Teokratisk/Åndelig Krigsførelse og Løgn

Jehovas Vidner bliver fortalt at de er midt i hvad der kaldes ” Teokratisk/åndelig krigsførelse” imod verden. Denne krigsførelse inkludere en strategi, hvor det at vildlede eller også løgn er acceptabelt i situationer hvor den form for uærlighed er til fordel for organisations interesser.

---------------------------------------------------------------------------------------

”Det pålidelige vidne afgiver ikke falsk forklaring. Hans vidneudsagn er uden løgne. Men det betyder ikke at han er forpligtet til at fortælle alt til dem der kunne tænkes at ville skade Jehovas folk på en eller anden måde. Patriarkerne Abraham og Isak holdt visse oplysninger tilbage fra nogle der ikke tilbad Jehova. (1.Mosebog 12:10-19; 20:1-18; 26:1-10) Rahab fra Jeriko ledte kongens mænd på vildspor. (Josua 2:1-7) Jesus undlod også at røbe alle enkeltheder når det ville gøre unødig skade. (Johannes 7:1-10) Ved en lejlighed sagde han: „Giv ikke hunde det hellige.“ Hvorfor ikke? Han fortsatte: „For at de ikke skal . . . vende sig om og sønderrive jer.“ — Mattæus 7:6. vagttårnet 15. november, 2004,s.28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

” Saraj kunne ærligt sige at hun var Abrams søster, for hun var rent faktisk hans halvsøster. (1.Mosebog 20:12) Desuden var Abram ikke forpligtet til at give oplysninger til nogen der ikke havde ret til dem. (Mattæus 7:6) I vor tid følger trofaste tjenere for Gud Bibelens bud om at man skal være ærlig. (Hebræerne 13:18) De vil for eksempel aldrig lyve under ed i en retssal. Men når deres brødres fysiske eller åndelige liv står på spil, for eksempel under forfølgelse eller uroligheder, vil de følge Jesu vejledning og være „forsigtige som slanger og dog uskyldige som duer” vagttårnet 15. august,2001,s.20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

” At vi taler sandhed, betyder selvfølgelig ikke at vi er forpligtede til at fortælle alt hvad vi ved, til enhver der spørger os. „Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal . . . vende sig om og sønderrive jer,“ advarede Jesus i Mattæus 7:6. Der kan være situationer hvor personer med ondt i tanke ikke har krav på at få visse oplysninger. Kristne er klar over at de lever i en fjendtligsindet verden. Jesus rådede af samme grund sine disciple til at være „forsigtige som slanger“ og samtidig „uskyldige som duer“. (Mattæus 10:16; Johannes 15:19) Jesus fortalte ikke altid hele sandheden, især ikke når det kunne have voldt ham eller hans disciple unødig skade at gøre det. Men selv i disse situationer løj han ikke. Nej, han valgte enten at tie eller at lede samtalen i en anden retning” vågn op! 8. februar,2000,s.21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

” . Ved hjælp af teokratisk krigsførelse lod Jehova landet „udspy“ disse fordærvede mennesker. (3. Mosebog 18:1-30; 5. Mosebog 7:1-6, 24) Dette understreger berettigelsen af at de kristne i dag fører en åndelig krig.” vagttårnet 1. september,1986,s.18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

” Da apostelen Peter trak sit sværd og huggede ud efter ypperstepræstens tjener, sagde Jesus derfor til ham: „Anbring igen dit sværd på dets plads, for alle der griber til sværd vil omkomme ved sværd.“ (Mattæus 26:52, 53; Johannes 18:10, 11) Hermed gjorde Jesus det klart at teokratisk krig fra da af ikke længere måtte føres med kødelige våben.” vagttårnet 15 oktober,1983,s.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

