VTSs brug af Frygt og Kontrol

 Jehovas vidner bliver ikke betragtet som en del af mainstream kristendom, de bliver ofte omtalt nedsættende som en sekt eller kult. Da disse termer har mistet en del af deres betydning ved at have en så bred forståelse, vil der i dette emne fokusere på om VTS bruger forskellige niveuer af overtalelse og kontrol af deres medlemmer.

Religion har magt til at manipulere mennesker til at tro urealistiske doktriner og deltage i selvdestruktive adfærd. Eks.

* Medlemmer i en selvmords kult eller selvmordsbombere der ofre deres eget liv og dræber uskyldige mennesker .

* Forældre der lader deres børn dø ved at nægte læge behandling

* Mødre og fædre som har lært at udstøde deres egne børn eller børn der udstøder deres forældre eller søskene for livet. For at have en anden mening om religionen eller moral.

Denne artikel sammendrager den store mængde af forskning af politisk og religiøs kontrol teknikker, i et forsøg på at forklare adfærden. Disse teknikker er så sammenlignet med VTS adfærd. TIlsidst den følelsmæssig virkning på medlemmerne er undersøgt, især dem der prøver at forlade en organisation.

Hoved indikatorene for overdreven kontrol i en hvilken som helst gruppe er:

 * Lederne adlydes strengt og betingelsesløst

 * De alene besidder en unik lære om sandheden

 * Frelse opnås kun hvis man er medlem af gruppen

 * afhoppere udsættes for streng udstødelse

  Hjemmesider der overvåger sekter og kulter anslår at der i USA alene er 3000 organisationer der passer på beskrivelsen og på verdens plan 10.000. Det spænder over grupper med en håndfuld medlemmer til millioner. VTS passer med de nævnte kriterier og er derfor klassifiseret som en " høj kontrol gruppe" og forkommer på listen hos de fleste hjemmesider, der overvåger sekter og kulter.

Af afgørende vigtighed er forestillingen hos følgerne er at forstå at Jehovas Vidner ikke er unikke, ej heller i doktriner, at vise kærlighed eller kontrol teknikker. De mest brugte metoder i overtalelse er forklaret nedenfor er grunden til at Jehovas Vidner kan bæiver overbeviste om at de alene har sandheden, som alle medlemmer i andre høj kontrol grupper.

                                                              Lifton

Coercive persuasion ( tvangs overtalelse) er den faglige term for tanke kontrol eller hjernevask. Den første store forskning i at identifisere organisationer som brugte tanke kontrol blev gjordt af Robert J. Lifton i 1950´erne. Han forskning fokuserede på de kinesiske kommunisters teknikker.

I begyndelsen af 1950´erne startede Robert J. Lifton sin banebrydene studie af de teknikker der var blevet brugt til med stor succes at hjernevaske fangede amerikanske piloter og omvende til den kommunistiske idéologi. Den indsamlede viden blev præsenterede i 1961 bogen--Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of "Brainwashing" in China. Denne bog ligger til grund for undersøgelsen af religioner som bruger lignede teknikker til at overbevise deres medlemmer at kun de har sandheden. Lifton kom med 8 kriterier som bruges til at identifisere grupper, der bruger overtaleles teknikker eller tanke reform, teknikker som er almndeligt brugt af sekter.

En anden førende ekspert på dette område er Dr. Margaret Singer. Dr. Singer opsumere Liftons 8 kriterier. Alle kriterierne ligger tæt opad den adfærd og doktriner VTS har. Uddrag fra VTS egene publikationer vil vise hvor tæt VTS ræsonnementer er på de 8 kriterier.

1. Environment Control. ( miljø kontrol) Begrænsning af mange /alle former for kommunikation med dem udefor gruppen. Bøger, blade,  breve og besøg af familie og venner er taboo. " kom ud og vær adskilt"

 " Falsk religiøs propaganda — uanset hvorfra den kommer — bør vække afsky hos os! Og da vor Herre har åbenbaret os „det evige livs ord“ gennem „den trofaste og kloge træl“, hvorfor skulle vi da ønske at undersøge noget andet? " vagttårnet 1. nov. 1987,s.19-20

" Vi må også passe på ikke at være for meget sammen med verdslige mennesker. Det være sig naboer, skolekammerater, kolleger eller forretningsforbindelser. Måske tænker vi: ’Han respekterer Jehovas vidner, fører et pænt liv, og har ikke noget imod at tale om sandheden nu og da.’ Men erfaringen viser at vi med tiden måske ligefrem vil ende med at foretrække verdsligt selskab frem for samvær med en åndelig broder eller søster. Hvilke farer rummer et sådant venskab?" vagttårnet 15. feb.1994,s. 24-25

2. Mystical Manipulation.(spirituel manipulation) Den mulige nye medlem bliver overbevist om et højere formål eller et specielt kald i gruppen og har en skelsættende møde/oplevelse for eks. et påstået mirakel eller profetiske ord fra dem i gruppen.

 Russell 

 " Da viste jeg at Herren havde ledt mig langsomt og forsigtigt. Jeg havde brug for en særlig forberedelse af hjertet for den fulde værdsættelse af alt det indeholdte, og jeg blev mere forsikret om at det ikke var min egen visdom; For var det min egen ville det ikke komme med det samme." Zion´s Watch Tower 15. juli, 1906, s.234 (oversat fra engelsk)

Rutherford

 " Oplysningen kommer fra Jehova... og er givet til den trofaste salvede... den salvede rest er vejledt af Herrens engle. Den salvede rest høre ikke hørebare lyde, fordi dette er ikke nødvendigt. Jehova har tilvejebragt hans egen gode måde at overbringe tanker til hans udvalgte" Preparation s.64 (oversat fra engelsk)

 Nuværende Styrende Råd

 " uanset, vi kan ikke håbe på at opnå et godt forhold til Jehova hvos vi ignorere dem Jesus har udnævnt til at tage sig af hans husholdning. Uden hjælp fra den " trofaste og kloge træl" Ville vi hverken have den fulde forståelse af Guds ord eller vide hvordan vi skal anvende den. Undersøg skrifterne hver dag--4. marts,2012

" Meningen er at kristne har ubetinget tillid til deres himmelske Fader; de drager ikke det i tvivl han fortæller dem gennem sit skrevne ord og sin organisation. " vagttårnet 1. nov.1974,s.496

" Desuden giver han betimelig vejledning gennem " den trofaste og kloge træl" -- Vær hyrde for Guds hjort s. 6

 3. Demand for purity ( krav om renhed/hellig) Et vigtigt mål for gruppen er at tilvejebringe en eller anden forandring, det kan være globalt, socialt eller personlig. " Perfektion opnås kun ved at man bliver i gruppen og er dybt engagereret" 

 " Den fred der råder blandt Jehovas tjenere, gør dem til en forfriskende oase midt i en voldspræget verden." vagttårnet 1.juli,2002,s.17-18

"KOMMER du til møderne i Jehovas Vidners rigssal? Der træffer du mennesker som adskiller sig fra alle andre! Hvem er de, og hvorfor er de anderledes? De tilhører Guds folk, og de er anderledes fordi de bærer det mest storslåede af alle navne — nemlig navnet på Skaberen af hele universet " vagttårnet 15.jan, 1988,s.10

4. Cult of Confession ( overdreven syndsforladelse) Den usunde handlemåde at fortælle fejl og mangler om sig selv til gruppen. Ofte forgår det ved en offentlig samling i gruppen. Man tilstår tidligere synder og mangler, eventuel tvivl om gruppen og kritiske tanker om ledelsens integritet.

 " Hvis tvivl, beklagelser eller frafald truer dit åndelige helbred, må du straks skære det bort! (Se Mattæus 5:29, 30.) Søg hjælp hos menighedens ældste." vagttårnet 1.okt. 1989,s.18

" Noget man skammer sig over og gerne vil have tilgivelse for, er det ikke let at bekende for andre. Det kræver en indre styrke." vagttårnet 1. juni,2001,s.31

" Hvis han eller hun ikke gør det inden for en rimelig periode, bør man, af hensyn til menighedens renhed, selv tale med de ældste om sagen." vagttårnet 15.okt. 1989,s. 14-15

" Arbejdsgivere har ret til at forvente at deres kristne ansatte vil „udvise god troskab i fuldt mål“, også når det gælder spørgsmålet om fortrolighed. (Titus 2:9, 10) Hvis man har aflagt en ed bør man ikke tage let på den. En ed gør et løfte mere alvorligt og bindende. (Salme 24:4) Og når landets love underbygger kravet om fortrolighed, er sagen endnu alvorligere. Før en kristen aflægger en sådan ed eller underlægger sig et fortrolighedsløfte, hvad enten det er i forbindelse med hans verdslige arbejde eller på anden måde, vil det derfor være klogt at han, i den grad det er muligt, forudser hvilke problemer dette kunne skabe eller om det kunne bringe ham i konflikt med Bibelens krav. " vagttårnet 1. sept. 1987,s. 15

5. Sacred Science. (overlegen hellig viden) Gruppens verdenssyn er absolut sandhed og helt tilfredsstillende i at forklare ALT. Doktriner er ikke underlagt ændringer eller spørgsmål. Fuldstændig konformitet i forhold til doktrinen er krævet.

" Eftersom „enheden“ skal bevares, må en kristen først og fremmest være i samhørighed og fuldstændig harmoni med sine trosfæller hvad tro og kundskab angår. Han vil ikke forfægte sine egne idéer og holde fast ved personlige meninger når det gælder forståelse af Bibelen. Han vil tværtimod nære fuld tillid til den sandhed som er åbenbaret af Jehova gennem hans søn, Jesus Kristus, og „den trofaste og kloge træl“. " vagttårnet 1.aug. 2001,s.14

" Jehova benytter sin organisation til at undervise sit folk og give det åndelig føde. (Matt. 24:45-47) Nær derfor tillid til det den „tro og kloge tjener“ "vagttårnet 1. jan. 1963,s. 11-12

 Dette skaber et miljø med " sort og hvid" tænkning

 " Hvis vi holder op med aktivt at støtte Jehova og det arbejde han ønsker udført, begynder vi at følge Satan. Der findes intet mellemstandpunkt." vagttårnet 15.juli 2011,s. 18

7.Doctrin over person (doktrin vigtigere end personen) Før-gruppe erfaringer og gruppe oplevelsen er snævert og afgøres i en fortolkning styret af doktrinet, selv når efaring modsiger doktrinet.

" I verden findes der mange ulykkelige mennesker, og generelt har folk et dystert syn på fremtiden. Vi har derimod et lyst fremtidshåb fordi vi ved at al sorg en dag vil være borte. " tjeneste for riget 2. feb. 2002,s.1

8. Dispensing of Existens (fordeling af eksistens) Frelse opnås kun i gennem gruppen. Dem der forlader gruppen er dødsdømt.

 " Kun Jehovas Vidner, den forenede organisation af den salvede rest og ’den store skare’ under den øverste Organisators beskyttelse, har et bibelsk begrundet håb om at komme til at overleve den forestående afslutning på denne dømte tingenes ordning som beherskes af Satan Djævelen. " vagttårnet 1. sept. 1989,s. 19

" Fra tid til anden er der inden for Jehovas folk opstået nogle der, ligesom Satan gjorde, har anlagt en uafhængig, kritisk indstilling..... De hævder at det er tilstrækkeligt udelukkende at læse Bibelen, enten alene eller i små grupper i hjemmet. Men mærkeligt nok har deres ’bibellæsning’ ført dem direkte tilbage til de frafaldne læresætninger som kristenhedens præsteskab lærte." vagttårnet 15.dec. 1981,s. 15-16

" Vender man sig bort fra Jehova og hans organisation, lader hånt om ledelsen fra „den trofaste og kloge træl“ og nøjes med personlig bibellæsning og udlægning, bliver man som et enligt træ i et afsvedet land. " vagttårnet 1.juni 1985,s.20

" „Uden Jehovas ledelse måtte jeg lide meget ondt,“ fortæller en ung kvinde som for en tid forlod Guds organisation. „Jeg forsøgte at tilpasse mig verden, men da jeg ikke var helt som de andre, ville de ikke vide af mig. Jeg følte mig som et forvildet barn der manglede en far til at vise mig vej. Da gik det op for mig at jeg behøvede Jehova. Jeg har aldrig siden ønsket at gøre mig uafhængig af ham.“ vagttårnet 1. okt. 1998,s.10-11

" Hvordan kan vi være sikre på at der er nogle tilbage til at leve i Paradiset når de frafaldne er borte?" tjeneste for riget aug. 1974,s.4

Lifton identifiserede de mest almindelige temaer i blandt høj kontrol grupper. For at opsumere : Lederne gør krav på at have en mystisk kilde der vejleder dem, at de er den eneste kanal for sandheden og frelse, der må ikke stilles spørgsmål, det forlanges at medlemmerne isolere sig fra omverdenen og straffer dem der forlader gruppen med udstødelse. Alt dette er kernen i VTSs doktriner.

