyndt den gode nyhed om Guds rige i hele verden, på den måde Jesus befalede, at det skulle ske, nemlig i folks hjem. (Mattæus 10:7,12; Apostelgerninger 20:20). Millioner af Jehovas vidner besøger folk i alle lande for at tale med dem om den nye verden. Det har resulteret i, at du kan have modtaget en brochure, eftersom Jehovas Vidners arbejde omfatter trykning og udbredelse af milliarder af blade, brochurer og bøger om Guds rige. Kender du andre, der forkynder om Guds rige fra hus til hus i hele verden? Det fremgår af Markus 13:10, at denne forkyndelse- og undervisning skal finde sted „først“, det vil sige før afslutningen kommer.” Er Gud interesseret, 2001,s.30

Når VTS påstår, at de er den eneste gruppe, som forkynder, menes der i virkeligheden, at Jehovas Vidner er den eneste gruppe, som forkynder VTS`s fortolkning af Guds Rige, hovedsalig fra ” hus til hus.”

  VTS lægger stor vægt på ”hus til hus” arbejdet, men Markus 13: 10 siger ganske enkelt; ”Og det er nødvendigt, at den gode nyhed først skal forkyndes blandt alle nationerne.” Skriftstedet siger intet om, hvordan dette arbejde skal gøres. Selvom det at gå fra hus til hus er en måde at udbrede budskabet på, er der intet i Bibelen, som antyder, at det er et kendetegn for hvem Guds tilhængere ville være. Faktisk er ”hus til hus”-forkyndelse ikke, hvad der forskrives at være den bedste måde at forkynde på. En nærmere undersøgelse af skriftstederne VTS bruger som støtte for ”hus til hus”- forkyndelsen giver en noget anden forståelse.

  På trods af at VTS jævnligt henviser til ”hus til hus” forkyndelse, er det ikke den måde de første kristne forkyndte. I NWT er der over 30 henvisninger til Jesu disciple, der forkyndte i synagoger, på markedspladser og i templer og kun 3 gange bliver der brugt termen ” hus til hus” eksempel vis

  Markus. 1:39 ”Og han gik og han forkyndte i deres synagoger i hele Galilæa og uddrev dæmoner.”

  Aps. 9:19-20 ”Og han tog føde til sig og styrkedes. Han blev nogle dage hos disciplene i Damaskus og straks begyndte han i synagogerne at forkynde om Jesus, at han er Guds søn.”

 Den eneste gang termen ”hus til hus” bliver brugt, er i forbindelse med at forkynde til ikke-troende, da Jesus udsendte 70 disciple. Ved denne lejlighed sagde Jesus: ”I skal ikke hele tiden flytte fra hus til hus.”

  Lukas 10:1-7 ”Efter dette udpegede Herren halvfjerds andre og sendte dem ud i forvejen to og to til hver by og hvert sted, hvor han selv ville komme. Så sagde han til dem: ”Høsten er i sandhed stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens Herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Gå ud. Se, jeg sender jer som lam ud blandt ulve. I skal ikke bære pengepung eller madpose eller sandaler og I skal ikke til hilsen omfavne nogen på vejen. Hvor I går ind i et hus skal I først sige: ’Måtte dette hushave fred.’ Og hvis der er en fredens ven dér, vil jeres fred hvile over ham. Men hvis ikke, vil den vende tilbage til jer. Bliv så i det hus, spis og drik det de serverer, for den der arbejder er sin løn værd. I skal ikke hele tiden flytte fra hus til hus.”

   VTS citerer også to andre skriftsteder fra Apostelgerninger for at understøtte, at en person skal gå fra ”hus til hus”, dog leder skriftstederne ikke til en sådan konklusion.

