Ændringer i Generationslæren

” Jeg skal sige jer at denne generation afgjort ikke vil forsvinde før alt dette sker ” Matt.24:34

  VTS har fremført 6 forskellige og modsigende forklaringer på ” denne generation”. Mange vidner har taget vigtige beslutninger i deres liv ud fra den forståelse, at Harmagedon ville indtræffe inden alle dem, som er født inden 1914 ville være døde. Kan en organisation, som har så alvorlige fejl i deres fortolkninger med rette sige, at de alene er vejledt af Gud?

kilde: Sandenheden der føre til evigt liv, s.95

kilde: Sandenheden der føre til evigt liv, s.95

En af hovedårsagerne for den vækst, som Jehovas Vidner har oplevet, skyldes løftet om, at verdens ende ville ske i nærmeste fremtid. Jo kortere tid man forventede der var, jo, større var væksten. Det ses især i årene op til 1914, 1925 og 1975, hvor væksten var helt oppe på 20%. Når der i perioder ikke var et årstal at se hen imod, blev idéen om, at ”denne generation ikke ville forsvinde”, brugt til at opdyrke følelsen af, at det haster, for der er kun kort tid tilbage. Ser man tilbage, er det bemærkelsesværdigt at se alle de ændringer, som læren om ”generationen” har gennemgået, for at hvert årti i det 20. årh. skulle være det årti, hvor Harmagedon ville indtræffe.

   I flere årtier, blev det direkte påstået, at Harmagedon ville indtræffe, men de mennesker, som var født før 1914,  stadig er i live.

kilde: Du kan opnå evigt liv i et paradis på jord (1982),s. 154

kilde: Du kan opnå evigt liv i et paradis på jord (1982),s. 154

Ved årsmødet 2010, præsenterede John Barr en ny forståelse af generationen. Den 97-årige Barr var et godt valg til at holde talen, eftersom han var den sidste af medlemmerne i det Styrende Råd, som var født før 1914. Han forklarede, at Generationen nu også indkluderede 2 grupper, hvis livslængde havde ”overlappet” hinanden siden 1914.

  ” John Barr …...“ To gange læste han denne kommentar: „Jesus mente åbenbart, at de salvede, der så tegnet, da det begyndte at vise sig i 1914, for en tid ville leve samtidig med andre salvede, som ville opleve begyndelsen af den store trængsel.“ Vi kender ikke den nøjagtige længde af „denne generation“, men den indbefatter disse to grupper, hvis liv overlapper hinanden. Selvom de salvede har forskellig alder, lever de to grupper, der udgør generationen samtidig i en del af de sidste dage. Hvor er det trøstende at vide, at de yngre salvede, som lever samtidig med de ældre salvede, der så tegnet da det begyndte at vise sig i 1914, ikke vil dø før den store trængsel begynder!” Vagttårnet studieudgaven 15.juni,2010,s.5

   Hvis det er rigtigt, at en generation inkludere et ”overlap” i året 1914, hvorfor tillod Jehova, at VTS i årtier lærte, at generationen ville ende med en persons levetid, som var født før 1914? Hvorfor tillade at introducere flere nye og modsigende lærer siden 1935? Det må være et tydeligt bevis på, at VTSs lære ikke stammer fra Gud.

   Der er ingen bibelsk støtte i fortolkningen af, at en generation hentyder til to overlappende grupper, andet end ønsketænkning og et behov for at genopfinde 1914 læren, så den forsat er relevant. Kan der gives nogen troværdighed til denne fortolkning? Den følgende oversigt af historien om de modstridende generationslære viser, at der ikke kan være nogen tvivl om, at denne lære hverken er inspireret af hellig ånden eller er bibelsk begrundet.

VTS`s forståelse af ”denne generation” har undergået konstante forandringer igennem hele VTS`s historie; både når det gælder hvem det henviser til og tidsperioden. Det er et klassisk eksempel på, at VTS har tolket for meget ind i teksten (Eisegesis) end teksten giver grundlag for – fremme en forståelse, som ikke findes eller eksistere. Med fire forskellige, hinanden modsigende og sommetider vende tilbage til tidligere lære mellem 1995 og 2010, dette ugyldiggør alle grunde til at tro på VTS undskyldning for ændringerne er at ”lyset bliver større”

    Da Jesus begyndte at herske i himmelen i 1914 er et nøglepunkt i VTS teologi og grundlaget for mange andre doktriner. Uset og indtil nu uden bevis forventer Vidner at se beviser i deres egen levetid, ved at Harmagedon indtræffer-- denne opfattelse baseres på den generationslære, at de som blev født før 1914 aldrig ville dø.

  ”Nedtællingen, der nu har stået på i omkring 6000 år, nærmer sig nul. Afslutningen er så nær at de der levede i 1914 og som nu er højt oppe i årene, ikke vil forsvinde helt fra skuepladsen før de spændende begivenheder, der vil hævde Jehovas suverænitet, finder sted.” Overlev- til liv på en ny jord (su), 1984,s.184

  ”De første medlemmer af denne skare er nu oppe i tresserne eller halvfjerdserne eller endnu ældre. Jehova tillod ikke at indsamlingen af denne skare begyndte for tidligt. ’Den store skare’, deriblandt mange af dens oprindelige medlemmer, vil overleve trængselen.” Overlev- til liv på en ny jord (su), 1984,s.185

    ”Hvis alle disse ting skal indtræffe inden for et enkelt slægtled, må nogle af dem der oplevede det der skete i 1914, da „afslutningen på tingenes ordning“ begyndte, stadig være i live når perioden udløber og ’den store trængsel’ kommer. De der husker begivenhederne i 1914 er ved at være oppe i årene nu. Mange af dem er allerede døde. Men før „denne slægt“ forgår, før de alle er borte, forsikrer Jesus, vil den onde tingenes ordning blive ødelagt.” Fred og Sikkerhed(tp73),1973,s.87

”Før de sidste mennesker af den generation der levede i 1914 er afgået ved døden, vil alle de ting der er forudsagt finde sted, deriblandt ’den store trængsel’ som vil gøre ende på den nuværende onde verden.” Lad os ræsonnere ud fra skrifterne(rs) 1991,s.438

”Mange andre ting, som vi har set udvikle sig siden året 1914. Den generation, der oplevede begyndelsen til disse ting, vil opleve enden derpå i Harmagedon.” Vagttårnet 15.marts, 1953,s.93

Den logiske forklaring er, at ”generationen” referere til en gruppe og VTS udtaler. at det er i den almindelige forståelse af generation.

  ”Det, der egentlig menes med disse ord, er uden tvivl den tid, der strækker sig over en „generation“ i almindelig forstand, (som i Markus 8:12 og Apostlenes Gerninger 13:36, NW) eller hentyder til dem, der lever i en bestemt tidsperiode.” Vagttårnet 1.okt.1951,s.298

    Da denne forståelse blev ændret i 1995 med en artikel, som forklarede, at en generation kunne strække sig over flere levetider. Mange vidner så dette som en indikation på, at det Styrende Råd havde mistet troen og ikke længere var sikre på ,at Harmagedon var lige om hjørnet. Siden 1995 har vækstraten hos Jehovas Vidner været stærkt faldene. I 2010 ændres læren tilbage til den holdning, at enden vil komme indenfor 2 overlappende levetider. Men denne tilbagevenden gjorde kun lidt i at vende den faldene vækstrate, eftersom den er dårlig til at give en overbevisende fortolkning, ingen umiddelbar dato for Harmagedon.

