Mellemmand-- kun for de 144.000

Hvem er mellemmanden for Jehovas vidner? Jesus er det ikke! Selvom der sjælendt omtales, er Jesus ikke mellemanden for den store skare af Jehovas vidner eller for resten af menneskeheden. Den officelle doktrin er at Jesus kun er mellemmand for de 144.000 .

Men bibelen stadfæster at Jesus er vores mellemmand og hans løsesum eller offer er for alle.

 " Der er én Gud+ og én mellemmand+ mellem Gud og mennesker, et menneske, Kristus Jesus, der gav sig selv som en dækkende løsesum for alle" 1. Tim. 2:5,6

Hvad der er en åbenlys ignorering, siger VTS, at Jesus kun er mellemmand for de 144.000 salvede.

" . I denne strengt bibelske betydning er Jesus altså kun „mellemmand“ for de salvede kristne. " vagttårnet 15. juni 1979, s. 24

". På samme måde er den større Moses, Jesus Kristus, ikke mellemmand mellem Jehova Gud og hele menneskeheden. Han er mellemmand mellem sin himmelske Fader, Jehova Gud, og det åndelige Israel, som kun består af 144.000 medlemmer. " Sikkerhed i verden under Fredsfyrsten (ws)  1986, s. 11

Hvis Jesus kun er mellemmanden for en rest af tusinder på jorden, hvem er så mellemmanden for de millioner af Jehovas Vidner som ikke er en del af de 144.000?

" Den store skare „andre får“ der nu er ved at dannes, er ikke med i denne nye pagt. Men ved at arbejde sammen med dem der er med i pagten, altså ’den lille hjord’, får de del i de goder den bringer " vagttårnet 15. juni, 1979, s. 24

" De anerkender at de ikke er åndelige israelitter der har del i den nye pagt, formidlet ved Jesus Kristus, eller er medlemmer af ’den udvalgte slægt, det kongelige præsteskab, den hellige nation’. — 1 Pet. 2:9. 24 Alligevel høster de nu gavn af den nye pagt. De høster gavn af den på nøjagtig samme måde som „den fremmede“ i det gamle Israel høstede gavn af at bo blandt israelitterne som var under Lovpagten. — 2 Mos. 20:10; 3 Mos. 19:10, 33, 34; Åb. 7:9-15. 25 For at bevare forholdet til ’Gud, vor Frelser,’ må ’den store skare’ forblive en enhed sammen med resten af de åndelige israelitter " vagttårnet 15. feb. 1980, s. 23-25 

Hvor er Jesus henne i den udtalelse?

 I bogen " Gud taler til os gennem Jeremias" fra 2010, forsættes denne lære, men så utydelig at mange Jehovas Vidner ikke ser ud til at kunne lave den forbindelse, at Jesus ikke er deres mellemmand. Bogen forklare at Jesus er mellemmanden for den nye pagt, som er det åndelige Israel, som VTS lære, kun er de 144.000.

"den nye pagt er en pagt mellem Jehova Gud og det åndelige Israel, med Jesus som mellemmand " Gud taler til os gennem Jeremias 2010, s.173

 Watchtower Library software fra 2017 under emnet Register 1986-2017 under ordet "mellemmand" er der en under titel hvor der står " kun for de salvede" 

I dag har de fleste menigheder ikke nogen personer som tilhøre "den lille skare" at forholde sig til og virkeligheden for Jehovas Vidner er den, at frelse opnås kun ved at følge det styrende råd, VTSs ledere. Jesu rolle som mellemmand for de salvede bliver kun brugt til at underbygge den holdning, at følge det styrende råd er nødvendigt for frelse.

Det er almindeligt for sekter, at påstå, at deres ledere er mellemmanden for deres følgere, det understreges af den førende sekt forsker, Steven Hassan.