   ”Hvordan dette arbejde hovedsagelig skulle udføres, kom til at stå klart umiddelbart efter pinsedagen i år 33. „Hver dag fortsatte de med, i templet og fra hus til hus, uden ophør at undervise og at forkynde den gode nyhed om Messias, Jesus.“ (Apostelgerninger 5:42). Omkring 20 år senere tog apostelen Paulus del i hus-til-hus-forkyndelsen, for han gav de kristne ældste fra byen Efesus denne påmindelse: ’Jeg holdt mig ikke tilbage fra at meddele jer noget som helst af det, som var gavnligt, eller at undervise jer offentligt og fra hus til hus.’ — Apostelgerninger 20:20.” Vagttårnet 15. jan. 1991,s.11

   De græske ord som bruges i Apg. 5:42 og Apg. 20:20 er ikke Ek oikia eis oikia, men snare Kata oikos. Det er af denne grund de fleste Bibeloversættelser bruger ordene ”hvert hus” eller i deres hjem. NWT bruger sætningen ”hus til hus” i Apg. 20:20, hvor det græske ord ”oikos” egenligt nærmere betyder ”et hus.” Se Strongs Concordance 3624. oikos

I Apg. 20:17-20, omtaler Paulus ikke forkyndelsen til ikke-troende, men underviser dem, som allerede var kristne.

 ”Fra Mileʹt sendte han imidlertid bud til Eʹfesus og tilkaldte menighedens ældste. Da de kom til ham, sagde han til dem: „I ved god besked med, hvordan jeg fra den første dag, da jeg kom til [provinsen] Asien var hos jer hele tiden, idet jeg trællede for Herren med den største ydmyghed og [under] tårer og prøvelser, som kom over mig ved jødernes anslag, mens jeg ikke holdt mig tilbage fra at meddele jer noget som helst af det, som var gavnligt eller at undervise jer offentligt og fra hus til hus”

  En mere nøjagtig måde at forstå skriftstederne i Apg. Er: ”Vi underviste dig i dit hjem” en lignende måde som Vidnerne holde menighedsbog-studie. Paulus henviser til sin fortidige undervisning af ”de ældre mænd i menigheden” i private kristne hjem. De tidlige kristne havde ikke kirker, men mødtes i private hjem og det er det Paulus hentyder til.

 Rom. 16:5 ” …...og [hils] menigheden i deres hus.......”

  Kol. 4:15 ” Bring mine hilsener til brødrene i Laodikeʹa og til Nymʹfa og til menigheden i hendes hus.”

I bogen Organization for Kingdom-Preaching and Disciple-Making 1972, s.56, hvor der i fodnoten bliver brugt følgende citat fra Dr. Robertson, som viser, at kai kat´ oikous blev brugt til at indikere at forkyndelse skete for dem, som allerede var kristne som Aquila og Priscilla. Se billede nedenfor 

Organization for Kingdom-Preaching and Disciple-Making,1972,s.56

Organization for Kingdom-Preaching and Disciple-Making,1972,s.56

Kun 7 år senere i 1979 (Vagttårnet 15/10-79, s.12) , vendte VTS tilbage til den oprindelige fortolkning af Apg. 20:20, at Jehovas Vidner skal forkynde fra hus-til-hus.

  Endnu et eksempel på at NWT-oversættelsen er en måde, hvorpå VTS fremmer forkyndelsesarbejdet er Rom. 10:10, som siger: ”For med hjertet tror man til retfærdighed, men med munden bekender man offentligt til frelse”. Dette skriftsted blev brugt som grundlag for den holdning, at forkyndelse er nødvendig for at opnå frelse. (Vagttårnet 1.nov.2002, s.11) Det ord der er mest almindeligt brugt i andre oversættelser er ”bekendelse”. Selv om NWT`s ordbrug ikke teknisk er forkert, ændres hensigten kraftigt, da ordets betydning dåb ” bekendelsen er til frelse.” ( I Vagttårnet d.1.jan.1988, s.22. anerkender VTS, at skriftstedet i Romerne henviser til dåben.)

Jesus gav selv vejledning i at forkynde Matt. 10:5-12.

  ”Disse tolv sendte Jesus ud, idet han gav dem følgende instruktioner: „Gå ikke ud på nationernes veje og gå ikke ind i samaritanernes byer, men gå derimod hele tiden til de bortkomne får af Israels hus. Mens I nu går, skal I forkynde og sige: ’Himlenes rige er kommet nær. Kurér syge, oprejs døde, gør spedalske rene, uddriv dæmoner. I har fået det for intet, I skal give det for intet. I skal ikke skaffe jer guldpenge eller sølvpenge eller kobberpenge til jeres bælter eller en madpose til rejsen eller to underklædninger eller sandaler eller en stav; for den der arbejder, er sin føde værd. Hvor I kommer ind i en by eller landsby, dér skal I finde frem til hvem i den, der fortjener det og dér skal I blive indtil I tager videre. Når I går ind i huset, så hils på beboerne”