Hvem er generationen

   VTS har vekslet imellem en positiv generations forståelse, hvor generationen forstås at være de Salvede eller har haft en negativ forståelse af generationen, hvor den gælder for verdslige samtidige. VTS har også skiftet imellem, om perioden var en uspecificeret tidsperiode eller en bestemt tidsperiode. Kort sammenfattet, har ændringerne været som følger:

1897- En gruppe af samtidige(verdslige) mennesker

” ..at Herren brugte et helt andet græsk Ord: genea, som ikke betyder Race, men Generation (Slægtled). Andre Steder, hvor dette græske Ord er brugt, beviser, at det ikke bruges i Betydningen Race, men om folk, som lever samtidigt......Med andre Ord: De omtalte Tegn finder Sted inden for én Slægtledsperiode ved Tidsalderens Slutning.” Studier i skriften, bind 4,1897,Magdeburg, Tyskland, 1926, s.377-378

1927- De Salvede

”Den uimodståelige konklusion er derfor at Jesus hentyder til den nye skabelse[de salvede] da han sagde: At denne generation ikke skulle forsvinde før alle disse ting er opfyldt. Dette ville derfor være en stærk indikator at nogle medlemmer af den nye skabelse vil være på jorden ved Harmagedon.” Vagttårnet 15.feb.1927,s.62 (oversat fra engelsk)

 1951- En bestemt tidsperiode fra 1914 tillagt samtidens(verdslige) mennesker

   ”Det, der egentlig menes med disse ord, er uden tvivl den tid, der strækker sig over en „generation“ i almindelig forstand, (som i Markus 8:12 og Apostlenes Gerninger 13:36, NW) eller hentyder til dem, der lever i en bestemt tidsperiode. Alle dommene skulle således ramme „denne generation“. (Matt. 23:36, NW) Dette betyder derfor, at den generation, der lever fra 1914, ikke skal forgå, førend alt er opfyldt under store trængsler.” Vagttårnet 1.okt. 1951,s.298

 1995- En gruppe af samtidige(verdslige) mennesker

” Jesus brugte her udtrykket „denne generation“ på nøjagtig samme måde som han altid havde gjort, nemlig om datidens folkemasser og deres „blinde vejledere“ der tilsammen udgjorde den jødiske nation.......... Når Jesus brugte udtrykket „generation“ var det ikke som en målestok for længden af et tidsrum, men han brugte det først og fremmest om de mennesker der levede samtidigt i en bestemt historisk periode og det der specielt kendetegnede dem.” Vagttårnet 1.nov.1995,s. 14,17-18

2008- De Salvede

  ”Som skare betragtet udgør disse salvede den nutidige „generation“ af samtidige som ikke vil forsvinde „før alt dette sker“. Det tyder på at nogle som er Kristi salvede brødre, stadig vil være i live på jorden når den forudsagte store trængsel begynder.” Vagttårnet studieudgave15.april,2008,s.24

2010 – En bestemt tidsperiode fra 1914 som hentyder til de Salvede

   ”Hvordan skal vi da forstå Jesu ord om „denne generation“? Vi forstår det sådan at de salvede der så tegnet da det begyndte at vise sig i 1914, for en tid lever samtidig med andre salvede som vil opleve begyndelsen af den store trængsel.” Vagttårnet studieudgave 15.april,2010,s.10

  Det efterfølgende er en dybere forklaring på hver enkelt fortolkning.

 Oprindeligt-- en fastlagt periode, møntet på samtidige mennesker, skulle  ende i 1914

Russells forståelse af generation var, at det gjaldt for menneskeheden generelt- ”Folk,som lever samtidigt.”(Studier i Skriften bind 4, 1926,s.377 ) Han satsede på to heste ved først at forklaret at året hvor generationen måske kunne have begyndt 1780, der strakte sig over en periode på 100 år til 1880, med opfyldelsen af alle tegnene. Derefter fortsatte Russell med at sige, at det også kunne hentyde til den 36 1/2 års periode fra 1878 til 1914.

  ”Et Slægtled kan beregnes at omfatte 100Aar (praktisk talt den nuværende Grænse) eller 120 år, Moses Levetid og Bibelens Grænse. (1.Mosebog 6:3) Naar vi regner 100 år fra 1780, da det første Tegn viste sig, bliver Grænsen 1880; og efter vor Formening var ethvert af de forudsagte Træk begynde at gaa i Opfyldelse da........Mesteren sagde: Naar I ser alt dette, og eftersom Menneskesønnen Tegn i Himmelen, Figentræets Blade, der springer ud, og de udvalgte Indsamling regnes iblandt Tegnene kunde man regne Slægten fra 1878 til 1914 361/2 Aar omtrent en Menneskes Gennemsnits-Levetid for nærværende. ”Studier i Skriften, bind 4,1926,ss378-379

Verden endte ikke, som det var forventet i 1914. Den udeblivende ende viste, at Russells forståelse af generationen var forkert. I mere end et årti var VTS publikationer stille omkring, hvem generationen hentydede til.

  1927-- De Salvede over de sidste 1900 år

I 1927 ændrede Rutherford forståelsen af generation fra menneskeheden generelt til de Salvede. I stedet for en kort tidsperiode, blev tiden udvidet til at gælde fra Jesu tid til Harmagedon, en periode på 1900 år.

  ”Den uimodståelige konklusion må derfor være da Jesus hentydede til den nye skabning [de salvede] da han sagde: Denne generation skal ikke forsvinde inden alle disse ting er opfyldt. Dette vil derfor være en stærk indikator for at medlemmer af den nye skabning vil være i live i Harmagedon.” Vagttårnet 15. feb. 1927,s 62 (oversat fra engelsk)

1951-- En fastlagt periode, møntet på verdslige mennesker, indenfor en levetid fra 1914

  I 1951 Knorr (VTS`s 3. præsident) ændrede forståelsen af generationen fra at være møntet på de Salvede tilbage, til at være møntet på verdslige mennesker som ville blive dømt. Begyndelses datoen for generationen blev nu 1914.

  ”Han viser, hvad der vil være begyndelsen til denne tid og hvorledes trængslerne vil tage til og omtaler nogle af de plager, der vil ramme verden i løbet af trængselstiden. Han angav denne tids varighed, da han sagde: „Sandelig siger jeg jer: denne slægt [generation, NW] skal ikke forgå, før alt dette er sket.“ (Matt. 24:34) Det, der egentlig menes med disse ord er uden tvivl den tid, der strækker sig over en „generation“ i almindelig forstand, (som i Markus 8:12 og Apostlenes Gerninger 13:36, NW) eller hentyder til dem, der lever i en bestemt tidsperiode. Alle dommene skulle således ramme „denne generation“. (Matt. 23:36, NW) Dette betyder derfor, at den generation, der lever fra 1914, ikke skal forgå, førend alt er opfyldt under store trængsler.” Vagttårnet 1.okt.1951,s.298

   Den vigtigste side ved disse ændringer er, at Harmagedon skulle komme indenfor den tid for mennesker, som var i live i 1914. Fra 1951 til 1995 blev det antal år en generation var, ændret flere gange i forsøg på at give indtryk af, at enden vær meget nær i skrivende stund. Men en ting var det samme; at nogle af dem som var født før 1914 ville være i live ved Harmagedon, altså aldrig skulle dø.

  Verden ville ende omkring 1951: generation var 37 år

  I et forsøg på at få det til at se ud som om, at Harmagedon ville komme omkring 1951, blev længden af en generation sagt at være omkring 36 1/2 år (37 år) Med 1914 som startår ville det betyde, at Harmagedon ville komme omkring 1951 i den tid, hvor VTS skrev om den nye generations forståelse.