 " Mystical manipulation can take on a special quality in these cults because the leaders become mediators for God. The God-centered principles can be put forcibly and claimed exclusively, so that the cult and its beliefs become the only true path to salvation." Combating Cult Mind Control, Steven Hasssan, s.202,2018, af Freedom of mind Resource Center

I Kristendommen, er Jesus mellemmanden hvor igennem hele menneskeheden for muligheden for et direkte forhold til Gud. Apostlen Paulus siger det ganske enkelt.

 " Der er én Gud og én mellemmand+ mellem Gud og mennesker, et menneske, Kristus Jesus, 6 der gav sig selv som en dækkende løsesum for alle" 1. Tim. 2:5-6

Kun Jesus er mellemmanden og Paulus begrænser det ikke til en bestemt gruppe der har den mulighed. For at underbygge og højne deres autoritet, ignorere sektledere denne forståelse, når de mener at de har den rolle som mellemmand, de bruger en lang række forklaringer som har til formål at underminere Paulus´ udtalelse. Men dette i tanke, er det vigtigt at forstå VTS doktrin omkring "Mellemmand"

Hvad siger Bibelen

VTS underliggende tanke for at Jesus kun er mellemmand for de salvede, er at den Nye Pagt kun henviser til de 144.000. Men er det hvad Bibelen siger?

 Lov Pagten som forvarslede den Nye Pagt, Blev etableret for at nationen Israel kunne få deres synder tilgivet, den krævede også Moses som mellemmand og ypperste præster til at yde soning. Men den var ikke begrænset til præsterne; det dækkede hele Israels synder og kunne også inkludere ikke-jøder som boede iblandt dem.

2. Mosb. 19:6 " I skal blive et kongerige af præster og en hellig nation for mig......."

" om Lovpagtens bestemmelser tillod mennesker af alle nationaliteter at blive medlemmer af Israels menighed ved at antage den sande tilbedelse af Jehova og lade sig omskære........Den fastboende udlænding der havde ladet sig omskære og tilbad Jehova, var bundet af den samme lov som israelitterne; han var forpligtet til at overholde alle Lovpagtens bestemmelser " Indsigt i skrifterne, bind 2, s.1066, Udlænding, fastboende

Lov pagten blev erstattet af den Nye Pagt for tilgivelse af synder.

 " Jehova tilvejebragte Jesus Kristus som det fuldkomne offer der skulle borttage synder. Dette er en af ’den nye pagts’ foranstaltninger" vagttårnet 1.feb.1981,s.21-22

Ligesom Lov Pagten og den Nye Pagt er en nødvendighed for tilgivelse af synder og er åben for alle. Den Nye Pagt er bedre end Lov Pagten fordi den gør det muligt og nødvendigt for at få evigt liv.

De følgende skriftsteder omtaler kravene for alle i at opnå tilgivelse for synder og nævner ingen steder at Pagten er begrænset til præsterne men er åben for alle.

Apg. 13:38-39 " I skal derfor vide, brødre, at det der bliver forkyndt for jer, er at I kan få tilgivet jeres synder gennem ham,  og at alt det som I ikke kunne blive erklæret skyldfri for ved hjælp af Moses’ Lov, det bliver enhver som tror, erklæret skyldfri for ved hjælp af ham."

Heb. 9:15, 28 " 15 Det er derfor han er mellemmand for en ny pagt....... 28 sådan blev Kristus også ofret én gang for alle så han kunne bære manges synder. Når han kommer anden gang, bliver det ikke for at fjerne synder. Han kommer for at frelse dem der ivrigt venter på ham."

Rom. 3:21-29 " Men helt uafhængigt af Loven er Guds retfærdighed nu blevet åbenbaret som Loven og Profeterne også har vidnet om 22 ja, Guds retfærdighed, som alle troende opnår gennem deres tro på Jesus Kristus. Der er ingen forskel, 23 for alle har syndet, og ingen er i stand til at genspejle Guds herlighed. 24 Og det er som en fri gave+ at de bliver erklæret retfærdige. Det sker i kraft af den ufortjente godhed Gud har vist ved at udfri os med den løsesum der er betalt af Kristus Jesus...... 29 Eller er Gud kun Gud for jøderne?+ Er han ikke også Gud for folk fra nationerne? Jo, også for folk fra nationerne."

