Den Trofaste og Kloge Træl

I den bibelske lignelse om den trofaste og kloge træl. Bruges af VTS styrende råd til at begrunde, at rådet er udpeget af Gud til at lede Hans folk siden 1919. Lignelsen bruges som grundlag for, at frelse afhænger af at følge det styrende Råd.

Mattæus 24:45-47 " Hvem er egenligt den trofaste og kloge træl som hans herre sat over sine tjenestefolk til at give dem deres mad tid tiden? Den træl er lykkelig hvis hans herre ser at han er i gang med det når han kommer! Det siger jeg jer: Han vil give ham ansvaret for alt hvad han ejer."

Lukas 12: 42-44 " Herren sagde:" Hvem er egentligt den trofaste forvalter, den kloge, som hans herre vil sætte over sin tjenerstab til altid at give dem den nødvendige mad til tiden? Den træl er lykkelig hvis hans herre ser at han er i gang med det når han kommer! Det siger jeg jer: Han vil give ham ansvaret for alt hvad han ejer."

Denne enkle lignelse definerer Jehovas Vidner. Jesu spørgsmål er fundamentalt for religions eksistens, struktur og er deres bibelske fundament. Herfra udvikles konceptet, at Gud i 1919 valgte lederne af VTS som sin eneste kilde for sandhed og fremover at retfærdiggøre hvorfor Jehovas Vidner skal underkaste sig uden kritik,  Vagttårnsselakabets styrende råd, for at få et forhold til Gud og opnå frelse.

" Denne trofaste træl er den kanal Jesus bruger til at forsyne sine sande disciple med mad her i endens tid. Det er afgørende for os at vi kan se hvem denne trofaste træl er. Vores åndelige sundhed og vores forhold til Gud afhænger af denne kanal." Vagttårnet 15. juli, 2013,s.20

" De vidnesbyrd vi ser, peger på følgende konklusion:" Den trofaste og kloge træl" blev sat over Jesu "tjenestefolk" i 1919. Denne træl er den lille gruppe af salvede brødre som tjener ved vores hovedkontor under Kristi nærværelse, og som er direkte inddraget i at tilberede og uddele den åndelige mad. Når medlemmer af denne gruppe arbejder sammen med Det Styrende Råd, udgør de " den trofaste og kloge træl"              jw.org     årsrapport 10. nov.2012.

" Vi kan gå ind til Jehovas hvile- slutte os til ham i hans hvile-ved lydigt at handle i harmoni med hans fremadskridende hensigt efterhånden som den åbenbares gennem hans organisation" Vagttårnet 15. juli, 2011,s.27-28 

" Når Jehova Gud og Jesus Kristus har fuldstændig tillid til den trofaste og kloge træl, burde vi så ikke også have det? Vagttårnet 15.feb. 2009, s. 27

" Han [en moden kristen] vil ikke forfægte sine egne idéer og holde fast ved personlige meninger når det gælder forståelse af Bibelen. Han vil tværtimod nære fuld tillid til den sandhed som er åbenbaret af Jehova gennem hans søn, Jesus Kristus, og " den trofaste og kloge træl" Vagttårnet 1. aug 2001, s. 13-14

" Men ved siden af dette har Jehova Gud tilvejebragt sin synlige organisation, sin " trofaste og kloge træl" bestående af ånds-salvede kristne, for at hjælpe de kristne i alle lande til at forstå Bibelen rigtigt og leve efter den i det daglige. Hvis vi ikke er i kontakt med denne meddelelseskanal som Gud benytter, kommer vi ikke fremad på livets vej, uanset hvor meget vi læser i Bibelen." Vagttårnet 1. maj, 1982, s.18-19

" At vi viser respekt for" den tro og kloge tjener" som Jehova benytter nu i tiden. Vort liv afhænger faktisk af om vi gør det. Husk at det kun er den som holder ud til enden der vil blive frelst" Vagttårnet 1. nov, 1964, s. 497

"Hvis vi vil handle i overensstemmelse med vor dåb til liv og til den større Noa må vi underordne os under og samarbejde med denne træl og dens juridiske redskab, Vagttårnets selskab." Vagttårnet 15. jan. 1960,s.30-31

I mange årtier repræsenterede trællen alle "salvede" vidner, men fra 2009 begyndte det styrende råd at fremsætte en ny  opfattelse, for at øge sin egen magt, som senere i artiklen vises. Meddelte det styrende Råd i  årsmødet for 2012, at den alene, havde opgaven som træl. Med andre ord gjorde det styrende Råd sig selv til den eneste der havde Jehovas godkendelse til at styre hans organisation.

Den trofaste og kloge træl fra år 33 til i dag

 I flere årtier lærte VTS at Jesus etablerede den trofaste og kloge træl i år 33. Som skulle sørge for åndelig mad til sit folk. Denne træl indkluderede alle 144.000, som skulle foresætte i en uafbrudt linie fra Jesu død til hans tilbage komst. I 1919 rensede og udpegede Jesus den trofaste og kloge træl og VTS som sin organisation.