   ”Ved at holde folket i uvidenhed, fik de dem til at forlange, at Jesus skulle dræbes på marterpælen på Golgata. Syv og tredive år senere fik denne selvvalgte uvidenhed katastrofale følger, selve Jerusalems ødelæggelse, ledsaget af et enormt tab af menneskeliv, nøjagtig som Jesus havde forudsagt, ligesom også jødefolket ophørte med at eksistere som nation betragtet lige til vor tid. Og nu i „endens tid“ har den genopståede Israels nation med hovedstad i det moderne Jerusalem på ny valgt at følge i sine fædres spor...” Vagttårnet 1.dec.1950,s.364

”Når vi tæller fra afslutningen på „nationernes fastsatte tider“ i 1914, ser vi, at vi er 37 år henne i „endens tid“ for denne verden. (Luk. 21:24, NW; Dan. 12:4) I disse prøvende år har Jehovas vidner søgt tilflugt og styrke hos ham, og de kan for deres vedkommende bekræfte, at han er „en prøvet hjælp i trængsler“. Forholdt det sig ikke således, så ville de ikke være i live i dag eller udgøre en stadig voksende skare. Men vi går nu ind i de alvorligste og mest prøvende år af denne „endens tid“. Det sidste opgør i Harmagedon nærmer sig.” Vagttårnet 15. juni, 1951,s.184-185

 Verden ville ende i 1960´erne – Generation på 70 år

  Da året 1951 var ved at rende ud, uden at Harmagedon kom, blev forståelsen af generation udvidet til at kunne vare i mellem 70 til 80 år. ”Bibelen taler om, at menneskets dage er halvfjerdsindstyve og firsindstyve år, men den nævner intet bestemt antal år for en generation”. —Sl 90:10. Selv om den gjorde, kunne vi ikke deraf udregne datoen for Harmagedon, for de her diskuterede skriftsteder siger ikke, at Guds slag kommer lige i slutningen af denne generation, men før dens ende. At forsøge at sige, hvor mange år, der er, før den ender, ville være spekulation. Skriftstederne sætter blot en grænse, der er tilstrækkelig bestemt for alle nuværende praktiske formål. Nogle mennesker, der levede i 1914, da den forudsagte række begivenheder begyndte, vil også være i live, når disse ender med Harmagedon. Alle begivenhederne vil indtræffe inden for en generations levetid. Der lever hundreder af millioner mennesker nu, som levede i 1914, og mange millioner af disse mennesker kan endnu leve en snes år eller mere. Men vi kan ikke bestemt sige, hvornår flertallet af dem vil miste livet i Harmagedon.” Vagttårnet 15.marts,1953,s.96

 Passe med 1975

 I 1968 blev det sagt, at en person, på bare 15 år ”kunne” afgøre begyndelsen på endens tid. Hvis man tilføjede 70-80 år til en person født i 1889 ville generationen ende i midten af 1970´erne.

  ”Nogle af dem der hører til den slægt eller generation der så begyndelsen til endens tid i 1914, vil stadig være i live på jorden når enden på den nuværende onde tingenes ordning kommer i slaget ved Harmagedon.” Vagttårnet 1.aug.1968,s.347-348

Den engelske udgave af Vågn Op! 8.okt.1968 indehold disse påstande

1980´erne

  VTS formindskede antallet af leveår til 10. ”Hvis man, som det nævnes i en artikel på side 56 i bladet U.S. News & World Report for 14. januar 1980, „ansætter 10 år som den alder hvor en begivenhed prenter sig varigt i et menneskes hukommelse“, er der i dag over 13 millioner amerikanere som har „en erindring om den første verdenskrig“. Og selv om den nuværende onde verdensordning skulle fortsætte indtil århundredskiftet, hvilket er højst usandsynligt i betragtning af tendensen i verdensbegivenhederne og opfyldelsen af Bibelens profetier, ville der stadig være nogle mennesker tilbage af den generation der oplevede den første verdenskrig. At deres antal imidlertid svinder ind, er endnu et vidnesbyrd om at den tidsperiode der kaldes „afslutningen på [denne] tingenes ordning“ hastigt er ved at udløbe.” Vagttårnet 15.jan. 1981,s.23

 Eftersom det valgte antal år er10 år, udelukkede VTS specifikt nyfødte børn.

  ”I den nutidige opfyldelse er det derfor tydeligt at ordet „generation“ ikke kan sigte til de børn der blev født under den første verdenskrig. Det må sigte til Kristi disciple og andre som var i stand til at iagttage denne krig og de øvrige begivenheder og forhold der er indtruffet som en opfyldelse af Jesu sammensatte ’tegn …...Jesus opmuntrede imidlertid ikke sine disciple til at forsøge at udregne ’denne generations’ nøjagtige længde. (Sl. 90:10).” Vagttårnet 1.jan.1979,s.22

Det var en strategisk definition, fordi i 1984 ville et barn, som var 10 år i 1914 være 80 år gammel og Salme 90:10 omtaler et menneskes levetid til 80 år ved at sige;

   Salme 90:10 ”Vores levetid er 70 år, eller 80 hvis man er usædvanligt stærk.......”

VTS henviste til dette skriftsted ved at sige, at det ikke kunne bruges til at give det præcise år for Harmagedon,(et klogt valg efter fiaskoen i 1975, kun 3 år forinden) men det viste dog, at enden på tidsperioden løb hastigt mod enden.

  Man fremlagde tal, som skulle vise, hvor få der var tilbage af den generation.

   ”Nogle af de disciple der hørte Jesu ord, og andre af hans samtidige, nåede at opleve den endelige „trængsel“ over den jødiske tingenes ordning. De hørte til Jesu generation. I dag, mens dette skrives, er der alene i De forenede Stater over 10.000.000 mennesker som var gamle nok til at iagttage ’veernes begyndelse’ i 1914-1918. Nogle af disse har måske en hel del år tilbage at leve i. Men før „denne generation“ forsvinder vil Jesus, som han har forsikret os, komme som „Menneskesønnen“ og eksekvere dommen over Satans verdensordning.” (Mattæus 24:8, 21, 37-39) Lad dit rige komme (kc) 1981,s.140

Eftersom 1984 er 70 år efter 1914 og 80 år for en der var 10 år, udgav VTS en række blade, som belyste vigtigheden af året 1914, afsluttende med titlen ” 1914 generationen der aldrig skal forsvinde. ”

DK udkom de henholdsvis 1. og 15 juli; 1 og 15 aug. 1984

DK udkom de henholdsvis 1. og 15 juli; 1 og 15 aug. 1984

Det amerikanske tidsskrift Christianity Today udgav en række artikler om Jehovas Vidner og deres forventning om, at enden ville komme den 2. okt.1984, 70 år efter at Jesus skulle være blevet indsat på tronen.

  ”Do Jehovah’s Witnesses Still Hold To Their 1984 Doomsday Deadline? … The Witnesses’ Watch Tower Bible and Tract Society teaches that Jesus assumed his throne in heaven in 1914. It is a key point in Witness doctrine that at least some of those alive at that time will live to see the destruction of all the nations and most of their inhabitants. Formerly it was taught that a generation was limited to 70 years. It is debatable whether most Witnesses still hold to the 1984 deadline. … But while the cult’s public pronouncements are more cautious today, Botting says the 1984 deadline remains a powerful device in holding members in line. In recent years, large numbers of formerly inactive Witnesses have become active. Membership rolls swelled in the past year by 6.8 percent, the biggest increase since 1975." Christianity Today 21.sept. 1984,s..66

Efter 1984 var “dømmekraft” ikke længere et kriterie og nu blev nyfødte inkluderet I generationslæren. Det betød, at de yngste I generationen igen var 70 år.