Efs. 1:7 " Ved hjælp af ham er vi blevet befriet med en løsesum, hans blod, ja, vi er blevet tilgivet for vores overtrædelser fordi Guds ufortjente godhed er så uendeligt stor."

Rom. 6:23 " Ja, den løn synden betaler, er døden,+ men den gave Gud giver, er evigt liv+ gennem Kristus Jesus, vores Herre." 

Hebr. 7:25 "Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem der nærmer sig Gud gennem ham, for han er altid i live så han kan gå i forbøn for dem."

Hebr. 8:10-12 " ‘Dette er den pagt jeg vil indgå med Israels hus efter de dage,’ siger Jehova.‘Jeg vil lægge mine love i deres sind, og jeg vil skrive dem i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. 11 Ingen skal til den tid belære sin medborger eller sin bror og sige: “Du skal lære Jehova at kende!”, for de vil alle kende mig, fra den mindste til den største iblandt dem. 12 Jeg vil tilgive dem for deres uretfærdige handlinger, og jeg vil ikke længere huske deres synder.’”  "

Efter VTSs difinition af mellemmand er " En person som mægler mellem stridende parter; en der går i forbøn; en talsmand; en formidler; en mellemhandler. I Bibelen bruges ordet om Moses og Jesus, der var mellemmænd for henholdsvis Lovpagten og den nye pagt "( Indsigt i skrifterne s.258) Men Matt. 26 :27-28 forklare at tilgivelse for synder kommer af den Nye Pagt.

 "Han tog også et bæger, takkede Gud og gav det til dem mens han sagde: “Drik alle af det, 28 for det er et symbol på mit blod, ‘pagtens blod’, der skal udgydes for mange så de kan få deres synder tilgivet."

Jesus er mellemanden for hele menneskeheden fordi den Nye Pagt formål er at "tilgive synd" . Jesus er mellemmanden og ypperste præsten i den Nye Pagt. Alle mennesker har adgang til tilgivelse af synder gennem den Nye Pagt og har Jesus som mellemmand og ypperste præst. Den Nye Pagt kan kun gives til menneskeheden af Jesus, ikke af et andet menneske. (1. Tim. 2:5)

VTSs  synspunkt

VTSs holdning til mellemmanden, har været skiftene over tiden. Kristne tror generelt at Jesu offer er til tilgivels af synder for hele menneskeheden og er i den rolle både mellemmand og ypperste præst i den Nye Pagt. Men VTSs holdning  er forholdvis enestående, på den måde at VTS opdeler Jesu rolle efter hvilken gruppe man tilhøre.

   * Mellemmand kun for de 144.000

   * Ypperste præst for alle

  " Kristus er mellemmanden for den nye pagt, der er indgået mellem Gud og det åndelige Israels menighed......Det fulde antal som opnår den endelige besegling, vil ifølge Åbenbaringen 7:4-8 være 144.000" Indsigt i Skrifterne, bind 2, s. 259 emne: Mellemmand

VTS siger her, mens Jesus er mellemmand kun for de 144.000, dem som ikke er under den Nye Pagt bliver velsignet af Jesus som ypperste præst. 

 " Velsignelser for menneskeheden i almindelighed. Jesu stilling som mellemmand tager udelukkende sigte på dem der er med i den nye pagt. Men han er også Guds ypperstepræst og Abrahams afkom, og under udøvelsen af disse to funktioner bliver han til velsignelse for den øvrige del af menneskeheden eftersom alle jordens nationer skal velsignes ved hjælp af Abrahams afkom " Indsigt i skrifterne, bind 2, s.260, emne:Mellemmand

" Skønt det ikke er for dem Kristus tjener som mellemmand for den nye pagt, nyder de alligevel gavn af den nye pagt i kraft af det som Guds rige udretter. Kristus tjener imidlertid også som deres ypperstepræst og den hvorigennem Jehova kan og vil anvende værdien af genløsningen, sådan at de nu kan erklæres retfærdige som venner af Gud. (Jævnfør Jakob 2:23.) " vagttårnet 15.feb. 1991,s.18

 Der er ingen bibelske fortilfælder som støtter den forestilling at Jesus kan være mellemmand for én gruppe og ypperste præst for en anden gruppe eller at ypperste præsten tilvejebringer soning for et folk som ikke er underlagt Pagten.