På trods af at Matt. 10 bliver brugt af VTS, som en vigtig brik i at fremme ”hus til hus”- forkyndelsen, er hele konteksten fuldstændigt ignoreret af Vidnerne. VTS`s budskab fokuserer hovedsagligt på en jordisk organisation og jordisk paradis i stedet for den himmelske side af Riget. Mirakler som at oprejse de døde, troshelbredelse og dæmonuddrivelse bliver ikke praktiseret. I stedet for at give frit, bliver der anmodet om donationer for at dække udgifterne for litteratur og før ændringerne i skattesystemet, var salget af VTS litteratur det, der udviklede VTS til en milliard forretning. Endeligt gik diciplene ikke fra ”hus til hus”, de udsøgte sig et enkelt hus til at bo i.

                                                        Hvad skal Forkyndes?

En bror i en menighed kom med et retorisk spørgsmål under sin offentlige tale: ”Hvem ellers følger Jesu befaling i Matt.24:14?” Et interesseret bibelstudie svarede: ”Mormoner.” Alle tilhørende blev noget chokerede, da spørgsmålet ikke krævede et svar og det svar der kom, var bestemt ikke velhørt. Broderen som holdt talen svarede, at det kan godt være at Mormoner går fra ”hus til hus”, men de forkynder ikke budskabet om Riget.

  VTS underbygger deres påstand om at være de eneste, der opfylder Jesu budskab, at de alene på den rigtige måde lære ”den gode nyhed om Riget.”

”Jesus forkyndte “den gode nyhed om Guds rige” og han forventer, at hans disciple gør det samme. Hvilken gruppe mennesker forkynder dette budskab for “alle nationerne”? Kun Jehovas Vidner!” Vagttårnet studie udgave, maj, 2016,s.9

Hvad er ”den gode nyhed om Riget?” Er det budskabet om Jesus og hans himmelske rige?

1. Kor. 15:1-3: ”Nu brødre gør jeg jer opmærksomme på den gode nyhed, som jeg har forkyndt for jer, som I også har modtaget, som I også står i, som I også frelses ved, nemlig den tale hvormed jeg forkyndte den gode nyhed for jer, hvis I da holder fast ved den; medmindre I er blevet troende til ingen nytte. Jeg har nemlig overgivet til jer, blandt de første ting, det som jeg også har modtaget, at Kristus døde for vore synder ifølge Skrifterne”

 Apg. 1:8: ”Men I skal få kraft, når den hellige ånd kommer over jer og I skal være vidner om mig både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaʹria og til jordens fjerneste egne.”

  Kristne skulle vidne om Jesus, noget som Jehovas Vidner ikke er kendt for.

 Gal. 1:7-8: ”Men det er ikke en anden [god nyhed]; blot er der nogle som foruroliger jer og ønsker at forvanske den gode nyhed om Messias. Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkyndte jer noget, som en god nyhed afvigende fra det vi har forkyndt jer, som en god nyhed, så lad ham være forbandet”

 Apg. 28:31: ”Idet han forkyndte Guds rige for dem og underviste i det, der vedrører Herren Jesus Kristus med den største frimodighed, uden at blive hindret.”

Matt. 10:7: ”Mens I nu går, skal I forkynde og sige: ’Himlenes rige er kommet nær.”

 Jehovas Vidner bruger meget lidt tid på at fortælle om Jesus og hans himmelske rige end de fleste andre kristne trossamfund. Apg. viser tydeligt, hvordan den gode nyhed var flettet sammen med budskabet om Jesus. Store kræfter var på spil, man modtog helligånden, dåben er i Jesu navn, ikke til en organisation. (se dåb spørgsmål)

  Apg. 8:4-17: ”De der var blevet spredt gik imidlertid gennem landet og forkyndte ordets gode nyhed. Filip for eksempel kom ned til byen Samaʹria og begyndte at forkynde Messias for dem. Alle som én gav de mange mennesker agt på det Filip sagde, mens de hørte efter og så de tegn han gjorde. For der var mange, som havde urene ånder og disse råbte med høj røst og kom ud. Endvidere blev mange som var lamme og halte kureret. Så der blev stor glæde i den by