  “Hvis Jesus anvendte „generation“ i den betydning og vi overfører det på 1914, så må de der var spædbørn i den generation nu være 70 år eller ældre. Og andre der var i live i 1914, er nu i firserne eller halvfemserne, eller har endda for nogle enkeltes vedkommende rundet de hundrede. Der er stadig mange millioner af den generation i live. En del af dem „skal afgjort ikke forsvinde før alt sker.“ Vagttårnet 15.aug.1984,s.5

  I 1988 brugte VTS en ekspert for at bevise, at en generation er 75 år. At et barn født I 1914 ville blive 75 I 1989, dettte ledte læseren til den konklusion, at enden var nær.

  “J. A. Bengel skriver i værket New Testament Word Studies: „Hebræerne . . . betragter femoghalvfjerds år som en generation, og ordene ’skal ikke forgå’ antyder at størstedelen af denne generation [på Jesu tid], men ikke hele generationen, ville være borte før alt ville være opfyldt.“ Dette viste sig at være sandt i år 70, da Jerusalem blev ødelagt.Situationen er den samme i dag: Størstedelen af generationen fra 1914 er borte. Der er imidlertid stadig millioner af mennesker tilbage på jorden, som blev født i det år eller tidligere. Og skønt deres antal svinder vil Jesu ord gå i opfyldelse: „Denne generation skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker. Dette er endnu en grund til at tro at Jehovas dag, der skal komme som en tyv, er nært forestående. Hvilke begivenheder bør vågne kristne da spejde efter?” Vågn op! 8.april,1988,s.14

  Slutningen af det 20.årh. – i levetiden for et barn født i året 1914

  Efterhånden fik generationen en aldersfri længde; Den eneste betingelse var, at nogle mennesker der var født i 1914, ville være i live ved Harmagedon.

  ”Husk at Jesus sagde følgende om dem der levede i de sidste dage som begyndte i 1914: „Jeg skal sige jer en sandhed: Denne generation skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker.“ (Mattæus 24:34) Ja, der vil blive fred i vor generation, men ikke ved nationernes bestræbelser.” Vagttårnet 15.april , 1991,s.7

  1995 – Verdens mennesker i en ubegrænset tidsperiode

  I 1993 begyndte nogle på Bethel at undre sig over, hvad der ville ske, hvis enden ikke kom før alle født i 1914-generationen døde. For nogle betød det, at de mistede troen på, at VTS var ledet af Gud. Her er en Organisation, som har milliarder af kroner. Ville de penge blive givet tilbage til medlemmerne, når ”sandheden” viste sig at være usand? Nej, det ville ikke ske. Alternativet ville være, at justere læren. Måske kunne Jesu usynlige tilbagekomst blive ændret til at begynde i afslutningen af de 6000 år, i 1975 eller måske at forståelsen af generationen blev ændret. Men det var svage idéer, da det ikke blev betragtet som nødvendigt at ændre noget i mere end et årti. Andre havde også lignende forestillinger. Eftersom år 607 var et fejlagtig år, hvor VTS i stedet kunne bruge år 587 f.v.t. Så ville generationen begynde i 1934. Måske kunne en generation inkludere den sidste person, som døde i alderen af 120 år. Og/eller måske at generationen begyndte i 1957 da det sidste tegn, rumkapløbet begyndte. Problemet med alle disse forslag er, at før eller senere ville tiden løbe ud og igen vise sig at være forkerte.

  På trods af at det blev forventet, var der mange som blev skuffet, da læren om generationen blev ændret i 1995. Den Trofaste og Kloge Træl havde tydelig vist, at det var nødvendigt at introducere en ny lære for at forhindre mange medlemmer i at forlade VTS, hvis enden ikke kom i begyndelsen af de tidlige 2000. Ændringerne viste også for mange, at VTS ikke var ledet af den hellige ånd.

 Sådanne ændringer er blevet forudsagt så langt tilbage som 1962 i en bog om dommedags sekter.

Armageddon Around the Corner (1962) William J Whalan s.228

Armageddon Around the Corner (1962) William J Whalan s.228

1995-læren var let at forstå, men præsenteret i upræcise termer for at skjule kontroversen. Sagt enkelt; det ændrede dramatisk doktrinen, det nye tillod at enden kunne komme efter hver person født i 1914 døde. Dem der var født i 1914 former en samlet generation med dem som er født i de efterfølgende generationer. På et tidspunkt ude i fremtiden vil den fremadgående generation se enden. Enden kunne komme i morgen eller om 200 år. Det er tydeligt, at denne nye lære har til formål at beskytte Organisationen mod den meget specifik fejlagtige lære i over 100 år. Læren blev præsenteret i vagttårnet studiet 1. nov.1995 med titlen ” En tid hvor man må holde sig vågen” side 16-21, siges følgende:

”Jehovas folk har i sin iver efter at se en afslutning på denne onde ordning, til tider spekuleret på hvornår ’den store trængsel’ ville bryde løs, og har endog kædet dette sammen med beregninger af hvor lang levetiden ville være for den generation der oplevede 1914. Vi får imidlertid ikke „visdom i hjertet“ ved at „tælle vore dage“ på den måde at vi spekulerer på hvor mange dage eller år en generation udgør, men vi kan „tælle“ dagene ved at tænke på hvordan vi kan bruge dem til at lovprise Jehova med glæde. (Salme 90:12) Når Jesus brugte udtrykket „generation“ var det ikke som en målestok for længden af et tidsrum, men han brugte det først og fremmest om de mennesker der levede samtidigt i en bestemt historisk periode og det der specielt kendetegnede dem.”

I tråd hermed skriver professor i historie Robert Wohl følgende i sin bog The Generation of 1914: ”I historisk forstand defineres en generation ikke ved sine kronologiske afgrænsninger . . . Den er ikke afgrænset af årstal.”s.18

  ”Tjener det da noget formål at spejde efter årstal eller at spekulere på hvor lang en generations levetid er?” s.19

  ”I den endelige opfyldelse af Jesu profeti i dag består „denne generation“ derfor åbenbart af dem der ser tegnet på Kristi nærværelse men ikke forbedrer sig.”s.19

” Betyder denne mere nøjagtige forståelse af betydningen af „denne generation“ at Harmagedon ligger længere ude i fremtiden end vi har troet? På ingen måde! Vi har på intet tidspunkt kendt ’dagen og timen’, men Jehova Gud har altid kendt den, og han forandrer sig ikke. (Malakias 3:6) Det er tydeligt at verden hastigt nærmer sig sin fuldstændige ødelæggelse. Det er mere nødvendigt end nogen sinde at holde sig vågen. Jehova har åbenbaret „det der snart skal ske“, og det bør give os en stærk fornemmelse af at arbejdet haste.” Vagttårnet 1.nov.1995, s 16-20

  Denne nye forståelse blev igen behandlet i December udgaven

 ”Hvem består „denne generation“ af i den endelige opfyldelse af Jesu profeti i Mattæus 24:34-39? Ifølge Jesus består den åbenbart af dem, der ser tegnet på Kristi nærværelse, men ikke forbedrer sig.” Vagttårnet 15. dec. 1995,s.30

I stedet for at sige, at Jehovas Organisation eller Det Styrende Råd havde fremmet en forkert lære, udtalte de i bladet Vagttårnet 1995, at ”folk” havde fremført falske formodninger. Det åbner muligheden for at læseren kommer til den slutning at medlemmerne misforstod eller havde fejlagtige spekulationer, flytte skylden væk fra lederne som fremholdte læren. Også termen ”spekulationer” er en underdrivelse, en mere ærlig term ville være ”at lægge stærk vægt på” at ”millioner af nulevende vil aldrig dø”. En tredje ukorrekt udtalelse er ” en mere præcis forståelse.” Det var lige modsat. Det var umisforståeligt sagt, at mennesker født før 1914 aldrig ville dø. Nu bliver det svagt antydet, at denne generation kan strække sig over flere hundrede år.