Hvis de 144.000 skal forestilles at være de kommende konger og yppertste præster og og forestilles at være hele det åndelige nation Israel, hvem skal de så regere over?

VTS sammenligner den store skare med de udlændige/fremmede som også levede under Pagten.

 " Eftersom flere af disse trofaste fastboende udlændinge betragtes som et forbillede på den store skare i dag, er vi interesserede i hvilken stilling de indtog. 13 De var proselytter, indviede tjenere for Jehova under Moseloven, og de holdt sig ligesom israelitterne adskilt fra de omboende folkeslag. (3 Mosebog 24:22) De bragte ofre, holdt sig fri af afgudsdyrkelse og afholdt sig fra blod ligesom israelitterne gjorde" vagttårnet 1.juli, 1995,s.17 

Eftersom udlændigene eller fremmede er et forbillede på den store skare, følger den slutning at den store skare er inkluderet i den Nye Pagt, på samme måde som udlændigene var inkluderet i Lov Pagten.

Doktrinets Historie

Hvorfor påstår VTS at Jesus kun er mellemmand for de 144.000? Historien omkring udviklingen af denne fortolkning giver svaret. VTS har ikke altid lært denne usmagelige doktrin. Russell lærte, at mellemmandens rolle var udvidet til hele menneskeheden.

 Det tyder på at Russell var meget forvirret omkring mellemmandens rolle. Til tider følte han at de 144.000 ikke var underlagt den Nye Pagt, til andre tider var de 144.000 underlagt den Nye Pagt. Da han lærte at de ikke var under den Nye Pagt fulgte det at de ikke havde brug for en mellemmand og at de (sammen med Jesus) selv havde rollen som mellemmand for menneskeheden.

 * Op til 1880 lærte Russell, at Jesus og hele kristi legem (de 144.000) var mellemmand for menneskeheden, så var de 144.000 ikke inkluderet i den Nye Pagt.

 " "“It should be remembered that we are in him heirs of glory, not under the “new covenant,” which is still future, but in the ‘Abrahamic covenant."” Zion's Watch Tower 1880 Feb s.72 

* Russell ændre mening, så fra 1881 til 1907 sagde han, at kirken var en del af den Nye Pagt.  

  " "In a sense, the operation of the new covenant begins with the Gospel church and lifts us from the plane of degradation and sin-to a justified or reckoned perfect condition, from which we can go forward in the “narrow way,” becoming heirs of the first covenant."” Zion's Watch Tower 1881 Sep p.151 

* I 1907, genindførte Russell sin oprindelige lære, at den Nye Pagt ikke var med hans kirke overhovedet.

 " "It was very inconsistent for us to quote in one breath the Apostle's statement that we are members of the Isaac Seed, the children of the old, original Covenant, and then in the next breath to class ourselves as beneficiaries of the New Covenant." Zion's Watch Tower 1.jan.1909 s.12 (Se også Zion's Watch Tower  1.Apr,1909, s.110) 

Men tilsidst mente Russell, at Jesu rolle som mellemmand var for hele menneskeheden.

 " Jesus vil indtage denne Stilling som Mellemmand mellem Gud og Menneskene, indtil han har fuldført den tildigtede Gerning, indtil han har bragt alle dem tilbage til fuld Harmoni med Gud, der efter at være kommet til Kundskab om Herren og hans ret færdige Love nære Ønske om fuldstændig at underordne sig disse." Studier i skriften/ Den nye Skabning, 1904 Magdeburg, Tyskland 1928

Samløbende med hans flytning af den store skar fra himmelen til jorden, viste Rutherford en næsten modsat påstand om at den Nye Pagt kun gjaldt de 144.000. I 1934 begrænsede Rutherford det, at Jesus kun kunne være mellemmand for de 144.000 åndelige Israelitter.