" Over en periode på over 1960 år, idet en lille skare bestående af mennesker af " hver stamme og hvert tungemål og hvert folk og hver nation" er blevet udtaget til at tjene sammen med Kristus i det himmelske rige" Årbogen 1996, s.3-4

" I den forbindelse stod der i bogen Guds tusindårsrige er kommet nær:" Historien giver os ikke et klart billede af hvordan ´ den trofaste og kloge træl´ virkede og uddelte åndlig mad i århundrederne efter Herren Jesu Kristi apostles død. Øjensynlig rakte den ene generation af trælleskaren maden videre til den næste. (2 tim. 2:2)" vagttårnet 15.maj, 1995, s. 16-17

"Jehovas vidner tror imidlertid at denne lignelse gælder den eneste sande menighed af Jesu Kristi salvede disciple. Fra og med pinsedagen år 33 og i de 1900 år der er gået siden da, har denne trælleignende menighed givet sine medlemmer åndelig mad, og den har gjort det på en trofast og klog måde. I tiden for Kristi genkomst eller nærværelse er det blevet særligt tydeligt hvem denne "træl" er. Den kendes på at den er vågen, og på at den på en trofast og klog måde sørger for alle i den kristne menighed får åndelig føde efter behov. Ja, denne "træl" eller åndssalvede menighed er den eneste godkendte kanal som repræsentere Guds rige på jorden i "endens tid" vagttårnet 1.okt. 1981, s. 16-17

" Denne "træl" ville, ifølge Jesu beskrivelse, være til stede når Herren tog bort til himmelen, og den ville stadig være at finde ved tiden for hans genkomst. Denne beskrivelse passer ikke på et enkelt menneske. Men den passer på Kristi trofaste salvede menighed som et hele."fra bogen, Forenede i tilbedelsen af den eneste sande Gud s.119

" Vi forstår at denne himmelske kaldelse er forsatop gennem århundrederne, skønt der i den såkaldte mørke middelalder til tider kun har været ganske få af de salvede." vagttårnet 15 aug. 1996, s. 31

" Ned gennem tiden har den trællelignende menighed trofast og forstandigt nært sine sande medlemmer. Lige siden pinsedagen år 33 og indtil den dag i dag er dette arbejde blevet udført med kærlighed og omhu..........den kollektive "trælle-skare" vakte åndelig talt "tjenestefolkene", eller de salvede som enkelt personer. til live igen med et gentændt lys der skinnede med voksende klarhed over Bibelens sandheder. I 1884 oprettede denne "trælle" -skare en juridisk tjenerskikkelse, en korporation, kaldet Zion´s Wacth Tower Tract Society, nu kendt som Watch Tower Bible and Tract Society af Pennsylvania" Vagttårnet 1. nov. 1960, s. 492-493 

Det styrende Råd, 2019:1Kenneth Cook,2Samuel Herd,3 Geoffrey Jackson, 4Stephen Lett,5 Gerrit Loesch,6 Anthony Morris, 7Mark Sanderson,8 David Splane. Kilde: avoidJW.org

Det styrende Råd, 2019:1Kenneth Cook,2Samuel Herd,3 Geoffrey Jackson, 4Stephen Lett,5 Gerrit Loesch,6 Anthony Morris, 7Mark Sanderson,8 David Splane. Kilde: avoidJW.org

Disse storladne påstande har vidt rækende konsekvenser. At have den overbevisning at Gud kun åbenbare bibelen for Vagttårnsselskabets Styrende Råd, styre hvad Jehovas vidnet tror hvad angår doktriner, historie og fremtiden, Rådets udsagn påvirker stærk hvad angår moral og familie. "Sandheder" ændres lige så hurtigt som VTS nye forståelser. Denne alt omfattende magt, er det så ikke rimeligt, at forvente bevis for at Gud bruger VTS som sin meddelelseskanal.

                                                              Beviserne

På bibelens tid, gjorde Jehova det let at gendkende dem som Han havde udvalgt til at lede sit folk. Det skete igennem mirakler og åndens gaver. VTSs leder udviser ingen af disse tegn.

Eftersom VTSs ledelse tydligt mangler en klar og synlig bevis på at de har Guds opbakning, vende ledelsen sig til ubegrundede påstande om Guds vejledning og en fuldstændig mangel på et legitimt grundlag for at de er udvagt af Jehova.

" En overvældene mængde identitetsbeviser

 "Den trofaste og kloge træl" har en mængde beviser på sin identitet og myndighed. Nedenfor følger en ufuldstændig liste over bibelske og profetiske forbilleder på resten af Jesu Kristi salvede disciple siden det betydningsfulde år 1919." Vagttårnet 1 okt. 1981, s.19

I artiklen fra 1981 følger også en liste af 80 "profetiske forbilleder" som læseren skal tro på er forgængere til vor dages trofaste træl. I denne liste opsumeres bibelske hændelser som "Noas hustru" " de engle der blev sent til Lot" og " de aks der blev liggende tilbage efter indhøstningen" . Kan disse bibelske hændelser, helt alvorligt blive betragtet som bevis for VTSs ledelse har repræsenteret trællen siden 1919?

Det styrende Råd påstår også at, eftersom Jesus udvalgte dem. Må Det styrende Råd også være troværdig.

"Kristus bruger Det styrende Råd til at bringe oplysninger om opfyldelsen af Bibelens profetier og til i rette tid at give vejledning om hvordan man anvender bibelske principper i sin hverdag. Denne åndlige føde distribueres gennem Jehovas Vidners lokale menigeheder.(Es. 43:10;Gal. 6:16) På Bibelens tid var en pålidelig træl, eller husholder, ansvarlig for at tage sig af husstanden. På samme måde har den trofaste og kloge træl fået ansvaret at tage sig af troens husstand" bogen - Organiseret til at gøre Jehovas vilje, s.18-19

Dette er cirkel tænkning, fordi det " trællen" i bund og grund siger er: vi fortæller dig at Jesus stoler på os, derfor kan du stole på os. 