  Selv formålet for Vågn op! blev ændret sammen med den nye lære i1995, der siger: ”dette blad opbygger tilliden til, at Skaberens løfte om en fredfyldt og sikker ny verden før generationen som så begivenhederne i 1914 vil være forsvundet.”

Teksten blev ændret i Vågn op! for november 1995 til : ”Dette blad opbygger tilliden til, at Skaberens løfte om en fredfyldt og sikker ny verden som skal erstatte den nuværende onde lovløse tingenes ordning”

Yderligere forklaring på det nye doktrin kom i 1997

”Det er tydeligt, at Peter ikke her talte om en bestemt periode eller en bestemt aldersgruppe, og han forbandt heller ikke udtrykket „generation“ med et bestemt årstal. Han sagde ikke at folk skulle lade sig frelse fra den generation der var født i det samme år som Jesus, eller fra den generation der var født i år 29. Peter talte om datidens vantro jøder, hvoraf nogle sikkert var unge og andre ældre. Det var nogle der havde hørt Jesus undervise, havde set ham udføre mirakler eller hørt om det, men som ikke havde taget imod ham som Messias.

  Vi må imidlertid erkende at vi ikke altid har haft denne forståelse af Jesu ord. Ufuldkomne mennesker har en tendens til gerne at ville være specifikke hvad angår tidspunktet for enden. Vi ved, at selv apostlene gerne ville have et mere specifikt svar, for de spurgte: „Herre, er det på denne tid du genopretter riget for Israel?“ — Apostelgerninger 1:6.

De nye oplysninger i Vagttårnet vedrørende „denne generation“ har ikke forandret noget ved vor forståelse af det der skete i 1914. Men det har givet os en bedre forståelse af, hvordan Jesus anvendte udtrykket „generation“, hvilket hjælper os til at indse, at vi ikke med udgangspunkt i året 1914 kan regne os frem til hvor nær vi er på enden.Vagttårnet 1.juni, 1997,s.28

Ændringerne i 1995 var markante, eftersom det tillod at ”denne generation” kunne blive forlænget uendeligt. Generationen blev stadigt tillagt verdslige mennesker, dog blev tidsfaktoren fjernet, så den generation som levede i 1914 og enhver født efter 1914, indtil enden kommer. Grundlæggende betyder det, at enden kan trækkes i langdrag uendeligt. Ændringerne opstod som et resultat af nødvendighed, men blev frataget den begrænsende ramme og dermed forsvandt også følelsen af mangel på tid inden enden. Det betød en voldsomt fald i væksten i Organisationen.

Hele konceptet var meningsløst, fordi det fjernede enhver mening i Matt.24:34. Hvis ”generationen” hentyder til mennesker i en fremadgående tidsperiode, giver det ingen mening at sige ”denne generation vil afgjort ikke forsvinde.”

Denne forandring var den første som fik konsekvenser for mange Vidner, der var aktive i 1995. Det afstedkom spørgsmål omkring evner og ret hos Organisationen til dogmatisk at styre konklusionen af disse ændringer tydeligt viser, at VTS´s lære ikke stammer fra Gud. Mange år inden 1995 var den globale vækst af nye forkyndere omkring 6%, inden for de efterfølgende 3 år faldt væksten til 2% pr. år. Væksten i lande med høj uddannelse, har det ramt endnu hårdere. I 1991, havde 24 lande ingen eller negativ vækst; i 2005 havde det spredt sig til over 50 lande. For 30 år siden krævede det 1500 timer forkyndelse for én ny forkynder, i 2000 tog det over 5000 timer ( artikel om statistik følger senere )

  2008-- De Salvede over de sidste 2000 år

  I over 70 år påstod VTS, at alle de 144.000 var blevet udvalgt før 1935, som var året der lukkede for indsamlingen af Salvede (lille hjort).

 ”Det er kun logisk at kaldelsen af den lille hjord ville ophøre når det fulde antal var ved at være indsamlet, og vidnesbyrdene peger på at denne indsamling af disse særligt udvalgte, i det store og hele var fuldført i 1935.” Vagttårnet 15.feb.1995,s.19

 ”I 1966 blev der imidlertid fremlagt en tilpasset forståelse af billedtalen og det stod klart, at den ikke havde noget at gøre med afslutningen på de salvedes kaldelse.” Vagttårnet 1. maj. 2007,s.30

  I 2007 blev 1935-læren ændret med en enkel bemærkning:

  ”Det ser således ud til at vi ikke kan sætte en nøjagtig dato for hvornår der ikke længere bliver kaldet nogen kristne til det himmelske håb.” Vagttårnet 1. maj, 2007,s.31

Selv om ændringen måske virker diskret, har ændringen stor betydning, for ændringen skulle bane vejen for endnu en ændring af generation-doktrinnet i 2008.

  ” Dette blad har tidligere forklaret at i det første århundrede betød udtrykket „denne generation“ i Mattæus 24:34 „samtidens generation af jøder uden tro“. Den forklaring syntes rimelig, for alle de andre steder i Bibelen hvor Jesus bruger udtrykket „generation“, har det en negativ betydning, og i de fleste tilfælde bruger Jesus det sammen med et negativt tillægsord, som for eksempel „ond“. (Matt. 12:39; 17:17; Mark. 8:38) Derfor mente man at Jesus i den nutidige opfyldelse sigtede til den onde „generation“ af mennesker uden tro som ville se både de begivenheder der ville kendetegne „afslutningen på tingenes ordning“ (synteʹleia), og enden (teʹlos) på den.

Det er rigtigt, at da Jesus brugte ordet „generation“ negativt, talte han til eller om de onde mennesker på hans tid. Men gjaldt det nødvendigvis udtalelsen i Mattæus 24:34? Vi husker, at det var fire af Jesu disciple, der henvendte sig til ham „da de var for sig selv“. (Matt. 24:3) Eftersom Jesus ikke brugte noget negativt tillægsord, da han talte til dem om „denne generation“, ville de uden tvivl have forstået det sådan at de og de øvrige disciple hørte til den „generation“ der ikke ville forsvinde „før alt dette [var sket].

Kristi trofaste salvede brødre, vor tids Johannesskare, har derimod set tegnet, som var det et lynglimt, og forstået hvad det betyder. Som skare betragtet udgør disse salvede den nutidige „generation“ af samtidige som ikke vil forsvinde „før alt dette sker“. Det tyder på, at nogle som er Kristi salvede brødre, stadig vil være i live på jorden når den forudsagte store trængsel begynder.” Vagttårnet 15. feb. 2008,s.23-24

Man havde ikke længere den holdning, at generationen hentydede til ikke-troende, men til troende Salvede, men det bringer ikke Harmagedon nærmere. Eftersom det blev sagt, at indsamlingen af dem med himmelsk håb ikke var afsluttet, med manglende antydning af, hvornår det ville ske, var der ingen tidsgrænse for, hvornår ”denne generation” ville dø ud.