                                                         Steven Hassan 

Steven Hassan blev indvolveret i Moon bevægelsen og blev nogle år efter "deprogrameret" for derefter at bliver en af verdens mest anerkendte sekt(kult specialister. Det voksende antal at manipolatoriske grupper gør hans bog -- Combating Cult Minde Control og Releasing the Bonds er vigtig læsning ( findes ikke på dansk). 

youtube

Hassan har udarbejdet BITE- modellen en enkel metode for at teste om en gruppe bruger overbevisende manipulation ( persuasive coercion) 

 * Behaviour control (adfærds kontrol)

 * Information control (informations kontrol)

 * Thought control  (tanke kontrol)

 * Emotional control (følelses kontrol)

I kapt. 2 i bogen Relaasing the Bonds Hassan viser listen af eksempler på kontrol teknikker. Følgende liste relatere til VTS.

kilde:jvfakta.dk

kilde:jvfakta.dk

kilde:jvfakta.fk

kilde:jvfakta.fk

Hassan forklare at selvom en sekt vil vise alle 4 aspekter, vil det ikke betyde at alle sekter vil vise kriterierne i samme grad. Nogle sekter forlanger af medlemmerne at leve i grupper, men det er sjælden det sker. 

  " Det er vigtigt at forstå at destruktiv tanke kontrol kan afgøres af den overordnet virkning af alle 4 aspekter fremmer afhængighed og lydighed mod en leder eller sag. Det er ikke nødvendigt at hver og en ting på listen skal være opfyldt , Tanke kontrolerede sekt medlemmer kan leve i deres lejligheder, have et 7 til 4 job, gift med børn, men stadig ude af stand til at tænke selv og handle selvstændigt."-- Combating Cult minde control (oversat fra engelsk)

Det er også vigtigt at samligne de 4 aspekter op imod styringen af kerne medlemmerne, ikke dem i grå zonen.

 " Medlemmer i udkanten af gruppen vil normalt opleve en mindre kontrol end dem i kernen. Jeg ser på kerne medlemmerne i organisationen, ikke dem i udkanten, i min evaluering." ---Combating Cult minde Control (oversat fra engelsk)

Det ville være aktive forkyndere, pionære, ældste og Bethellitter.

 I kapt. 4 Forsætter Hassan med at forklare hvilke type mennesker, der er modtagelige for at blive medlem af en høj kontrol gruppe.

  " De fleste mennesker har den overbevisning at de er i fuld kontrol over deres eget sind på alle tidspunkter. Men det er netop den tro i vores egen usårelighed der giver sekter muligheden for at indfange uanene rekrutter. Der er tre hoved årsager til hvorfor intellegente , uddannede personer med stabil baggrund kan blive trukket ind i en sekt. For det første, er der en grov mangel på opmærksomhed omkring sekter og tanke kontrol.

 For det andet, der er mange situationer der gør mennesker sårbare for rekrutering. For eks. En person hvis forældre lige er blevet separeret eller skilt vil mere sandsynligt lytte til en hverver der beskriver sin gruppe som" en lykkelig stor familie". En andens romantiske forhold eller ægteskab er endt vil være mere modtagelig for kom-nu fra en aktrativ person. Andre almindelige variationer er: dødsfald, sygdom, fyring, afsluttet uddannelse, flytte til et andet sted eller land. situationer hvor man er sårbar sker i alles liv. Det er let at forstå hvorfor mennesker har tentens til at være mere sårbare overfor en attraktiv hverver som tilbyder fællesskab, kærlighed og mening i den situation.

Tilsidst, er der individer som har en psykologisk sammensætning som gør hvervning lettere for sekter. Generelt er det personer der hat svært ved at tænke kritisk lette mål. People-pleasers, der søger godkendelse hos deres hoved gruppe p.g.a. usikkehed, alle med lav selvværd, er sårbare overfor press udøvet af sekt hververen. Individer med nedsat læreevner, misbrugs problemer, uløste sexuelle problemer, allerede eksisterede fobier og andre uløste traumatiske problemer vil også være lette mål. Sekter udvælger den slags sårbarheder og bruger dem imod rekrutterne, ofte med store og vidt løftende påstande om at deres gruppe vil løse alle peresonens problemer. s. 86.87( oversat fra engelsk)

 VTS anerkender at det er muligt at overtale mennesker til at opføre sig på en bestemt måde og viser at de også er klarover de metoder der kan bruges til at influere personer til en bestem adfærd.

 " Gennemsnitsmennesket er lettest at hjernevaske. Det er i forvejen vænnet til at antage andres meninger fremfor at stå stærkt på sine egne. De vanskeligste at hjernevaske er mennesker med ukonventionelle opfattelser og stærke overbevisninger og som ikke er bange for hvad andre tænker." vågn op! 8. marts 1980,s.13-14

" Før barnet når den voksne alder bør det være så fyldt med sand kundskab at det kan modstå de trosprøver som en fjendtlig verden vil udsætte det for. Der er ingen tid at spilde. Nutidige erfaringer har vist at voksne mænd er blevet hjernevasket og blevet som voks i hænderne på deres tilfangetagere fordi de simpelt hen aldrig havde fået et virkeligt grundlag for deres tro. Nogle få års undervisning er derfor ikke tilstrækkeligt. Det er nødvendigt med et progressivt undervisningsprogram hvorefter barnets liv kan formes under hele opvæksten."vagttårnet 15.juni,1964,s.270

At beskytte mod hjernevask, VTS anbefaler at "forme" barnet som har det let genkendligt ringen af indoktrinering eller hjernevask i sig selv.

De følgende citater er udrag fra Vågn op! 22. juni,2000. Artiklens temaer er "Manipulation med informationer" og " Bliv ikke offer for propaganda"

  "Sådanne genveje, især dem der hindrer rationel tænkning, er lige noget den underfundige propagandist kan bruge. Propaganda lægger op til dette ved at tale til folks følelser, udnytte deres usikkerhed, gøre brug af sproglige tvetydigheder og omgå logikkens love. Som historien har vist, kan sådanne metoder være særdeles effektive........Propagandistens mest bekvemme kneb er brugen af direkte løgne. .............

En anden særdeles effektiv propagandataktik er generalisering. Generaliseringer har en tilbøjelighed til at skjule de vigtige sider af en sag og bruges ofte til at nedgøre hele befolkningsgrupper.

.............

Nogle fornærmer andre der er uenige med dem, ved at så tvivl om deres personlighed og motiver i stedet for at fokusere på kendsgerningerne.........Underfundig propaganda kan altså lamme menneskers evne til at tænke fornuftigt og klart, virke hæmmende på deres dømmekraft og motivere dem til at følge flertallet...........Følelsesladede appeller udtænkes af rutinerede propagandister som er lige så dygtige til at spille på følelserne som en virtuos er til at spille klaver. Frygt er et eksempel på en følelse der kan hæmme et menneskes dømmekraft......

DER er forskel — endda en meget stor forskel — på undervisning og propaganda. Ved undervisning lærer man hvordan man tænker. Ved propaganda lærer man hvad man skal tænke. Saglig undervisning fremlægger alle sider af en sag og opfordrer til debat. Propaganda søger at tvinge et synspunkt igennem og undgå debat. Ofte skjuler propagandister deres egentlige motiver. De sorterer fakta og bruger kun dem der støtter deres synspunkt, mens de skjuler de andre. De forvansker og fordrejer også kendsgerningerne og specialiserer sig i løgne og halve sandheder. Deres mål er at tale til folks følelser, ikke til deres logiske tænkeevne.......

Propagandister sørger for at deres budskab ser ud til at være sandt og moralsk rigtigt, og at det giver modtageren en fornemmelse af at han er betydningsfuld og har et tilhørsforhold hvis han går ind for budskabet. Vedkommende er blandt de „velinformerede“, han er ikke alene, han har det godt og trygt — hævder de............

Vi må derfor være selektive. Vi må omhyggeligt undersøge de oplysninger vi præsenteres for, og afgøre hvilke vi vil acceptere, og hvilke vi vil forkaste......

Prøv om muligt at finde ud af hvilken baggrund de der står bag oplysningerne, har. Er de kendt for at tale sandt? "

 De overstående udtalelser er bemærkelsesværdige, når man sammenligner dem med de informationer der bliver givet i VTSs egne sider. Her følger eksempler på hvordan VTS passer med Hassan´ fire kontrol områder, hver med teknikker nævnt i Vågn op! artiklen om manipulation gennem propaganda.

                                       Behaviour Control (adfærds kontrol)

Adfærds kontrol henviser til en gruppes der har et rigid sæt af regler og gør krav på en persons tid. 

VTS har et komplicerede samling af standartet, mange af dem er ikke specificeret i Bibelen. Hår, skæg, beklædning, tattoveringer, film, musik, dans, spil, rygning, politik engagment, fysisk og sexuel intimitet, ferier og underholdning er alt sammen dikteret. Hvor mange møder man skal til, hver uge, hvor mange timer dør til dør anses for acceptabel og hvordan man rapportere det. Hvis en broder ønsker at blive "tjener" skal han generelt rapportere, at han forkynder mindst det gennemsnitlige antal timer, gennemsnitligt er det 10 timer om måneden. Det forsætter videre; for at blive pioner, ældste eller Betelit som er et privilegie, som kræver helt sit eget sæt af adfærds standarter end for den alm. forkynder. Det kreerer et samfund, hvor Vidnet føler sig speciel, at grunde der ikke er beskrevet i Bibelen.

The book Brainwashing - The Science of Thought Control by Kathleen Taylor (Oxford University Press Inc., New York, 2004) Gives en meget god opsumering af den forskning af hjernen om dens biologi og psykologi og udpeger hvordan organisationer bruger denne viden til kontrol. En persons sind kan beskrives som en flod. Efterhånden som floden flyder mod havet, eroderes den.Des meres mere vand der kommer i floden, bliver den tilsvarende dybere. På samme vis med en tanke, jo mere tanken repeteres jo stærker vil hjernens synapser understøttelse af tanken blive. Derudover, ligesom en flod bliver større efterhånden som flere bifloder kommer til, vil en overbevisning eller tro blive stærkere og sværere at holde op med efterhånden som flere andre ting bliver forbundet med den overbevisning eller tro. Af den grund er nøglen til hjernevask----- repetition/gentagelse.

Grunden til at Vidnerne er som stærkt fastlåst i deres tro kan direkte relateres til.

   * Reglmæssighed og Gentagelse som foreskrives af VTSs planlægning

   * Altomfattende--- informationer fra VTS kommer ind på alle sider af livet hos et Vidne, emner der berøres, er så forskellige som; kosmologi, moralitet, palæontologi, teologi, forhistorien, evaluering af nutidige hændelser og håb for en profetisk fremtid.

 "PASS"(passet) ind i paradiset lægger vægt på nødvendigheden for repetition af VTS doktriner. 

       * Prayer(bøn)-- reglmæssige bønner til Jehova

       * Association -- Komme reglmæssig til møderne

       * Service (tjeneste)--- Reglmæssig i tjenesten(forkyndelsen)

       * Study (studie)- Reglmæssig studie af bibelske publikationer,  

        det er VTS publikationer.