” OMSIDER, i året 1473 f.v.t., befandt Israel sig i det forjættede land. Der ventede imidlertid israelitterne nogle år med teokratisk krig, for de måtte rense landet for dets fordærvede indbyggere. Var disse kanaanæere virkelig så onde? Ja, afgjort! Deres afgudsdyrkelse og umoralske livsførelse var afskyelig i Jehovas øjne og udgjorde en fare for Guds folk. Gud lod derfor Moses bekendtgøre at Han ville benytte sin hellige nation, Israel, som sin domsfuldbyrder. På denne måde ville Jehova lade landet „udspy“ disse urene nationer. — 3 Mosebog 18:1-30; 5.Mosebog 12:29-32. I dag kunne vi også spørge: Er denne verden så fordærvet at den fortjener at blive tilintetgjort? Hvordan forholder det sig for eksempel med de forskellige kirker og trossamfund i verden? Sørgeligt nok ærer de ikke Skaberen, Jehova Gud. Kristenhedens tilhængere har forladt ham, „kilden med levende vand, . .. for at udhugge sig cisterner, revnede cisterner som ikke kan holde vand“. (Jeremias 2:13) Deres sekteriske dogmer indeholder intet ’sandhedsvand’. De har vist at de er en del af verden ved at støtte dens krige og forskellige former for politik og ved at se gennem fingre med dens kønsmoral. Som Jesus sagde kan man „kende dem på deres frugter“. ” vagttårnet 15.december, 1986,s.15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

” Det kan ikke understreges kraftigt nok at vi er i krig med overmenneskelige fjender og at vi konstant må være på vagt. Satan og hans dæmoner er ikke fantasifostre; de er virkelige. De er „verdensherskerne i dette mørke“, og vi må kæmpe en åndelig kamp mod dem” vagttårnet 1. april,1983,s.18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”På samme måde kom Jehovas vidner, da de påbegyndte deres teokratiske krigsførelse i nutiden, til på grundlag af Guds profetiske ord klart at forstå at Satan har en stor organisation på denne jord, hvoraf falsk religion udgør den mest fordærvede del, og at hele denne synlige del af Satans „sæd“ var dømt til snarlig tilintetgørelse.” vagttårnet 15. januar,1970,s.37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

” På tilsvarende måde har Jehova ved hjælp af Vagttårnet og andet bibelstudiemateriale, samt gennem menighedens møder, i rigt mål og med aldrig svigtende omsorg sørget for sine vidner i dag, sådan at disse, som altid er sig „deres åndelige behov bevidst“, kan hente kræfter til den teokratiske krigsførelse. Vi gør vel i at drikke meget af dette „vand“ ”vagttårnet 1.juni,1967,s.249

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra tid til anden modtager vi breve hvori der spørges om visse omstændigheder berettiger nogen til at gøre en undtagelse fra den kristnes pligt til at sige sandheden. Som svar herpå skal anføres følgende: Guds ord befaler: „Tal sandhed, hver med sin næste.“ (Ef. 4:25) Dette bud betyder imidlertid ikke at vi skal fortælle enhver der spørger os, alt hvad denne ønsker at vide. Vi skal fortælle sandheden til alle som har ret til at kende den, men dersom nogen ikke har denne ret, og alligevel spørger, kan vi give et undvigende svar.........Der gives imidlertid én undtagelse som den kristne altid må huske. Som soldat for Kristus kæmper han i en teokratisk krig og han må gå frem med større forsigtighed når han har med Guds fjender at gøre. Bibelen viser således at det er ret at skjule sandheden for Guds fjender for derved at beskytte Guds sags interesser.” vagttårnet 1. september,1960,s.411-412

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Den kendsgerning, at vor fjende er åndelig, overmenneskelig, forandrer fuldstændig karakteren af vor krigsførelse og af vore stridsvåben. Ganske vist kæmpede fortidens vidner ved mange lejligheder med forskellige af den tids krigsvåben, og disse vidner var et profetisk billede af eller et forbillede på nutidens kristne vidner for Jehova i deres kamp mod Satan Djævelen og hans overmenneskelige hærskarer, dæmonerne, der er mægtigere end kød og blod. ” vagttårnet 15. april, 1955,s.131

Del siden