Nu var der i byen en mand ved navn Simon, som før dette havde øvet magi og forbløffet folk i Samaʹria, idet han sagde, at han selv var noget stort. Og alle fra den mindste til den største, gav agt på ham og sagde: „Denne mand er Guds Kraft, som kan kaldes Den Store.“ De gav altså agt på ham, fordi han i temmelig lang tid havde forbløffet dem med sine magiske kunster. Men da de fik tro på Filip, som forkyndte den gode nyhed om Guds rige og Jesu Kristi navn, lod de sig døbe, både mænd og kvinder. Simon selv fik også tro og efter at han var blevet døbt, holdt han sig hele tiden til Filip; og han var forbløffet over at se tegn og store, kraftige gerninger finde sted.

Da apostlene i Jerusalem hørte, at Samaʹria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem; og disse tog ned og bad for dem, for at de kunne få hellig ånd; den var nemlig endnu ikke faldet på nogen af dem, men de var kun blevet døbt i Herren Jesu navn. Så lagde de hænderne på dem og de begyndte at modtage hellig ånd.”

Den gode nyhed om Riget findes ikke ved at søge i skrifterne omkring doktrinære debatter, det handler om Jesus. Jesus viste hvad den rette indstilling er i Johs. 5:39,40:

 ”I ransager Skrifterne, fordi I mener, at I ved hjælp af dem vil have evigt liv; og det er netop dem som vidner om mig. Og dog ønsker I ikke at komme til mig for at I må få liv”

  Det budskab som Jehovas Vidner kommer med til folks døre er først og fremmest om Jehova, Organisationen og det kommende jordiske paradis, ikke Jesus og det himmelske rige. Kan man virkeligt sige, at VTS budskab er en ”god nyhed”, når budskabet i realiteten er om den kommende udslettelse af 7,5 milliarder mennesker i Harmagedon?

                                                        Hvor effektivt er det?

At forkynde fra ”hus til hus” er ikke et bevis på den sande religion. Størstedelen af den forkyndelse, som beskrives i bibelen blev gjort, hvor mennesker opholdt sig som ved synagoger eller på markedspladser. Hvis Vidnerne virkelig er interesserede i at bringe mennesker tæt til Jehova, ville de bruge mindre tid på at banke på døre, hvor der ikke er nogen hjemme eller komme på genbesøg midt i ugen, om eftermiddagen, hvor de fleste ikke er hjemme.

Der er 3 milliarder kristne i hele verden. Mange nye kristne trossamfund vokser frem. Hvordan? Alle religioner prosyletere og mange af religionerne har hvervekampagner. De fleste religioner forkynder budskabet om Guds rige, Bibelen og om Jesus. De gør. hvad der siges i Matt. 28:19:

  ” …... idet I døber dem i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn,....”

   Det forkyndelsesarbejde som Jehovas Vidner udfører, bliver mindre og mindre effektivt. En enkel udregning viser for 2019, at Vidnerne bruger ca.7500 timer på forkyndelse pr. døbt person. (Der forkyndes i alt 2.088.560.437 timer, over 2 milliarder timer med kun 303.866 døbte i 2019). Af de lidt over 300.000 døbte er halvdelen opvokset i religionen og den anden halvdel er dem, som hverves ved offentlig forkyndelse. Talte man kun dem, som bliver hvervet ved dør til dør forkyndelse, ville Vidnerne have brugt 40.000 timer pr. nyt døbt vidne. Flere års fuldtids arbejde pr. nyt døbt vidne.

   VTS er stolt over de milliarder af bøger og blade som de har trykt.

   ”JEHOVAS TJENERE I NUTIDEN.... ”Udgiver læsestof i flere milliarder eksemplarer på hundredvis af sprog: ”Den rene Tilbedelse af Jehova-- Endelig Genindført!, 2018, s.195.

   Men sagen er, at hvis man spørger en person om Jehovas Vidners budskab om Riget, hvad det er –eller spørger 100 personer, er det meget usandsynligt, at nogen af dem vil vide hvad der spørges om. Statistikerne fra VTS lyder meget imponerende, men resultatet er ikke.