  Interessant nok skrev Raymond Franz, at Schroeder havde forslået at tillægge generationen ene og alene til de Salvede i 1970´erne.

”Men man har tillagt 1914 en så enorm betydning, og som det er blevet vist, er mange af de allervigtigste doktriner lænket sammen med dette årstal, så også dette forekommer at være et usandsynligt skridt. Måske kunne Alberts Schroeder tanke om at anvende skriftstedet på >>den salvede skare<(en tanke der har floreret rundt omkting organisatoionen i mange, mange �r) vise sig at v�re mere attraktiv. er hvert �r flere mennesker (nogle ret unge), beslutter, de fra nu af tilh�rer>>den salvede skare<. s� dette ville give en n�sten ubegr�nset forl�ngelse af tiden for l�ren omkring>> denne generation<” samvittighedskrise, s. 189-190, dansk>

  Med VTS´s 2008 doktrin om, at ”generationen” ikke længere kunne blive brugt som et ord der forstås som en tidsbegrænsning; ordet kunne nu udvides uendeligt; tillagt de mennesker med forskellige aldre i ens samtid, der overlapper hinanden. Der er mange grunde til at denne forståelse er meget tvivlsom.

 * Det NT tillægger ordet generation konsekvent til overtrædere i en negativ sammenhæng, men VTS tillægger termen ved denne lejlighed til de retfærdige salvede.

* Jesu udsagn om, at generationen ikke ”ville forsvinde” tilagt en gruppe som både så Jesu tjeneste og Jerusalems ødelæggelse. Ordet generation og udtalelsen om, at de ” ikke vil forsvinde”, er blevet helt meningsløse med det nuværende VTS doktrin

* Da Jesus udtalte det, var der ingen salvede, eftersom at hellig ånden først blev givet efter Jesu død ved Pinsen i år 33. Det bliver påstået, at Jesus tillagde termen ”denne generation” til en gruppe, der på det tidspunkt ikke eksisterede.

 Denne forståelse vil uden tvivl bliver efterfulgt af yderligere ændringer. Det har længe været ulogisk at påstå, at der i mellem år 33 til 1935 kun har været 144,000 sande kristne, især når det påpeges, at der var over 50,000, der tog af symbolerne alene i 1935. Forståelsen referere til de 144,000 i Åb.7:1-8 og 14:1-5 er stort set kun symbolsk- På et tidspunkt i fremtiden er det mulig,t at VTS er tvunget til at overveje, at tallet 144,000 ikke er et bogstaveligt antal.

  Lignende formålsløst er konceptet om den store skare, som begyndte at blive samlet fra 1935 også bliver irrelevant. Den store skare er helt specielt beskrevet af VTS teologi, om en gruppe mennesker som vil overleve Harmagedon (sammenlignes med de andre får, som inkludere de tilbedere som dør inden Harmagedon).

 ”Især fra 1935, da man klart forstod hvem ’den store skare’ er, begyndte disse andre at vise sig i stort tal. I begyndelsen var der hundreder, så tusinder, senere hundredtusinder, og nu er der millioner af dem ud over hele jorden. Ifølge Guds ufejlbarlige ord vil denne skare ’komme ud af den store trængsel’, ja overleve den og fortsætte med at leve i Guds nye orden uden nogen sinde at behøve at dø. ” Overlev til liv på en ny jord(su) , 1984,s.185

  Det varer ikke længe, før de sidste som blev døbt i 1935 er gået bort og det betyder, at ingen af, dem som blev døbt i 1935, vil blive set som en del af den store skare.

2010-- Generationen af Salvede fra 1914 Overlapper de nuværende Salvede

 Vagttårnet 15.april 2010 introducerer endnu en ændring i generations-doktrinnet i et forsøg på at genoplive følelsen af tidspres. Meget lig før-1995-læren om, at generationen er en bestemt tidsperiode siden 1914, blev det nu en ”overlappende” generation, som kan udvides til to levetider. Det er ikke andet end en belejlig fordel, da den vigtigste forskel er, at en overlapning ikke har noget bibelsk grundlag.

  Artiklen i vagttårnet 2010 forklarer, at hellig ånden bruger Trællen til at uddele øget lys; ironisk, når man overvejer, at det er en modsigende sammenblanding af gammelt lys.

 ” 13 For det tredje medvirker den hellige ånd til at der kastes større lys over Bibelens sandheder. (Ordsp. 4:18) Dette blad har længe været benyttet af „den trofaste og kloge træl“ som den vigtigste kanal til at formidle det voksende lys. (Matt. 24:45) Tag for eksempel vores forståelse af den „generation“ Jesus omtaler. (Læs Mattæus 24:32-34). Hvilken generation havde Jesus i tanke? I artiklen „Hvad betyder Kristi nærværelse for dig?“ blev det forklaret, at Jesus ikke sigtede til de onde mennesker, men til sine disciple, som snart ville blive salvet med hellig ånd. Det ville være Jesu salvede disciple, både i det første århundrede og i nutiden, der ikke alene ville kunne se tegnet, men også forstå betydningen af det — at Jesus var „nær for døren“.

  14 Hvad betyder det for os? Vi kan ganske vist ikke beregne den nøjagtige længde af „denne generation“, men i forbindelse med ordet „generation“ er det godt at have følgende i tanke: I Bibelen bruges ordet som regel om mennesker af forskellig alder, hvis levetid overlapper hinanden i en vis periode; denne periode er ikke urimelig lang, og den slutter på et tidspunkt. (2 Mos. 1:6) Hvordan skal vi da forstå Jesu ord om „denne generation“? Vi forstår det sådan, at de salvede, der så tegnet da det begyndte at vise sig i 1914, for en tid lever samtidig med andre salvede, som vil opleve begyndelsen af den store trængsel; deres liv overlapper hinanden. Den generation havde en begyndelse og den vil afgjort slutte på et tidspunkt. Opfyldelsen af de forskellige dele af tegnet viser tydeligt, at trængselen er nær. Ved at bevare fornemmelsen af tidens alvor og være årvågne viser vi, at vi holder os ajour med det voksende lys og følger den hellige ånds ledelse. — Mark. 13:37.” Vagttårnet studieudgave 15.april,2010,s.10

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Broder John Barr gjorde det klart, at indsamlingen ikke vil fortsætte i ubegrænset tid. Han henviste til Mattæus 24:34, hvor der står: „Denne generation skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker.“ To gange læste han denne kommentar: „Jesus mente åbenbart, at de salvede, der så tegnet da det begyndte at vise sig i 1914, for en tid ville leve samtidig med andre salvede som ville opleve begyndelsen af den store trængsel.“ Vi kender ikke den nøjagtige længde af „denne generation“, men den indbefatter disse to grupper, hvis liv overlapper hinanden. Selvom de salvede har forskellig alder, lever de to grupper der udgør generationen, samtidig i en del af de sidste dage. Hvor er det trøstende at vide, at de yngre salvede, som lever samtidig med de ældre salvede ,der så tegnet da det begyndte at vise sig i 1914, ikke vil dø før den store trængsel begynder.

  „Rigets sønner“ venter ivrigt på at modtage deres himmelske belønning, men vi må alle forblive trofaste og skinne klart helt til enden. Det er en stor forret at se „hveden“ blive indsamlet i vor tid.” Vagttårnet studieudgave 15.juni,2010,s.5

  Som det forklares i 2014 Vagttårnet, gøres det nødvendigt, at der er to grupper i en enkel generation.