Ironien i citatet ovenover er at Vagttårnet 15. juli, 2013, s.22-25 forklares der at den kloge træl ikke er udnævnt til at forvalte alle jesu egendele i 1919, trællen blev kun udvalt til at forvalte husstanden, at forvaltningen over alle jesu egendele først ville ske efter den store trængsel. Dermed "forsvinder" kravet for at Den trofaste og kloge træl kan forlange fuld tillid.

En anden argument, er at modne kristne vil forstå at VTS er ledet af Jehova, med overlegne doktriner, det kærlige broderskab og vækst af antallet af medlemmer.

" De som er vokset til kristen modenhed har gennem Bibelen ig den tydelige tilkendegivelse af Jehovas gunst mod sin trofaste og kloge træl lært at forstå og værdsætte af jehova handler med sit folk som en organisation og at hans ånd virker i forening med denne organisation.(Matt.24:45-47)" Vagttårnet 1.aug 1958,s.357-358

" Den rigdom af åndelig føde og de forbavsende detaljer vedrørende jehovas hensigter som er blevet åbenbaret for Jehovas salvede vidner, er tydeligt vidnesbyrd om at det er dem Jesus talte om da han forudsagde at Jehova i de sidste dage grasvis ville åbenbare sine sandheder gennem en trofast og klog tjener." Vagtårnet 15. sept. 1964, s. 416

Er det at erklære sig selv til " den trofaste og kloge træl " bevis i sig selv? Alle religioner mener at de har opbakning i deres religiøse skrifter, at netop de har Guds opbakning og velsignelse.

Det styrende Råd har ikke vist principfasthed, ændringer af doktriner er reglen, ikke undtagelsen. Deres profetier om verdens ende, er alle fejlslået. Ingen mirakler.Der er ingen beviser på at de er Guds talsmænd eller brugt af Gud.

                                    Hvem er så denne "træl"

 VTS gør en lignelse til en profeti

Jesus fortæller en historie om en trofast træl, historien har til formål at fremme en god opførsel hos sine følgere. jesus profeterede ikke om en gruppe ledere 2000 år ud i fremtiden.

Ved nærmere undersøgelse bliver det klart at lignelsen referere til Josef i 1. Mosebog. Det er også den forståelse af dem der lyttede til Jesus ville have.

 1. Moseb. 39:4-6 " Potifar syntes bedre og bedre om Josef, og han udnævnte ham til sin personlige tjener. Han gav ham ansvaret for sit hus og for alt hvad han ejede. Fra det øjeblik velsignede Jehova egypteren hus på grund af Josef, og Jehova velsignede alt hvad han havde i huset og på marken. Efterhånden overlod Potifar alt han havde, til Josef, og han bekymrede sig ikke om andet end den mad han spiste."

Josef var altså Potifars tjener og senere Faraos tjener. Josef er beskrevet i både det gamle og nye testamente som en trofast, klog tjener, udnævnt til at bestemme over alle sin herres ejendele, til sidst at have ansvaret for ægyptens fødevarelagre under de 7 års sult.

  * Tjener - 1.Moseb. 39:17,19; 41:12

  * Diskret og klog -- 1. Moseb. 41:33,39; Salm. 105:21-22,39 ; Apg. 7:10

  * Udnævnt til at have ansvaret for alle ejendelene -1.Moseb. 39:4-5; Apg. 7:10

  * Sørger for mad i rette tid -- 1.Moseb. 41:53-57

Lignelsen i Lukas 12:42-46 er i historien og ordvalg tæt op af historien om Josef. Potifar er ikke tilstede og josef undgår trofast Potifars hustru tilnærmelser " indtil hans herre kom hjem" (1.Moseb.39:16) på samme måde er trællen i Lukas 12:43 velsignet når han bliver set i at gøre det rigtige når " hans herre ser at han er i gang med det når han kommer" !

Generetl er lignelsen påtænkt at kunne være til gav for alle, særligt dem der har ansvars poster, som også er kristendommens forståelse af denne historie.

" Nogle mener at jesus med udtrykket "træl" sigter til præster eller ordets tjener eller deres tilsynshverv, eftersom det er deres opgave at sørge for menighedens åndelige behov. " Når han kommer" skulle så været enten når Kristus kommer igen eller når den enkelte præst eller ordets tjener dør. Efter denne opfattelse skal lignelsen altså anspore præster eller ordets tjener til at sørge godt for det de har fået betroet." Vagttårnet 1.okt. 1981,s.16

" Hvem er så denne trofaste og kloge træl"....? meningen med det spørgsmål er at fremme god moral som ses hos Josef, dermed også hos dem der følger Jesus. Men VTS har misbrugt denne lignelse til at etablere sin egen autoritet. En lignelsen der er ment som en motivation til dem i myndighed stillinger at bruge deres stilling på en kærlig måde. Blev vendt af VTS til en profeti og brugt som tilladelse for en lille gruppe ledere at få total magt.