 " Christ Jesus is the mediator of the new covenant toward his own brethren, that is to say, spiritual Israel, during the period of time God is taking out from the nations a people for his name." Watchtower 1934 Apr 1 s.104

Det var også i denne periode at Rutherford indførte idéen om at kun de 144.000 kom i himmelen. VTS var tvunget til at have denne holdning, som begrænsede den Nye Pagt til kun at indbefatte de 144.000 fordi bibelen siger at kun de som er under den Nye Pagt vil få en himmelsk opstandelse.

 Hebr. 10:16-22 " ‘Dette er den pagt jeg vil indgå med dem efter de dage,’ siger Jehova. ‘Jeg vil lægge mine love i deres hjerte og skrive dem i deres sind.’” 17 Derefter siger den så: “Jeg vil ikke længere huske deres synder og deres lovløse gerninger.” 18 Når alt dette altså kan blive tilgivet, er der ikke længere brug for et syndoffer. 19 Derfor, brødre, da Jesus’ blod har givet os mod til at gå ind på det hellige sted 20 ad den vej Jesus har åbnet for os som en ny og levende vej gennem forhænget, det vil sige hans kød, 21 og da vi har en stor præst over Guds hus, 22 så lad os træde frem med oprigtigt hjerte og fuld overbevisning nu hvor vores hjerter er blevet renset for dårlig samvittighed+ ved at blive bestænket* og vores kroppe er blevet renset i rent vand"

1. Kor. 15:51-57 "Vi vil ikke alle sammen sove ind i døden, men vi vil alle blive forvandlet. Det vil ske i ét nu, på et øjeblik, når den sidste trompet lyder.....Den brod der forårsager død, er synden,+ og det er Loven der giver synden kraft"

I at være besluttet i at bevise, at kun de 144.000 kommer i himmelen, hvade VTS ingen anden mulighed end at sige andet end, at den Nye Pagt kun gælder for de 144.000. VTS fjernede Jesus i rollen som mellemmand for menneskeheden, for at opretholde og støtte til en fejlagtig doktrin, nemlig den om en jordisk opstandelse. Der er ikke et eneste skriftsted som omtaler en jordisk opstandelse.

 Indførslen af disse lære var et kritisk vendepunkt for VTS. Selvom at antallet af Jehovas Vidner oversteg 144.000 kunne Rutherford godt have hold fast i Russells lære, som tillod et stigende antal af følgere som også kunne være en del af den himmelske store skare. Ved at flytte den store skare ned på jorden og kun tillade Jehovas Vidner at kunne være en del af den gruppe, lykkes det Rutherford indføre konceptet om en begrænset frelse. Russells forstilling om at hovedparten af menneskeheden ville overleve Harmagedon kunne fjernes. Frelsen kunne derefter kun ene og alene opnås gennem medlemskab af VTS. Denne brug af kontrol har man gjordt brug af lige siden.

Fra der af kunne lederne af VTS, som del af det åndelige Israel, kræve ubetinget lydighed fra den sekundære gruppe af andre får.

 " Alt dette skulle gøre et stort indtryk på de andre får og hjælpe dem til at forstå hvorfor De Kristne Græske Skrifter næsten udelukkende taler om Kristus og hans salvede brødre, og vise dem at de salvede indtager en central plads i gennemførelsen af Jehovas hensigter. De andre får ser det derfor som en stor forret på enhver mulig måde at støtte den salvede skare mens de venter på at „Guds sønner skal åbenbares“ ved Harmagedon og i tusindårsriget. De kan se frem til at blive „frigjort fra trældom under fordærv og opnå Guds børns herlige frihed“. — Romerne 8:19-21. " vagttårnet 1.feb.2002,s.23