  ” Den anden gruppe, der hører til „denne generation“, er salvede, som har levet samtidig med den første gruppe. De var ikke bare i live samtidig med dem fra den første gruppe, men de blev salvet med hellig ånd, mens nogle fra den første gruppe endnu var på jorden. Altså er det ikke alle salvede der lever i dag, der er en del af den „generation“ Jesus talte om. Nu er de, der hører til den anden gruppe, selv ved at komme op i årene. Men Jesu ord i Mattæus 24:34 viser,, at i hvert fald nogle fra „denne generation“ afgjort ikke skal „forsvinde“, før de ser begyndelsen på den store trængsel.” Vagttårnet studieudgave 15.jan.2014,s.31

I bogen Guds rige Hersker, 2014, forsøges det at sætte en tidsbegrænsning på den overlappende generation ved at udelukke fra generationen alle de salvede, som er døde før 1914. Med en historie der forandre generationslæren så snart tidsrammerne overskrides, vil man uden tvivl ændre på læren igen.

  ” Generationen består af to grupper af salvede hvis levetid overlapper hinanden —først en gruppe som var vidne til at tegnet begyndte at få sin opfyldelse i 1914, og dernæst en gruppe som i en periode levede samtidig med den første gruppe. Nogle af dem der hører til den anden gruppe, vil leve længe nok til at se begyndelsen af den kommende trængsel. Eftersom disse to salvede gruppers levetid overlapper hinanden i en periode, udgør de én generation.” Guds rige Hersker(kr), 2014,s.11-12

  Fodnote (3) Hvis en kristen er blevet salvet efter, at den sidste af de salvede som hørte til den første gruppe, er død — altså den gruppe der så en „begyndelse til veer“ i 1914 — hører vedkommende ikke til „denne generation“. — Matt. 24:8.” Guds rige Hersker(kr), 2014,s.11-12

kilde: Guds rige Hersker, 2014,s.11-12

kilde: Guds rige Hersker, 2014,s.11-12

Billedet fra bogen ” Guds rige Hersker” viser 2 generations grupper, først 1914 salvede og så den overlappende salvede, som lever i dag. Resultatet er, at der nu er 3 grupper, eftersom VTS holdning er, at begyndelsen af opfyldelsen gælder generationen i de første kristnes århundrede. Der var ingen overlapning hos de første århundredes kristne og der er heller ikke grundlag for en overlapning i dag.

I 2015 på JW Broadcast på jw.org forklares, at generationen inkludere alle salvede som har mødt Frederick William Franz, da han var født og døbt før 1914.

Er det fornuftigt at forestille sig, at det var dette Jesus havde i tankerne, da han brugte termen Generation til sine disciple?

Splane (medlem af det styrende råd) brugte som eksempel Josef fra 2. Mosebog 1:6 -” Josef gik hen og døde og således gjorde hans brødre og alle fra den generation.” I et forsøg på at forklare den overlappende generation. Denne forklaring giver ingen støtte til holdningen om en overlappende generation. En gruppe af mennesker født over en 40 års periode er, hvad de fleste forstår under definitionen af en generation og Josef og hans brødre var alle født over en periode på 40 år. Faktisk har VTS før brugt Josef´ tid i Ægypten til at vise, at de generationer der overlapper, er en anden generation . Vagttårnet 15.marts,2004,s.26 siger at: ”at israelitterne må have opholdt sig i Ægypten i en periode af tilsvarende længde, det vil sige 215 år” , en tidsramme givet i Vagttårnet 15. jan.2004,s.5 . Beskrives det som ” fire slægtled havde levet i Ægypten.”

  Når man i almindelighed omtaler ”min generation”, mener man den generation af dem som er ens lige stillede, ikke folk som er født årtier efter, at man selv blev født. Børnebørn er ikke den samme generation som deres bedsteforældre derfor termen ” generations kløft”, som hentyder til forskellen mellem børnene og forældrene og bedsteforældrene. Hver og en person født før 1914 er død, den generation eksistere ikke mere, uanset om deres liv overlappede med dem, som er i live i dag.

Den overlappende generation er vendt på en tallerken i forhold til 1995- læren. Læren inkluderer ikke de ”onde” menneske, men i stedet de salvede. Hvad vigtigere er, i et forsøg på at få en følelse af tidspres tilbage som før 1995 -læren, blev der igen opstillet en tidsramme, men uden en reel afslutnings dato,som kunne vise sig forkert. Formodningen bliver opmuntret til at enden kommer snart, inden for en salvedes levetid, som levede samtidigt med de salvede der levede i 1914. Men denne gang kommer det med en bagdørs klausul, hvis Harmagedon ikke kommer inden for den opstillede tidsramme, kan konceptet udvides til en salvede, som kendte en salvede som kendte en salvede der levede i 1914-- Serie overlapning.

  Efter mange revisioner af dette doktrin er det en farce at påstå, at de sidste ændringer er ”forbedret lys” eller ”ledet af hellig ånden.” Enhver der blev vildledt til at tænke, at 1995- forklaringen var sand, vil gøre vel i at spørge sig selv om de virkeligt kan stole på, om 2010 inkarnationen er andet end vilde forestillinger af mænd,med et formål om kontrol.

Satirisk genfortolkning af 1975 bogen- Sandheden som leder til evigt liv, .s95

Satirisk genfortolkning af 1975 bogen- Sandheden som leder til evigt liv, .s95

Hvad er en Generation?

  Generelt anerkender VTS, at en generation er en kort tidsperiode. Eksempelvis forklare Bogen ”Indsigt i skrifterne” følgende:

  ”En generation vil i almindelighed sige alle de mennesker der er født omkring samme tid (2.moseb.1:6; matt. 11:16) Ordet bruges også derfor i betydningen ” samtidige.” Indsigt i skrifterne bind 1, generation, s. 694

  Strongs`s Concordance definere det græske ord på en lignende måde om en periode på 30 år.

 Strong's Concordance G1074 - genea

 3. the whole multitude of men living at the same time

 4. an age (i.e. the time ordinarily occupied be each successive generation), a space of 30 - 33 years

  ”Generation, kohorte, aldersgruppe, genealogisk tidsafstand, gruppe af personer, som er af nogenlunde samme alder. Generation kan også referere til perioden fra fødslen af ét slægtled til det næste, gennemsnitlig ca. 30 år.” Lene Otto: generation i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 7. februar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=82958

Helt op til introduktionen af 2010 -konceptet om. at en overlappende livslængde ér en generation, har VTS vist, at overlappende livslængder er adskilte generationer.

  ”Det er muligt for tre eller endog fire generationer at leve på samme tid, idet deres levetid griber ind i hinanden. (Sl. 78:4; 145:4).” Vagttårnet 15.marts,1953,s.96

” Israelitterne var blevet godt modtaget i Ægypten dengang Jakobs søn Josef levede. Senere havde ægypterne tvunget dem til hårdt trællearbejde, men som Gud havde lovet, udfriede han Abrahams efterkommere fra trældommen da fire slægtled havde levet i Ægypten.” Vagttårnet 15.jan.2004,s.5

  Forskellige generationer kan overlappe hinanden, men ikke blive én overlappende generation. Holdningen fra 2010 om en multi-århundrede overlappende generation bliver kun brugt i at forsøg på at manipulere med fortolkningen af Matt.24.