                          Udviklingen hos Vagttårnsselskabet

Ikke alene misbruger VTS  denne lignelse, det har også været inkonsekvent, idet man har anvendt en række forudfattet forestillinger, for at komme frem til en række fortolkninger, om hvem der udgør den trofaste og kloge træl, det fremhæves af de mange ændringer denne lære har gennemgået.

Oprindeligt, mente Russell at trællen var et billede på hele Kristi legme. Den lille skare af 144.000 personer som skulle herske i himmelen.

"" Hvem er denne trofaste og kloge træl, som Herren har sat over sin husholdning" at give mad i rette tid? Er det ikke den " lille skare" af indviede tjenere, som trofast udføre deres betroede hverv- Kristi legem - er ikke hele legemet individuelt og samlet igang med at give mad i rette tid til troens husholdning - den store skare af troende" Zions Watch Tower Okt/Nov, 1881,s.5 (oversat fra engelsk)

 Senere, blev forståelsen om  trællen brugt om én person. Pastor Russell.( Denne forståelse blev oprindeligt foreslået af Russells kone i et brev, dateret 1895. Se Zion´s Watch Tower 15 jul. 1906, s.215-215 for det originale brev) Man mente at Russell var udvalgt til at være trællen, som var sat over husholdningen (Jesu sande tilhængere) kort før Jesu anden tilbage komst.

" I vores undersøgelse af skrifterne, ser det ud til at vi har betragtet termen " den træl" at det synes at ånden fejlagtigt sagde " den træl" men i virkeligheden mente trælle (flertal) og vi tillagde det alle Guds sande trælle ...... modsigelsen fremmes af Herrens ord klart mener og adskiller mellem hans "husholdning" (hans trofaste folk generalt) , "med trælle" (flertal) og "den træl" specielt indikere som Herrens tjener som fortolker sandheden som føde for sine "med trælle" og "husholdningen" Zion´s Watch Tower 1. marts, 1896,s.47,48 ( oversat fra engelsk)

" Hvor meget vi end prøver at anvende denne forståelse på Herrens folk som skare, men det vil stadigt forblive, at de forskellige angivne elementer ikke vil passe til en skare af individer. For eksempel i det 42. vers, i den almene bibel, er det gengivet den trofaste bestyre, mens den reviderede udgave én trofast bestyrer, som om en bestemt var ment og ordet ikke er ment utvetydigt som éntal. Vender vi os til den græske tekst bliver også der lagt vægt på den dobbelte form -- en trofast, en trofast bestyrer... på tidspunktet for lignelsens opfyldelse vil Herren udpege en tjener i husholdningen til at bringe disse sager til alle opmærksomhed ,og at visse ansvarsområder ville hvile på én sådan , der respektere modtagelsen af disse pligter" Zion´s Watch Tower 15.april, 1904, s.125 (oversat fra engelsk)

" Tusinder af læsere af Pastor Russels udgivelser tror at han udfyldte rollen som " den trofaste og kloge træl" og hans arbejde blev givet til husholdningen af troende og mad i rette tid. Hans diskretion og ydmyghed forhindrede ham i offentlig at gøre krav på denne titel. Men han indrømmede denne position i private samtaler" Zion´s Watch 1.dec, 1916, s. 356 ( oversat fra engelsk)

 Selv efter Russells død i 1916, blev han anset for at være den trofaste og kloge træl.

VAGTTÅRNS SELSKABET uden tøven proklamere at Broder Russell er " den trofaste og kloge træl." Han leverede trofast budskabet, endte sin gerning og er gået hinsides, til hans belønning. Gennem ham, gav Herren kirken det budskab der er så vigtigt for enhver af os i denne høst tid og vinde den gloværdige pris" Zion´s Watch Tower 1. marts,1917 s. 67 ( oversat fra engelsk)

Ved Russells død, blev det nødvendigt med en ny forståelse. I1917 brouhchuren - The Parable of the Penny, bliver Rutherford beskrevet som bestyrer og dermed erstatter Russell.

" Sagde til sin bestyrer.-- Broder J.F. Rutherford, præsident, bestyrer af the Watch Tower Bibel and Tract Society efter Pastor Russells død, og valgt til posten i harmoni med Russells vilje." s.2 ( oversat fra engelsk)

I 1926 genfortolkede Rutherford forståelsen af den trofaste træl fra én person til én gruppe personer. Fortolkningen omfattede, at trællen/tjeneren nu omfattede Jesus og de 144.000.

" At se Jehovas tjener er Kristus, og Kristus udgør Jesus og de trofaste medlemmer af hans legem. Vi ser det som beretteligt at bruge termen " tjener" om Jesus Kristus alene eller Jesus Kristus og medlemmerne af hans legem som én; Nogle gange kun betegnende medlemmerne af kristi legem her på jorden. Vagttårnet 15. feb. 1927,s.53 ( oversat fra engelsk)

Med tiden blev Jesu ikke set  som at have nogen rolle som den trofaste tjener, igen blev det en lille skare. Forfinelserne af forståelsen resulterede i en complex doktrin. Med denne ene træl beskrevet som en skare af mennesker som gav åndeligt mad til den samme skare ! I årtier blev det lært at trællen og tjenestefolkene var begge af samme skare. De 144.000 salvede var trællen som hele, men individuelt var de samme 144.000 tjenestefolkene som gruppen herskede over. Den trofaste og kloge træl blev til 144.000 samlet og tjenestefolkene blev de 144.000 som individer. De 144.000 gav åndelig mad til de 144.000. Alle Jehovas vidner og ikke-vidner blev ikke direkte nævnt i denne lignelse. En forklaring blev givet i følgende  Vagttårns artikel.