 " . Men det betyder ikke nødvendigvis at de har „mærket“ så de kan overleve. De må mærkes af ’manden med skrivesættet’. Kendsgerningerne viser at dette mærkningsarbejde i dag udføres af ’den trofaste og kloge trælleskare’. — Mattæus 24:45-47. 15 Alle som ønsker at få det mærke der betegner Guds godkendelse, må tage imod den vejledning Jehova giver gennem denne ’trælleskare’ og blive sande tilbedere af Jehova " Overlev-- til liv på en ny jord(su) 1984, s.94

Resultatet af VTSs doktrin er at det styrende Råd har ophøjet sig selv til en rolle som mellemmand .

" Sammen med Kristus udgør de det middel eller redskab hvorved alle andre lydige mennesker vil blive velsignet. Erkendelsen af dette er en nøgle til forståelsen af Bibelen. " Overlev--til liv på en ny jord (su) 1984,s.65

" bliver de konger og præster og skal være med til at forvalte Jesu offers og hans styres velsignelser til gavn for alle nationer på jorden. Når formålet med Kristi opgave som mellemmand er opfyldt, idet „Guds Israel“ er ført frem til denne stilling, vil det blive til gavn og velsignelse for hele menneskeheden " Indsigt i skrifterne bind 2, s.260, emne: mellemmand.

VTS måde at Ræsonnere på

VTS bruger eisegesis fremgangen for at komme frem til at doktrin; som er, først skabes et doktrin og derefter manipulere med skriftsteder så de støtter doktrinet. Det kræver at VTS gør brug af retoriske fælder for at overbevise folk om at det de siger er sandt.

 Et godt eksempel på dette er fra 1989 artiklen, som forklare hvorfor Jesus ikke er mellemmand. Her følger nogle citater;

 " Er Jesus kun mellemmand for de salvede kristne, eller er han det for hele menneskeheden, eftersom Første Timoteusbrev 2:5, 6 omtaler ham som ’mellemmanden’ der „gav sig selv som en tilsvarende løsesum for alle“?

  Bibelen indeholder både grundlærdomme og dybe sandheder, fast føde, der kræver granskning ....

For at forstå det Paulus her siger, må man først være klar over at Bibelen stiller trofaste mennesker to forskellige muligheder i udsigt: (1) fuldkomment liv i et genoprettet jordisk paradis og (2) liv i himmelen for Kristi „lille hjord“ på 144.000....

....Det græske ord mesiʹtēs .....

Det er derfor tydeligt at den nye pagt ikke er en løs ordning som står åben for hele menneskeheden. Der er tale om en nøje fastlagt juridisk foranstaltning mellem Gud og de salvede kristne.

Dette hjælper os til at forstå Første Timoteusbrev 2:5, 6. Her omtaler Paulus ’mellemmanden’, et udtryk han har anvendt fem gange før i sine breve. Timoteus må derfor have forstået at der var tale om et juridisk forhold når Jesus optræder som mellemmand for den nye pagt

Ordet „mellemmand“ bruges altså ikke i Første Timoteusbrev 2:5, 6 i den brede betydning som det almindeligvis har i mange sprog. Der siges ikke at Jesus er mellemmand imellem Gud og hele menneskeheden..... apostelen Johannes sigter til i Første Johannesbrev 2:2. Men han viser desuden at andre vil få gavn af Kristi offer, for han siger: „Han er sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore men også for hele verdens.“

De der kommer ind under betegnelsen ’hele verden’, er alle dem der vil opnå evigt liv i et genoprettet jordisk paradis. I dag har millioner af godkendte tjenere for Gud dette jordiske håb....... vagttårnet 15. aug. 1989,s.30-31

Artiklen starter med at sige, at det er fast føde, antyder at hvis du ikke er enig eller forstår konklutionen er man åndelig umoden. Artiklen går videre ved at vise, at for at forstå Mellemmandens rolle må man tro på et andet af VTS doktriner. Men der vises ingen skriftsteder i støtte for doktrinet om at milioner af mennesker vil blive oprejst til et jordisk liv, at der ikke findes et skriftsted som støtter det udsagn. Faktisk, når Åbenbaringen 7 og 19 om taler en stor skare foregår det i himmelen " foran " tronen. Doktrinet om Mellemmanden bygger på et spinkelt grundlag.