 VTS rutiner hjælper til at forstå et Jehovas Vidnes overbevisning. Et vidne bliver fortalt at gøre følgende :

*Mandag-- Bogstudie forberedelse udfra en VTS publikation

*Tirsdag--Bogstudie møde (ophørte i 2009)

 *Onsdag-- forberedelse til tjenestemøde

 *Torsdag--tjenestemøde

 *Fredag--forberedelse til Vagttårnsstudie

 *Lørdag--forkyndelse og adbredelse af litteratur

 *Søndag--møde med offentlig tale og Vagttårnsstudie

 Der til skal lægges daglig læsning af Bibelen og VTSs Dagens tekst. Månedlige Vagttårns og Vågn op! blade, nye bog udgivelser ved stævner sammen med årbogen. I 1981 blev det udregnet at med det overstående skema, ville det kræve at læse 3.000 siders af VTS litteratur, ud af det skema er Bibel læsning om året, kun 197 sider.

Hver dag bliver brugt på at lade sig uddannet af VTSs publikationer. Et gennesnits Vidne, som ikke forberedes sig til det hele, vil bruge 4 dage om ugen på VTSs aktiviteter. Bibelstudie involvere alt VTSs publikationer til at fortolke Bibelen og normalt bruges Ny verdens oversættelse af De Hellige Skrifter (NVT) oversat af VTS. Alle VTS Bibel oversættelser er partiske, til fordel for oversætternes forståelse af visse læresætninger og NVT er ingen undtagelse.

Rutherford indrømmede at holde medlemmerne beskræftiget var en del af strategien, så man kun havde lidt tid til "ballade"

 " Selskabet har i årevis forsøgt at holde alle dem der er i pagt med Gud travlt optaget af Rigets arbejde. Det var for dette formål at vi har arrangeret Vagttårns studie, tjeneste møder, bogstudier, og nu kurser i teokratisk tjeneste. Også har vi opmundret brødrene til at ringe tilbage, arrangere bog studier. Hvis de følger denne anvisning vil de holde sig ude af ballade; De vil være travlt optaget af Riget og ikke have tid til fornøjelserne i denne verden." Vagttårnet 1. apr. 1944,s. 112 

 

 

vagttårnet 1.apr.1944,s.112

vagttårnet 1.apr.1944,s.112

                                        Thought Control (tanke kontrol

Tanke kontrol referere til at fremtvinge den tro at gruppen er den eneste der lære " sandheden" Denne tro bliver understøttet af sort og hvid tænkning og laddet ord. Ledernes doktriner må der ikke stilles spørgsmål til , alternative synspunkter er forbudt.

Sort og Hvid tænkning

 VTS fremmer sort-og-hvid tænkning, med budskabe om at er man ikke et Jehovas Vidne tilbeder du ikke Gud.

 " Hvis vi holder op med aktivt at støtte Jehova og det arbejde han ønsker udført, begynder vi at følge Satan. Der findes intet mellemstandpunkt." vagtårnet 15. juli 2011,s.18

" Sagen er at ens liv kun kan være til at behag for Jehova eller behag for Satan Djævelen. Man tjener enten den ene eller den anden" Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden, s. 208

Global generalisering bliver brugt til at vise forskellen mellem dem i organisationen og verdslige mennesker.

" Hvem i dag adlyder Guds bud om at vise indbyrdes kærlighed?......Jehovas vidner." vagttårnet 1. jan 1989,s. 28

"Nogle overlader endda sagen til verdslige slægtninge, som måske kræver en urimelig brudekøbesum. Og fordi forhandlingerne trækker ud, fristes de unge mennesker måske til at begå utugt." vagttårnet 15. jan 1989,s.22

" I verden findes der mange ulykkelige mennesker, og generelt har folk et dystert syn på fremtiden. Vi har derimod et lyst fremtidshåb fordi vi ved at al sorg en dag vil være borte." tjeneste for riget feb.2002,s.1 --Det lykkeligste folk på jorden.

Undertrykkelse af diskutioner

Der udøves en stærk undertrykkelse af diskutioner som er ikke er enig i alt hvad VTS udgiver. Ved hver  Vidne møde er spørgsmål og svar kun i forbindelse med læsningen af VTSs publikationer, stille spørgsmålet også svare nøjagtigt hvad der står skrevet eller svare udfra andet VTS litteratur. Det er ikke tilladt at diskutere noget der viger fra hvad VTS har skrevet. At stille spørgsmål der ligger op til diskution er anset som frafaldenhed, den værste synd af alle.

Selvom VTS doktriner ændres hele tiden, er det stadig ikke tilladt at stille spørgsmål. At fordømme medlemmer for at stille spørgsmål har formålet at forvirre, en form af mental manipulation, fordi medlemmet ved det er forkert ,men bliver fortalt, at det er forkert ,at indrømme overfor sig selv at det er forkert. At forbyde det at stille spørgsmål og undertrykke granskning er en magtfuld form for tanke kontrol.

Frygt for at diskutere

Frygt for at diskutere

Hvordan kan en, der er vokset op som et Vidne, vide at de har sandheden. at de skal følge denne ene organisations ledere? Enhver som stiller spørgsmål, bliver fortalt at det ikke kun er organisationen de stiller spørgsmål til. Men Jehova selv. De følgende citater er forholdsvis shockerende.

 " Eftersom „enheden“ skal bevares, må en kristen først og fremmest være i samhørighed og fuldstændig harmoni med sine trosfæller hvad tro og kundskab angår. Han vil ikke forfægte sine egne idéer og holde fast ved personlige meninger når det gælder forståelse af Bibelen. Han vil tværtimod nære fuld tillid til den sandhed som er åbenbaret af Jehova gennem hans søn, Jesus Kristus, og „den trofaste og kloge træl“. Når vi regelmæssigt tager til os af den åndelige føde som vi får „i rette tid“ — gennem kristne publikationer, møder og stævner — kan vi bevare „enheden“ i troen og kundskaben. — Mattæus 24:45." vagttårnet 1.aug.2001,s.14

" Vi bør også holde os for øje at „visdommen ovenfra“ blandt andet er „rede til at adlyde“. (Jakob 3:17) Alle kristne tilskyndes til at iføre sig disse egenskaber. På grund af miljø eller opdragelse er nogle måske mere selvrådige og har et større behov for at føle sig uafhængige end andre. Måske er det et område hvor vi må vise større selvdisciplin og ’forny vort sind’ så vi bedre kan forstå hvad der er ’Guds vilje’." vagttårnet 1.feb.1987,s.19

" Tag dig i agt for dem der forsøger at fremsætte deres egne synspunkter i modstrid med den lære vi har modtaget." vagttårnet 15.marts 1986,s.17

" Nogle peger imidlertid på at denne organisation af og til har foretaget ændringer i forståelsen af visse punkter; de siger derfor: „Det viser at vi er nødt til selv at overveje hvad vi skal tro.“ Hvorfor er en sådan uafhængig tankegang farlig?" vagttårnet 1.april. 1983,s. 22

" Meningen er at kristne har ubetinget tillid til deres himmelske Fader; de drager ikke det i tvivl han fortæller dem gennem sit skrevne ord og sin organisation. " vagttårnet 1.nov.1974,s.496

"Hvis vi har kærlighed til Jehova og for Organisationen for hans folk, skal vi ikke være mistænksomme, men skal som Bibelen siger, ´tro alle ting´ alle de ting Vagttårnsselskabet kommer ud med" Qualified to be Ministers (1955)s.156(oversat fra engelsk)

Når VTS ikke har solidt grundlag for sine doktriner, går VTS udenom og knuser fornuftige og begrundede diskusioner. Disse typer af udtalelser holder effektivt personer fanget i en religion. VTS forventer lydighed uden spørgsmåltegn er den tilgengæld meget hård omkring sine udtalelser om andre religioner som arogant har sagt det samme til deres medlemmer. 

jvfakta.dk

jvfakta.dk

Laddet ord 

En almindelig form af tanke kontrol iblandt høj kontrol grupper er ´laddet sprog´(loaded language) Det er en række termer/ord som er unik for den gruppe. VTS laddet ord indeholder termer som ´sandheden´,´nye verden´,´ verdslige mennesker´,´ udstødt´,´Jehovas organisation´,´dør til dør´ Disse ord udløser forud fastlagt forståelse i medlemmernes sind. F.eks. hver gang ordet ´verden´ bliver brugt tænker Vidnerne automatisk på alle andre end dem selv, mennesker der ikke følger Jehova. Derfor hvis et skriftsted siger "at verden skal forgå" forstærkes forestillingen om at ´alle verdslige mennesker, alle ikke-vidner skal snart udslettes´.

                                              Informations kontrol

I gennem historien har autoritære religioner og politikker begrænset medlemmer i at se og omtale informationer kritisk eller give udtryk for en andet mening end gruppens. Informationene skal fremstille organisationen i et godt lys for at undgå censorering. Enorganisation har en skjult dagorden, hvis den lyver om sin historie eller er truende når en person læser kritisk litteratur om organisationen. Den har også en skjult dagsorden, når et almindeligt medlem ikke kan få adgang til oplysninger om hvordan organisationen bliver styret.

VTS censorere både internt og externt. Øverst på listen er informationer fra frafaldne, men alt information der er kritisk overfor VTS eller uenig med deres lære skal undgås. Granskning i publikationer som ikke er godt kendt af "trællen" er frarådet. Adgang til interne oplysninger er også kontroleret. Ældste har adgang til manualer, som ikke deles med menigheden, Gamle Vagttårns publikationer må ikke læses i og menighederne blev jævnligt bedt om at fjerne publikationerne fra deres bibliotek.

VTS forsøger at overbevise sine medlemmer at de eneste grund til at de kender Gud er gennem deres vejledning.

" Den der tvivler og lader det komme så vidt at han bliver frafalden, opkaster altså sig selv til dommer. Han mener at han ved bedre end sine medkristne, ja endda bedre end „den trofaste og kloge træl“, gennem hvem han har lært det meste, for ikke at sige alt, af det han ved om Jehova Gud og hans hensigter." vagttårnet 1.nov.1980,s.11-12

" men i Jehovas organisation er det ikke nødvendigt at bruge en masse tid og energi på forskning, for der findes brødre i organisationen som netop har fået tildelt denne opgave" vagttårnet 1.sept. 1967,s.397

vagttårnet aug.2018,s.3

vagttårnet aug.2018,s.3

Vagtårnet for Aug. 2018 har artiklen "Har du styr på hvad der er fakta" Emnet er relevant; Der er brug for at lære at evaluere om informationen er korekt. Det ser ud til at man får nogle gode værktøjer som kan bruges til at indentifisere "fake news" Men istedet følger en række anekdoter sammenmed anvisninger for hvad man skal undgå og hvem man skal tro på. Informationer fra frafaldne og alt kritisk om Jehovas Vidner er løgn og den information der giver af VTS igennem jw.org er sandt.

"SANDE kristne må lære at vurdere informationer og nå til de rigtige konklusioner. " s.3

" Det er især vigtigt at vi holder os fra hjemmesider som frafaldne står bag. Formålet med alt hvad de skriver, er at svække troen hos Guds tjenere og forvrænge sandheden." s.4

"Når vi støder på historier om Jehovas Vidner, må vi være særligt på vagt." s.4

" vil Bibelens principper beskytte os og hjælpe os til at nå til de rigtige konklusioner og træffe gode afgørelser." s.7

vagttårnet aug.2018

vagttårnet aug.2018

Denne artikels vejledning er præcis det modsatte af hvad der kræves for at få bekræftet fakta, især når det gælder VTS egen lære. VTS leder sine følgere specifikt til kun at stole på deres egen kilde som er potencielt ensidigt information og undgår alle modsigende meninger. 

Frafaldnes oplysninger er fejet af vejen, som upræcist og skal undgås. Hvis Jehovas Vidner bliver uddannet i at identifisere falsk information og VTS information er sandt, hvorfor er de frafaldnes oplysninger så bekymrende for VTS? Et hvert Jehovas vidne vil hurtigt kunne identifiere oplysningen som forkert eller falsk og afvise den.