   I Jehovas Vidners årsrapport for 2019 opsummeres de lande, hvor Vidnernes aktivitet er forbudt under kategorien ”33 andre lande”. De markerede lande udgør 27% af jordens landareal og bebos af over 2 milliarder mennesker. Det højeste antal forkyndere i disse lande var 223.747 forkyndere, hvilket er mindre end 1 forkynder for hver 72.000 personer.

Andre religiøse grupper vokser, fordi medlemmerne forkynder tilfældigt til venner på arbejde, uddannelsessteder eller hvor som helst det er muligt at møde nye interesserede. De bliver heller ikke forpligtet til at forkynde eller at den tid, der bliver brugt er rapporteret månedligt. Men Jehovas Vidner rapportere over 2 milliarder timer om året brugt på forkyndelsen, -den tid er så hovedsagligt brugt på at banke på, hvor der ingen er hjemme. Hvis en person virkelig er interesseret i at hjælpe andre mennesker og ikke kun rapportere timer, findes der langt mere effektive måder at forkynde. I det moderne samfund er de fleste huse tomme på de tidspunkter, hvor Jehovas Vidner banker på. Når både mand og kone arbejder hele ugen og underholder sig eller dyrker sport i weekenden, giver det ikke mange muligheder for, at et Jehovas Vidne kan møde folk i dørene.

  Jesus brugte det meste af sin tid på at forkynde på gader, i synagoger og på markedspladser, alle de steder hvor folk naturligt samlede sig. Sjældent gik Jesus fra hus til hus. Gik apostlen Paulus ind i en by eller gik han fra dør til dør? Det er ikke beskrevet i bibelen. I stedet gik han altid lige der hen, hvor der opholdt sig mange mennesker. Hvis Jesus var i live i dag, ville vi så tænke, at Jesus ville udbrede sit hastebudskab ved møjsommeligt at gå fra dør til dør vel vidende, at de fleste ikke ville være hjemme?

  Da VTS introducerede forkyndervogne, som bruges på offentlige steder, så det ud til at være et skridt i den rigtige retning. Ikke en vogn fyldt med VTS`s litteratur, men konceptet om at forkynde på gaderne, som Jesus gjorde. Men udførslen af denne mulighed er blevet brugt anderledes, Jehovas Vidner står eller sidder inaktive ved deres vogne eller sidder lidt i det skjulte, uden at komme i kontakt med folk. Det hurtigt faldene antal af samtaler med mennesker viser, hvor formålsløst dette passive forsøg på at komme i kontakt med mennesker er.

                                                  Offentlig Forkyndelse

 Hovedparten af Vidnernes forkyndelse er fra hus til hus. Der er dog også andre måder at forkynde på, såsom gadeforkyndelse. Et ældstebrev dateret d. 24. nov. 2012 giver anvisninger i detaljer om offentlig forkyndelse. Især omtales hvordan man laver en præsentation på borde og mobil litteratur- udstilling og har følgende kommentar:

  ”Da den offentlige forkyndelse aldrig må overskygge hus til hus tjenesten, har det vist sig at være en øget effektiv måde at nå ud til mange med den gode nyhed om Riget”

 Selvom offentlig forkyndelse minder mere om. hvordan de første kristne forkyndte bibelen, er idéen om at opstille små boder eller små vogne med litteratur ikke det de første kristne gjorde og det viser tydeligt, at VTS først og fremmest er et bogforlag med eget bogtrykkeri.

   Offentlig forkyndelse ligner i skræmmende grad andre manipulerende grupper som Scientologi og Mormoner, som som gør brug af små boder i shoppings centre, busser og tv før Jehovas Vidner begyndte.

                                                  TV Evangelister

  På samme måde er VTS online tv-station jw broadcast.org, som begyndte nov. 2014 , kopieret fra det Mormonerne har gjort i åre vis som tv-evangelister, med The 700 club.

                              Rapporttering, Distriktskort og Pionere

  VTS går langt udover, hvad bibelen kræver når det gælder forkyndelsen. Der er en række krav og papirarbejde et Vidne skal overholde. Hverken Jesus eller de kristne bibelskribenter gav nogen anvisninger omkring en så detaljeret kontrol. Det følgende er en oversigt over nogle af de ting, som bliver krævet af VTS`s følgere at redegøre for.