"Hvis alle de salvede kristne som gruppe betragtet, uanset hvor de befinder sig på jorden, udgør trælleskaren, hvem er da ´tjenestefolkene´ ? Det er de samme salvede, men set under en anden synsvinkel, nemlig som enkeltpersoner. Som enkeltpersoner vil de udgøre enter ´trællen´ eller  tjenestefolkene´, alt afhængigt af om de fordeler den åndelige føde eller indtager den. Det kan illustreres med et eksempel: Som anført i Anden Petersbrev 3:15,16 henviser apostlen Peter til Paulus´ breve. Når Peter læste disse breve ville han være en af tjenestefolkene der nød gavn af den åndelige føde Paulus tilvejebragte som en repræsentant for trælleskaren." Vagttårnet 15.maj. 1995, s. 16

Ikke kun er læren bizar og unødvendig forvirrende. men VTS fungere i virkeligheden ikke på den måde. Hovedparten af de 144.000 giver ikke åndelig mad til de andre får. De har heller ikke andel i udviklingen af VTS doktriner, regler eller organisatoriske forhold. Kun det Styrende Råd afgør hvilken åndelig mad der gives til de andre får.

Meget få af de salvede vidner i dag, har skrevet nogen artikel til Vagttårns bladet eller udvikling af doktriner og procedure. I nyere tid bliver de fleste artikler skrevet af de andre får (ikke salvede 144.000) og godkendt af det Styrende Råd.

" skribenter der bruges skal være dedikeret, døbte brødre eller søstre med et godt forhold til deres lokale menighed og med gode skrive evner. De bør være eksemplarisk, diskret, ikke fristet til at tale med andre om deres skrive aktiviteter........... 5 FORBEREDELSE AF MATRIALE: Emner artiklen skal omhandler er meget varierende. Artikler der omhandler åndelige emner, disse bør skrives af brødre. " Branch Organization Manual s.24 24-1 para.4 (oversat fra engelsk)

SIden grundlæggelsen af det Styrende Råd har antallet af medlemmer været fra 7 til 18 salvede mænd. Når VTS siger at man skal følge " den trofaste og kloge træl" vil hovedparten af Jehovas vidner forstå at de skal følge det Styrende Råds regler, eftersom disse personer styre organisationen.

Fra 2009 indrømmede VTS åbent at det Styrende Råd ledere repræsentere trællen og begyndte at nedtone vigtigheden af de andre salvede. Læg mærke til citaterne fra Vagttårnet 15 juni. 2009:

" De der virkelig har fået denne salvelse, har ikke krav på at man viser dem en særlig opmærksomhed. De mener ikke at deres salvelse betyder at de har fået en ganske særlig indsigt der overgår den som nogle af de erfarne medlemmer af ´den store skare´ har s.23

" I dag reprænsentere Det Styrende Råd den trofaste og kloge trælleskare. billede s.23

" Er alle de salvede på jorden en del af et globalt netværk der på en eller anden måde er med til at åbenbare nye åndelige sandheder? Nej. Selvom trælleskaren som et sammensat legem har det ansvaret at forsyne den åndelige husstand med åndelig føde, har dens medlemmer ikke alle det samme ansvar eller de samme opgaver." s.24

" På samme måde har et lille antal salvede i dag det ansvaret at repræsentere trælleskaren. De udgør Jehovas vidners Styende Råd." s.24

Det samme synspunkt blev der givet udtryk for i 2010

" Ville alle de salvede kristne " stråle" ? I en vis forstand ja, for alle de kristne ville være med til at forkynde, gøre disciple og opbygge hinanden ved møderne. De salvede kristne ville være eksempler.( Zak.8:23)  Desuden ville der i endens tid blive åbenbaret dybe åndelige sandheder. Den selv samme profeti af Daniel ville for eksempel være ´forseglet´ indtil endens tid.(Dan. 12:9) Hvordan og gennem hvem ville ånden ransage disse "dybder".?

"Når tiden er inde til at der skal kastes lys over en sandhed i vor tid, hjælper den hellige ånd ansvarlige brødre som tilhører " den trofaste og kloge træl" på Jehovas Vidners hovedkontor, til at forstå dybe åndelige sandheder som man ikke tidligere har haft klarhed over (Matt.24:45;1.Kor.2:13) Det Styrende Råd som hele ser og overvejer de korrigerede forklaringer. (Apg.15:6) Det de har fået forståelse af, offentliggøres til gavn for alle." Vagttårnet 15.jul.2010,s.22,23

"De salvede og deres medarbejdere, de "andre får", forstår og anerkender at de ved at følge Det Styrende Råd i vor tid i realiteten følger deres fører og leder, Jesus Kristus." Vagttårnet 15.sept.2010,s.23

" I sin egenskab af overhoved for den kristne menighed har Kristus brugt denne " trofaste og kloge træl" til at varetage sit riges interesser på jorden. Han har sørget for at de salvede "tjenestefolk" og deres medarbejdere, de "andre får", bliver ledet af det styrende råd." Vagttårnet 15.sept.2010,s.26

I 2011 blev det påstået, at det ikke var nødvendigt at vide hvem de salvede er.