" Nogle har ligefrem taget parti for frafaldne eller andre der modarbejder vores tro. Alle disse har bevidst valgt at ‘fjerne sig’ fra Jehova og fra menigheden." vagttårnet nov. 2018,s.9

" Vær besluttet på at holde dig til Jehovas organisation og loyalt støtte dem der leder Guds folk, selvom de er ufuldkomne. (1 Thess. 5:12, 13) Vær ikke hurtig til “at blive bragt fra besindelsen” når du oplever noget der virker som ødelæggende angreb fra frafaldne eller andre der bedrager sindet – uanset hvor troværdige deres anklager ser ud til at være" vagttårnet juli. 2017,s.30

" De ’lister’ ødelæggende idéer ind. Ligesom smuglere opererer de i det skjulte, idet de underfundigt lufter frafaldne synspunkter. Og ligesom en svindler der prøver at sætte falske papirer i omløb, bruger de frafaldne „falske ord“, eller falske argumenter, for at udbrede deres egne hjemmelavede synspunkter. De spreder „bedrageriske lærdomme“ og ’fordrejer Skrifterne’ så de stemmer med deres egne idéer......... Lad os forestille os at en læge råder dig til at undgå kontakt med en der har en smitsom, dødbringende sygdom. Du véd hvad lægen mener, og du vil omhyggeligt følge hans anvisning. Frafaldne er ’syge i sindet’ og prøver at inficere andre med deres illoyale lære. (1 Tim. 6:3, 4) Den store Læge, Jehova, befaler os at vi skal undgå kontakt med dem.... Det vil sige at vi ikke modtager dem i vores hjem eller hilser på dem. Vi vil heller ikke læse deres publikationer, se tv-udsendelser de optræder i, læse deres hjemmesider på internettet eller skrive kommentarer på deres blogs." vagtårnet 15.juli,2011,s.16

"Man tager fejl hvis man tror at man er nødt til at lytte til frafaldne eller læse det de skriver, for at kunne gendrive deres argumenter. Deres fordrejede og fordærvede ræsonnementer kan skade én åndeligt og besmitte ens tro ligesom koldbrand der hurtigt breder sig. " vagttårnet 15. feb.2004,s. 28

" Hvorfor skulle vi som Jehovas loyale tjenere ønske at få indblik i den propaganda der udgives af dem som har vendt sig fra Jehovas bord" vagttårnet 1.juli, 1994,s.12-13

" En kredstilsynsmand fra Frankrig har interessant nok sagt: „Nogle brødre lader sig bedrage fordi de mangler nøjagtig kundskab.“ Netop derfor siges der i Ordsprogene 11:9: „Ved kundskab reddes de retfærdige.“ Men den kundskab der hentydes til er ikke viden om de frafaldne og deres teorier, men „nøjagtig kundskab om Guds hellige hemmelighed“, en kundskab man kan tilegne sig gennem et grundigt personligt studium af Bibelen og Selskabets bibelske bøger og blade. Hvis man først har nøjagtig kundskab, vil man sandsynligvis ikke blive så nysgerrig at man vil lytte til de frafaldne og ’blive ført bag lyset med overtalende argumenter’. (Kolossenserne 2:2-4) Falsk religiøs propaganda — uanset hvorfra den kommer — bør vække afsky hos os! Og da vor Herre har åbenbaret os „det evige livs ord“ gennem „den trofaste og kloge træl“, hvorfor skulle vi da ønske at undersøge noget andet? " vagttårnet 1. nov. 1987,s.19-20

VTS lære at uanset hvor god en person har været i sit liv, det er deres adfærd i Harmagedon der gælder, om de er værdi til frelse.

 " Ja, som kristne må vi alle holde ud indtil afslutningen på denne tingenes ordning eller indtil vort liv ophører. Vi kan ikke blive godkendt af Jehova og opnå frelsen på nogen anden måde. Vi er med i et løb der gælder livet, og vi må ’løbe med udholdenhed’ indtil vi passerer mållinjen." vagttårnet 15.sept. 1993,s.9

Truslen om  Harmagetdon er en kostant del af VTS litteratur og taler. Nedenfor er et eks. fra Styrende Rådsmedlem Anthony Morris, hvor han beskriver hvordan Harmagedon vil være.

Hvor grafiske og virkeligheds tro VTS lære om døden, vises i deres illustrationer. Mange x-jv husker levende mange af disse billede fra bogen- fra det tabte paradis til det genvundne paradis en bog rettet mod Jehovas Vidners børn intil udgivelsen i 1978 af min Bibelhistorie bog, Brochureren -- Evigt liv på jorden.--- igen rettet mod børn. Billederne er frygtindgydene og et kontrolerende aspekt for børn og voksne. der er eksempler på at skoleinspektøre har måtte tale med Jehovas vidne-forældre om deres børn, der har skræmt deres klasse kammerater med at de skulle dø i Harmagedon.

fra det tabte paradis til det genvundne s. 206
fra det tabte paradis til det genvundne s. 206
fra det tabte paradis til det genvundne paradis,s.209
fra det tabte paradis til det genvundne paradis,s.209
åbenbaringen-klimax er nær s.233
åbenbaringen-klimax er nær s.233
enjoy life on earth s.13
enjoy life on earth s.13

VTSs artkler omhandler også tiden op til Harmagedon. Verden vil vende sig imod Jehovas folk og angribe i det der kaldes ´Den store trængsel´ Siden 2014 har itensiteten og reglmæssigheden i antallet af sådanne billeder steget kraftigt.

vagttårnet juli.2017
vagttårnselskabet 2016 stævne, ´bunker´video
vagttårnet 15.maj,2015,s.29
vagttårnet 15.nov.2014,s.26

I 2018 udgivelsen Den rene tilbedelse af Jehova--endeligt genindført har den interessante sætning " en koalition af nationer"vil angibe Jehovas Vidner, fulgt af en illustration af en multi kulturel gruppe af mandlige officere. Billederne viser også i baggrunden på skærme Jehovas Vidners hovedkontor, rigssale og det styrende råds medlem Samuel Herd. Som alle bliver overvåget af regeringen. Det er en frygtelig trist at VTS tyr til at indgyde en sådan paranoia i sine medlemmers sind.

Den rene tilbedelse af Jehova--endeligt genindført,s.186
Den rene tilbedelse af Jehova--endeligt genindført,s.187

I tilfælde af illustrationerne om den store trængsel ikke er skrækindjagende nok, er fremstillingen af Harmagedon endnu værre.

"Når Jehova lader mennesker dø i krigen ved Harmagedon, vil hans vrede komme til udtryk med voldsomhed men alligevel på en kontrolleret måde. (Læs Ezekiel 38:18). Hans stærke vrede vil ikke bare være rettet mod en hær eller en nation, men mod utallige enkeltpersoner jorden over. Den dag vil de som Jehova lader dø, “ligge fra den ene ende af jorden til den anden” Den rene tilbedelse af Jehova---endeligt genindførts.189

 Frygten for Harmagedon kan blive hos en længe efter at man har forladt Jehovas Vidner. Der er mange x-jv som ikke tro at VTS lære er sandt, men ulogisk har de en stor frygt for at blive dræbt af Gud i Harmagedon. Dr. Margaret Thaler Singer (sekt ekspert) havde dene observation, i tillægget til Jehovas vidner, i bogen "Coming out of the Cults"

" De fleste grupper arbejder hårdt for at forhindre frafald: nogle x-medlemmer resitere advarsler om himmelsk fordømmelse over dem selv, deres efterkommere og deres børn. Eftersom mange sekt veteraner har rester af sekt indoktrineringen i sig, dette i sig selv er en frygtelig byrde" (psychology Today,jan.1979)

Adskildelse fra Organisationen er frygtet, det at blive udstødt er det samme som at blive dømt til evig udslettelse. Der er mange grunde til at VTS indprenter en person, at han skal frygte at blive udstøt eller forlade gruppen. En udstøt person kan ikke tale med nogen af deres jv venner, samtaler med jv familie er sjælent, mister forholdet til Jehova og har taget parti for Satan og hans dæmoner, som vil blive udslettet i Harmagedon og har lært at man som aktivt Jehovas vidne, skal hade udstødte personer.

" , frafaldne udgiver publikationer hvori de fordrejer kendsgerningerne og kommer med halve sandheder eller direkte løgne.......De der er blevet ved med at spise ved Satans åndelige bord, dæmoners bord, vil ifølge profetien blive tvunget til at være med ved et måltid — som hovedret." vagttårnet 1.juli,1994,s.12-13

"Derefter sår Satan illoyalitet og forræderi i deres hjerte. Snart er de faldet fra, og Satan glæder sig." vagttårnet 1.sept.1988,s.15-16

"Vender man sig bort fra Jehova og hans organisation, lader hånt om ledelsen fra „den trofaste og kloge træl“ og nøjes med personlig bibellæsning og udlægning, bliver man som et enligt træ i et afsvedet land." vagttårnet 1.juni.1985,s.20

" Det tjener også som et kraftigt advarende eksempel for dem der er tilsluttet menigheden, for de kan nu se hvilke alvorlige følger det får at overtræde Jehovas love..... De taler ikke med ham og viser ham ikke anerkendelse på nogen måde. Hvis den udstødte forsøger at tale til nogen i menigheden, bør den pågældende gå bort fra ham. På denne måde vil den udstødte komme til at føle de fulde konsekvenser af sin synd." vagttårnet 15.okt.1963,s.477,479

"Satan vil gennem det udstødte familiemedlem søge at påvirke de andre af familiens medlemmer, som er i sandheden, til at følge den udstødte i hans handlemåde eller indstilling til Guds organisation." vagttårnet 15.juni 1953,s.192

" Vi må hade [den udstødte person]i egentligste forstand, det vil sige betragte[dem] med største afsky, anse som hæslig, modbydelig, uren. Det er givet, at de, som hader Gud, ikke er værdige til at leve på hans skønne jord" vagttårnet 1.jan.1953,s.9-10

Frygten for verdslige (ikke Jehovas vidner)

Verden bliver konstant beskevet som et ondt sted og skal frygtes.Verdlige mennesker har kun dårlige egenskaber ,som ikke kan finde den lykke der er hos VTS. Verden er styret af Satan, ikke-vidner har en adfærd der afspejler Satan. Det betyder at alle dem der forlader VTS frygter den store ukendte verden.

 " Lad bare verden fortsætte ad sin kurs og høste de dårlige frugter i form af opløste hjem, børn født uden for ægteskab, seksuelt overførte sygdomme som AIDS, og utallige andre følelsesmæssige og fysiske problemer. Du vil ikke alene blive skånet for mange smerter, men du vil også vinde Guds behag. "vagttårnet 15.sept.1987,s.14

Oplevelser bliver med jævne mellemrum fortalt, hvor forfærdelig medlemmers liv var før de blev medlem af VTS eller medlemmer der holdt op som jv led alle tænkelige lidelser og sorger. Denne metode er meget effektivt for dem som er født og opvokset indenfor Jehovas Vidner som ikke kender til verdenen udefor VTS. Et almindeligt liv i verden kan være eller ikke være som VTS beskriver det. Men det kræver stort mod at finde ud af det. Dem der forlod verden og blev et Jehovas Vidne, vil ofte mene at deres liv er blevet bedre, fordi grunden til de blev et vidne var fordi deres liv var problematisk på mange områder.

Overvældene skyldfølelse

Skyldfølelse er en almindelig følelse hos et Jehovas Vidne. Et Vidner vil lide uder følelsen af skyld over ikke at have gjort nok. Bliver fortalt at man skal overgå sig selv for at opnå evigt liv. Flere skriftsteder bliver taget i brug for at få et Vidne til at spørge sig selv om, man gør nok. 

 Lukas 13:24 "........Kæmp energisk "

Jakob 2:17 "Sådan er det også med troen – hvis man ikke viser den i handling, er den død"

Sefanias 2:3 "Søg retfærdighed, søg ydmyghed. Så vil I sandsynligvis* blive beskyttet den dag Jehovas vrede rammer"

Disse skriftsteder bliver brugt til at kræve et højt niveau af aktivitet, for at tjene den voksende organisation.

" Vi vil ikke gøre det let for os selv og derefter forsvare vores handlinger ved at sige at vi er fornuftige. I stedet vil vi ivrigt overgå os selv.(Lukas 13:23) " Undersøg dagligt skrifterne 2015. (oversat fra engelsk udgave)

" ja, vi kan ikke forvente at Gud vil belønne os med evigt liv hvis vi, så at sige, undlader at indgå en kontrakt med ham om at arbejde for ham." vagttårnet 1.feb. 1979,s.11

VTS er stærkt uenig i tanken om " en gang frelst, altid frelst" og selv det at blive døbt som et Jehovas Vidne er ingen garanti for frelse. Tidligere gode gerninger gælder ikke for noget, det er dine handlinger ved Harmagedon der afgør om Jehova vil frelse dig. Gennem et Vidnes liv bliver der reglmæssigt sagt at man skal "række ud" efter at blive pioner, menighedstjener eller ældste. 