   Hus til hus Notater

  Et ”Hus til Hus Notat” bliver brugt til at holde styr på, hvilke huse som er blevet besøgt og hvor ingen var hjemme, et ” ikke hjemmebesøg”, det er for, at man kan genbesøge det pågældende hus, indtil JV har talt med husets beboer/e. Denne metode kan også bruges til at holde styr på ”genbesøg”, hos nogle som har vist interesse for Vidnernes budskab. Den grundige optegnelse af de besøg Vidnerne udføre, om barnet var alene hjemme, tidspunkter hvor folk ikke er hjemme, kan chokere mange husejere og kan blive anset som et brud på privatlivets fred.

   Distriktskort

 Vidnernes menigheder dækker et vist område, som er inddelt systematisk. Disse opdelinger er organiseret ved hjælp af Distriktskort. På bagsiden af disse kort er registret de personer i det pågældende område, som ikke ønsker besøg af Jehovas Vidner. Billedet nedenfor er fra Vagttårnet 15. jan. 2013,s. 21.

   Tjenesterapport

 Hver måned skal et aktivt Jehovas Vidne indlevere en Tjenesterapport, som viser, hvor mange timer den enkelte har brugt på at forkynde og hvor meget litteratur som er blevet delt ud. Et Jehovas Vidne/forkynder som ikke indgiver sin mdr. rapport, bliver betragtet som uregelmæssig. Indleverer forkynderen ikke en tjenesterapport i 6 mdr., bliver den pågældende anset som inaktiv. For at man officielt bliver anset som værende et Jehovas Vidne, skal man anses som en aktiv forkynder. For at komme i betragtning som Menighedstjener eller ældste. Generelt bliver det forventet, at enhver person som rapportere, som minimum har det timeantal, der er gennemsnittet for hele menigheden, som er omkring 10 timer pr. mdr.

  I flere årtier; helt op til midten af år 2000, blev enhver person som studerede med Jehovas Vidner, indrapporteret på en ”studierapport”-seddel, som blev givet til menighedens ældste hver måned.

Ansøgning for at kunne blive Pioner

  Der er flere trin i rangstigen, en forkynder kan påbegynde, såsom hjælpepioner, regelmæssig pioner, specialpioner eller missionær. Disse niveauer har i sig selv stigende krav for et minimum af timer brugt i forkyndelsen pr. mdr. eller årligt. For at kunne opnå disse ”privilegier”, skal en forkynder udfylde en ansøgning, bekræfte ens moralske egnethed og bekende sig til at den ”åndelige mad” fra Jehova bliver givet til den ” trofaste og kloge træl” og at denne ”træl” bruger VTS som Jehovas meddelseskanal”.

Ansøgning om brug af Forkyndervogne

   I 2012 blev der af Jehovas Vidner påkrævet en skriftlig ansøgning, hvis de ønskede at bruge VTS forkyndervogne. I ansøgningen skulle besvares af en række spørgsmål omkring mulige overtrædelser/synder, et vidne kunne have været involveret i og en del af ansøgningen var til de ældste, som skulle vurdere ansøgeren.

Opfølgnings skema

   I flere årtier har Jehovas Vidner brugt et opfølgningsskema i forbindelse med, at de mødte fremmedsprogede eller døve i forkyndelsen. De indsamlede informationer om de fremmedsprogede personer i alle byer og dette blev brugt til at finde Jehovas Vidne,r der talte det pågældende sprog og som så kunne kontakte vedkommende.

                                 General Data Protection Regulation (GDPR)

 I EU trådte GDPR i kraft d. 25 maj 2018, som beskytter den enkeltes privat liv. Det har indvirkning på lovligheden af Jehovas Vidners indsamling af enorme mængder af personfølsomme oplysninger, som de var påkrævet at indsamle i deres forkyndelsesarbejde. D. 13 maj 2019 kom et brev sendt

 ” "TO ALL CONGREGATIONS IN BRITAIN AND IRELAND Re: General Data Protection Regulation" that stated:

   "Over the years, you may have become accustomed to collecting personal data in connection with your ministry. However, recent court decisions and the enactment of the General Data Protection Regulation (GDPR) affect the collection and use of personal data in our branch territory. ... Accordlingly, publishers should not collect personal data in connection with the field ministry. This means not maintaining records that include a person's name, address, language, ethnicity, and so forth. It also includes not recording addresses where no one is at home."