 VTS bruger de hebraiske skrifter (GT) i et forsøg på at retfærdiggøre sin egen opfattelse af forskellige generationer, men for at forstå hvad Jesus mente med ordet generation, bør læseren tage et kig på det græske ord ”genea”, mente forfatteren af Mattæus evangeliet Strong`s Concordance, som giver følgende forklaring på ordet ”genes:”

 1. fathered, birth, nativity

 2. that which has been begotten, men of the same stock, a family

      1. the several ranks of natural descent, the successive members of a genealogy

      2. metaph. a group of men very like each other in endowments, pursuits, character     1) esp. in a bad sense, a perverse nation

 2. the whole multitude of men living at the same time 3. an age (i.e. the time ordinarily occupied be each successive generation), a space of 30 - 33 years

  I hele Mattæus evangeliet er det definition 2a (successive members of a genealogy (en efterfølgende medlemmer af en slægt)) og definition 3 (the whole multitude of men living at the same time(alle de forskellige mennesker som lever på samme tid))

  Matt 1:17 “Fra Abraham indtil David var der altså 14 generationer, fra David indtil deportationen til Babylon 14 generationer, fra deportationen til Babylon indtil Kristus 14 generationer.“

  Matt.23:36 “Jeg siger jer at alt dette vil komme over denne generation.“

Konteksten I Mattæus 24 viser, at Jesus talte om den gruppe af mennesker, som levede omkring år 33 e.v.t. og som ville være I live i år 70 e.v.t. Det er tvivlsomt at spekulere på, om Jesus havde en anden opfyldelse I tankerne om vores tidalder og det er intet grundlag for den tolkning, at en generation ville vare så længe, at den kræver en overlapning.

                                                            Konklusion

Det er ikke et udtryk for manglende respekt overfor mindet om disse mænd og kvinder på overstående billede. De er ofre for en lang stripe af fejlagtige profetier fra VTS. De bliver vist på forsiden af Vagttårnsbladet som et bevis på, at den generation som så 1914 ikke ville dø før Harmagedon var gået henover jorden. Desværre er alle disse mennesker gået bort for år siden sammen med VTS fejlagtige profetier. Over 100 år er gået siden et fjernt årstal blev forudsagt som “ endens tid “ af C. T. Russell

  En generation er almindeligvis tilagt en gruppe mennesker, som lever på samme tid eller i en periode på ca.30 år – som er gennemsnittet mellem fødslen af forældre og også forældrenes børn. Da Jesus kom med denne udtalelse omkring generationen, mente han den gruppe, som så tegnene og som også ville se Jerusalems ødelæggelse i år 70. Det Styrende Råd har misbrugt denne udtalelse, ved at opstille falske forhåbninger for flere generationer af VTS`s følgere.

 “Hvis du er et ungt menneske, må du indse det faktum, at du aldrig vil blive gammel I den nuværende tingenes ordning. Hvorfor ikke? Fordi alle beviserne for en opfyldelse af Bibelsens profetier indekere at dette korrupte sysstem vil møde sit endeligt om få år. Den generation som oplevede begyndelsen af “ de sidste dage” I 1914, som Jesus forudsagde: Denne generation vil ikke forsvinde for alle disse ting vil ske.“ Vågn Op! 22. maj,1962,s. 15 (oversat fra engelsk udgave)

  Vidnerne bliver opfordret til kun at lave kortsigtede planer og over de sidste 100 år er vidner blevet frarådet at få børn, blive gift og tage en uddannelse. Vagttårnet 1. nov.1938,s.324 (engelsk udgave)Rådede til ikke at få børn, fordi enden var meget nær. De fleste af følgerne er gået bort uden at have oplevet glæden ved at have egne børn og børnebørn.

Denne kortsigtethed har været fremme i mere end 100 år og hsr vildledene påvirket livet hos mange generationer af VTS følgere, ved at ændre generations doktrinet i et forsøg på at give indtryk af, at enden var nær i slutningen af det 19. årh., tidlige 20. årh. 1920´erne, 1940´erne, 1950´erne, 1960´erne, 1970´erne, 1980´erne og i vores eget 21. årh.

  I 1980 brugte VTS statestikker for at bevise, hvor lidt tid der var tilbage, før mennesker fra 1914 ville være uddøde og derfor hvornår den nuværende verden ville ende.

  “Ifølge tilgængelige statistikker levede der i 1980 stadig omkring 250.000.000 mennesker, som også levede i 1914. Generationen fra dengang er endnu ikke forsvundet. Men af dem der er født i år1900 eller tidligere, var der i 1980, ifølge FNs opgivelser, kun skønsmæssigt 35.316.000 tilbage. Antallet falder hurtigt, når folk kommer op i halvfjerdserne og firserne. Sammenholdt med alle enkelthederne i Jesu profetiske tegn vidner dette stærkt om, at enden er nær: “Overlev-- til liv på en ny jord.” 1984,s.28

  Den 21. april, 2018 døde Nabi Tajima i en alder af 117 år, det sidste menneske som blev “født i det 19.årh. eller tidligere.” Hendes død var endnu en brik i VTS`s forfejlede doktriner.

Set fra et fornuftsmæssig synspunkt, er generationen af 1914' død og borte. Det betyder enten, at læren om generationen ikke har en større opfyldelse i vores dage, at VTSs doktrin om 1914 er forkert eller begge er forkert. Eftersom 1914 er det grundlæggende doktrin for VTS, ser det ikke godt ud for VTS`s fremtidige fortolkninger. Det Styrende Råd har udvandet beviserne for, at generationslæren er forkert ved at fjerne alle indikationer for en bestemt tidsramme, men med året 1914 der hurtigt forsvinder ud I historisk ubetydeligthed, må det undre én om, hvornår dette kerne doktrin vil blive kasseret.

 Fodnote:

  Hvor lang tid er én generation?

  For at holde vidnerne beskæftiget med at tro, at enden er “lige om hjørnet”, er forklaringen om generationen konstant blevet ændret. Ændringerne har inkluderet året for, hvornår “generationen” begyndte, hvor tidlig en alder en person kunne have for at blive betragtet som del af generationen, hvem det er generationen hentyder til og hvor længe en generation kan forsætte. Som ses i de nedstående citater, med udregninger for længden af en generation.

 100-120 år, udfra den længst mulige levetid for menneskeheden, som Moses levetid 5.mosb.34:7

  70-80 år, udfra salmerne 90:10

  40 år , udfra 4.moseb.32:13” Så blussede Jehovas vrede op mod Israel og han lod dem flakke om i ørkenen i fyrre år, indtil hele den generation som øvede ondt i Jehovas øjne var gået til grunde”

 36 ½ år, længden af de år fra Jesu dør til Jerusalems ødelæggelse og gennemsnits levetid for en person i 1800-tallet.

  33 år, Udfra Marriam Websters dictionary; at en generation omkring 33 år.

 Udefineret længde af tid.

 Overlappende levetider. Op til 2 livetider, som kan være en generation.

  Det har tilladt at enden for generationen har ændret sig konstant:

til enden i 1914-- 36 ½ år generationen fra 1878

til enden i 1950-- 30-40 år generationen fra 1914

til enden i 1960-- generation på 70 år

til enden i 1975-- 70-80 års levetid , at man var 15 år i 1914

til enden i tidlig 80´erne – 70-80 år levetid , at man var 10 år I 1914 

 til enden omkring 1989-- 75 år levetid for et spædbarn i 1914

til enden i 2000 – den maximale levetid for et spædbarn født i 1914

til enden “snart”-- længden af en generation udefineret

til enden indenfor 2 overlappende levetider-- på et tidspunkt før året 2114. Men det samme ræsonnement kan også bruges til at udvide generationen til 3 overlappende levetider.

Del siden