Venskaber bliver også overvåget, ikke kun medhensyn til "verdslige mennesker" "dårligt selskab" fra 1. Kor. 15:33 er brugt af VTS mod Jehovas Vidner inden i menigheden. 

 " Princippet bag Paulus´ advarsel gælder også vort samvær inden for og uden for meningheden" vagttårnet 15.juli 1997,s.18

Et Vidne må hele tiden evaluere om deres venner i menigheden er godt selskab eller om de skal undgås og ´mærkes´

" løsesummen er helt ufortjent. Men ved at udvise tro på løsesummen , millioner er i dag blevet ven med Gud, med håbet om at leve evigt i et paradis på jorden. At blive Jehovas ven, omend ikke en garanti for at vi vil forblive i et sådant forhold til Ham. For at udgå Guds fremtidige "vredes dag" Må vi vedblive med at vise vores dybe værdsættelse for "løsesummen som Jesus har betalt for os" " Undersøg dagligt skrifterne. feb.2012 (oversat fra engelsk)

 Denne opfattelse er baseret på fejl oversættelsen af 1.kor. 1:3 og Rom. 3:24

 1.kor.1:3 "Jeg ønsker jer ufortjent godhed og fred fra Gud, vores Far, og fra Herren Jesus Kristus."

Rom. 3:24 "Og det er som en fri gave at de bliver erklæret retfærdige. Det sker i kraft af den ufortjente godhed Gud har vist ved at udfri os med den løsesum der er betalt af Kristus Jesus"

 NVT bruges ukorekt termen " ufortjent godhed", mens andre oversættelser såsom bibelselskabet bruger ordet "nåde" Det græske ord charis kan oversættes til nåde eller godhed, men der er intet grundlag for at tilføje ordet "ufortjent". ,Ordet godhed forekommer 7602 gange i Watchtower Library 2003 CD  og ordet ufortjent står 2296 gange foran ordet godhed, 30% af gangene.

Rapportering og Tilståelser

VTS fremtvinger tilståelser og medlemmer skal rapporter eller fortælle hvis de opdager andre der gør noget forkert. Hvis det bliver fortalt at et Vidne har gjort noget forkert og ikke tilstår med det samme.Bliver personen højst sandsynligt betragtet som en der ´ikke viser ægte sindsændring´ og derefter udstødt.

 " Hvis en person bliver vidne til en alvorlig synd, skal vedkomende opmundre overtræderen til at rapporter det til de ældste. Han kan opmundre overtræderen til at søge hjælp hos de ældste og tilstå; hvis overtræderen ikke gør dette, vil Vidnet derefter informere de ældste" Pay Attension to Yourselves and the Flock,.s.118

" Jehova vil modstå en hver som synder alvorligt og forsøger at blive i Hans rene organisation uden at tilstå sin overtrædelse til de synlige autoriteter i den kristne menighed. Personen som synder, men ønsker at gøre det der er rigtigt, bør gå til den præsiderende ældste i menigheden og give en ærlig tilståelse om sin overtrædelse" vagttårnet 1.aug.1963,s.473-474 (oversat fra engelsk)

"Efter at have givet overtræderen rimelig tid til at henvende sig til de ældste angående sin synd, er det derfor vort ansvar overfor Jehova ikke at blive delagtig i hans synd. Vi har pligt til at fortælle de ansvarlige tilsynsmænd at vedkommende har betroet os at han har begået et fejltrin, og at dette fejltrin er så alvorlig at de bør undersøge sagen. Denne handlemåde harmonere med 3. Moseb. 5:1, hvor der står: " I tilfælde af en sjæl synder idet han har hørt en offentlig forbandelse [udtalt om at aflægge vidnesbyrd] og han er vidne---- hvad enten han har set nogen eller ved noget--- og ikke meddeler der, da skal han bære ansvaret for sin misgerning." vagttårnet 15.nov. 1985,s. 20-21

 Betvivler Motivet

VTS gør ofte brug af denne metode, når de argumentere med nogen der er uenig med deres fortolkning af Bibelen. I det følgende eks. gøres der intet for at diskutere emnet, istedet bruges det på at betvivle motivet hos de personer der er uenig med VTS. Selv om det er vigtige spørgsmål der stilles-- som hvorfor Jehovas Vidner kan modtage hæmoglobin, men må ikke give blod- er et spørgsmål som VTS aldrig har forsøgt at give et svar på.

 " Hvad er ofte motivet når nogle kritisere Selskabet eller dem der føre an? Er det ikke mange gange dét at vor forståelse af Bibelen på en eller anden måde berøre dem personligt? I stedet for at rette sig ind efter den sunde lære og følge den fornuftige vejledning der gives, vil de have organisationen lavet om. Lad os tage nogle få eksempler: En broder insisterer på at gå i noget usædvanligt tøj eller at have en usædvanlig frisure. De ældste synes ikke at han er et godt eksempel og giver ham ikke visse forrettigheder, som for eksempel at undervise fra podiet. Han tager det fortrydeligt op og hævder at de prøver at fratage ham hans kristne frihed. Men havd ligger der bag dette ræsonnement? Er det ikke som regl stolthed, en uafhængighedens ånd, eller at temmeligt barnligt ønske om at få sin vilje?.......Nu og da hører man nogle udtrykke tvivl med hensyn til om Bibelens forbud mod at spise blod virkeligt gælder blodtransfusion. Men hvad ligger der bag dette ræsonnement? Er det mon frygt?--frygt for at miste det nuværende liv eller en man holder af ? Er opstandelseshåbet ved at blive uvirkeligt for dem?.....Tilsidst kan vi tage det som Selskabet før i tiden har sagt og skrevet om kronologi. Nogle modstandere påstår at Jehovas Vidner er falske profeter. Disse modstandere siger at vi har fastsat årstal, men at der ikke er sket noget. Igen spørger vi: Hvad er disse kritikers motiv? Tilskynder de Guds folk til at holde sig vågent, eller prøver de snarere at retfærdiggøre at de selv er gledet ind i en uvirksom dvaletilsstand? vagttårnet 15.marts,1986,s.19--Giv ikke plads til Djævelen!

Give Medlemmerne Skylden

VTS har i tidens løb komme med præcise profetier for enden af verden og som er fejlet, det gælder årstal som 1914,1925 og 1975 Men istedet for at tage ansvaret for disse fejlslagene årtale, placeres skylden på medlemmerne. 

" Der er ingen tvivl at mange overalt i denne periode var over ivrige i deres udsagn om hvad der ventedes. Som læste ting i VTS udtalelser som ikke var meningen" Jehovah´s Witnesses in the Divine Purpose,s.52 (oversat fra engelsk)

" nogle forventede at arbejdet skulle ende i 1925, men Herren mente ikke dette. Besværligheden var at vennernes fantasi var overdrevne uden for fornuft; og deres forstiling faldt fra hinanden, og de var tvungen til at smide alt væk." watch tower 1926,s.232 (oversat fra engelsk)

" Hvis nogle er blevet skuffede fordi de ikke har fulgt denne tankegang, bør de nu koncentrere sig om at ændre deres synspunkt og indse at det ikke er Guds ord der er slået fejl eller har narret og skuffet dem, men deres egen forståelse har bygget på forkerte forudsætninger." vagttårnet 15.okt.1976,s.472

Deborah Layton-- En Jonestowns overlevende

" Når vores egne tanker er forbudte, når vores spørgsmål ikke tilladt og vores tvivl straffet, når vores bekendte og venskaber udenfor organisationen er censoreret, vi bliver mishandlet for et mål der ikke retfærdiggør midlet. Når vores hjerte gør ondt velvidende at vi har fået venskaber og hemmelige forbindelser som for evigt vil være forbudt hvis vi går, vi er i fare. Hvis vi overvejer at blive i gruppen fordi vi ikke kan bære  tabet, skuffelsen og sorgen af at forlade vil gøre imod en selv og for dem vi elsker, vi er i en sekt" 

Kirker der begår overgreb

Ronald Enroth´ bog Churches the Abuse identifisere 5 kriterier for at identifisere religioner der begår overgreb. 

 1. Autoritet og Magt-- kirker der begår overgreb misbruger og fordrejer idéen om åndelig autoritet. Overgrebet begynder når lederne af kirken eller gruppen tilraner sig magt og autoritet som mangler ansvarligheden og muligheden for at stille spørgsmål og udfordre afgørelser gjordt af lederene. skiftet kommer når almindelig respekt for stilingen til at medlemmernes loyalt underkaster sig, uden muligheden for kritik.

2. Manipulation og Kontrol--Kirker der begår overgreb er karakteriseret af en social dynamik hvor frygt, skyld og trusler er reglmæssigt brugt til at opnå betingelsesløs lydighed, gruppe komformitet, og hårde loyalitets prøver for lederne vist for gruppen. Bibelske forståelse af leder- dicipel forhold udvikler sig til et heraki hvor lederens afgørelser kontrolere og overgår diciplens ret eller evne til at vælge omkring spirituelle eller daglige gøremål og hvilket arbejde, diæt og beklædning der er tilladt.

3. Elitisme og Forfølgelse--Kirker der begår overgreb fremstiller dem selv som unikke i Guds plan og har en stærk organisatorisk tendens til at adskille sig fra andre kirker eller instutitioner. Gruppens dynamik involdvere uafhængighed og adskildelse, med tab af muligheden for interne rettelser og reflektion. Udefra kommende kritik og evaluering bliver afvist som ødelæggende forsøg af onde mennesker der søger at forhindre eller forvanske Guds plan.

4. Livsstil og Erfaringer--Kirker der begårovergreb fremmer en rigid adfærd og en tro der kræver en fuldstændig konformitet i gruppens idialer og sociale regler.

5. Uenighed og Disciplin--Kirker der begår overgreb har tendens til at undertrykke alle former for interne udfordringer og uenigheder omkring ledernes afgørelser. Disciplinære handlinger kan involvere følelses eller fysisk ydmygelse, fysisk vold eller afsavn, akut og intense straffe for uenighed eller lydighedsnægtelse.

                                                        Kognitiv Dissonance

Én vigtig del i forskningen, er studiet af kognitiv dissonance af Leon Festinger. Det kan være svært at forstå for en udenforstående hvordan mennesker kan acceptere en teologi der er synligt forkert eller falsk. For dem der forlader har svært ved at forstå at de kunne tro på det. Mange troende Vidner er klar over de fejlslåede profetier. (1914,1925, 1975), ændringerne i doktrinerne og teknikkerne der andvendes i bladene. Grunden til at et aktivt troende Vidne kan forblive et vidne kan forklares med kognitiv dissonance.

 Festinger opfandt termen kognitiv dissonance efter at have studeret medlemmerne af rumvæsen sekten stiftet af Marian Keech. Keech påstod af væsner fra planeten Clarion havde fortalt hende at de(rumvæsnerne) ville ødelægge jorden med en vandflod 21. dec. 1954. De ville være de eneste der ovelevede til en ny verden. Men den fejlslagne profeti fik ikke medlemmerne til holde op med tro på rumvæsnernes budskab; bortset fra to, blev de mere aktive i at udbrede deres tro selvom deres profeti forblev uopfyldt.

Kognitiv Dissonance ( uoverenstemmelse mellem viden og handling) forklare hvorfor personer tro på noget, der tydeligt er forkert eller falsk, hvor det for mentalt svært at acceptere at det de har baseret deres liv på er helt fejlagtigt. Det gør det derfor lettere for personen at finde måder at retfærdiggøre det der er forkert, for at bibeholde deres overordnede tro. Som ofte efterfølges af en fornyet ivrighed for at forkynde, det at få nye medlemmer bliver så set som bevis på at troen er trods alt den rigtige. Dette fænomen er aldmindeligt blandt høj kontrol  religioner p.g.a de mange timer og følelser invisteret i religionen.

På side 3 i Festingers bog( Leon Festinger, Henry W. Riecken and Stanley Schachter When Prophecy Fails (New York: Harper and Row, 1956) ) har han følgende opservation der forklare hvorfor det er formålsløs for et tidligere vidne at ændre overbevisningen hos familie og venner ( Hassan mener dog at man aldrig skal opgive håbet og at tingende vil ændre sig over tid)

" En mand med en overbevisning er hård at ændre, fortæller du, ham du er uenig, vil han gå sin vej. Viser du ham fakta og figure spør han hvem dine kilder er. Aplieres til logik, kan han ikke se din pointe.