   Efter års insisteren på, at Jehovas Vidner skulle rette ind i forhold  til forkyndelseskravene, som instruktioner fra Jehova, er det interessant at se, hvordan VTS med det samme trækker sig under truslen om juridiske problemer. Det livsvigtige og nødvendige arbejde konsekvent at nå ud til alle mennesker med den gode nyhed, trådte et stort skridt tilbage til fordel for økonomiske hensyn.

                                                      Konklusion

  VTS påstår, at deres forkyndelsesmetode er den mest effektive, fordi den var påbegyndt af Jesus:

   ”Hvad er den mest virkningsfulde måde at udbrede det kristne budskab på? Jesus var klar over, hvad der skulle til for at nå så mange som muligt og han sendte sine disciple ud til byerne, landsbyerne og folks hjem.” Vagttårnet 1. juni, 2012,s.15

  Bibelens beretninger viser, at den mest effektive forkyndelsesmåde i det første århundrede, var i Templerne, ved byporten, på markedspladser og alle de steder, hvor mennesker samler sig. Det var IKKE en systematisk vandring fra hus til hus, som gjort af Vidnerne. Selv hvis det viste sig, at denne forkyndelsesmetode var den bedste i det første århundrede, da landsbyerne var små og flere generationer levede tæt sammen, er det ikke en effektiv metode i dag. I år 30 e.v.t. var der ingen trykkerimaskiner, biler, radioer, fjernsyn, flyvemaskiner, computer eller internet. VTS har ikke været succesfulde i at anvende de mest effektive måder i vores moderne tid. Det må stå klart for enhver, når der bruges over 5000 timers forkyndelse for hver nyt medlem.

  Det er tilmed også forkert at sige, at Jehovas Vidner har forkyndt over hele den beboede jord. Tager man eksempelvis tallene fra 2005, havde halvdelen af verdens befolkning (3. milliarder) aldrig set et Vagttårns blad. Bare I Kina, Indien, Pakistan og Indonesien er der næsten 3 milliarder mennesker og mindre end 50.000 Jehovas Vidner. I gennemsnit fødes der dagligt over 200.000 mennesker, mens antallet af Jehovas Vidner kun forøges med 224 personer. Det betyder, at hver dag udsættes Harmagedon med ekstra 200.000 mennesker, som det bliver nødvendigt for Jehova af udslette, mennesker som aldrig har hørt om Jehova. Hvis enden er betinget af, at Jehovas Vidner forkynder ”på hele den beboede jord”, så er det meget langt ude i fremtiden.

 Tænk lidt over statistikerne over Jehovas Vidners tjeneste år 2005.

* 1032 Vidner ud af 145 millioner Pakistanere

* Få tusinder Vidner ud af 1.3 milliarder kinesere

* 25.000 Vidner til 1.000.000.000 indere

* 18.000 Vidner til 219.000.000 indonesere

   Er VTS kommet i nærheden på afslutningen af deres forkyndelses arbejde?

Sagt helt enkelt, det arbejde Vidnerne gør for VTS er som sælgere for en organisation. Budskabet er ikke ”kom til Jesus” eller ”kom til Jehova”, men ”bliv et medlem af vores organisation”. I VTS`s budskab er der ingen mulighed for et forhold til Gud eller frelse uden det krav om at tilslutte sig VTS. Hvis opbygningen af en organisation er målet for forkyndelsen, så må alle religioner være aktive i forkyndelsen på en eller anden måde, da de alle har en stor medlemsgruppe.

  Jesu budskab og den gode nyhed om det himmelske rige har været og er forsat forkyndt udover verden af kristne. Jesus havde ingen begrænsning på, hvordan dette forkyndelsesarbejde skulle gøres. Metoden med at går fra hus til hus er ikke den måde Jesus sagde, at man skulle gøre det. Ej heller er det den mest effektive måde at forkynde på. Uddeling af brochure og indgivelse af månedlige rapporter bliver end ikke antydet, som et krav i bibelen for at opnå guds godkendelse. Når man først har forstået dette, bliver det tydeligt, at mange religioner opfylder Kristi befaling om at forkynde og VTS går udover, hvad der står skrevet i bibelen med en vifte af regulativer i forbindelse med forkyndelsen.

Del siden