 " for eksempel en persons tidligere religiøse opfattelse eller måske en mental eller følelsesmæssig uligevægt---- kan få nogle til fejlagtigt at antage at de har det himmelske håb. Vi har derfor ikke mulighed for at vide nøjagtigt hvor mange salvede der er på jorden, og det behøver vi heller ikke." Vagttårnet 15. aug. 2011, s.22

Selv da det blev bekræftet at det er detStyrende Råd der styre resten af de salvede. Blev det ikke forklaret hvordan denne rest af salvede stod og hvordan de blev brugt som en del af trællen. Hele idéen om at alle de salvede er trællen faldt fra hinanden med antydninger om at de salvede som hele, ikke var vigtigt. Det blev klart at kun det Styrende Råd havde indflydelse på at "give åndelig mad i rette tid". Styre organisationen og anse dem selv som de alene repræsenterede trællen.

Dette blev bekræftet ved årsmødet 6.okt. 2012. informationen blev lagt ud på jw.org nov.2012 og første gang i Vagttårns bladet d. 15. juli. 2013.

" De vidnesbyrd vi ser, peger på følgende konklusion:"Den trofaste og kloge træl"  Blev sat over Jesu "tjenestefolk" i 1919. Denne træl er den lille gruppe af salvede brødre som tjener ved vores hovedkontor under Kristi nærværelse, og som er direkte inddraget i at tilberede og uddele åndelig mad. Når medlemmerne af denne gruppe arbejder sammen som Det Styrende Råd, udgør de " den trofaste og kloge træl"" jw.org (10.nov.2012) rapport for årsmødet.

" I harmoni med det mønster Jesus fulgte ved at sørge for mad til mange gennem nogle få, udgøres denne træl af en lille gruppe salvede brødre der er direkte involveret i at tilberede og uddele åndelig føde under Kristi nærværelse. I de sidste dage har de salvede brødre der udgør den trofaste træl, tjent sammen på hovedkontoret. I de senere årtier har denne træl været identisk med Jehovas Vidners Styrende Råd. Men selvom trællen altså består af flere personer, skal man lægge mærke til at den i Jesu illustration om tales som én træl. I overenstemmmelse med dette træffer Det Styende Råd sine beslutninger i fællsskab" Vagttårnet 15.juli.2013, s.21-22

Én interessant vinkel ved denne lære er at trællen repræsenteres af det Styrende Råd, men når de arbejder som gruppe, bliver det beskrevet som ´ bestående af flere personer´.

Kilde: jw.org

Kilde: jw.org

Det interessante ved denne nye lære, er at i Vagtårnet fra 1. marts 1981, beskrives denne lære, at det kun er lederne der repræsentere trællen, er bedragerisk og fra modstandere, med andre ord frafalden lære.

" Jehovas Vidner forstår det sådan at denne "træl" består af alle de salvede kristne på jorden som gruppe betragtet på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af de 1900 år siden Pinsedagen. ´ Tjenestefolkene´ er følgelig disse Kristi disciple som enkeltpersoner".

Nogle læsere synes måske at denne opfattelse er lidt for sekterisk, eller de gør måske indvendinger mod den tanke at ´trællen og tjenestefolkene´ repræsentere de samme mennesker, i det ene tilfælde undet ét og i det andet tilfælde som enkeltpersoner. De peger måske på at ikke alle Kristi salvede disciple er med til at tilvejebringe åndelig føde, og siger at ´trællen´ derfor kun kan være et billede på de ledene, og at ´ tjenestefolkene´ må være dem de betjener i menighederne.

Der er ingen grund til at forsøge at tvinge en bestemt fortolkning af lignelsen igennem. Selvbedrag gavner intet men er tværtimod skadeligt i åndelig henseende. Vi må derfor vende os til Bibelen for at få den rette forståelse. Og hvad finder vi da? ........... Vi ser således at der er et klart bibelsk grundlag for at sige at alle Kristi Jesu salvede disciple udgør Guds "tjener", og Jesus er denne ´tjeners´ Herre."  Vagttårnet 1.okt.1981, s. 17-18

 Konsekvensen er at læren fra 2012, at -det styrende Råd alene reprænsentere trællen.Blev beskrevet i Vagtårnet 1981 som en frafalden lære.

 Man må undre sig, hvis Gud udvalgte det styrende Råd til at give åndelig mad siden 1919. Hvorfor tog det så det styrende Råd 100 år at finde frem til sandheden om denne doktrin?. Hvordan kan nogen være overbevist om at Jesus bruger disse mænd til at udbrede sit ord, når de aktivt lærte imod den samme doktrin, som de i dag fremlægger som sandt?. 

                                                     Lære indført i 2012 

VTSs års møde blev der præsenteret en ny lære, som blev opsumeret se. web side. http://www.jw.org/en/news/events-activities/annual-meeting-report-2012

 " Hvem er egenligt den trofaste og kloge træl"

 Jesus hentydede ikke til en bestemt person, men til en kollektiv " træl" -- en gruppe der skulle arbejde sammen som en enhed. Ifølge Jesus ville trællen (1) få den opgave at føre tilsyn med Herrens "tjenestefolk" og (2) give tjenestefolkene åndelig "mad i rette tid". 