Vi har alle erfaret håbløsheden i at ændre en stærk overbevisning, især når den overbeviste person har invisteret i sin tro. Hver især kender til de forskellige vel udtænkt forsvar som personer beskytter deres overbevisning med, der er istand til at holde dem uskadet imod de mest ødelæggende angreb. 

Men menneskets opfindsomhed går udover at beskytte en enkel overbevisning. Forstil dig et indevid der tror noget med hele sit hjerte, forstil dig så, at han viet sig til denne tro, har gjordt handlinger som han ikke kan trække tilbage igen. Forstil dig så, at han bliver præsenteret for uimodsigelige og helt sikre beviser for at hans tro er forkert: Hvad vil der ske? Peronen vil vende tilbage upåvirket og mere overbevist end før om at hans tro er sand. Oveni kan personen udvise en endnu større ivrighed i at overbevise og omvende andre til at dele hans synspunkt." (oversat fra engelsk)

Da Harmagedon ikke kom d.2. okt.1914 Ville man mene at Russell´ følgere ville indse at Russell´ lære ikke kom fra Gud. Ligesom i dag kunne man forstille sig et Vidne ville forlade VTS når de finder ud af VTS ofte fejl citere, om hvad der skete før 1914. Forklaringen på hvorfor Vidnerne bliver, giver Festinger en foståelse for i hans bog s. 27-28

" Alternativt, kunne dissonancen forminskes eller fjernes hvis medlemmet i trosamfundet gjorde sig helt blid overfor faktummet, at profetien ikke blev opfyldt. Men de fleste mennesker også medlemmer i en bevægelse, har forbindelse til virkeligheden og kan ikke bare slukke for deres kognitive evner og udelukke ubetridelige fakta. De kan prøve at ignorere det og det gøres almindelig vis. De kunne måske overbevis sig selv om at datoen i profetien var forkert, men snart ske eller komme med en ny dato som Milleriterne gjorde.

Efter rationalisering kan dæmpe dissonancen noget. For at efter rationaliseringen kan virke helt, er der brug for andre der kan hjælpe med at forklare eller revidere det intil det virker rigtigt. Uheldigvis, kan et skuffet medlem vende sig til andre medlemmer i den samme gruppe, som har den samme dissonance med det samme ønske om at undertrykke dissonancen. Støtten for den nye forklaring, modtages med kyshånd og medlemmerne i gruppen kan komme sig over shocket af de modsigende oplysninger.

Uanset hvilken forklaring der gives er det i sig selv ikke nok. Dissonancen er for vigtig, de prøver måske at skjule det for dem selv. Men Den troende ved stadig at profetien var forkert og at alle forberedelserne forgæves. Dissonancen kan ikke fjernes helt med fornægtelse eller efter rationalisering af disinformationen. Men der er en måde hvor resten af dissonancen kan yderligt reduceres. Hvis fler og fler personer kan blive overbevist om at tros systemet er rigtigt, så må det jo, efter alt at dømme være rigtigt. Forstil en ekstrem situation: hvis alle i hele verden troet noget bestemt, så ville ingen stille spørgsmål til om overbevisningen er rigtigt. Det er af denne grund at man ser en forøgelse af hvervningen efter disinformationen. Hvis hvervningen har succes, med flere der lytter og kun omgives af den der støtter ens synspunkt, vil den troende reducere sin dissonance til et punkt, hvor han kan leve med det."

 

 

 

Tale Tekniker

I artklen Persuasion and Brainwashing Techniques Being Used On The Public Today af Dick Sutphen. Her beskriver han de tale tekniker som bruges af politikere og advokater. Disse er også almindelige salgs tekniker og efterligner i opbygningen en typisk offenlig tale i rigssalen og hovedtemaerne i VTS artikler. 

Først vil taleren opbygge det der kaldes et "YES SET"  det er udtalelser der vil få lytteren til at være enig med taleren; nogle vil ubevist begynde at nikke med hovedet og være enig. Næste er TRUISME (intetsigende sandhed) deter normalt fakta der kan diskuteres, men så snart taleren får sit publikum til at være enig med ham, er det til hans fordel at lytterne ikke stopper med at tænke. Til sidst SUGGESTION (mental påvirkning af en person) Det er hvad taleren vil have du skal gøre og eftersom du har været enig intil nu, vil lytteren være mere tilbøjelig til at acceptere suggestionen. Her er et eks. fra  en politisk tale. De første tre argumenter er "yes set" næste tre er truisme og tilsidst suggestion 

" Mine Damer og Herre: Er du vred over fødevare priserne? Er du træt af de atronomisk høje benzin priser? Er du syg af ude-af-kontrol inflation?  Nå, Du ved vel at det andet parti tillod en 18% inflation sidste år;  du ved, at kriminaliteten er steget med 50 % i de sidste 12 mdr. og som du ved, dækker din løn knap nok dine udgifter. Ser du , løsningen på disse problemer er at vælge mig, John Jones, til det amerikanske senat"

Én tale hold i rigssalen er efter samme YES SET " Er du træt af de problemer der er i verdenen? Længes du efter enden på kriminalitet, vold og død? TRUISME Det er altsammen et resultat af Satans verden. Er vi ikke taknemlige for at Jehova vil fjerne al den lidelse? SUGGESTION Vi må holde os nær til Jehovas organisation hvis vi vil nyde godt af disse velsignelser."

 I bogen -The True Believer om "bevægelser" antyder Eric Hoffer at mindst en trejde del af befolkningen er " ægte troende" Det er medlemmer og følgere, mennesker der gerne vil afgive deres magt, søger svar, mening og indsigt udefor jeget. Denne type person er "ikke dem der fremføre eller stiger i rang i selv hyldest, men den der kræver at bliver fri for et uønsket jeg" Denne type person er " intern ufuldstændig og intern usikker" og  kan derfor let omformes til en fanatiker der glædeligt arbejder eller dør for den hellige sag uanset om der er politik, virksomheder eller grupper med en social sag. Bevægelser har generelt en karismatisk leder og en djævel. Den personligheds type vil næppe læse en side som denne, de vil ikke vide det. Ej heller sikker på om denne type person skulle holde op med at være et Jehovas Vidne. Hvis de stopper, vil de sandsynligt bliver involveret i lignende organisationen som også bruger manipulation til at få medlemmer til at rette ind på denne rette vej i livet.

                                        Virkningen på Personligheden

Afhængigheden af regler og perfektion defineret af høj kontrol grupper er blivet vist af Myers-Briggs forsker Flavil Yeakleys resultater der viste at medlemmerne ændrede den psykologiske person type imod normen i gruppen. 

 Yeakley testede hundrede af medlemmer i Bostons kristi kirke, Scientology, Hare Krishna, Maranatha Ministries, Guds Børn, Moon bevægelsen og The Way med personligheds testen Myers-Briggs Type Indcatior (MBTI)

  Yeakley bad forsøgspersonerne om at vudere han/hun udfra MBTI i henhold til 

 1. Før medlemskab eller hvis de havde været medlemmer længe 5 år før;

 2. Hvordan de så dem selv på nuværende tidspunkt.

 3. Hvordan de tænkte de vil have det i fremtiden.

Resultaterne hos deltagerne viste en  normal brede i de forskellige personligheder inden de blev medlem i gruppen. Men anden og trejde gang forsøgspersonerne tog testen, var der dramatiske ændringer i personlighederne. Yeakley fandt ud af at " de observerede forandringer i den psykologiske personligheds type ikke var tilfældige eftersom der var en klar drejning mod en bestemst personligheds type" (s.35)

Yeakley konkludere at det er farligt at gennemtvinge en forandring i psykologiske personligheds typer.

 " De producere en konformitet i den psykologiske type. Dette er unaturligt, usundt og farligt. Men  Boston Kristi Kirke prøver ikke at skabe ændringer i den psykologiske type. De har ingen interesse i den psykologiske type teori. Hvad de vil er at medlemmerne vokser spirituelt, bliver ligesom Jesus Kristus og mere evangelisk. De vil gerne hjælpe medlemmerne til at modstå fristelse og holde sig fra forskellige synder. Men måden de gør det på, har en uhensigtsmæssig side virkning som ikke er sund. De ændre på personlighederne ved at  det enkelte medlem omformes efter gruppens norm. Denne form for ekstremer skal undgås"  Flavil Yeakley, Jr., ed., The Discipling Dilemma (Nashville: Gospel Advocate, 1988), s.47 

I Kristendommen er dette fænomen mest tydligt i fundsmentalistiske trossamfund, meget konservative evangelisme, Pinsekirken og karismatiske grupper. Yeakley foretog den samme test på de fem mest almindlige trosretninger- Baptister, Katolikker, Metodister og Prebytanere, testene viste ingen tegn på store ændringer i den psykologiske type.

De mest almindelige medlemmer i høj kontrol grupper bliver tvunget til at blive extrovert grundet vigtigheden af vækst igennem hvervning af nye medlemmer. Jeg har ikke fundet lignende forskning om Jehovas Vidner, men det at presse medlemmerne til at forkynde og tale offentligt viser at gruppens norm presser den enkelte til at blive extrovert. Strenge regler som omfatter de fleste sider af livet forhindre dem der er opvokset som er Vidne i at udvikle deres egne grænser, eftersom andre har sat grænserne for dem. Efter at have forladt VTS kan en person der er opvokst som et vidne have svært ved at finde ud af, hvad deres egne grænser er. Gary Busselman skriver :

 " Måske en af de sværeste ting at acceptere om en selv, er manglen på personlige grænser, manglen på selvværd og allermest en næste tvangs tiltrækning til mennesker som afviser og misbruger mig. Min mangel på grænser får mig til at gøre ting mod andre der er upassende. Eftersom jeg ikke har mine egne grænser, har jeg svært ved at se og respektere andres grænser."

                                        Virkningerne af at forlade   

Når man opdager at gruppen er en distruktiv sekt, er det svært for nogle mennesker at finde styrken til at forlade gruppen. Andre forlader, men kommer hurtigt igen. Virkningerne af at forlade en høj kontrol gruppe er dramatisk og føre ofte til Post Traumatisk Stress.

caic.org.au/leaving/postcult.htm (2 June 2006) giver en oversigt over den process, en person gennem går efter at have forladt en sekt.

  " Perioden efter at gå ud fra en sekt er normalt en traumatisk oplevelse og som enhver anden stor forandring i en persons liv, involvere det at man gennemgår forskellige stadier af tilpasning til de nye omstændigheder.  

 *Benægtigelse/afvisning: " Det passer ikke. Det var ikke så slemt"

 *Vrede/fjentlighed:"hvordan kunne de/jeg tage så meget fejl"

 *Ondt af sig selv/depression:"Hvorfor mig? Jeg kan ikke"

 *Frygt/Forhandling:" Jeg ved ikke hvordan jeg skal klare mig uden gruppen. Måske kan jeg være lidt sammen med dem, hvis jeg gør hvad de vil have."

*Revurdering:" Måske tog jeg fejl om at gruppen var så fantastisk."

*Tilpasning/Accept:" Jeg kan komme over denne oplevelse og vælge en ny retning i livet" eller...

*Genoptagelse:" Jeg tror jeg vender tilbage til gruppen"

Til dem der forlader har Michael Langone, Ph.D., of the American Family Foundation (AFF), udarbejdet en liste af symtomer som optil 80% af tidlige medlemmer af høj kontrol grupper lider under.