 Der følger så en længere del on den græske definition. Det tyder på en afledene forsøg på at give artiklen et strøg af autoritet, eftersom omtalen ikke har grundlag i eksistensen af en sekundær gruppe eller svaret på det oprindelige spørgsmål.

I artiklen forsøger yderligere at lægge vægt på inkluderingen af det almindelige brugt VTSs ord "tydeligt" . Dette ord bruges ofte af VTS artikler for at forstærke et problematisk pointe. Forfatteren antyder det indlysende ved at sige " Timoteus må derfor have forstået " 

 Ikke tilfreds med at begrænse rollen som mellemmand til kun de 144.000 personer, artiklen går videre ved at sige at det sonene offer, som bibelen siger er for "hele verdens" synder, kun gælder for dem som får livet igen i det jordiske paradis. Det skyldes at VTS lære at milliarder af mennesker vil dø i Harmagedon uden håb for en opstandelse, det udelukker alle verdslige mennesker i live, fra værdien af Jesu offer.

Konklusion

Religion afgiver ikke frivilligt deres mest frastødene doktriner til nye følgere med det samme og VTS doktrin om mellemmanden bliver generelt ikke fortalt inden en person bliver døbt som et Jehovas vidne. Ordet Mellemmand forekommer ikke overhovedet i bogen " Hvad kan bibelen lære os?" som er en af de vigtigeste hjælpe bøger for Jehovas Vidner. Men Jesu rolle som mellemmand er vigtig og en grundlæggende lære i kristendommen, omtalt direkte i Bibelen. I bogen " Lad os Ræsonnere ud fra skrifterne" er den eneste omtale af mellemmand i en ikke relateret sammenhæng, hvor det forsøges at forklare hvorfor man ikke skal stole på helgener.

 " 1 Tim. 2:5, R-L: „Der gives kun een Gud og een Midler mellem Gud og Menneskene: Mennesket Kristus Jesus.“ (Her åbnes ingen mulighed for at andre kan tjene som mellemmænd for dem der tilhører den kristne menighed.) " Lad os ræsonnere ud fra skrifterne, 1991,s. 59. Billeder.

 Det er dog lidt ironisk udtalelse, eftersom det styrende Råd påstår at den store skare har fordele af Jesu rolle som mellemmand ved at have kontakt med dem.

Hyklerisk kritisere VTS den Katolske kirke for at lære, at helgenerne mellemmænd med Gud" , hvor VTS citere 1. Tim. at der kun er én mellemmand, men VTS lære at de salvede er mellemmand for den store skare og er den samme forbøn som den katolske kirkes lære.

vagttårnet 1.juni,2014,s.15

vagttårnet 1.juni,2014,s.15

Jesus er både mellemmand og ypperste præst. Han er mellemmand for hele verden, uden en ekstra mellemand mellem Jesus og menneskeheden. Intet menneske er vores hoved; alle har direkte adgang til Jesus.

 1. Kor. 11:3 " Men jeg ønsker at I skal vide at enhver mands hoved er Kristus......."

VTS lære at kun de 144.000 mennesker har del i den Nye Pagt og at Jesus er mellemmand for dem alene. Af de milliarder af mennesker som har levet, er den Nye Pagt kun åben for 144.000 personer, hvoraf ca. 50.000 levede i den første halvdel af det 19. årh.

Ved at sige at at Jehovas Vidner kun kan få et forhold til deres Frelser, hvis de er forenet med den salvede skare, flyttede Rutherford en enorm magt til sig selv og de efterfølgende ledere af VTS, skabte effektivt en strukturel  nødvendighed og kendetegnene for skabelsen af en sekt eller høj kontrol gruppe.

Del siden