Fra 1919 og fren har der hele tiden været en lille gruppe af salvede kristne på Jehovas vidners hovedkontor. Disse brødre har ført tilsyn med det verdensomspændende forkyndelsesarbejde, og de har været direkte inddraget i at tilberede og fordele den åndelige mad. I de seneste år har denne gruppe stort set identisk med Jehovas Vidners Styrende Råd.

De vindesbyrd vi ser, peger  på følgende konklusion: " Den trofaste og kloge træl" blev sat over Jesu "tjenestefolk" i 1919. Denne træl er den lille gruppe af salvede brødre som tjener ved vores hovedkontor under Kristi nærværelse, og som er direkte inddraget i at tilberede og uddele den åndelige mad. Når medlemmer af denne gruppe arbejder sammen som Det Styrende Råd, udgør de " den trofaste og kloge træl".

Hvem er ´tjenestefolkene´?

Jesus sagde at hans "tjenestefolk" ville få " mad i rette tid". Alle sande disciple af Jesus får mad af "den trofaste og kloge træl". Derfor er det alle Kristi disciple der høre til hans "tjenestefolk" -- både de salvede kristne som enkeltpersoner og de der hører til ´de andre får´ ---johs 10:16

Da taleren havde forklaret denne del af Jesu profeti, brød tilhørerne ud i lange klapsalver. Flere af dem udtrykte bagefter hvor taknemlige de var for at Jesus regner dem blandt sine "tjenestefolk""

 Vagttårnet 15. juli,2013,s. 20-25 bliver den nye lære forklaret i detaljer. Medfølgende en række nye forståelser af Matt. 24:45-47.

"Den trofaste og kloge træl": En lille gruppe salvede brødre der er direkte involveret i at tilberede og uddele åndelig føde under Kristi nærværelse. I dag udgør disse salvede brødre Det Styrende Råd

´Tjenestefolkene´ : Alle dem der får mad, uanset om de hører til de salvede eller de andre får

´Sat over hans tjenestefolk´ : I 1919 udvalgte Jesus nogle kvalificerede salvede brødre til at være hans trofaste og kloge træl

Han vil sætte ham over alt hvad han ejer" : Denne udnævnelse vil de der udgør trællen, få når de modtager deres himmelske belønning. Sammen med de øvrige af de 144.000 vil de få del i Kristi udstrakte himmelske myndighed.

´Den onde træl´ : at den trofaste og kloge træl gav sig til at mishandle sine medtrælle

Opsumering af ændringerne on den trofaste og kloge træl 

kilde: jwfacts

kilde: jwfacts

                                                       Konsekvenserne 

VTS påstår at trællen er blevet givet al myndighed.

 " De faktiske begivenheder viser at han i året 1919 genoplivede disse hårdt trængte disciple og samlede dem til en forenet gruppe. Derpå udnævnte han dem til sin ´tjenerskare´ og satte dem over ´alt hvad han ejede´, det vil sige alle hans kongelige interesser på jorden" vagttårnet 15. feb. 1972, s. 85

Dette er ikke hvad intensionen i bibelen var. Bibelen siger at udnævnelsen over alle Herrens ting ville være efter at Herren vendte tilbage.

  Matt. 24:46,47 " Den træl er lykkelig hvis hans herre ser at han er i gang med det når han kommer! (Strong´s nr. 2064,  erchomai) Det siger jeg jer : Han vil give ham ansvaret for alt hvad han ejer."

Herren er ikke vendt tilbage, eftersom at mindehøjtiden først ophøre ved Herrens genkomst. Det betyder at trællen ikke er blevet udnævnt over alle Herrens ejendele.

1.Kor.11: 26 " Hver gang I spiser dette brød og drikker af dette bæger, forkynder I om Herrens død, lige indtil han kommer ( Strong´s nr 2064,  erchomai)

VTSs Ledere har  fortidligt taget kontrolen og konsolideret den kontrol. 2012-versionen af ​​doktrinen efterlader kristne uden ledelse i mellem år 33 e.v.t til 1919. Har hævet sig over og øget vigtighed af det Styrende Råd. Dette står i modsætning til Jesu lignelse, hvilket tyder på, at de ældste kun skal være hyrder for menigheden på dette tidspunkt.

Man ville forvente, at definitionen for et Jehovas vidner ville være en person, der tilbeder Jehova. Kendetegnet for at være etJehovas Vidne er ikke tilbedelse af Jehova, men snarere at følge den "trofaste og kloge træl." I et dømmende udvalg er det største spørgsmål ikke, om et vidne tror på Bibelen eller tilbeder Jehova, men om de tror, ​​at Gud bruger VTSs trofaste og kloge træl i vores tid. Hvis en person tror på Bibelen og Jehova, vil de stadig blive udstødt og set som frafalden, hvis de åbent erklære, at VTSs-lederne ikke repræsenterer Jehovas træl.

   Det Styrende Råd har formået at flytte opmærksomheden fra Jesus ved hjælp af deres doktrin, det betyder at Jesus kun er mellemmand for den lille hjort, at frelse kun kan opnås ved at være tilknytning til trællen.