*Angst,frygt og bekymring

*Vrede mod ledelsen

*Mental forvirring

*Levende flashbacks til oplevelser i gruppen

*Lav selvtillid

*Ubeslutsomhed

*konsentrations besvær

*Ensomhed

*Stærkt behov for at tale om gruppen

*Fortvivelse, håbløshed og hjælpeløshed

* Besvær med at tænke kritisk

*Skyldfølelse over handlinger gjordt i gruppen

*Problemer med tanker som man ikke kan blive fri for

*"Floating" forskellige mentale tilstande

*Konflikter med familie og venner 

*En længsel efter at genoprette visse ting hos gruppen

*Søvnløshed

*Besvær med at finde et passende arbejde

*Frygt for fysisk vold fra gruppen

*Medicin krævende sygdomme

 Efter at have forladt jehovas Vidner udviser man modstand mod religionen samtidigt med at have en vifte af overnævnte følelser, er forståeligt. Er det mere trist at se hvordan VTS beskriver "frafaldne"

 " Ja, det var misundelse der drev dem til det de gjorde. Der er også denne skadelige følelse der har fået frafaldne til ondsindet til at hade deres tidligere brødre. Intet under at de der er misundelige ikke får adgang til Guds rige. Jehova har erklæret at alle der forsætter med at være "fulde af misundelse".......fortjener døden" vagttårnet 15.sept.1995,s7

Grundet de dybe emner der rejses når man forlader en høj kontrol gruppe er det stærkt tilrådeligt at have en stærk støtte gruppe i denne periode. Mange tidligere Jehovas vidner jeg har talt med, læst om har haft en eller flere af de overstående symtomer (også mig selv) især de første måneder.

Artiklen giver en god indsigt i hvad mennesker der har forladt en høj kontrol gruppe gennemgår.

Børn der vokser op i en sekt

Indvirkningen på børn der vokser op i høj kontrol grupper er især udtalt og mere omfattende end for en person der har en før-sekt identitet. Virkningen det har på personen der vokser op i en sekt afhænger af hvor usædvanlig gruppen er. Er barnet opvokset i isolerede grupper har barnet større vanskeligheder ved at integrere sig i samfundet end børn fra mere mainstream grupper. Erfaringerne hos dem der vokset op som vidner og har forladt troen er forskellige alt efter hvordan jv-forældrene har overholdt VTS lære. Har forældrene strengt overholdt, at barnet skulle holde sig fra ikke-jv børn eller er jv-barnet hjemmeskolet. Det er individuelt hvordan den voksne jv klare sig i samfundet  udenfor VTS.

 " Hvilken somhelst rekreation du har udenfor skoletiden må ikke være med verdslige unge" vagttårnet 1.sept.1964,s.535 (oversat fra engelsk)

I neirr.org fra d.12. jan. 2007 har en god diskution om grundene for den negative virkning det har for børn som er vokset op i en sekt  og forlader den. Opsumeringen giver følgende punkter.

   1.Identitets problemer.Barnets identitet er "pålagt" af gruppen der resultere i en forsinket følelsesmæssig udvikling. Unge voksen der forlader en destrutiv gruppe forsøger ofte at få deres barndom tilbage.

 2. Etiske problemer. Ingen muligheder for afgørelser for en personlig tro, så personen har ofte ingen moralsk kompas eller interne grænser. TYpisk er de etiske rammer bygget op omkring gruppens verdenssyn som så er blevet afvist. Som så gør at personen ofte bliver involveret i situationer som ikke er sunde.

3. Social identitet/Isolations problemer. Det er ofte svært at identifisere sig med voksne og stole på nogen det igen kan resultere i ensomhed og isolation.

4. Følelser/psykologiske problemer. Personen føler ind imellem intens skyld og frygt. Da gruppen har lært at hvis man forlader gruppen påkalder man sig Guds vrede og verden er et farligt sted. En stærk vrede mod gruppen for at have "styret" deres liv og familie eller de kan være vrede på Guds for at have tilladt det der skete.

5. Sociale/Kulturelle problemer. Destruktive grupper skaber deres egen kultur(handlinger, ritualer, musik, diæt "regler" måder for tilbedelse o.s.v.)og verdenssyn.

6. Uddannelses problemer. Uddannelse er ofte manglende( Børn af Jehovas vidner har generelt  folkeskolen, men bliver frarådet at tænke selvstændigt og højere uddannelse) 

7. PTSD 

I nogle tilfælde er det umuligt at have et forhold til familie medlemmer der stadig er i gruppen. Barnet/unge menneske er tvunget til at være meget realistisk omkring dette. Det kan være fordi han/hun ikke ønsker et forhold eller fordi gruppen ikke tillader det. 

Psykologen Jill Mytton lavede researche på 262 personer der alle var vokset op i en højt-krævende religion og fandt at de have mange problemer efter de havde forladt gruppen. Stress sker som følge af hvor " stærkt gruppens identitet har overskygget den personlige identitet" Især svært er tabet af familie, det påvirkede 70% og forsøget på at integrere sig i verden der er fremmed og beskrevet som ond.

  "anden-generations voksne overlevere af en højt-krævende grupper har det særligt svært, ikke kun i barndommen, men også efter at have forladt gruppen, fordi de står overfor assimilering til en kultur som ikke kun er fremmed for dem men også at de har lært at den er ond og skal hades"bps.org.uk/news/children-cults-face-later-problems 12 Jul 2013 

                                  Vagttårnsselskabets udvikling af kontrol

VTSs opbygning har ændret sig igennem tiden, det interessant at se at kontrollen er blevet mere invasiv med tiden. Selvom VTS var kontroversielt fra begyndelsen af, kan VTS ikke klart udpeges som en destruktiv sekt under Russell´ ledelse.Det var under Rutherford at religionen udviklede kendetegnene for overdreven/skadelig kontrol. Kendetegnene der identifisere tanke kontrol i VTS blev ikke udøvet under Russell f.eks. 

 *Russell lærte ikke at det kun var hans følgere der ville blive frelst, mere at flertallet af menneskeheden ville overleve Harmagedon.

 *Jesus var ikke kun mellemmand for den salvede skare, men for hele menneskeheden

 * Udstødelse og undgåelse var endnu ikke formaliseret

 *Medicinske afgørelser omkring blodtransfusion og rygning var optil medlemmerne selv. 

 * Der var ikke et forbud mod at omgås verdslige og afholde højtider

 Det var først nogle år efter at Rutherford overtog ledelsen at det overstående begyndte at ændre sig. Rutherford indførte idéen om en smal frelse; at kun Jehovas vidner ville blive frelst. Han påbegyndte også adskildelsen fra andre mennesker og forbød stortset alle højtideligheder hold af folk i almindelighed såsom fødseldage og jul. Rutherford forsatte med at indføre idéen om to klasser af overlevende, at Jesus kun er mellemmand gruppen af ledere, de 144.000  som ville få gavn af Jesu genløsnings offer, som alle andre kun kunne få del i ved at efterligne ledelsen. At frelse kun kan opnås ved at assosiation og lydighed mod lederen eller ledelsen af gruppen som er almindelig i alle sekter. 

Strenge regler der berørte alle livets områder blev indført. Rutherford indførte at fuldskæg var forbudt, som øjensynligt var for at nedgøre Russell som havde skæg. Beklædningen var også reguleret og bladet Golden age begyndte at give medicinske råd omkring mange emner. 

I vagttårnet 1. marts.1905,s.72 foreslår Russell at man studere hans publikationer til møderne, men det var først under Rutherford at møderne holdt op med at være informelle diskutioner og blev formaliserede møder med oplæsning af VTSs publikationer. Rutherford startede også stærk rekruterings vilje, organiserede medlemmerne til at forkynde fra dør til dør og sælge VTSs publikationer. 

Det ser udtil at den opbygning der bragte VTSs tæt på Liftons kriterier for tanke kontrol blev startet af Rutherford. Korr og Franz arbejdede begge tæt med Rutherford og blev de næste to præsidenter. Med Knorr og Franz som ledede organisationen fremtil 1992 foresattes det opbygning Rutherford havde startet og organisationens adfærd kom endnu tættere på Liftons kriterier. Det var under Knorr at udstødelse blev formaliseret og streng undgåelse af tidligere medlemmer blev indført. Denne forfinelse, med flere tillægs regler, intil det punkt at en person kan blive udstødt for at tale med en der ikke længere identifisere sig som et Jehovas Vidne.

                                                     Lignede Grupper 

Flertallet af befolkningen tror ikke på at Jehovas Vidner har sandheden og færre som kender VTSs historie inden de bliver døbt forsætter og bliver et Jehovas Vidne, de anser deres historie som intydigt bevis på at VTS ikke er indspireret af hellig ånden. Så hvorfor kan Jehovas vider ikke indse det? Det samme spørgsmål kan stilles til andre lignene grupper. Hvorfor bliver folk hos Mormonerne eller Scientologi? hvordan kan aktive medlemmer tro på disse usædvanlige religioner så hel hjertet?

Kognitiv Dissnance ses i mange religioner, hos Mormonerne findes et fint eksempel. I 2006 viste DNA prøver at USAs oprindelige indianere kom fra Asien, dermed afvistes påstanden i Mormonernes bog, at de infødte indianere stammede fra mellemøsten. Set udefra viser det at Mormonernes bog er fejlagtig og uinspireret. Men det har ikke været årsag til et stort frafald af medlemmer hos Mormonerne, som har vendt det indad  med forskellige bortforklaringer og afvist det. Shippes viser hvordan dette kan ske.

" Dette kan udfra set virke som et knusende nedelag for Mormoner" sagde Jan Shipps, en professor emeritus i religiøse studier i Indiana,University-Purdue University Indianapolis, han har studeret religioner i 40 år. " Men religion hviler ikke på videnskabelige beviser, men mystiske oplevelser. Der er forskellige måder at se sandheden på " 

Det bliver lettere at forstå, at VTS er en høj kontrol gruppe når man forstår at de er meget lig flere andre usædvanlige religioner. Det er almindeligt for høj kontrol grupper at overbevise sine medlemmer at:

* Kun de har sandheden

* Kun de er virkelig lykkelig

* Livet udenfor´ gruppen´ eller ´organisationen´ er et uønsket sted

Det er et vigtigt aspekt i kontrollen i mange lignene grupper. At læse citater fra andre religiøse gruppers medlemmer viser lighederne i følelserne og tanke mønstrene.

Worldwide Church of God

Worldwide church af God har en trosopbygning der ligner meget VTS. Udtaleleser fra det tidligere medlem  Ed Mentell, Sr. viser en lignede kontrol. Her er oversættelsen af hvad der står på hjemmesiden " The painful Truth"

 " Før en person bliver medlem af Worldwide church of God Bliver han opmuntert til at "undersøge al ting og sikre sig det er sandt" Præsterne fortæller ham , " Tro ikke på hvad vi siger---undersøg det selv" " Hvis vi lære noget der er i strid med Guds ord, så lad være med at følge os." o.s.v. Uheldigvis begynder den modsatte process når man først er inde i worldwide church of God. Medlemmet bliver fortalt at Hr. Herbert W. Armstrong er tættere på Gud og har derfor mere af Guds ånd end alle andre.Det er også grunden til han er lederen af kirken. 

Så alt hvad jeg har fortalt dig vil tilsidst lede til det vigtigeste spørgsmål, en meget vigtig ting for et medlem af Worldwide church of God: Er Worldwide church of God den sande kirke? Er det den eneste sande tro?Er sande kristne kun at finde i Worldwide churche of God?

Jeg havde ikke set på de doktrinære problemer Worldwide church of God stod overfor. Jeg havde ikke rådført mig eller læst litteratur fra nogen af "forgængerne" Jeg følte at det ville være illoyalt overfor Hr. Herbert W. Armstrong og Guds sande kirke. Hvis churche of God er den eneste sande kirke, hvor skulle jeg ellers gå hen? Hvorfor gå nogen steder i det hele taget? eftersom Gud er i fuld kontrol f Worldwide churche of God, ville Han så ikke tage sig af det på den rette tid og sted på Hans måde?

 Idag har Gud ikke nogen menneskeskabt organisation bemyndiget til at fortælle andre hvad Bibelen siger og hvad Gud vil have man skal gøre. 

Men når der er en person som var en tidligere loyal støtte og medlem af kirken og som begyndte at tro og have en anden lære. Hr Herbert W. Armstrong ville så erklære dem for at være i "Satans lænker".

Adventisterne (SDA)

"Efter at have gennem gået biblioteket her og i Loma Linda hvor min [min søn Gary] studerede det følgende år. Blev han overbevist om at vores doktriner ikke var baseret på Bibelen og at Ellen White ikke var Guds sande profet. Da jeg hørte om dette kan du nok forestille dig min bestyrtelse. Jeg var overbevist om at Gary var blevet en af Djævelens disciple. [efter at været blevet bedt om] at læse hans beviser. Kan jeg stadigt huske mit svar og Robin siger at det kunne hun også. Jeg sagde, " Hvorfor skulle jeg drikke fra kloarken for at bevise at vandet ikke er sikkert at drikke" ex-sda.com/experience_jack.htm 

" Efter at have læst Bile Conference minutes, Blev jeg overbevist om at der var noget galt i White Estate. Men hvordan skulle jeg fortælle min kone Carole det? Hun var blevet temmelig fjentlig de disse " frafaldne" Larry og hans familie var kommet over til vores hjem. Alex havde sagt ja til at høre hvad jeg havde fundetr ud af og mine bekymringer, men jeg blev shockeret over at ved enden af vores 2. møde  at denne generelt dygtige præst havde reduceret sig selv til at gentage igen og igen " ligemeget, jeg tror på ånden i profetien" Det er ikke nødvendigt at fortælle, at denne grundløse tro gjorde mig sikker i min tro. Imellem tiden studerede Carole og Jeg Adventist doktrinerne i forhold til Bibelen, for første gang i vores liv. Vi fandt ud af at alle Adventisternes unikke doktriner konstant blev modsagt af Bibelen. Oven i dette kom det som et enormt slag; At fra helt lille havde vi lært at Adventisternes doktriner er bibelsk uovervindelige. I Marts 1984 trak Carol og jeg os fra Adventst kirken og begyndte gå til møde hos den lokale prebytanske kirke. Den lokale Adventist præst ville ikke acceptere vores udmeldelse p.g.a  at vor ikke troede på Adventisternes doktriner. Jeg har været til så mange Adventist kirke møder til at vide, at præsterne vil forsøge at stemple dem der melder sig ud som bitre over urefærdig behandling (meget almindeligt i Adventist kirker) eller frafalden. Men vi er ikke frafaldne, uanset hvor meget han vil stemple os som bitre. Var vores beslutning om at forlade Adventist kirken på grundlag af de ubibelske og historisk falske påstande af Adventist kirken. Adventister kontrolere deres medlemmer gennem frygt og skyld" http://www.ex-sda.com/experience_slattery.htm 

Mormoner

De følgende kommentare er fra tidligere medlemmer af Mormonerne (Latter Day Saints- LDS) og ligner meget kommentare fra tidligere medlemmer af Jehovas Vidner.

 " Mormoner bliver meget bange ved tanken om at forlade kirken. Alle autoritære organisationer der skaber frygt hos sine medlemmer ved at lære dem at der vil ske dem frygtlige ting hvis de forlader kirken" ex-sda.com/experience_lds1.htm 

" Hvor skal vi åndeligt gå hen, herfra."http://www.ex-sda.com/experience_lds3.htm 

" Mormoner vil fortælle at Mormonisme er en vidunderlig måde at leve på, den bringer lykke i denne dødelige eksistens min Mormon barndom var meget lykkelig, med kærlige og omsorgsfulde forældre og familie. Vi er "specielle" forde vi har " Gospel" Mormonisme. Vi føler stor sorg for dem, uanset grunden som ikke er blevet velsignet med "Gospel" (ex-sda.com/experience_lds4.htm) 

På samme måde er reaktionen på "frafaldne" mormon hjemmesider, hos troende mormoner, den samme reaktion Jehovas vidner har overfor "frafaldne" Vidner. De følgende breve fra mormoner (as appearing at (http://www.ex-sda.com/letters-mormon.htm)), ligner meget det Jehovas vidner skriver på i forskellige forummer  på nettet.

" Jeg har læst alle anti-Mormon argumenter der findes, de er alle urelevante"

" Jeg håber du er ydmyg og opdager at du kæmper mod sandheden...tror ikke på de løgne du høre fra andre eller laver selv"

"Jeg har et vidneudsagn på at JEG VED at LDS har sandheden"

"Jeg håber at du en dag forstår hvor meget du tar fejl....Du er faldet fra den ENESTE SANDE TRO på JORDEN."

" Hvis du har forladt troen, så er du blevet bedraget og jeg lover dig at en dag skal du forklare det overfor Gud selv"

"Efter at have læst informationerne giver det mig en endnu stærkere tro på at Jesu kristi kirke af de sidste dages helgene. Der er kun en sand tro på jorden- den alle kæmper imod. Tak for at hjælpe den ærlige af hjertet til at finde sandheden."

" Jeg kender flere mennesker som dig, enhver af jer har begået en alvorlig synd og dette er måske jeres eneste måde at håndtere det."

" Du er ikke ledt af Gud. Du er ledt af formålsløs fantasi  fra dit eget hjerte og Satan har fået sin vilje med dig. Du ved det og Gud ved det."

Når man endeligt har brudt helt fri fra høj kontrol gruppen er følelsen af lettelse lignende iblandt grupperne. En tidligere Mormon fortæller følgende:

 " Dette er de positive følelser og oplevelser som vi har haft og forsætter med, allerede indenfor de første måneder efter at have forladt Mormonkirken. Den mest almindelige følelse er en blanding af minde arrogance og tættere på menneskeheden. Det er en fantastisk følelse. Jeg føler ikke længere at jeg står over andre mennesker p.g.a en særlig viden som jeg troede jeg havde. Jeg forstår nu, at jeg er ligesom resten af menneskeheden. Med et venligere udgangspunkt.

 Jeg har opdaget, at der er en hel ny verden at opleve. Jeg skal ikke måle og veje alt iforhold til Mormonismen. Det er spændene at lære alle disse nye ting med et åbent sind. Det er vidundeligt at være fri for den konstante påtvungene skyld.... Jeg begynder at forstå at mine evner og viden er nok til at klare mig uden en "overstående" autoritet der fortæller hvad jeg skal tænke eller gøre. Jeg kan selv lære det. Jeg er begyndt at tro på min egen intuision, selv om det tar tid at stole på sig selv, har jeg ikke længere en konflikt imellem mine egne følelser og de følelser de sagde jeg skulle føle. Jeg føler , at jeg har værdi udenfor organisationen. Jeg bliver ikke målt af en statestik" caic.org.au/leaving/leavelds.htm 18 Jul 2007 

                                                     Konklusion

VTSs doktriner og adfærd er ikke anderles end mange andre kontrolerende organisationer, som identifiseres af Philip G. Zimbardo´(PHD) Her er hans beskrivelse af en sekt:

 " Sekters metoder til rekrutere, indoktrinere og influere deres medlemmer er ikke en eksotisk form af tanke kontrol, men mere en intenst anvendelse af mundæne taktikker iform af social indflydelse praktiseret dagligt af alle enige professionelle og sociale personer med indflydelse..... Sekt ledere tilbyder en simpel løsning til de voksende og komplexe problemer i verden, som vi alle møder dagligt. De tilbyder en enkel vej til lykke,succes, til frelse ved at følge deres enkle regler, enkel ensretning i gruppen og en enkel altomfattende livsstil. Utimativt, vil nye medlemmer bidrage til lederens magt. Ved at bytte hans eller hendes frihed til en illusion om sikkerhed og den reflekterede glorifisering som gruppen holder fremholder"------ Philip G Zimbardo Professor of psychology at Stanford University "What messages are behind today's cults?" American Psychological Association APA Monitor

Mange medlemmer mener at virkningen af at være et Vidne er positivt på mange områder i livet. Som Hassan har identifiseret:

 " Ikke alt sekt adfærd er negativt.... f.eks, er det almindeligt hos mange sekter at fraråde brugen af alkohol eller narkotika. Hvis en person holder op med at ryge som følge af medlemskab af sekten, må det anerkendes som en positiv ændring ." (Releading the Bonds p.101) 

Der er ingen konspiration bag VTS og lederne ser ud til, af et ærligt hjerte at tro de hjælper deres medlemmer til at følge Bibelen og Guds vilje. Fakta er at de nuværende styrende råds medlemmer selv har været underlagt de samme teknikker som de nu påføre andre. 

Ikke at modstå, opbygningen og kontrollen som organisationen udøver på sine medlemmer er standart og let genkendelige tanke kontrol teknikker. Gruppe pres, konstant og udvalgte studier af VTSs publikationer og fraråde undersøgelse af alternative har stærk indflydelse på vidnernes adfærd og meninger. Frygten for at forlade gruppen og frygten for Harmagedon har en stærkt hold i vidnerne.Den mest ødelæggende aspekt er udstødelse som bliver overholdt af titusinder af vidne familier verden over. Denne handlings måde i sig selv er en stærk indikator for at VTS kontrolere sine medlemmer med ødelæggende teknikker.

At forlade en høj kontrol gruppe kan være traumatisk af mange grunde og Matgaret Thaler Singer forklare tabet af den følelse af at være en del af eliten. 

" "De får dig til at tro at de alene kan rede verden,"mindes et medlem." du tro at, du ser historie blive skrevet.....Du er blevet kaldet ud af de anonyme masser for at hjælpe Messias....som udvalgt, er du over loven......DE er kommet til den ydmyge og ophøjede konklusion at de er mere værdifulde for Gud, historien og fremtiden end alle andre mennesker er. Det er klar at en af de mere hårdt rammende nedture af et postgruppe liv er enden på livet som udvalgt person og medlem af eliten."

Når en person bliver mere klarover de metoder der bruges af VTS, bliver det også lettere at forstå ens egen adfærd og tro. Det betyder også det at læse VTSs publikationer sker med et åbent sind hvor man stiller spørgsmål til det man læser. Det kan være overraskende at opdage de nye perspektiver der vil være. Dette er det første trin i at vudere om VTS lære sandheden, om det er den eneste vej til frelse og eneste måde at få et forhold til Gud på.

Forskellen mellem et åbent sind og et lukket sind er at et åbent sind modtager fakta og information med åbne arme. Da de erstatter før forstået fejlopfattelser. Fundamentalisme har en tendens til snævertsynethed. Snævertsynethed hos fundamentalister er et resultat af en opøvelse af at kun de kender sandenheden og vil arbejde hårdt i at afvise al information der modsiger den forud afgjordte opfattelse.

Man kan opmuntres af at de mest ødelæggende høj kontrol grupper har en høj til-og-fra rate. Grundet den meget aktive hvervning , har vidnerne en høj procent af nye medlemmer, som skal dække den højeste frafalds rate. Over en milion forkyndere forlod VTS i årene 1996-2005; en trejdedel af døbte. Som vis i tabellen nedenfor, viser undersøgelser foretaget i USA , bekræfter til-og-fra raten hos Jehovas vidner

Kilder:

1 Quotes from http://www.freedomofmind.com/resourcecenter/faq/#2 February 17th 2007 Hassan Mind Control

2 See disfellowshipping to understand that this Watchtower practice cannot be justified scripturally and is almost universally practiced amongst cults.

3 As appearing at http://www.factnet.org/rancho1.htm (May 4 2005)

4 The BITE method appears in Releasing the Bonds: Empowering People to Think for Themselves, (Freedom of Mind Press, 2000.) It also appears at http://www.freedomofmind.com/resourcecenter/books/rtb2.htm (6th June 2006)

5 Churches that Abuse (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1992.) As quoted from http://www.search.com/reference/Spiritual_abuse (9th January 2007)

6 David Reed, Comments from Friends February 1982 p.4

7 http://www.caic.org.au/leaving/disorder.htm (22 April 2006)

8 http://www.dicksutphen.com/html/battlemind.html (11 March 2007)

9 New York: Harper and Row, 1951

10 Leon Festinger, Henry W. Riecken and Stanley Schachter When Prophecy Fails (New York: Harper and Row, 1956)

11 http://www.meadowhaven.org/Adobe/LangoneStudy.pdf June 2nd 2006

12 30 Years a Watchtower Slave: The Confessions of a Converted Jehovah's Witness William Schnell, Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1971

13 http://www.latimes.com/news/local/la-me-mormon16feb16,0,5561316.story?coll=la-home-headlines (February 16 2006)

14 The quotes were taken from the respective sites on April 22 2006

15 Between 1996 and 2006 there were 2,968,732 baptisms but an increase of only 1.529,060 publishers. Even after taking into account a death rate of 0.878% there were 1,017,062 publishers unaccounted for.

16 Leadership "Currents Shaping Our World: Switched after Birth" http://www.ctlibrary.com/le/2003/summer/19.7.html July 1 2003

Del siden