"Han er mellemmanden mellem sin himmelske Fader, Jehova Gud, og det åndelige Israel, som kun består af 144.000 medlemmer" bogen- Fredsfyrsten, 1986, s. 10-11

" Eftersom Jesus viste at han ville købe disse salvede disciple med sit eget blod, var det meget passende at han omtalte dem kollektivt som sin træl." Vagttårnet 1.maj, 1993,s.16-17

" For at bevare forholdet til ´Gud, vor frelser,´ må ´den store skare´ forblive en enhed sammen med resten af de åndelige israelitter." Vagttårnet 15.feb. 1980, s. 22 

   Istedet for at have opmærksomheden på Jesus, har Det Styrende Råd misbrugt lignelsen om den trofaste og kloge træl til at få al opmærksomheden rettet mod dem selv. Ved at indsætte dem som en autoritet eller mellemmand i mellem Jesus og hans følgere.

kilde: Vagttårnet 15. dec. 1971 s. 749 engelsk udgave

kilde: Vagttårnet 15. dec. 1971 s. 749 engelsk udgave

Vagttårnet 15.april. 2013 er Jesus ikke med i billedet der viser den herakiske struktur VTS er opbygget efter. Der er ingen henvisninger til Jesus eller de salvede, ej heller er det styrende Råd adskilt fra den trofaste og kloge træl.Men istedet er det direkte fra Jehova til det styrende Råd, Afdelingskontorernes udvalg, Rejsende tilsynmænd, Ældste, Menighederne og Individuelle forkyndere

vagttårnet 15. april, 2013, s.29

vagttårnet 15. april, 2013, s.29

Noget usædvanligt for en kristen religion, har VTS valgt denne opstilling, hvor Jesus ikke med overhoved, men det styrende Råd er under Jehova. Billedet trækker på den himmelske ildvogn fra Ezekiel kapt. 1 som grundlag for den himmelske del af VTS. Der ingen grund til at de ikke kunne have brugt Daniel kapt. 7 som den samme Vagttårns artikkel henviser til. Det kapt. har Jehovas trone på hjul ved siden af menneskesønnen. VTS kunne passende have inkluderet Jesus som en del af organisations strukturen. Jesus må være den vigtigste del af en kristen organisation.

Det styrende Råd har brugt læren om trællen til at påstå, at uden dem er Bibelen over vor forstand.

  " Vi kan ikke opnå et godt forhold til Jehova hvis vi ignorere dem Jesus har udnævnt til at tage sig af hans ejendele. Uden hjælp fra "den trofaste og kloge træl" vil vi ikke kunne forstå vigtigheden af det vi læser i guds ord eller vide hvordan vil skulle bruge " Undersøg daglig skrifterne 4.mart, 2012 (oversat fra engelsk)

 " Alle der ønsker at forstå Bibelen må indse at "Guds alsidige visdom" kun kan blive kendt gennem Jehovas meddelelseskanal, den trofaste og kloge træl." Vagttårnet 1.okt. 1994, s. 8

 " Vi har også muligheden for at vise kærlighed til de brødre der fører an i menigheden eller inden for Jehovas verdensomspændende synlige organisation. Dette indebære at vi er loyale over for " den trofaste og kloge træl"(Matt. 24: 45-47) Det er en kendsgerning at uanset hvor meget vi har læst i Bibelen, ville vi aldrig have lært sandheden at kende på egen hånd. Vi ville aldrig have fundet frem til sandheden om Jehova, hans hensigter og egenskaber, til betydningen og vigtigheden af hans navn, Riget, Jesu genløsning og forskellen mellem Guds organisation og Satans, eller fundet ud af hvorfor Gud har tilladt ondskaben." Vagttårnet  1.dec. 1990, s. 18-19

" Bibelen er således skrevet til en organisation, den kristne menighed; den tilhøre ikke enkeltpersoner, uanset hvor oprigtigt de tror de kan fortolke Bibelen. Af den grund kan Bibelen ikke forstås på rette måde uden at man har Jehovas synlige organisation i tanke." Vagttårnet 15.jan. 1968,s.31

 Bibelen er blevet til for at give mennesker viden om Guds krav. Har VTS beriget ellet oplyst mennesker mere end Jesu ord kan? Er det ikke snare det, at når VTS har talt udover det der står skrevet i Bibelen, har fejlet og senere måtte ændre deres lære såsom:

  * fejlslået profetier

  * mærkelige medicinsk rådgivning, at vaccination og organtransplantation er ukristen

  * en løbene ændringer i læren om blod

Ved at gå udover hvad der står i Bibelen omkring udstødelse. Med denne lære har Trællen så ikke skabt en handlemåde der har traumatiske konsekvenser for tusinder af mennesker, splittelse af familier i årtier.

Når en gruppe mænd påberåber sig særlig vejledning fra Gud som Hans særlige repræsentanter.  Er der risiko for at de har magt over andre som de ikke har ret til. Der leder til katastrofale hændelser for medlemmerne. Kristne gør sig selv en tjeneste ved at huske Bibelens advarsel om at følge mennesker og huske hvem deres ledere i virkeligheden er. 

  " Sæt ikke jeres lid til fyrster eller til en menneskesøn, som ikke kan frelse nogen" Salm. 146: 3

 " Men jeg ønsker at I skal vide at enhver mands hoved er Kristus og en kvindes hoved er manden. Og Kristus´ hoved er Gud." 1. Kor.11:3

   Relaterede emner om den trofaste og kloge træl

   *  1919 -- udledt hvordan 

   *  en organisation nødvendig ( under opbygning)

   *  har der altid været Jehovas vidner ( under opbygning)

Del siden